Mentorimi

Fondi njeh rolin e rëndësishëm të mentorimit mes sipërmarrësve, përmes të cilit ata kanë mundësinë të mësojnë se si të përballen me sfidat e biznesit, të zhvillojnë aftësitë drejtuese dhe të promovojnë shpirtin sipërmarrës. Për përdoruesit aktivë të FITR, ne ofrojmë mentorim nga ekspertë të brendshëm.

Ne ofrojmë mbështetje teknike për aplikantët e mundshëm përmes trajnimeve dhe konsultimeve. Qëllimi i këtyre trajnimeve është fuqizimi i kapaciteteve të përdoruesve, nevojave specifike individuale të secilit përdorues dhe për këtë arsye ne u ofrojmë atyre mentorim individual.

MBËSHTETJE TEKNIKE PËR APLIKANTËT POTENCIAL

Ekspertët e angazhuar përmes këtyre trajnimeve ndihmojnë aplikantët potencialë me vëmendje të veçantë në temat e mëposhtme:

Ndihmë për zhvillimin e një ideje biznesi

-Projeksioni financiar dhe buxhetimi

-Identifikimi i burimeve të financimit

-Identifikimi i një potenciali inovativ të një kompanie dhe/ose një ideje të propozuar

-Identifikimi dhe formulimi i “nivelit të gatishmërisë teknologjike”

– “Banchmarking teknologjik”

– Hulumtimi i potencialit për mbrojtjen e të drejtave të pronësisë industriale

-Analiza e konkurrencës

-Identifikimi i klientëve potencialë dhe segmentimi i klientëve të mundshëm (segmentimi i klientëve)

-Përcaktimi i aktiviteteve në ciklin e kërkimit dhe zhvillimit

Përcaktimi i strukturës së ekipit të projektit

-Analiza e rrezikut

-Identifikimi i ndikimeve të mundshme

-Aftesi komunikuese dhe prezantuese

Duke telefonuar në numrin e telefonit 02 3145 258 mund të caktohet një takim konsultativ.

MBËSHTETJE METORIKE PËR PËRDORUES AKTIV TË FITR

Trajnimet zhvillohen në tri faza:

-Vlerësimi i nevojave të përdoruesve

-Trajnimet në grup

– Mentorim individual

Trajnimet e mentorimit zhvillohen në temat e mëposhtme:

-Zbatimi i procesit të zbulimit dhe vlefshmërisë së blerësit / klientit

-Planifikimi i biznesit

-Strategjia e marketingut dhe marketingut

-Strategjia për qasjen në tregje, dmth. Strategjia e hyrjes në treg

– Akses në financa

-Shitjet dhe ndërkombëtarizimi

-Menaxhimi operacional

-Menaxhimi i Inovacionit (Pronësia Intelektuale)