Regullorija

pixfort-logo FITR Symbol - White

LIGJ P ONR VEPRIMTARIN E INOVACIONIT

pixfort-logo FITR Symbol - White

PLANI I VEPRIMIT - STRATEGJIA E INOVACIONIT

pixfort-logo FITR Symbol - White

PLANI VJETOR P PR PARANDALIMIN E KORRUPSIONIT 2021

pixfort-logo FITR Symbol - White

STRATEGJIA

pixfort-logo FITR Symbol - White

RREGULLIMI P MANR MENAXHIMIN E INSTRUMENTEVE P FORR MBPSHTETJEN E FONDIT T IN INOVACIONIT DHE ZHVILLIMIT TEKNOLOGJIK

pixfort-logo FITR Symbol - White

RREGULLIMI P INR INSTRUMENTIN MBPSHTETS - GRANTE T CO FINANCUARA P FORR TRANSFERIM TEKNOLOGJI

pixfort-logo FITR Symbol - White

RREGULLIMI P INR INSTRUMENTIN P FORR MB SUSHTETJE - ZGJIDHJE TEKNOLOGJIKE

pixfort-logo FITR Symbol - White

RREGULLIMI P THER INSTRUMENTIN P FORR MB SUSHTETJE T AS NDIHMS TEKNIKE NROPR SHTES TEKNOLOGJIKE TUS BIZNESIT

pixfort-logo FITR Symbol - White

RREGULLAT E PROCEDURS P ADR ADMINISTRIMIN E MJETEVE FINANCIARE PRMES KUPONEVE P FORR RISI

pixfort-logo FITR Symbol - White

Manual Operacional për instrumentet e Fondit për Inovacion dhe Zhvillim Teknologjik

pixfort-logo FITR Symbol - White

Udhëzime për ndalimin e përdorimit të pronave të luajtshme dhe të paluajtshme në pronësi të shtetit gjatë procesit zgjedhor

pixfort-logo FITR Symbol - White

Udhëzime për veprimin e ministrive, organeve të tjera të administratës shtetërore dhe organizatave administrative gjatë procesit të ekzorcizmit

pixfort-logo FITR Symbol - White

Rregullore për sistemimin e vendeve të punës në Fondin për Inovacion dhe Zhvillim Teknologjik

pixfort-logo FITR Symbol - White

Rregullore për organizimin e Fondit për Inovacion dhe Zhvillim Teknologjik

pixfort-logo FITR Symbol - White

RREGULLIMI P ONR APLIKIMIN E MBROJTUR T IN BRENDSHM

Në bazë të nenit 2 paragrafi (1) dhe nenit 3 të Rregullores për raportimin e brendshëm të mbrojtur në institucionet në sektorin publik, që një person i autorizuar të marrë aplikimet e paraqitura për raportim të brendshëm të mbrojtur në Fondin për Inovacion dhe Zhvillim Teknologjik të Republikës së Maqedonisë Me

Personi i autorizuar për pranimin e aplikacioneve: Irena Gjorgievska – Shefe e Njësisë për Zbatimin e Programit

pixfort-logo FITR Symbol - White

Kodeks për administrues të shërbimit