Në bazë të nenit 22 dhe 27 të Ligjit për veprimtari inovative (“Gazeta zyrtare në Republikën e Maqedonisë” numër 79/13, 137/13, 41//14, 44/15, 6/16, 53/16, 190/16 и 64/18), Bordi drejtues i Fondit për Inovacion dhe Zhvillim Teknologjik ka mbajtur mbledhje më _22.02.2021 viti, e vendosi

PROGRAMI PËR INOVACION KORPORATIV

Ky program përcakton karakteristikat dhe qëllimet themelore për alokimin e fondeve dhe mbështetjen teknike për ndërmarrjet e sapokrijuara (startup) në mënyrë që të përmirësojë realizimin dhe tregtimin e produkteve dhe shërbimeve të tyre përmes bashkëpunimit të tyre me kompani që kanë një prezencë dhe ndikim të rëndësishëm në treg. (sektori i korporatave).  

   1. QËLLIMI I PROGRAMIT PËR INOVACION KORPORATIV

Qëllimi i programit është të promovojë inovacionin dhe konkurrencën në të gjitha llojet e kompanive duke inkurajuar bashkëpunimin, investimet dhe krijimin e partneriteteve midis sektorit të korporatave nga njëra anë dhe ndërmarrjeve të reja nga ana tjetër.

   2. Përfitimet që priten nga ky program

   2.1. Përfitimet për startupet

Ky program do t’u japë startupeve qasjes në:

 • Mbështetje financiare dhe teknike në fazat e fundit të zhvillimit të produktit/shërbimit të tyre inovativ;
 • Mbështetje në vendosjen e produkteve/shërbimeve dhe mundësia për shkallëzim;
 • Mbështetje në përmirësimin e cilësisë së produktit/shërbimit përmes certifikimit, akreditimit dhe proceseve të tjera që i shtojnë vlerë zgjidhjes përfundimtare;
 • Rritja e të ardhurave dhe pavarësia nga burimet e jashtme të kapitalit;
 • Mbështetje në krijimin e identitetit të markës dhe qasjes së tregut;
 • Mbështetje për përmirësimin e procesit të saj të punës;
 • Mbështetje për përvetësimin e aftësive të caktuara
 • Mësimi indirekt dhe transferimi i njohurive dhe njohurive përmes mentorimit.

  2.2 Përfitimet për sektorin e korporatave

Programi do të lejojë që kompanitë që kanë një prani dhe ndikim të rëndësishëm në treg të fitojnë qasje të drejtpërdrejtë në zgjidhje inovative që do të kontribuojnë në përmirësimin e operacioneve të tyre, vendosjen më të mirë të produkteve dhe shërbimeve dhe pushtimin e tregjeve të reja. Në këtë mënyrë, sektori i korporatave do të marrë një pjesë të drejtpërdrejtë dhe aktive në zhvillimin e ekosistemit fillestar dhe ekonomisë inovative në tërësi. Në të njëjtën kohë, kompanitë në këtë sektor do të jenë në gjendje të pozicionohen si kompani me përgjegjësi shoqërore.

Përfitimet mund të jenë në disa fusha në varësi të qëllimeve që kompanitë në sektorin e korporatave dëshirojnë të arrijnë përmes bashkëpunimit me fillestarët, siç janë:

 • Futja e shpirtit sipërmarrës në kulturën e korporatave

Puna me startupet ju lejon të krijoni një mendim sipërmarrës midis punonjësve që ekspozohen ndaj startup-eve me një kulturë të zhvilluar sipërmarrëse, e cila paralelisht përqendrohet në zhvillimin e zgjidhjes, modelin e biznesit dhe qasjen e tregut (qasje e dobët) dhe që ofrojnë një mënyrë të freskët të të menduarit. Fillimet gjithashtu ndihmojnë kompanitë e sektorit të korporatave të rrisin vetëdijen për trendet e ardhshme dhe potencialin e teknologjive të reja.

 • Përfshirja e brendeve të mëdha

Puna me fillestarët jo vetëm që rinovon të menduarit e përfaqësuesve të sektorit të korporatave nga brenda, por gjithashtu modifikon më tej perceptimin e jashtëm të markave të korporatave midis klientëve, partnerëve dhe punonjësve të tyre të ardhshëm.

 • Zgjidhje e problemeve të punës

Zhvillimi i zgjidhjeve dhe produkteve të reja inovative nga fillestarët shpesh është shumë më i shpejtë dhe më pak i rrezikshëm për biznesin kryesor të kompanive sesa sektori i korporatave. Fillimet sjellin me vete teknologji të reja, modele biznesi dhe talentë.

 • Zgjerimi në tregjet e reja për të ardhmen

Startupet mund të jenë kanale të rëndësishme për zgjerim në operacionet zyrtare për tregje të reja. Ato mund të përmbajnë edhe aftësi shtesë dhe fleksibilitet për gara në sektore të reja që do të vijnë në të ardhmen.

  2.3 Ndikimi mbi shoqërinë

Bashkëpunimi midis sektorit të korporatave dhe ndërmarrjeve të reja është thelbësore për nxitjen e një kulture të inovacionit në vend. Ky bashkëpunim pritet të kontribuojë në:

 • Ndërtimi i partneriteteve dhe transferimi i njohurive nga sektori i korporatave tek fillestarët dhe anasjelltas, duke përfshirë inovacione në portofolin e produkteve dhe shërbimeve të kompanive në sektorin e korporatave;
 • Pjesëmarrja e rritur e sektorit të korporatave në zhvillimin e ekosistemit fillestar;
 • Rritja e nivelit të qëndrueshmërisë së bizneseve fillestare në treg;
 • Ndërtimi i një ekonomie inovative dhe
 • Inkurajimi i përgjegjësisë shoqërore.

Megjithëse përfitimet janë të shumëfishta për të dy palët e përfshira, ky lloj bashkëpunimi mbart me vete një numër sfidash dhe rreziqesh të dështimit të mundshëm. Suksesi i bashkëpunimit, dhe kështu realizimi i përfitimeve, varet mbi të gjitha nga sa secila palë e përfshirë është e gatshme të mësojë se cilat janë interesat, si dhe pritjet, motivimin, kulturën dhe etikën e punës së palës tjetër. Suksesi i bashkëpunimit bazohet në faktin se të dy palët identifikojnë modelet më të përshtatshme të bashkëpunimit që i përshtaten situatës së tyre, dhe kështu përcaktojnë qartë rolet dhe përgjegjësitë e tyre në proces.

   3. Modeli i bashkëpunimit

Në varësi të qëllimeve, bashkëpunimi midis kompanive nga sektori i korporatave dhe startupet mund të realizohet përmes modeleve të ndryshme, si më poshtë:

Modeli i bashkëpunimit

Objektivat

 

Futje e shpirtit të ndërmarrësisë

Zhvillimi i brendit të fortë

Zgjidhje e problemeve të punës

Zgjerimi në tregjet e reja për të ardhmen

Ngjarje (ndeshje dhe hakatonë)

 
 
 
 

Ndarja e resurseve (mjete të lira dhe hapësirë për punë)

 
 
 
 

Mbështetje për zhvillimin e biznesit(inkubator dhe accelator)

 
 
 
 

Lidhja e bashkëpunimeve (zhvillim i përbashkët, zinxhir për investim-supply chain)

 
 
 
 

Investimi( (corporate venturing)

 
 
 
 

Ndërmarrja (e ekipit dhe gjithë startupit)

 
 
 
 

Kuadri i bashkëpunimit tregon se sa të suksesshëm janë modelet e zakonshme të bashkëpunimit me fillestarët në arritjen e qëllimeve kryesore të kompanive nga sektori i korporatave në drejtim të bashkëpunimit me startupet. Niveli i errësimit të fushave tregon nivelin e përshtatshmërisë së secilit model në përmbushjen e objektivave kryesorë.

    3.1 Ngjarjet njëditëshe

Këto lloje të ngjarjeve mund të jenë pika e mirë fillestare për të nxitur ndryshime të brendshme në kulturën e korporatave të sektorit të korporatave duke ekspozuar punonjësit ndaj mendjes sipërmarrëse të ndërmarrjeve të reja, duke siguruar futjen e trendeve dhe teknologjive të reja të biznesit dhe duke përmirësuar perceptimin e markës së korporatave midis përdoruesit. Ky lloj bashkëpunimi indirekt kontribuon në ndërtimin e marrëdhënieve afatgjata të biznesit dhe gjithashtu kërkon shqyrtim shumë të kujdesshëm të nevojave të vetë startup-eve për të siguruar pjesëmarrjen e tyre. Ngjarjet specifike mund të përfshijnë, por nuk kufizohen në:

Organizimi i sfidave: Organizimi i sfidave – konkurseve që përqendrojnë vëmendjen në një çështje specifike dhe inkurajojnë inovatorët për të gjetur zgjidhje të reja për problemin e paraqitur me të cilin përballet sektori i korporatave. Temat e sfidës mund të jenë nga çdo fushë, siç janë: strategjia e marketingut dixhital, ribrandimi i një linje ekzistuese të produkteve, etj.

Organizimi i hakatonëve: Kjo lloj ngjarje është një formë më e përqendruar e konkurrencës që është mjaft e popullarizuar. Në këto ngjarje, koduesit dhe krijuesit (qoftë si individë ose të organizuar në ekipe) mblidhen për një periudhë zhvillimi intensiv, të përqendruar rreth një qëllimi specifik, të tilla si zgjidhja e një problemi specifik teknik ose zhvillimi i një pjese specifike të kodit që do të jetë pjesë e një zgjidhje më e madhe softuerike.

     3.2 Ndarje të burimeve

Ndarja e burimeve me fillestarët mund të jetë një mënyrë efektive dhe me kosto efektive për të ndërtuar një markë inovative nga kompanitë në sektorin e korporatave. Sidoqoftë, është e rëndësishme të theksohet se ky model i bashkëpunimit, veçanërisht sigurimi i mjeteve falas, indirekt kontribuon në ndërtimin e marrëdhënieve afatgjata të biznesit me fillestarët. Përsëri, është thelbësore që të hulumtohet dhe testohet pse startupet do t’i përdorin ato burime falas dhe të sigurojnë që ato burime plotësojnë kërkesat e sipërmarrësve. Llojet e burimeve që mund të ndajnë kompanitë e sektorit të korporatave përfshijnë sa vijon:

Mjetet falas Shumë kompani të korporatave ofrojnë mbështetje ‘të butë’ për fillestarët në formën e hyrjes falas ose më të lirë në shërbimet, mjetet dhe produktet e tyre – ose në njohuritë e tyre organizative. Shumë prej tyre vendosin t’i bëjnë produktet e tyre të disponueshme për startupet përmes palëve të treta, të tilla si platforma dixhitale ose programe përshpejtuese.

Hapësira për bashkëpunim (co-working spaces)Hapësirat fizike të punës janë një formë tjetër e zakonshme e sigurimit të burimeve, por duhet të kihet parasysh se ato kërkojnë një sasi më të madhe fondesh. Startupet mund të përdorin tavolina falas, ose ndonjëherë me qira, tryeza, dhoma takimesh, internet, etj. Bëhet fjalë për ofrimin e një mjedisi fleksibël biznesi me kushte qiraje, të përshtatura për startup-et shumë dinamike që rriten vazhdimisht.

   3.3 Mbështetje për zhvillimin e biznesit

Kompanitë nga sektori i korporatave gjithashtu punojnë me forma të ndryshme të programeve të zhvillimit të biznesit, veçanërisht inkubatorët dhe përshpejtuesit, të cilat ndihmojnë fillestarët të rriten në një fazë të hershme dhe t’i përgatisin ato për investime, hyrje në treg, rritje të shpejtë dhe shkallëzim. Këto programe mund të jenë mjete të fuqishme për nxitjen e ndryshimit të kulturës dhe të mësuarit të brendshëm në organizatë duke punësuar staf si mentorë ose këshilltarë.

Programet e mbështetjes për zhvillimin e biznesit duhet të zhvillohen në përputhje me nevojat e fillestarëve, ndërsa kujdesen që fokusi kryesor të mos jetë vetëm në rritjen e kompanive në sektorin e korporatave.

  3.4 Ndërtimi i bashkëpunimeve

Partneritetet strategjike të biznesit mund të marrin forma të ndryshme dhe nga natyra e tyre mund të jenë nga lloji afatshkurtër me bashkëpunimin me kompaninë startup për një angazhim specifik, në llojin afatgjatë duke ndërtuar bashkëpunimin afatgjatë të biznesit me fillimin. Nga perspektiva e fillimit, programet e mëposhtme janë veçanërisht tërheqëse:

Zhvillimi i përbashkët i produkteve – mund të përfshijë kërkime dhe zhvillime të përbashkëta të produkteve ose shërbimeve që zgjidhin një problem biznesi të vetë kompanisë ose klientëve të tyre. Këto zgjidhje identifikohen bashkërisht, specifikohen, zhvillohen dhe më pas pilotohen. Suksesi i zhvillimit të përbashkët zakonisht varet nga udhëzime të qarta nga sektori i korporatave, një buxhet i paracaktuar dhe një kornizë e qartë kohore brenda së cilës duhet të vendosni nëse do të përfundoni partneritetin ose vazhdoni bashkëpunimin pas zbatimit të projektit pilot.

Përfshirja e startupeve në rrjetin e porositjes -Prokurimi nga fillestarët mund të kontribuojë në përfitime të konsiderueshme për sektorin e korporatave në formën e hyrjes në teknologjitë më të fundit dhe modelet e reja të biznesit. Përfshirja e ndërmarrjeve të reja në zinxhirin e furnizimit lejon që kompanitë e sektorit të korporatave të gjejnë shpejtë qasje të reja ndaj problemeve specifike të biznesit si dhe të kapin mundësi të reja. Është e rëndësishme të theksohet se partneritete të tilla kërkojnë një mendim bashkëpunues dhe një rishikim gjithëpërfshirës të proceseve të prokurimit të brendshëm nga kompanitë e sektorit të korporatave. Nga ana e startup-eve, vërtetimi i blerjes së një kompanie të madhe si klient shpesh mund të jetë një pikë kthese në funksionimin e përgjithshëm të startup-it, dmth nëse fillimi do të rritet me shpejtësi dhe do të kalojë në një fazë shkallëzimi apo do të mbetet në fazat e hershme të zhvillimi

  3.5 Investimi

Investimi i drejtpërdrejtë në startupe, i njohur gjithashtu si sipërmarrje e korporatave, mund të jetë një mënyrë e dobishme për të hyrë në tregje të reja dhe mundësi për rritje dhe zhvillim përmes mbështetjes financiare për startupe interesante, duke angazhuar më pak kapital dhe shumë më shpejt sesa zbatimi i kërkimit dhe zhvillimit duke përdorur burimet e brendshme te sektori i korporatave.

Kompanitë e sektorit të korporatave mund të investojnë në startupe në formë të drejtpërdrejte përmes krijimit të fondeve të kapitalit sipërmarrës brenda kompanive të tyre ose indirekt duke mbështetur dhe investuar në fondet ekzistuese të kapitalit me një strategji të ngjashme investimi si ato.

3.6 Marrja (Aquisition)

Nëse kompania nga sektori i korporatave vendos të hyjë në investim të drejtpërdrejta në startup, një shtrirje logjike e aktiviteteve në atë zonë do të përfshinte blerjen e startup-eve, e cila mund të jetë një mënyrë e shpejtë për të fituar teknologji plotësuese ose njohuri dhe aftësi specifike për të zgjidhur një problem të biznesit, si dhe hyrja në tregje të reja. Për një startup që tashmë ka investitorë të jashtëm, engjëj biznesi ose fonde të kapitalit sipërmarrës, shitja e startup-it te një partner strategjik i korporatave është mënyra kryesore që investitorët e jashtëm të dalin nga startup-i dhe të marrin një kthim të investimit të tyre.

Kompania e sektorit të korporatave mund të vendosë të marrë përsipër ekipin e startupit dhe ta merr atë në strukturën e saj të korporatës ose të marrë përsipër biznesin tërësisht me qëllimin e përvetësimit të teknologjisë dhe pasurive që startupi ka fituar deri më tani.4.

  4.Mënyrat e zbatimit të programit

Programi do të zbatohet në bazë të iniciativës dhe në partneritet me kompani nga sektori i korporatave.

Për të arritur partneritetin, kompania duhet të paraqesë një propozim-koncept në Fond (forma [Formulari është botuar në faqen zyrtare të Fondit]) për partneritet ose bashkëpunim me Fondin qëllimi i të cilit do të jetë zhvillimi i inovacionit të korporatave në përputhje me modelet e propozuara të bashkëpunimit [Pika 3 e Programit].

 • Mbështetje financiare dhe teknike për ndërmarrjet startup për të përmirësuar realizimin dhe tregtimin e produkteve dhe shërbimeve të tyre dhe
 • Mundësi për krijimin e rrjeteve dhe krijimin e bashkëpunimeve dhe partneriteteve

Mbështetja financiare për startupe përfshin:

 • Aktivitetet e financimit në lidhje me zhvillimin e produktit dhe vendosjen e tij në treg;
 • Mbështetje në përmirësimin e cilësisë së produktit/shërbimit përmes certifikimit, akreditimit dhe proceseve të tjera që i shtojnë vlerë zgjidhjes përfundimtare;
 • Mbështetje në krijimin e identitetit të markës dhe qasjes së tregut;
 • Testimi i tregut të produktit dhe krijimi i linjave pilot.

            Ndihma teknike përfshin seanca këshillimi për të marrë aftësi të caktuara biznesi, veçanërisht në fushën e vendosjes së produkteve ose shërbimeve në treg.

Fondi gjithashtu do të sigurojë një mundësi për krijimin e rrjeteve dhe krijimin e bashkëpunimit midis fillestarëve dhe përfaqësuesve të sektorit të korporatave përmes organizimit të ngjarjeve të rrjetit.

  5. Procedura për përzgjedhjen e kompanive nga sektori i korporatave si partnerë të Fondit

Programi në bazë të të cilit kompanitë e interesuara nga sektori i korporatave do të jenë në gjendje të paraqesin një propozim-koncept, që do të publikohet edhe në faqen e internetit të Fondit për Inovacion dhe Zhvillim Teknologjik.

Fondi themelon një Komision për rishikimin e draft koncepteve të paraqitura, i cili do të përbëhet nga të paktën 3 (tre) anëtarë.

Miratimi i koncepteve të propozuara do të bëhet sipas kritereve të mëposhtme:

 • Përafrimi i konceptit të propozuar me objektivat e Programit të Inovacionit të Korporatave dhe modelet e propozuara të bashkëpunimit;
 • Cilësia e konceptit të propozuar;
 • Fusha e mbështetjes së ofruar për fillestarët;
 • Lista referuese e projekteve të implementuara të destinuara për mbështetjen direkte ose indirekte të startups/ekosistemit i startupeve dhe zhvillimit të inovacionit, dhe
 • Të ardhurat vjetore të ndërmarrjes.

Brenda miratimit të projekt koncepteve të propozuara nga partnerë në sektorin e korporatave, Fondi rezervon të drejtën të kërkojë zhvillim të mëtejshëm të konceptit, të përcaktojë kritere shtesë, si dhe të kërkojë dokumentacion shtesë të paraqitur prej tyre.

Kompanitë, idetë e propozimeve të të cilave janë aprovuar, do të hyjnë në një marrëveshje të inovacionit të korporatave me Fondin.

          Marrëveshja e inovacionit të korporatave do të zbatohet në përputhje me rregullat dhe procedurat e vendosura nga Fondi.