Fininacimi shtesë për shfrytëzuesit

Фондот за иновации и технолошки развој и Стопанска Банка АД Скопје потпишаа Меморандумот за соработка кој има за цел олеснет пристап до финансирање за стартап компании но и за сите микро, мали и средни претпријатија.

Пакетот на банката нуди основна и наменска трансакциска сметка за вршење плаќања во домашниот платен промет без надомест за отвaрање на сметка, дозволено пречекорување на денарска сметка со минимална провизија за одобрување, пристап на Е-banking и М-banking сервиси и повластени провизии за трансакции преку Е-banking сервисот до 70% пониски од оние на шалтер, VISA бизнис картичка без надомест за годишна членарина за првата година од користењето. Дополнително и кредитни линии, краткорочни и среднорочни кредити за финансирање на обртен капитал, долгорочни кредити за финансирање на инвестиции со промотивни услови како и дедициран советник за бизнис клиенти.

Повеќе информации за пакетот.

 Контакт лице: Г-дин Дејан Крстевски

E-mail: Dejan.Krstevski@stb.com.mk

телефон: +38970349508

FIZHT dhe Sparkasse Bank Maqedoni nënshkruan Memorandum Bashkëpunimi, i cili do të mundësojë promovim dhe disponueshmëri më të madhe të programit “Hap pas Hapi”, me të cilin startupet vendase do munden të marrin paketa të ndryshme për mbështetje financiare, edukative dhe mentoruese.

Përmes programit “Hap pas Hapi”, startupet që do të aplikojnë për grante të bashkëfinancuara në thirrjet publike të FIZHT, do të kenë mundësinë të sigurojnë pjesëmarrjen e tyre me kushte më të favorshme. Kompanitë që punojnë jo më shumë se 12 muaj do mund të sigurojnë një kredi deri në 10,000 euro, ndërsa startupet që ekzistojnë deri në 3 vjet do mund të marrin një kredi në shumën maksimale prej 25,000 euro. Shfrytëzuesëve që do t’u aprovohet një kredi, do të caktohet një mentor bazuar në nevojat e tyre dhe të cilët do t’i këshillojnë ata për zhvillimin e punës të tyre për periudhë prej një viti.

Më shumë informacione në lidhje me programin “Hap pas Hapi”,

Personi i kontaktit: Vladimir Kechovski

E-mail: vladimir.kecovski@sparkasse.mk

Telefoni: +38978495824

Fondi i Inovacioneve dhe i Zhvillimit Teknologjik dhe UNI Banka nënshkruan Memorandum bashkëpunimi, me të cilin do të hapen mundësitë e financimit dhe lehtësimit të qasjes deri te mjetet për ndërmarrjet mikro, të vogla dhe të mesme. Pjesa më e madhe e përfitimeve do të sigurohen me start-up kompanitë.

Nga bashkëpunimi, përfitim do të kenë kompanitë – aplikues për grante të bashkëfinancuara të FIZHT-së, për të cilët banka do të siguronte mbështetje financiare shtesë në pjesën e bashkëfinancimit të vet nëpërmjet kushteve më të volitshme nga ato të rregulltat. Lehtësim do të kenë edhe kompanitë që kanë aplikuar por nuk u është miratuar bashkëfinancim nga fondi.

Paketi “UNI Inovacion” përfshin: Banking elektronik 6 muaj pa kompensim me e-paketa unike biznesi, llogari e dedikuar pa tarifë mirëmbajtjeje për 6 muajt e parë, shërbimi “Bankieri im” pa kompensim, si dhe mbështetje e marketingut përmes kanaleve të bankës. Gjegjësisht, për të gjithë përdoruesit përmes kësaj pakete, aktivitetet promovuese falas do të sigurohen.

Më shumë informacione për biznes paketin në linkun vijues:  https://unibank.mk/mk/news/60aca2e2131ccb00179d46be

Kontakt:

email: uniinovacija@unibank.com.mk

Теl: 02/ 3 204 323 ose 02/ 3 111 111

FIZHT dhe NLB Bank nënshkruan Memorandum Bashkëpunimi, qëllimi kryesor i të cilit është të lehtësojë qasjen në financa për ndërmarrjet mikro, të vogla dhe të mesme, duke përfshirë kompanitë startup. Gjegjësisht, për kompanitë – aplikuesit për grante të bashkëfinancuara të FIZHT, përmes produkteve të ndryshme të kredisë, banka do të sigurojë mbështetje shtesë financiare në pjesën e bashkëfinancimit vetanak përmes linjave të favorshme të kredisë

Më shumë informacion në lidhje me paketën e shërbimit . 

 

 
 
 
 

Ekspozitura

Kreditimi i personave juridikë

Numri i kontaktit

Email

Sk- Drejtimi

Viktor Murgoski

075/495-852

Sk- Drejtimi

Gordam Gjurcinovski

075/953-555

Sk- Karpos 3

Aleksandar Trajkovski

078/215-096

Sk- Karpos 3

Mihail Ognenovski

078/495-851

Sk- Drejtimi

Marko Danilov

070/317-836

Sk- Cair

Vladimir Todorovski

078/752-850

Sk- Cair

Milis Jakimoik

075/345-540

Sk- Novo Lisice

Kristijan Nedelkovski

075/328-402

Sk- Novo Lisice

Ivan Treneski

071/219-966

Sk- Ilinden

Krisitijan Vasilevski

075/477-323

Sk- Avtokomanda

Andrej Ilievski

075/416-506

Kumanovë

Bojana Tusevska

071/308-222

Strumica

Mile Kocev

078/321-383

Prilep

Saso Antovski

077/535-500

Prilep

Mende Filiposki

071/381-638

Bitola

Petar Petrov

078/495-843

Bitola

Dijana Stosik

075/296-454

Gjevgjeli

Marija Urdinova

078/495-849

Shtip

Aleksandar Velkov

078/495-857

Veles

Dejan Stefanov

078/495-842

Kochani

Goranco Ilievski

078/495-840

Radovish

Milanco Ginov

078/495-850

Negotino

Ilija Mojsov

072/208-603

Ohri

Dimitar Golaboski

078/212-543

Kërçovë

Hristijan Kostevski

045/224-463

Tetovë

Anita Simovski

078/495-846

Gostivari

Ardit Shaqiri

078/495-848

FIZHT dhe Silk Road Bank AD Shkup nënshkruan Memorandum Bashkëpunimi, në mënyrë që të lehtësojnë dhe rrisin qasjen në produkte dhe shërbime të financave dhe bankare për kompanitë më inovative vendase. Banka, përmes paketës së produkteve ”Bizz Up”, e krijuar me mbështetjen e Bashkimit Evropian dhe Fondit Evropian të Investimeve përmes skemës së garancisë EaSI, mundëson financimin e ndërmarrjeve mikro dhe të vogla, kompanive në zhvillim dhe kompanive startup. Produkte dhe shërbime të ndryshme janë në dispozicion të kompanive, të tilla si tejkalimet e llogarive, huatë e kapitalit qarkullues dhe kreditë e investimeve, me norma interesi preferenciale më të ulta se ato të rregullta.

Më shumë informacione në lidhje me paketën.

Personi i kontaktit: Ljiljana Andonov

email: landonov@silkroadbank.com.mk

Tel: 02/3289 553

Fondi i Inovacioneve dhe Zhvillimit Teknologjik dhe Pro Credit Bank nënshkruan Memorandum për bashkëpunim të ndërsjelltë me të cilin ndërmarrjet mikro, të vogla dhe të mesme do të kenë qasje më të lehtë në mjete financiare. Përmes paketës së re të bankës, shumica e shërbimeve do të sigurohen për kompanitë startup.

Përfitimi kryesor është për kompanitë – aplikuesit për grante të bashkëfinancuara të FIZHT, për të cilat banka do të sigurojë mbështetje shtesë financiare në pjesën e bashkëfinancimit vetanak përmes normave më të favorshme të interesit sesa ato të rregullta. Lehtësim do të marrin edhe kompanitë që aplikuan, por nuk u miratuan për bashkëfinancim nga Fondi.

Më shumë informacione në lidhje me paketën.

Personi i kontaktit: Biljana Mishiç

е-mail: Biljana.Tasevska@procredit-group.com

Tel: +38971373671