Zëvendëskryeministri Bytyqi dhe drejtori Petrov prezantuan thirrjen publike për asistent digjital të AI, i cili do të përdoret për nevojat e programeve të ndihmës shtetërore të Qeverisë - Transparencë më e madhe, marrje efikase dhe efektive e të dhënave të biznesit në kohë reale

Zëvendëskryeministri i Qeverisë, përgjegjës për çështje ekonomike, koordinim me resorët ekonomikë dhe investimet, Fatmir Bytyqi dhe drejtori i Fondit të Inovacioneve dhe Zhvillimit Teknologjiki, Kosta Petrov,, në një konferencë të përbashkët për shtyp, prezantuan thirrja publike për asistent digjital të bazuar në inteligjencën artificiale për nevojat e programeve të ndihmës shtetërore të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut të realizuara përmes Planit të rritjes ekonomike.

Zëvendëskryeministri Bytyqi tha se kjo vegël digjitale do të ketë për detyrë të lehtësojë komunikimin dhe qasjen në informacion etë kompanive dhe investitorëve vendas dhe të huaj. Asistenti digjital duhet të jetë në gjendje të mësojë shpejt, të mundësojë komunikimin me shfrytëzuesit përmes mesazheve tekstuale, të rregullojë gjuhën dhe tonin e tyre bazuar në kontekst, të kuptojë dhe të përgjigjet në maqedonisht, shqip dhe anglisht dhe të azhurnohet lehtësisht në kohë reale.

“Për realizimin e kësaj thirrje publike ne kemi siguruar 9 milion denarë nga buxheti i FIZHT ose rreth 150 mijë euro, dhe kjo do të jetë mbështetje 100% për idenë më inovative për krijimin e një asistent digjital bazuar në inteligjencën artificiale, e cila do të shfrytëzohej për nevojat e programeve të ndihmës shtetërore dhe do të zbatohet në Agjencinë për investime të huaja dhe nxitjen e eksportit, Drejtorinë për Zona Zhvillimore Industriale Teknologjike dhe Fondin e Inovacioneve dhe Zhvillimit Teknologjik. Kjo duhet të zvogëlojë kohën e pritjes për një përgjigje nga institucionet si dhe të lehtësojë të gjithë procedurën dhe qasjen në informacion që është i rëndësishëm për kompanitë dhe investitorët”, tha Bytyqi, duke shtuar se ky është vetëm hapi i parë i ndërmarrë, së bashku me zhvillimin të strategjisë së inteligjencës artificiale, kemi një vizion për zhvillimin e të gjithë ekosistemit.

Vegla do të sigurojë të gjithë informacionet dhe ndihmën e nevojshme për masat e Planit të rritjes ekonomike, i cili është një instrument për të mbështetur zhvillimin e kompanive vendase dhe të huaja, në mënyrë që të barazohen kriteret dhe kushtet për marrjen e ndihmës shtetërore për të gjitha kompanitë, pavarësisht se a janë ato vendase apo të huaja, mikro, të vogla, të mesme apo të mëdha, të miratuar dhe sjellur në vitin 2018.

“Të gjitha masat kanë për qëllim inkurajimin e investimeve të reja nga vetë kompanitë, për zhvillimin e tyre teknologjik, linjat e reja të prodhimit, rritjen e produktivitetit, vende të reja pune të paguara më mirë, dhe me qëllimin përfundimtar të përmirësimit të konkurrencës së kompanive, për të pushtuar tregje të reja. Përmes Ligjit për mbështetjen financiare të investimeve, ne tashmë kemi lidhur 245 marrëveshje me kompani vendase, kurse Fondi i Inovacioneve dhe Zhvillimi Teknologjik tashmë ka 646 kompani në portofolin e tij, që do të thotë se për vetëm tre vjet, kemi mbështetur pothuajse 900 kompani përmes Plani të rritjes ekonomike. Ky koncept është gjithëpërfshirës, nuk njeh kompani të huaja ose vendase, të gjithë kanë të njëjtin shans, e vetmja gjë që u nevojitet është të investojnë dhe ata e dinë që mbështetja nga Qeveria do të sigurohet. Ne kemi krijuar një sistem transparent në të cilin të gjitha kriteret përcaktohen qartë dhe saktësisht, nuk ka negociata diskrete dhe kontraktime të ndihmës shtetërore. Është shumë ndryshe, andaj këtë e njeh sektori i biznesit i cili i shfrytëzon dhe i mirëpret këto masa”, tha zëvendëskryeministri Bytyqi.

Drejtori i Fondit të Inovacioneve dhe Zhvillimit Teknologjik, Kosta Petrov, në fillim të fjalimit të tij, shprehu kënaqësinë që Fondi përmes këtij projekti për erë të parë seriozisht po inkuadrohet në digjitalizimin e proceseve në Qeverinë e Republikës së Maqedonisë së Veriut.

“Jam i sigurt që ky është fillimi i shumë iniciativave të reja përmes të cilave do t’u mundësojmë qytetarëve, por edhe kompanive, komunikim më të lehtë me institucionet qeveritare. Duke marrë parasysh që fokusi ynë strategjik në periudhën e ardhshme është zhvillimi i inteligjencës artificiale, unë besoj se hapja e sfidës në këtë temë do të jetë një hap serioz përpara në drejtim të avancimit teknologjik, por edhe një tregues se ne kemi kompani në vend që mund të ofrojnë zgjidhje njëjtë cilësore sikurse ato botërore “, filloi Petrov.

Drejtori gjithashtu njoftoi detajet në lidhje me karakteristikat që duhet të ketë asistenti digjital si dhe mënyrën e aplikimit për thirrjen publike, e cila u publikua në ueb faqen e FIZHT.

“Asistenti digjital duhet të jetë në gjendje të trajtojë kërkesa komplekse, të kuptojë dhe të përgjigjet në maqedonisht, shqip dhe anglisht me shumë saktësi në një mënyrë të natyrshme. Ai gjithashtu duhet të merret me një numër çështjesh dhe të jetë në gjendje të kuptojë gjuhën maqedonase në mënyrë të barabartë në shkrimin latin dhe cirilik. Asistenti duhet të sigurojë disponueshmëri 24/7 dhe qasje të drejtpërdrejtë tek qytetarët përmes Facebook-ut, Messenger-it, Viber-it dhe Uebit dhe t’u shërbejë një numri të pakufizuar njerëzve në të njëjtën kohë. Kohëzgjatja e projektit, për të cilin janë ndarë mjete financiare, është 24 muaj, gjegjësisht 12 muaj për zhvillimin dhe zbatimin dhe 12 muaj për mirëmbajtjen dhe azhurnimin, garuesi duhet të jetë një person juridik që plotëson kushtet e mëposhtme: të jetë shoqëri tregtare e themeluar në përputhje me Ligjin për shoqëritë tregtare dhe e regjistruar në Regjistrin Qendror të Republikës së Maqedonisë së Veriut, të jetë me shumicë të pronësisë maqedonase (me 50,1% ose më shumë), të ardhurat vjetore të ndërmarrjes nuk duhet të kalojnë 10 milionë euro në dy vitet e mëparshme fiskale, sipas raporteve financiare. Lista e plotë e kushteve është në dispozicion në ueb faqen e FIZHT.

Petrov theksoi se kompanitë që do të paraqesin aplikim duhet të prezantojnë se kanë përvojë dhe referenca nga zgjidhjet e bëra më parë dhe të dëshmuara për asistentin digjital bazuar në AI në maqedonisht, shqip dhe anglisht, brenda dhe jashtë vendit, dhe propozimi i projektit që duhet të financohet të përmbajë aktivitetet e mëposhtme: aktivitetet e testimit, dizajnit, aktivitetet e hulumtimit dhe zhvillimit, aktivitetet e trajnimit dhe ritrajnimit të asistentit digjital.

“Në raport se cilat shpenzime janë të pranueshme për financim, unë do të rendis disa prej tyre: pagat bruto – shumat e pagave bruto për të punësuarit e angazhuar në projekt duhet të korrespondojnë me praktikat e vendosura të shfrytëzuesit të çmimit para fillimit të projektit, prokurimi dhe/ose marrja me qira e pajisjeve dhe materialeve të konsumit për hulumtim dhe zhvillim (prokurimi dhe/ose marrja me qira e serverit, hostingut etj., angazhimi i ekspertëve/këshilltarëve për hulumtim dhe zhvillim. Dua të përmend që për zhvillimin e kësaj zgjidhjeje, nuk lejohen shpenzime për blerjen e licencave për zgjidhjet ekzistuese për ndërtimin e një asistenti digjital AI”, prezantoi drejtori i Fondit të Inovacioneve dhe Zhvillimit Teknologjik, Kosta Petrov.

Kriteret kryesore sipas të cilave do të vlerësohen propozimet e projektit janë shkalla e inovacionit, kapaciteti i ekipit të projektit, cilësia e projektit, potenciali për implementim dhe ndikimi i projektit.

Propozimet e projektit do të vlerësohen nga Komiteti i vlerësimit dhe përzgjedhjes, i cili përbëhet nga dy përfaqësues nga institucioni partner, dy ekspertë në fushën e sfidës dhe një përfaqësues i Fondit.

 Procedura e seleksionimit dhe përzgjedhjes e projekteve do të zhvillohet në pesë hapa, së pari bëhet një kontroll administrativ i dokumentacionit të projektit, nëse është i plotë dhe në përputhje me kushtet e përshtatshmërisë të cekura në thirrjen publike, pastaj bëhet vlerësimi i parë i propozim-projektit, gjegjësisht para-seleksionimi, pason seleksionimi i projekt-propozimeve më të mira, pas çka do të mundësohet prezantimi i propozim-projekteve të para-selektuara përpara Komisionit të vlerësimit dhe përzgjedhjes Hapi i fundit është zgjedhja e një zgjidhje fituese dhe nënshkrimi i kontratës.

Procesi i aplikimit është vetëm online. Të gjitha informacionet në lidhje me thirrjen, dokumentacionin e nevojshëm dhe mënyrën e aplikimit janë në dispozicion në: https://fitr.mk/digitalai/