Fondi i Mendjeve të Rinj

NXITIM KREATIVITETIN DHE INOVACIONIN N IN T RINJT
NE LEJOJM T RINJT T PROGRESIN N THE BOTN E T F ARDHMES

KONTEKSTI KOMBTAR

Republika e Maqedonisë Veriore po përballet me një humbje të madhe të potencialit njerëzor dhe energjisë krijuese. Një nga faktorët më të mëdhenj për këtë është sistemi arsimor që nuk i plotëson plotësisht nevojat e studentëve. Për sa i përket rezultateve të të mësuarit, testi PISA në 2015 tregoi se Maqedonia Veriore është ndër vendet me rezultatet më të ulëta dhe renditet e dyta nga të gjitha vendet që morën pjesë në sondazh. Sipas këtij hulumtimi, më shumë se gjysma e studentëve u mungojnë kompetencat themelore. Një shkak edhe më i madh për shqetësim është fakti se rezultatet po shkojnë drejt rënies, gjë që është në kundërshtim me trendin pozitiv në vendet e tjera të rajonit. Në të njëjtën kohë, Republika e Maqedonisë Veriore po përballet me një ikje intensive të trurit.

Globalisht, një ekonomi që ndryshon me shpejtësi kërkon aftësi gjithnjë e më të specializuara dhe të transferueshme, ndërsa sistemet arsimore përballen me vështirësi në mbajtjen e ritmit. Nuk është më e mjaftueshme që fëmijët të kalojnë vetëm në sistemin shkollor. Ndërsa rriten, vajzat dhe djemtë kanë nevojë për një arsimim, rezultatet e të nxënit të të cilit kanë kuptim, përmes të cilit ata fitojnë aftësi, vlera dhe përvoja më të gjera që do t’i ndihmojnë ata të zhvillojnë një mendim të orientuar drejt rritjes dhe të përmirësojnë aftësinë e tyre për të inovuar, bashkëpunuar. , punësueshmëria dhe pjesëmarrja qytetare. Për më tepër, në një botë të lidhjes masive, të rinjtë duhet të dëgjohen, të përfshihen në proceset e zhvillimit të dizajnuara për të përmirësuar jetën e tyre dhe të kenë qasje në burime dhe informacion të besueshëm.

Në këtë drejtim, pikat fillestare inkurajuese në nivel kombëtar janë disa programe rinore në vend që kanë treguar rezultate pozitive. Megjithatë, shumë prej tyre janë zbatuar në nivelin e projektit, i cili është një sfidë në drejtim të arritjes së ndikimit të rëndësishëm që do të inkurajonte ndryshimin strukturor. Për sa i përket mirëqenies së tyre, të rinjtë përballen me pengesa sistemike dhe kështu Qeveria, sektori privat, shoqëria civile, si dhe agjencitë kombëtare dhe ndërkombëtare duhet të mendojnë në mënyrë strategjike për të ardhmen e tyre dhe t’i ndihmojnë ata të realizojnë potencialin e tyre. Especiallyshtë veçanërisht e rëndësishme të identifikohen problemet dhe mangësitë në sistem në mënyrë që të veprohet dhe të gjendet zgjidhje, por është po aq e rëndësishme të njihen shembujt pozitivë, praktikat më të mira dhe mësimet e nxjerra.

Për të përmirësuar rezultatet e arritura përmes programeve rinore, të tilla si UpShift, Junior Achievement dhe Challenge for Young Researchists, nevojitet një mbështetje sistematike gjithëpërfshirëse për të siguruar qëndrueshmërinë dhe qëndrueshmërinë e këtyre programeve ekzistuese.

Fondi për Inovacionin dhe Zhvillimin Teknologjik synon të kombinojë programet më të suksesshëm të dëshmuar që inkurajojnë kreativitetin, inovacionin, sipërmarrjen dhe aftësitë e shekullit 21 nën një program gjithëpërfshirës kombëtar – “FONDI YOUNG MIND”, për të promovuar dhe mbështetur zbatimin e tyre dhe, për të mundësuar të rinjtë për të përparuar në botën e së ardhmes.

OBJEKTIVAT THEMELORE

Krijimi i një platforme në të cilën qeveria, sektori privat, organizatat ndërkombëtare dhe shoqëria civile së bashku kontribuojnë në avancimin e shtetit që të rinjtë të realizojnë potencialin e tyre, duke ndarë një vizion të përbashkët për përparim.

FONDI YOUNG MIND (FYM) do të mbështesë programet e dëshmuara dhe do të zgjerojë mbështetjen përmes programeve të reja që kanë potencialin për të ngritur nivelin e inovacionit, të menduarit krijues dhe kritik, përsosmërinë shkencore dhe teknologjike dhe për të zhvilluar aftësitë sipërmarrëse. Këto programe do të inkurajojnë të rinjtë të marrin pjesë aktive në proceset shoqërore dhe do të ndikojnë në cilësinë e arsimit formal. Përveç kësaj, FYM do të jetë një platformë e hapur për dialog midis sektorit privat, donatorëve, organizatave ndërkombëtare dhe shoqërisë civile, duke mundësuar fillimin e partneriteteve, duke shfrytëzuar investimet dhe duke hapur mundësi të reja për të rinjtë.

Duke u bazuar në prioritetet strategjike kombëtare, nismat bazë, rezultatet pozitive dhe praktikat ndërkombëtare të bazuara në dëshmi, FONDI RINJ MIND do të:

 • aftësoni të rinjtë të marrin pjesë në programe stimuluese intelektuale jashtë arsimit formal (Sfida për Studiuesit e Rinj, UpShift, Junior Achievement, etj.)
 • pajisni të rinjtë me aftësi për zgjidhjen e problemeve në kontekstin e një bote ndryshimesh të vazhdueshme
 • mbështesin mobilitetin ndërkombëtar dhe nismat ndërkombëtare të të rinjve
 • inkurajojnë sinergji midis fushave të ndryshme të arsimit dhe trajnimit
 • të sigurojë një platformë që do të lidhë sektorin e arsimit, sektorin e biznesit dhe organizatat e shoqërisë civile
  forcojnë zërin e të rinjve.
KUADRI I ZBATIMIT

Faza 1: Vlerësimi i nevojave dhe krijimi i një “Fondi për Mendjet e Rinj”

Të kuptuarit

 • Kryeni një vlerësim gjithëpërfshirës të nevojave
 • Kuptimi i problemit themelor dhe jo vetëm simptomat e problemit
 • Përqendrohuni në kërkimin me veprim pjesëmarrës – përfshirja e të rinjve në të gjitha fazat e kërkimit

Hartimi

 • Identifikoni programet ekzistuese rinore në nivel kombëtar
 • Kryeni një analizë të fizibilitetit, funksionalitetit dhe kapacitetit të programeve ekzistuese
 • Identifikoni ndryshimet e nevojshme në kuadrin ligjor ekzistues në mënyrë që të siguroni qëndrueshmëri
 • Zhvillimi i kritereve të vlerësimit dhe procesit të përzgjedhjes
 • Identifikoni palët e interesuara, rolin dhe aftësinë e tyre për të ndikuar në program

Duke krijuar

 • Krijimi i një modeli bazuar në informacionin në dispozicion dhe pilotimin
 • Mblidhni reagime në mënyrë që të prezantoni ndryshimet dhe të përshtatni modelin me nevojat

Faza 2: Sigurimi i qëndrueshmërisë, komplementaritetit dhe përmirësimit të nismave të suksesshme (bashkangjitur dokumentit është një përshkrim i shkurtër i programeve ekzistuese)

 • UpShift
 • “Challenge for young researchers”
 • “Junior Achievement”
 • Programet e tjera që do të identifikohen si praktika të suksesshme

Faza 3: Zgjeroni mbështetjen dhe krijoni programe të reja bazuar në analizën e nevojave

 • Identifikoni boshllëqet dhe mbivendosjet midis programeve ekzistuese
 • Sigurimi i vazhdimësisë së programeve që përmirësojnë aftësitë dhe njohuritë që ato ofrojnë
 • Kalimi i boshllëqeve duke prezantuar nisma të reja

Faza 4: Forcimi i zërit të të rinjve

 • Krijimi i një platforme për lidhjen e arsimit, sektorit të biznesit dhe përfshirjes qytetare
 • Kryerja e një fushate ndërgjegjësimi
METODOLOGJIA

Për të siguruar që FONDI YOUNG MIND plotëson nevojat e të rinjve në vend, është e rëndësishme që të keni të gjithë informacionin e nevojshëm, të kuptoni thelbin e problemit dhe t’i përfshini ata në krijimin e zgjidhjes që në fillim. Qasja e Dizajnit të Përqendruar në Njeri është një kornizë menaxhimi që zhvillon zgjidhjen e problemeve duke përfshirë një perspektivë njerëzore në të gjitha hapat në procesin e zgjidhjes së problemeve. Kjo qasje përdoret në një numër të industrive dhe sektorëve, dhe ndër të tjera, mund të përdoret në krijimin e shërbimeve dhe sistemeve.

Metodologjia DPN do të ndihmojë në:

Të kuptuarit

Mbledhja e informacionit në dispozicion për studentët dhe të rinjtë në mbarë vendin. Identifikimi i modeleve të sjelljes, nevojave dhe mangësive të mundshme.

Kuptoni thelbin e problemit dhe jo vetëm simptomat.

Përqendrohuni në kërkimin me veprim pjesëmarrës – jo vetëm për të dokumentuar grupin e synuar, por për të angazhuar të rinjtë në procese të tilla si stuhia e ideve, modelimi dhe pilotimi.

Hartimi

Identifikimi i programeve rinore në nivel kombëtar. Kryerja e një analize të fizibilitetit, funksionalitetit dhe kapacitetit të programeve ekzistuese në mënyrë që të përmirësohet dhe përdoret potenciali i të rinjve për inovacion, kreativitet, përsosmëri, sipërmarrje dhe përfshirje qytetare.

Kuptoni pse disa programe janë të suksesshëm dhe çfarë i dallon ata nga të tjerët. A mund të azhurnohen programet sipas nevojave të përdoruesve?

Zhvillimi i kritereve të vlerësimit (për shembull: hulumtimet tregojnë se programet e suksesshme, financiarisht të zbatueshme përdorin një qasje të kombinuar për aftësimin fillestar të aftësive të financimit – a po zbatohen programe të tilla tashmë?)

Çfarë ndryshimesh duhen bërë në kuadrin ligjor ekzistues për të siguruar qëndrueshmërinë e iniciativave sipas këtij programi gjithëpërfshirës kombëtar?

Duke krijuar

Identifikimi i palëve të interesuara, roli dhe aftësia e tyre për të ndikuar në program (Qeveria, Fondi për Inovacionin dhe Zhvillimin Teknologjik, UNICEF, Ministria e Arsimit dhe Shkencës, sektori privat dhe komuniteti fillestar, donatorët dhe agjencitë rinore, etj.).

Krijimi i masave duke përdorur të dhënat në dispozicion (kërkimet kombëtare, praktikat më të mira botërore, programet ekzistuese të provuara të suksesshme, etj.).

Pilotimi dhe vlerësimi i masave me përdoruesit dhe palët e interesuara, dhe përdorimi i të dhënave dhe rezultateve për zhvillim të mëtejshëm.