Strategjia Kombëtare e UA

Si rezultat i tendencave globale në dixhitalizim, me iniciativën e Fondit për Inovacion dhe Zhvillim Teknologjik, në shtator 2021 u formua një grup pune, qëllimi i të cilit është krijimi i Strategjisë së parë Kombëtare për Inteligjencën Artificiale në vend. Grupi punues përfshin ekspertë vendas dhe maqedonas të suksesshëm, të cilët janë profesionistë të njohur globalisht në këtë fushë dhe punojnë në kompani dhe universitete të njohura botërore. Strategjia Kombëtare për Inteligjencën Artificiale do t’u japë një shans shumë kompanive fillestare vendase, inovative për të realizuar idetë dhe projektet e tyre, edukimin e duhur dhe aksesin në pajisje moderne.

Grupi i punës përbëhet nga:

 • Tatjana Mitevska, përfaqësuese e sektorit privat (Aspiegel SE)
 • Ilija Lalkovski, përfaqësues i sektorit privat (Web Factors)
 • Jasmina Majstoroska, përfaqësuese e sektorit publik (Ministria e Ekonomisë)
 • Nikica Kusinikova, anëtare dhe Viktor Mircevski, zëvendës anëtar – përfaqësues të sektorit joqeveritar (Asociacioni Konekt)
 • Gjorgji Madzarov, përfaqësues i industrisë së TIK (MASIT)
  Bardil Jashari, përfaqësues i sektorit joqeveritar (Fondacioni Metamorfozis)
 • Angel Xhekov, anëtar dhe Petar Fidanovski, zëvendës anëtar – përfaqësues të sektorit publik (MISA)
 • Svetlana Kordumova, Përfaqësuese e Sektorit Privat (Pixel)
 • Hristijan Gjoreski, përfaqësues i komunitetit akademik (FEEIT)
 • Petre Lameski, përfaqësues i komunitetit akademik (FINKI)
 • Andrej Dameski, përfaqësues i sektorit privat
  Filip Petrovski, përfaqësues i sektorit privat (Data Masters)