Ekipi

Katarina Kreçeva
Sektori për programe në fushën e arsimit, hulumtimit, zhvillimit dhe inovacionit

e-mail:katarina.kreceva@fitr.mk

Kontaktoni: 072314636

Katarina Krecheva është Mastere në Politikat Zhvillimore dhe Arsimore nga Universiteti i Kembrixhit dhe Mastere në Studimet e Europës Lindore në Universitetin e Bolonjës. Ka kaluar disa trajnime në fushën e krijimit të politikave publike, harmonizimin me ligjin e Bashkimit Europian dhe menaxhimin e fondeve të Bashkimit Europian.

Përvoja e saj e mëparshme e punës përfshin angazhimet në sektorin e shoqërisë civile, agjencitë ndërkombëtare të zhvillimit dhe administratën publike (OJQ, UNDP, Ministria e Arsimit dhe Shkencës).

Është autore e disa botimeve ndërkombëtare dhe vendore në fushën e analizës dhe politikëbërjes publike. Ka marrë pjesë në komisionet së vlerësimeve për vlerësimin dhe përzgjedhjen e projekteve në fushën e arsimit dhe inovacionit (Sfida O2, Junior Achievement, Social Impact Award, FinHackaton, Balkan Technology Match, Western Balkans Digital Summit, Start-up Camp Pitching Competition etj.). Si trajnere ka mbajtur disa trajnime në tema që lidhen me krijimin e politikave publike, përgatitjen e propozim-projekteve, vlerësimin e propozim-projekteve, sipërmarrjen e grave dhe të tjera. Si moderator dhe/ose folës ka marrë pjesë në disa ngjarje kombëtare dhe ndërkombëtare (European Innovation Council Roadshow – EC – Скопје; 3rd Forum on Innovation Reshaping Monte Negro: Youth, Innovation, Sustainable Future; The Innovation Community Panel – Digitalks Kosovo; Balkan Technology Мatch – Скопје; Proof of Concept in South Eastern Europe – JRC – Trieste; Edukimi sipërmarrës në Republikën e Maqedonisë: problemet dhe sfidat – MANU; Workshop mbi Si të lehtësojmë me sukses transferimin e teknologjisë dhe të komercializojmë rezultatet e kërkimit në Ballkanin Perëndimor”- Rajonale Këshilli i Bashkëpunimit – Split, dhe të tjerët).

Ilinka Deleva
Sektori i financave

e-mail:ilinka.deleva@fitr.mk

Kontaktoni: 070409579

Ilinka Deleva me profesion është profesoreshë e diplomuar në matematikë në Universitetin e “Shën Kirili dhe Metodi” – Fakulteti i Shkencave Matematiko – Natyrore, drejtimi i Matematikës.

Ka përvojë pune në fushën e punës buxhetore dhe sektorit financiar për 20 vjet, nga të cilat 2.5 vjet është pjesë e Fondit të Inovacioneve dhe Zhvillimit Teknologjik.

Filloi karrierën e saj në Sekretariatin për Çështje Evropiane, ku studioi me sukses punën buxhetore. Në këtë institucion fitoi përvojë të madhe pune, has shumë sfida dhe tejkaloi shumë probleme që sjell puna.

Gjatë punës në VSM, Ilinka Deleva ka marrë shumë certifikata dhe diploma, ka ndjekur trajnime dhe udhëtime studimore, nëpërmjet të së cilave: BE dhe funksionimi i institucioneve të BE-së, Afati kohor për përgatitjen e programit kombëtar për miratimin e ligjit të BE-së, Puna afariste dhe komunikimi, etika, bazat e punës administrative, ligjore dhe punët financiare, komunikimi me shkrim dhe fjalimi kulturor, IPA Fondet, Zhvillimi industrial i RP Kina, si dhe trajnimet që lidhen me raportet financiare, puna e thesarit etj.

Irena Gjorgievska
Sektori për realizimin
e programeve

e-mail:irena.gjorgievska@fitr.mk

Kontaktoni: 072314637

Irena Gjorgievska është e diplomuar për drejtësi dhe mastere në të drejtën e biznesit në Fakultetin e Drejtësisë, Universiteti “Shën Kirili dhe Metodi” Shkup.

Ka përvojë më shumë se dhjetë vite si Menaxhere e Projektit dhe Koordinatore për realizimin e projekteve të financuara nga organizata ndërkombëtare të zhvillimit (USAID, Bashkëpunimi Ndërkufitar EU-IPA, GTZ). Brenda kornizës së projektit të USAID-it për Qendrën e Biznesit të Maqedonisë, ajo koordinoi numër bashkëpunëtorësh të fushës së NVM-ve për detyrat që përfshinin: identifikimin e ndërmarrjeve që kanë nevojë për ndihmë teknike; diagnostikimi dhe analizimi i problemeve të ndërmarrjeve vendore; koordinimi i ekipeve të specializuara në fushën e marketingut, financave dhe prodhimit, si dhe sigurimi i ndihmës teknike nga këshilltarë dhe ekspertë të huaj.

Përvoja e saj përfshin punën si udhëheqëse në sektorin privat, në ndërmarrjet e fushës në industrinë e makinerive.

Në karrierën e saj, Irena ka punuar në përgatitjen dhe zbatimin e trajnimeve në fushën e menaxhimit të shoqërive tregtare; zhvillimin dhe implementimin e programeve dhe përgatitjen e analizave ligjore për nevojat e sektorit joqeveritar në fushën e sipërmarrjes sociale dhe zhvillimit lokal, si dhe përgatitjen dhe zbatimin e garave dhe sfidave.