Fininacimi shtesë për shfrytëzuesit

Meta-img3

Komercijalna Banka dhe Fondi për Inovacion dhe Zhvillim Teknologjik (FIZHT) nënshkruan një Memorandum bashkëpunimi, që i bën mjetet financiare dhe shërbimet e Bankës më të favorshme dhe më të qasshme për ndërmarrjet mikro, të vogla dhe të mesme, duke përfshirë edhe kompanitë e sapokrijuara (start up). Me ofertën e saj, Komercijalna Banka do t’u ofrojë ndërmarrjeve të këtij segmenti jo vetëm mundësinë për mbështetje financiare të projekteve të tyre investuese, por edhe këshilla dhe një sërë përfitimesh të tjera gjatë përdorimit të produkteve dhe shërbimeve të Bankës.

Oferta përfshin mundësinë e financimit të pjesëmarrjes vetjake të ndërmarrjeve-përfituese të grantit të FIZHT ose të financimit të projekteve investuese të vlerësuara me sukses që nuk përdorin grant nga FIZHT për shkak të mjeteve të kufizuara të Fondit. Komercijalna Banka do t’u ofrojë mbështetje kreditore këtyre personave juridikë me norma interesi të ulura në përputhje me politikën e interesit të Bankës.

Si klientë të Komercijalna Banka, ata do të kenë mundësinë të hapin llogari themelore/të destinuar pa pagesë dhe të përdorin shërbimet Bankë Interneti dhe bankingu mobil pa ndonjë parapagesë shtesë. Në të njëjtën kohë, në tre muajt e parë, ata do të mund të bëjnë falas pagesa interne në qarkullimin e pagesave në vend. Në dispozicion kanë edhe kartën e debitit për personat juridikë, të cilën do ta kenë në shërbim pa pagesë vjetore sa i përket anëtarësisë në vitin e parë. Qarkullimin e pagesave valutore e kanë poashtu në dispozicion me ulje të konsiderueshme të tarifave, ndërsa do të kenë edhe privilegje të caktuara lidhur me tejkalimin e lejuar (overdraft) të llogarisë së transaksionit të ndërmarrjes.

Për të kompletuar përvojën e përdoruesit, klientët e Komercijalna Banka kanë gjithashtu privilegj të fitojnë trajnime për shërbimin Bankë Interneti dhe mBankaKo si dhe për platformën për tregti elektronike. Në çdo kohë kanë në dispozicion falas këshillat për biznes të ofruara nga punonjësit tanë lidhur me punët e garancisë së kredisë dhe për financimin e tregtisë së jashtme gjatë lidhjes së marrëveshjeve të eksportit ose importit.

Personat e kontaktit:
Ilija Mircevski
E-mail: ilija.mircevski@kb.com.mk
Tel: +38923168504

Biljana Adamceska
E-mail: biljana.adamcheska@kb.com.mk
Tel: +38923168903

Goran Kupenkov
E-mail: goran.kupenkov@kb.com.mk
Tel: +38923168607

Elena Arsova-Begic
E-mail: elena.arsova-begikj@kb.mk
Tel: +38923168108

Fondi për Inovacion dhe Zhvillim Teknologjik dhe Stopanska Banka SHA Shkup nënshkruan Memorandum për Bashkëpunim i cili synon të lehtësojë qasjen në financa për kompanitë fillestare dhe të gjitha ndërmarrjet mikro, të vogla dhe të mesme.

Pakoja e bankës ofron llogari transaksioni bazë dhe qëllimore për kryerjen e pagesave në operacionet e pagesave vendore pa komision për hapjen e llogarisë, mbitërheqje të lejuar të llogarisë në denarë me komision minimal për aprovim, qasje në shërbimet E-banking dhe M-banking dhe komisione preferenciale. për transaksionet përmes shërbimit E-banking deri në 70% më të ulëta se ato në sportel, kartëvizita VISA pa tarifë për anëtarësim vjetor për vitin e parë të përdorimit. Gjithashtu linja krediti, kredi afatshkurtër dhe afatmesme për financimin e kapitalit qarkullues, kredi afatgjatë për financimin e investimeve me kushte promocionale si dhe një këshilltar i dedikuar për klientët e biznesit.

Më shumë informacion rreth paketës.

Personi kontaktues: Z. Dejan Krstevski

E-mail: dejan.krstevski@stb.com.mk

telefoni: +38970349508

FIZHT dhe Sparkasse Bank Maqedoni nënshkruan Memorandum Bashkëpunimi, i cili do të mundësojë promovim dhe disponueshmëri më të madhe të programit “Hap pas Hapi”, me të cilin startupet vendase do munden të marrin paketa të ndryshme për mbështetje financiare, edukative dhe mentoruese.

Përmes programit “Hap pas Hapi”, startupet që do të aplikojnë për grante të bashkëfinancuara në thirrjet publike të FIZHT, do të kenë mundësinë të sigurojnë pjesëmarrjen e tyre me kushte më të favorshme. Kompanitë që punojnë jo më shumë se 12 muaj do mund të sigurojnë një kredi deri në 10,000 euro, ndërsa startupet që ekzistojnë deri në 3 vjet do mund të marrin një kredi në shumën maksimale prej 25,000 euro. Shfrytëzuesëve që do t’u aprovohet një kredi, do të caktohet një mentor bazuar në nevojat e tyre dhe të cilët do t’i këshillojnë ata për zhvillimin e punës të tyre për periudhë prej një viti.

Më shumë informacione në lidhje me programin “Hap pas Hapi”,

Personi i kontaktit: Vladimir Kechovski

E-mail: vladimir.kecovski@sparkasse.mk

Telefoni: +38978495824

Fondi i Inovacioneve dhe i Zhvillimit Teknologjik dhe UNI Banka nënshkruan Memorandum bashkëpunimi, me të cilin do të hapen mundësitë e financimit dhe lehtësimit të qasjes deri te mjetet për ndërmarrjet mikro, të vogla dhe të mesme. Pjesa më e madhe e përfitimeve do të sigurohen me start-up kompanitë.

Nga bashkëpunimi, përfitim do të kenë kompanitë – aplikues për grante të bashkëfinancuara të FIZHT-së, për të cilët banka do të siguronte mbështetje financiare shtesë në pjesën e bashkëfinancimit të vet nëpërmjet kushteve më të volitshme nga ato të rregulltat. Lehtësim do të kenë edhe kompanitë që kanë aplikuar por nuk u është miratuar bashkëfinancim nga fondi.

Paketi “UNI Inovacion” përfshin: Banking elektronik 6 muaj pa kompensim me e-paketa unike biznesi, llogari e dedikuar pa tarifë mirëmbajtjeje për 6 muajt e parë, shërbimi “Bankieri im” pa kompensim, si dhe mbështetje e marketingut përmes kanaleve të bankës. Gjegjësisht, për të gjithë përdoruesit përmes kësaj pakete, aktivitetet promovuese falas do të sigurohen.

Më shumë informacione për biznes paketin në linkun vijues:  https://unibank.mk/mk/news/60aca2e2131ccb00179d46be

Kontakt:

email: uniinovacija@unibank.com.mk

Теl: 02/ 3 204 323 ose 02/ 3 111 111

FIZHT dhe NLB Bank nënshkruan Memorandum Bashkëpunimi, qëllimi kryesor i të cilit është të lehtësojë qasjen në financa për ndërmarrjet mikro, të vogla dhe të mesme, duke përfshirë kompanitë startup. Gjegjësisht, për kompanitë – aplikuesit për grante të bashkëfinancuara të FIZHT, përmes produkteve të ndryshme të kredisë, banka do të sigurojë mbështetje shtesë financiare në pjesën e bashkëfinancimit vetanak përmes linjave të favorshme të kredisë

Më shumë informacion në lidhje me paketën e shërbimit . 

 
 
 
 

Ekspozitura

Kreditimi i personave juridikë

Numri i kontaktit

Email

Sk- Drejtimi

Viktor Murgoski

075/495-852

Sk- Drejtimi

Gordam Gjurcinovski

075/953-555

Sk- Karpos 3

Aleksandar Trajkovski

078/215-096

Sk- Karpos 3

Mihail Ognenovski

078/495-851

Sk- Drejtimi

Marko Danilov

070/317-836

Sk- Cair

Vladimir Todorovski

078/752-850

Sk- Cair

Milis Jakimoik

075/345-540

Sk- Novo Lisice

Kristijan Nedelkovski

075/328-402

Sk- Novo Lisice

Ivan Treneski

071/219-966

Sk- Ilinden

Krisitijan Vasilevski

075/477-323

Sk- Avtokomanda

Andrej Ilievski

075/416-506

Kumanovë

Bojana Tusevska

071/308-222

Strumica

Mile Kocev

078/321-383

Prilep

Saso Antovski

077/535-500

Prilep

Mende Filiposki

071/381-638

Bitola

Petar Petrov

078/495-843

Bitola

Dijana Stosik

075/296-454

Gjevgjeli

Marija Urdinova

078/495-849

Shtip

Aleksandar Velkov

078/495-857

Veles

Dejan Stefanov

078/495-842

Kochani

Goranco Ilievski

078/495-840

Radovish

Milanco Ginov

078/495-850

Negotino

Ilija Mojsov

072/208-603

Ohri

Dimitar Golaboski

078/212-543

Kërçovë

Hristijan Kostevski

045/224-463

Tetovë

Anita Simovski

078/495-846

Gostivari

Ardit Shaqiri

078/495-848

FIZHT dhe Silk Road Bank AD Shkup nënshkruan Memorandum Bashkëpunimi, në mënyrë që të lehtësojnë dhe rrisin qasjen në produkte dhe shërbime të financave dhe bankare për kompanitë më inovative vendase. Banka, përmes paketës së produkteve ”Bizz Up”, e krijuar me mbështetjen e Bashkimit Evropian dhe Fondit Evropian të Investimeve përmes skemës së garancisë EaSI, mundëson financimin e ndërmarrjeve mikro dhe të vogla, kompanive në zhvillim dhe kompanive startup. Produkte dhe shërbime të ndryshme janë në dispozicion të kompanive, të tilla si tejkalimet e llogarive, huatë e kapitalit qarkullues dhe kreditë e investimeve, me norma interesi preferenciale më të ulta se ato të rregullta.

Më shumë informacione në lidhje me paketën.

Personi i kontaktit: Ljiljana Andonov

email: landonov@silkroadbank.com.mk

Tel: 02/3289 553

pcb-logo_1

FIZHT dhe Banka ProCredit nënshkruan memorandum bashkëpunimi, me të cilin ndërmarrjet mikro, të vogla dhe të mesme, përfshirë edhe ndërmarrjet startup, do të kenë qasje më të lehtë në mjetet financiare për realizimin e bizneseve të tyre inovative.

Përfitimi kryesor për ndërmarrjet do të jetë se banka do të ofrojë mbështetje shtesë financiare përmes paketës Startup, dedikuar ndërmarrjeve startup.

Pakoja Startup e Bankës ProCredit përfshin mirëmbajtjen plotësisht falas të llogarisë për dy vitet e para nga data e themelimit të ndërmarrjes dhe kryerjen e një numri të pakufizuar transaksionesh në vend me tarifë prej 0 denarë. Për më tepër, paketa përfshin këshilltar personal për klientët e biznesit, bankim plotësisht elektronik, komisionet më të ulëta dhe fikse për transaksionet me vendet e huaja dhe hyrje të automatizuara dhe pa pagesë jashtë vendit, mundësinë e kreditimit pas 12 muajsh aktivitet të ndërmarrjes, kartelë kredititore.

Më shumë informacion rreth pakos në: https://www.pcb.mk/tartapi.nspx

Një mundësi shtesë për të gjitha ndërmarrjet startup dhe frilenserë është hapësira e re e rregulluar në mënyrë moderne, inovative dhe falas për bashkë-punim Hive Room, e cila mund të përdoret falas duke aplikuar në linkun e mëposhtëm: https://www.pcb.mk/hiveroom/mk

Personi i kontaktit:Znj.Tonka Nikolovski

е-mail:tonka.nikolovski@procredit-group.com 

Tel: +389 70 225 753