Rregullorja

pixfort-logoFITR Symbol - White

LIGJI PËR VEPRIMTARINË E INOVACIONIT

pixfort-logoFITR Symbol - White

PLANI I VEPRIMIT - STRATEGJIA E INOVACIONIT

pixfort-logoFITR Symbol - White

PLANI VJETOR PËR PARANDALIMIN E KORRUPSIONIT 2021

pixfort-logoFITR Symbol - White

STRATEGJIA

pixfort-logoFITR Symbol - White

RREGULLORJA PËR MENAXHIMIN E INSTRUMENTEVE PËR MBËSHTETJEN E FONDIT TË INOVACIONIT DHE ZHVILLIMIT TEKNOLOGJIK

pixfort-logoFITR Symbol - White

RREGULLORJA PËR INSTRUMENTIN MBËSHTETËS - GRANTE TË KO FINANCUARA PËR TRANSFERIM TEKNOLOGJIK

pixfort-logoFITR Symbol - White

RREGULLORJA PËR INSTRUMENTIN MBËSHTETËS - EKSTENSION TEKNOLOGJIK

pixfort-logoFITR Symbol - White

RREGULLORJA PËR INSTRUMENTIN PËR MBËSHTETJE-ASISTENCË TEKNIKE NËPËRMJET PËRSHPEJTUESVE TË TEKNOLOGJISË SË BIZNESIT

pixfort-logoFITR Symbol - White

RREGULLORJA PËR SHPËRNDARJEN E MJETEVE FINANCIARE NËPËRMJET VAUÇERAVE INOVATIV

pixfort-logoFITR Symbol - White

MANUAL OPERACIONAL PËR INSTRUMENTET E FONDIT TË INOVACIONIT DHE ZHVILLIMIT TEKNOLOGJIK

pixfort-logoFITR Symbol - White

UDHËZIME PËR NDALIMIN E PËRDORIMIT TË MJETEVE TË PALUAJTSHME DHE TË LUAJTSHME SHTETËRORE GJATË PROCESIT ZGJEDHOR

pixfort-logoFITR Symbol - White

UDHËZIME PËR VEPRIMIN E MINISTRIVE, ORGANEVE TË TJERA TË ADMINISTRATËS SHTETËRORE DHE ORGANIZATAVE ADMINISTRATIVE GJATË PROCESIT ZGJEDHOR

pixfort-logoFITR Symbol - White

RREGULLORJA PËR ORGANIZIMIN E FONDIT PËR INOVACION DHE ZHVILLIM TEKNOLOGJIK

pixfort-logoFITR Symbol - White

RREGULLORJA PËR ZBATIMIN E BRENDSHËM TË MBROJTUR

Në bazë të nenit 2 paragrafi (1) dhe nenit 3 të Rregullores për raportimin e brendshëm të mbrojtur në institucionet në sektorin publik, që një person i autorizuar të marrë aplikimet e paraqitura për raportim të brendshëm të mbrojtur në Fondin për Inovacion dhe Zhvillim Teknologjik të Republikës së Maqedonisë

Personi i autorizuar për pranimin e aplikacioneve: Irena Gjorgievska – Shefe e Njësisë për Zbatimin e Programit

pixfort-logoFITR Symbol - White

KODI PËR NËPUNËSIT ADMINISTRATIVË

    • Kodi për nënpunësit administrativë