Нашиот Тим

Илинка Делева
Сектор за финансии

e-mail: ilinka.deleva@fitr.mk

 

Илинка Делева по професија е дипломиран професор по математика при Универзитетот Св.Кирил и Методиј – Природно-математички факултет, отсек наставна математика .

Поседува работно искуство во областа на буџетското работење и финансискиот сектор 20 години од кои 2,5 години е дел од тимот на Фондот за иновации и технолошки развој.

Својата кариера ја започнува во Секретаријатот за европски прашања, каде успешно го изучува буџетското работење. Во оваа институција се стекнува со огромно работно искуство, наидува на многу предизвици како и надминување на многу проблеми што ги носи работата.

Во текот на работењето во СЕП, Илинка Делева има стекнато многу сертификати и дипломи, посета на обуки и студиски патувања меѓу кои: ЕУ и функционирањето на институциите на ЕУ, Временска рамка за подготовка на националната програма за усвојување на правото на ЕУ, Деловно работење и комуницирање, етика, основи на административното, правното и финансиското работење, писмена комуникација и култура на говор, ИПА Фондови, Индустриски развој на НР Кина, како и обуки поврзани со финансиски извештаи, трезорско работење и сл.

Неда Инономова Гаврилоска
Советник во одделение за подготовка на програми

e-mail: neda.ikonomova@fitr.mk

Kонтакт: 071 372 843

Ивана Сазданоска
Советник во одделение за подготовка на програми

e-mail: ivana.sazdanovska@fitr.mk

Христина Тошевска
Советник во одделение за правни работи, јавни набавки и архива

e-mail: hristina.tosevska@fitr.mk

 

Милка Илоска
Виш соработник во одделение за правни работи, јавни набавки и архива

e-mail: milka.iloska@fitr.mk