Program për mbështetje përmes "Projektit për Zhvillimin e Aftësive dhe Mbështetjes së Inovacionit" të financuar përmes një huaje nga Banka Botërore