The Catalyst - Programi i mentorimit të Early stage startup

Përshkrimi i shkurtër i programit: PricewaterhouseCoopers (PwC) në bashkëpunim me Fondin e Inovacioneve dhe të Zhvillimit Teknologjik zhvillon programin e mentorimit The Catalyst. Qëllimi kryesor i programit është përforcimi i kapaciteteve të startup-eve për tema dhe fusha që janë të rëndësishme për punën e përditshme, fitimin e njohurive dhe aftësive të reja, si dhe lehtësimin e aksesit tek investitorët potencialë. Programi është i destinuar për startup-et në një fazë të hershme të zhvillimit që tashmë kanë një produkt ose shërbim si dhe një ofertë të zhvilluar për vendosjen e produkteve/shërbimeve të tyre në treg, d.m.th. janë në të ashtuquajturën fazë MVP (minimum viable product).

 

Për shkak të numrit të kufizuar të pjesëmarrësve (maks. 60), regjistrimi do të bëhet me parimin “i pari i ardhur, i pari i shërbyer”.

 

Programi do të zgjasë 4 javë dhe do të përfshijë 8 tema të ndryshme që janë kyç për zhvillimin e një biznesi. Cikli katërjavor do të mbulojë temat e mëposhtme:

 • Menaxhimi i projektit si një praktikë e përditshme biznesi,
 • Zhvillimi i produktit dhe menaxhimi i ciklit jetësor të produktit,
 • Inovacioni dhe të menduarit krijues,
 • Menaxhimi i talenteve / Këshilla dhe truket e burimeve njerëzore,
 • Zhvillimi i biznesit,
 • Marketingu në epokën digjitale dhe sjellja e konsumatorit (klientit),
 • Menaxhimi Financiar,
 • Si të përgatiteni për një „pitch“ të suksesshme?

Duke filluar nga menaxhimi i projekteve, si bazë për menaxhim të mirë, deri te zhvillimi i produktit, financat dhe aksesi në investime dhe përgatitja e “pitch decks”, startup-et do të kenë mundësinë të mësojnë më shumë rreth këtyre temave përmes leksioneve interaktive.

Programi do të zbatohet nga ekspertë të PwC, si dhe ekspertë të jashtëm me përvojë të gjerë në fushat përkatëse.

ORARI I LIGJËRATAVE

(Çdo ligjëratë do të zgjasë nga ora 18:00 deri në 20:00 dhe do të zhvillohet online në platformën Zoom)

22.11.2021

(Koha e mbajtjes nga ora 18:00 deri në 20:00)

Menaxhimi i projektit si një praktikë e përditshme biznesi

 • Rëndësia e menaxhimit të projektit dhe pse menaxhimi i projektit është më shumë se detyra, orari dhe buxhetet.
 • Teknika, mjete dhe parime për menaxhimin efektiv të projektit.
 • Tradicionale kundrejt menaxhimit të projektit të shkathët në punën e përditshme.

Elena Gotovska

Elena ka mbi 17 vjet përvojë profesionale, dhe më shumë se 7 vjet në zbatimin e projekteve për asistencë teknike dhe punë me institucionet e sektorit publik. Ka përvojë të gjerë në zbatimin dhe menaxhimin e projekteve të donatorëve ndërkombëtarë, që synojnë përforcimin e kapaciteteve të sektorit të shoqërisë civile, promovimin e politikave sociale, si dhe mbështetjen dhe reformimin e sektorit publik. Përveç punës së projektit dhe përvojës praktike në të gjitha fazat e ciklit të projektit (identifikimi dhe përgatitja e projektit, zbatimi dhe menaxhimi, si dhe monitorimi dhe vlerësimi), ajo ka përvojë të gjerë si trajnere e menaxhimit të projekteve, dedikuar organizatave civile, administratës publike, por edhe sektorit privat. Gotovska ka punuar si menaxhere e programeve dhe projekteve për zbatimin e projekteve dhe ka realizuar dhe marrë pjesë në projekte për reformën e administratës publike, reformën në drejtësi, promovimin e politikave kombëtare në fushën e mbrojtjes sociale dhe të fëmijëve, arsimit dhe bujqësisë dhe zhvillimit rural, si dhe projektet e sipërmarrjes, përgjegjësia sociale e korporatës dhe të tjera. Gjithashtu, Elena ka punuar në zbatimin e projekteve për zhvillimin organizativ dhe përmirësimin e proceseve menaxheriale, për organizatat civile, publike dhe private. Ajo gjithashtu ka përvojë të gjerë si trajnere në planifikimin strategjik, avokim, planifikim dhe raportim, dhe më shumë.

23.11.2021

(Koha e mbajtjes nga ora 18:00 deri në 20:00)

Zhvillimi i produktit dhe menaxhimi i ciklit jetësor të produktit

 • Procesi i zhvillimit të produkteve dhe/ose shërbimeve të reja
 • Dizajni i produktit nga aspekti i ciklit të tyre jetësor
 • Menaxhimi i ciklit të produkteve

Stefan Mladenovski (zhvillimi i produktit )

Menaxher produkti me përvojë në menaxhimin e produktit, strategjinë e biznesit dhe konsulencën në 7 vitet e fundit. Stefani është i diplomuar në Fakultetin Ekonomik (Universiteti Shën Kirili dhe Metodi) dhe aktualisht është i regjistruar në studimet pasuniversitare në të njëjtin universitet. Ai aktualisht punon si menaxher i lartë projekti në Intertec.io, një kompani e besueshme e zhvillimit të zgjidhjeve me porosi dhe konsulencës teknologjike me seli në Mynih, Gjermani. Duke punuar për një kompani ndërkombëtare të këtij lloji, i cili është një partner teknologjik vizionar dhe i besuar, Stefan ka mundësinë të punojë me klientë në fusha të shumta biznesi dhe të punojë me teknologjinë më të fundit dhe të zgjidhë sfidat e biznesit me zgjidhjet teknologjike më të avancuar.

Në të kaluarën, Stefan ka pasur mundësinë të punojë si menaxher produkti për Slice, një platformë B2B / B2C që fuqizon rrjetin më të madh të picerive në Shtetet e Bashkuara. Përpara se t’i bashkohej Slice, Stefan ishte një nga punonjësit e parë të Stornest, një trashëgimi digjitale me seli në Dubai – startup i bazuar në blockchain. Ai filloi si specialist produkti, vazhdoi si pronar produkti dhe shef i produkteve, ishte i përfshirë në të gjitha proceset që nga konceptimi dhe shqyrtimi i idesë nga e para, si dhe testimi i konceptit, zhvillimi deri në lançimin dhe shitjen përfundimtare të idesë. Ai pati mundësinë të vizitojë dhe të marrë pjesë në ekosisteme dhe evente të ndryshme startup në Britaninë e Madhe, Gjermani, Austri, Turqi, Poloni etj. Pjesëmarrës aktiv në ekosistemin lokal të startup-eve maqedonase në 4-5 vitet e fundit, si dhe përfshirje në projekte teknologjike ad-hoc të fokusuara në krijimin e zgjidhjeve digjitale për konsulencë, patundshmëri dhe sektorin FM.

Prof. Valentina Gechevska, PhD (Menaxhimi i ciklit jetësor të produktit)

Profesore në Fakultetin e Inxhinierisë Mekanike, pranë Universiteti “Shën Kirili dhe Metodi” në Shkup (UKIM) që nga viti 1990 për lëndët: Zhvillimi i produkteve të reja; Ekonomia inxhinierike, Menaxhimi i ciklit jetësor të produktit, Proceset e integruara kompjuterike, Teknologjitë e projektimit, teknologjitë e prodhimit. Për momentin prof. Geçevska është prorektore për shkencë në UKIM. Ajo është themeluesi dhe drejtuese e Qendrës për Menaxhimin e Ciklit Jetësor të Produkteve dhe Inovacioneve, Qendrës së Trajnimit dhe E-Learning WEBLAB dhe Laboratorit CIM. Ajo është drejtuese i Studimeve Pasuniversitare në Menaxhimin e Ciklit të Jetës së Produktit. Ajo është anëtare e ekipit për zhvillimin e strategjisë rajonale për hulumtim dhe zhvillim dhe inovacion dhe politikë industriale. Temat e saj të interesit dhe ekspertizës janë menaxhimi inxhinierik, inxhinieria industriale, transferimi i teknologjisë, inxhinieria e prodhimit, industria 4.0, inteligjenca artificiale dhe mjetet e digjitalizimit, ekonomia qarkulluese. Ajo është autore e mbi 200 punimeve shkencore origjinale dhe profesoreshë e ftuar në disa universitete të huaja. Ka specializime në universitetet e Portland, Maribor, Vjenë, Bochum, Firence, studime postdoktorale në Universitetin e Teknikës të Torinos, trajnim për menaxhimin e prodhimit në JICA në Japoni. Udhëheqëse ose anëtare e ekipit të mbi 70 projekteve ndërkombëtare, të mbështetur nga: BE (FP7, Tempus, Erasmus +, H2020), BB, ADA, EAR, GTZ, CEI, UNDP, CEEPUS, EIT, etj. Kandidat për anëtare e Akademisë Europiane të Menaxhimit Industrial.

25.11.2021

(Koha e mbajtjes nga ora 18:00 deri në 20:00)

Inovacion dhe mendim krijues

 • Si të rritet kreativiteti në ekip?
 • Çfarë e vret atë dhe çfarë e përmirëson kreativitetin?
 • Konfliktet në punën ekipore dhe lidhja me inovacionin
 • Parimet e punës së ekipeve inovative

 

Prof. dr. Radmil Polenakoviq

Prof. dr. Radmil Polenakoviç – Profesor i Ndërmarrësisë dhe Menaxhimit të Biznesit të Vogël, Menaxhimit të Inovacionit, Menaxhimit të Projekteve, Logjistikës dhe Menaxhimit të Zinxhirit të Furnizimit në Fakultetin e Inxhinierisë Mekanike, Shën “Kirili dhe Metodij” në Shkup (që nga viti 1991). Ka botuar më shumë se 320 vepra bibliografike. Aktivitetet e tij kryesore janë në fushën e zhvillimit të ekosistemit ndërmarrës dhe inovativ maqedonas. Ka marrë pjesë në hartimin e Strategjisë Kombëtare të Mësimit Sipërmarrës, Strategjisë Kombëtare për Klasterat, Strategjive Rajonale të Inovacionit për Rajonet Planifikuese etj. Ai ishte pjesë e më shumë se 100 projekteve (50 si udhëheqës ekipi) të mbështetur nga: BE (ndërkufitare, FP7, Tempus, COSME, Erasmus +, H2020…), OECD, Banka Botërore, ETF, ADA, USAID, GTZ, CEI, UNDP, ministritë dhe agjencitë maqedonase etj. Ai është gjithashtu vlerësues i shumë projekteve nga Europa, Ballkani, GIZ, si dhe projekte të ndryshme lokale për zhvillimin e SME-ve, sipërmarrjes dhe inovacionit. Prof. Polenakoviç drejton gjithashtu Qendrën e Fillimit të Biznesit Universitar (që nga viti 2006) dhe Qendrën Kombëtare për Zhvillimin e Inovacioneve dhe Mësimin Sipërmarrës (që nga viti 2009) të cilat kanë mbështetur krijimin e më shumë se 60 bizneseve fillestare. Ai është anëtar i Akademisë Europiane të Shkencave dhe Arteve dhe ka përvojë në organizimin e konkurseve të planit të biznesit/konceptit për studentë të shkollave të mesme dhe universiteteve, trajnime dhe mentorim të startup-eve, kërkime komercializimi etj.

30.11.2021

(Koha e mbajtjes nga ora 18:00 deri në 20:00)

Menaxhimi i talenteve / Këshilla dhe truket e burimeve njerëzore për talentin

 • Të kuptuarit tek njerëzit
 • Ndërtimi i ekipit të duhur
 • Menaxhimi i performancës

Milana Maleshev

Milana është një profesioniste e zhvillimit organizativ me pothuajse dy dekada përvojë në konsultim, krijim dhe dhënie të kurseve në sektorët e korporatave dhe ato publike. Gjatë karrierës së saj profesionale si konsulente e burimeve njerëzore në PwC, ajo ka qenë e përfshirë në projekte këshillimi për klientët ndërkombëtarë dhe vendas për një gamë të gjerë çështjesh të burimeve njerëzore (nga sigurimi i burimeve deri te çmimet dhe zhvillimi organizativ).

Vitet e fundit, fokusi i saj ka qenë në të mësuarit dhe menaxhimi i njohurive në organizata.

Puna si bashkëprojektore dhe mësuese për programet e kualifikimit të Institutit për Personel dhe Zhvillim (CIPD) me qendër në Mbretërinë e Bashkuar, ka rritur dëshirën e saj për të eksploruar vazhdimisht tendencat e reja në profesionin e burimeve njerëzore dhe për të vlerësuar ndikimin e tyre në organizata.

Nga ana tjetër, kryerja e studimeve të doktoraturës për të mësuarit informal në vendin e punës, në një organizim shumë dinamik të njohurive, tregoi qartë sasinë e madhe të të mësuarit që ndodh çdo ditë. Prandaj, entuziazmi i saj aktual profesional është i përqendruar në eksplorimin e mënyrave se si mund të stimulojmë të nxënit duke shfrytëzuar të mësuarit social dhe bashkëpunues që po ndodh tashmë në vendin e punës. Një temë tjetër e lidhur ngushtë me këtë është – si mund ta përdorim teknologjinë për të përmirësuar mësimin? Milana beson se teknologjia sjell mundësi të mrekullueshme për të përmirësuar fleksibilitetin dhe disponueshmërinë e aktiviteteve të udhëhequra nga mësuesit, për të mbështetur mësimin social dhe bashkëpunues dhe për të mbledhur të dhëna për të vlerësuar përpjekjet tona.

02.12.2021

(Koha e mbajtjes  nga ora 18:00 deri në 20:00)

Zhvillimi i biznesit

 • Kultura e korporatës dhe menaxhimi
 • Zbulimi i klientit

Aleksandra Kuzmanovska

Aleksandra ka 15 vjet përvojë në ofrimin e shërbimeve profesionale për shumë kompani në Maqedoni, si dhe në Slloveni, Shqipëri dhe Bosnjë e Hercegovinë. Përvoja e saj përfshin shërbime auditimi dhe konsulence për kompanitë në industrinë e telekomit, industrinë e automobilave, industrinë farmaceutike, si dhe objektet prodhuese dhe tregtisë. Kualifikimet më të rëndësishme janë në fushën e auditimit dhe rishikimit të pasqyrave financiare të përgatitura në përputhje me standardet vendore të kontabilitetit dhe SNRF, si dhe kualifikimet dhe përvojën në auditimin e kontrolleve të brendshme financiare dhe operacionale (SOX audit). Alexandra është udhëheqëse e Akademisë PwC në Maqedoni, ku prej 8 vitesh organizon dhe zhvillon trajnime të ndryshme për klientët tanë.

07.12.2021

(Koha e mbajtjes nga ora 18:00 deri në 20:00)

Marketingu në epokën digjitale & sjellja e konsumatorit (klientit)

 • Sjellja e klientit
 • Strategjitë “Shko në treg”
 • Branding dhe promovime online
 • Teknika për tendenca inovative marketingu

Petar Lazarov

Petar Lazarov autor, konsulent marketingu/brendimi, shitje, eksport, menaxhim dhe bashkëpronar i Maqedonia – Eksport. Ai ka përvojë shumëvjeçare në trajnimin dhe zhvillimin e aftësive menaxheriale dhe udhëheqëse të punëtorëve në Maqedoni, përmes një qasjeje inovative dhe praktike në punë. Me 2 markat e tij, MAMA’S – recetat tradicionale të shtëpisë dhe KËSHILLA E JAVËS – një udhëzues për zhvillim personal dhe profesional, i lëvizi standardet në 2 fusha të funksionimit – industrinë ushqimore dhe botimin.

09.12.2021

(Koha e mbajtjes nga ora 18:00 deri në 20:00)

Menaxhimi Financiar Menaxhimi

 • Meaxhimi Financiar 101
 • Mundësitë e financimit dhe mënyrat për t’iu qasur atyre

Irina Avramska Pashovska

Irina është drejtoreshë në PwC Maqedonia e Veriut përgjegjëse për zhvillimin e sektorit të shërbimeve këshillimore. Ajo ka më shumë se 15 vjet përvojë konsulence si pjesë e kompanive të mëdha ndërkombëtare: Deloitte në Slloveni, Grant Thornton dhe PricewaterhouseCoopers në Maqedoninë e Veriut, dhe ka përvojë pune në Ballkanin Perëndimor: Kosovë, Shqipëri, Mal të Zi, Bosnjë e Hercegovinë dhe Slloveni e Kroaci.

Irina drejton një sërë projektesh në lidhje me shërbimet këshillimore të sektorit publik dhe privat, si dhe projekte të bashkimeve dhe blerjeve (M&A). Si udhëheqës i ekipit, ai ofron shërbime të analizës financiare, ndihmë financiare dhe operacionale për strukturimin dhe ristrukturimin, si dhe mbështetje këshillimore në bashkime dhe blerje. Irina ishte pjesë e BERZH-it në fushën e bankave si përfaqësuese e fondit ENEF (Enterprise Expansion Fund) që mbështet kompanitë MS me potencial të lartë për zhvillimin dhe zgjerimin e bizneseve të tyre.

Radica Kashirska Runtevska

Radica është konsulente e lartë në PricewaterhouseCoopers Maqedonia e Veriut. Merr pjesë aktive në projekte të shumta që lidhen me ristrukturimin, qeverisjen e korporatave, përgatitjen e planeve të biznesit, si projekte që lidhen me analizat financiare të kompanive, analiza të thelluara dhe studime fizibiliteti. Portofoli i klientëve të saj është i larmishëm dhe mbulon industri të ndryshme: energjinë, agroindustrinë, sektorin e mallrave të konsumit, shërbimet financiare, institucionet e sektorit publik.

Radica është pjesë e nismës PwC startup, si dhe pjesë e ekipit që ka punuar në organizimin e konferencës së startup-it Pitch. Ndeshje. Rriten. Ai gjithashtu ka përvojë të gjerë si trajner dhe ishte pjesë e ekipit të trajnerëve të Gatishmërisë për Investime në Workshopin e Startup-it të organizuar nga Seavus Accelerator mbi Modelet e Investimeve t[ Startup-eve dhe vlerësimin e tyre.

Suzana Bosevska Jankova

Suzana është menaxhere në PwC Maqedonia e Veriut për një numër klientësh auditues në industri si: Frikom, DHL Express, Volvo Macedonia, Adient Seating Stip, Adient Automotive Strumica, si dhe menaxhere për analiza të thelluara. Suzana është Kontabiliste e Certifikuar Publike, Auditore e Certifikuar, anëtare e Institutit të Audituesve të Certifikuar të RNM-së dhe Kontabiliste e Certifikuar e RNM-së. Suzana ka fituar përvojë dhe njohuri të konsiderueshme për biznesin në vend dhe rajon e angazhuar në projekte në Maqedoninë e Veriut dhe Bosnjë e Hercegovinë. Ajo ka më shumë se 14 vjet përvojë në auditim dhe bashkime dhe blerje (M&A) dhe është përgjegjëse për dixhitalizimin në zyrën e PwC në Maqedoni. Detyra e saj si përgjegjëse për digjitalizimin është të rrisë automatizimin e punës së përditshme në kompani dhe të rrisë ndërgjegjësimin dhe promovimin e përdorimit të zgjidhjeve digjitale për të lehtësuar detyrat e përditshme të punës në kompani.

14.12.2021

(Koha e mbajtjes nga ora 18:00 deri në 20:00)

Si të përgatiteni përterren të shkëlqyeshëm?

Tanja Kuzman

Tanja Kuzman është drejtoreshë e dixhitalizimit, startup-eve dhe inovacionit me më shumë se 10 vjet përvojë profesionale. Ajo është e specializuar në dixhital, startup, inovacion, financim të kapitalit sipërmarrës dhe produkte dixhitale/teknologjike. Tanja drejton një ekip që zbaton projekte në lidhje me këto tema në nëntë vende të Evropës Juglindore dhe është anëtare e Grupit Global të Fillimit dhe Zhvillimit PwC. Ajo ka mentoruar më shumë se 70 startup, ka marrë pjesë në më shumë se 20 programe inkubacioni dhe përshpejtimi (p.sh. Seedstars, Google Launchpad), autore e disa raporteve mbi ekosistemin e startup-eve dhe ka kryer shumë vlerësime të gatishmërisë për të investuar në një startup. Përpara se t’i bashkohej PwC, Tanya ishte Drejtoresha e Investimeve e Fondit VC në MB. Aktualisht ajo është Profesore e Asociuar në Fakultetin e FEFA-s, ku ligjëron tema që lidhen me zhvillimin e startup-eve, inovacionin, analizën e tregut dhe konkurrencën. Ajo ka një doktoraturë në Financë nga Universiteti i Sheffield. Në maj 2014, në Simpoziumin e Udhëheqësve të së sotmes dhe të nesërmes në St. Gallen, Tanya u emërua një nga 100 udhëheqësit e së nesërmes në mbarë botën.

 

Momir Polenakoviç (Koordinator i Programit të PwC)

Momir ka më shumë se 6 vjet përvojë në sektorin privat dhe aktualisht punon si konsulent i lartë në PricewaterhouseCoopers (PwC) brenda sektorit publik i ngarkuar me përgatitjen e projekt propozimeve të ndryshme dhe mbikëqyrjen e zbatimit të projekteve aktive. Ai është përgjegjës për zhvillimin e departamentit të dedikuar për Startups në PwC Maqedoni dhe është i përfshirë në disa projekte në fushën e startup-eve dhe sipërmarrjes, zhvillimit të ekosistemit të startup-eve dhe qeverisjes korporative, si dhe projekte që lidhen me sektorin publik dhe institucionet publike (kapaciteti vlerësimi dhe ngritja e kapaciteteve, studimet e fizibilitetit, përmirësimi i procesit, etj.)

Ai ka punuar më parë në Qendrën Kombëtare për Zhvillimin e Inovacionit dhe Mësimin Sipërmarrës si menaxher projekti ku ka organizuar disa ngjarje startup, duke përfshirë një nga konkurset më të mëdha të startup-eve në Evropë (Get In the Ring). Ai gjithashtu ka përvojë në sektorin privat në fabrikën Kastinvest DOO Shkup ku ka punuar si inxhinier i shitjes përgjegjës për shitje me klientët kryesorë evropianë.