Iniciativat ekzistuese

UPSHIFT – Programi i Sipërmarrjes Sociale

UNICEF dhe Fondi për Inovacionin dhe Zhvillimin Teknologjik pilotuan këtë program në qershor 2018, me mbështetjen e Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës.

Paketa e ndërhyrjes UPSHIFT përmban:1) të mësuarit përmes një metodologjie të projektimit të përqendruar te njeriu; 2) mentorimi i mundësive për të zhvilluar ide në potencialin e tyre të plotë krijues, dhe 3) financimi fillestar për të mbështetur dhe angazhuar të rinjtë. Këto ndërhyrje zbatohen në çdo cikël, i cili përbëhet nga:

  • 3 thirrje të publikuara për cikël vjetor
  • punëtori tre-ditore për zhvillimin e ideve pas secilës prej thirrjeve të publikuara
  • Periudha e mentorimit prej tre muajsh dhe financimi fillestar me një grant prej 2000 € për më të suksesshmit
  • Metodologjia ndjek studimet më të fundit mbi zhvillimin e trurit tek adoleshentët. UPSHIFT u jep të rinjve një ndjenjë përkatësie, autonomie dhe aftësie, dhe motivon të rinjtë të kenë sukses.
  •  
  • Ai përfshin të rinjtë në proceset shoqërore duke u dhënë atyre udhëzime në identifikimin e problemeve në komunitetin e tyre, dhe pastaj së bashku me komunitetin krijon zgjidhje, shërbime ose produkte që adresojnë ato probleme. Ky “dizajn i përqendruar te klienti” dhe mësimi i sipërmarrjes përmes shërbimeve u mundëson të rinjve të zhvillojnë të menduarit kritik dhe të fitojnë aftësi të shekullit 21 që mund të zbatohen në të gjitha sferat e jetës.
  •  
  • Effortshtë bërë përpjekje e rëndësishme për të siguruar qëndrueshmërinë dhe mbulimin kombëtar të këtij programi përmes bashkëpunimit me Ministrinë e Arsimit dhe Shkencës dhe Byronë për Zhvillimin e Arsimit.