Ekipi

Ilinka Deleva
Sektori i financave

e-mail:ilinka.deleva@fitr.mk

 

Ilinka Deleva me profesion është profesoreshë e diplomuar në matematikë në Universitetin e “Shën Kirili dhe Metodi” – Fakulteti i Shkencave Matematiko – Natyrore, drejtimi i Matematikës.

Ka përvojë pune në fushën e punës buxhetore dhe sektorit financiar për 20 vjet, nga të cilat 2.5 vjet është pjesë e Fondit të Inovacioneve dhe Zhvillimit Teknologjik.

Filloi karrierën e saj në Sekretariatin për Çështje Evropiane, ku studioi me sukses punën buxhetore. Në këtë institucion fitoi përvojë të madhe pune, has shumë sfida dhe tejkaloi shumë probleme që sjell puna.

Gjatë punës në VSM, Ilinka Deleva ka marrë shumë certifikata dhe diploma, ka ndjekur trajnime dhe udhëtime studimore, nëpërmjet të së cilave: BE dhe funksionimi i institucioneve të BE-së, Afati kohor për përgatitjen e programit kombëtar për miratimin e ligjit të BE-së, Puna afariste dhe komunikimi, etika, bazat e punës administrative, ligjore dhe punët financiare, komunikimi me shkrim dhe fjalimi kulturor, IPA Fondet, Zhvillimi industrial i RP Kina, si dhe trajnimet që lidhen me raportet financiare, puna e thesarit etj.