Thirrja publike për asistent dixhital bazuar në inteligjencën artificiale / asistent dixhital bazuar në UA / për nevojat e programeve të ndihmës shtetërore të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë Veriore të realizuar përmes Planit të Rritjes Ekonomike

Në bazë të nenit 27 të Ligjit të Veprimtarisë Inovative (“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 79/13, 137/13, 41/14, 44/15, 6/16, 53/16, 190/16 dhe 64/18), si dhe në lidhje me Rregullat për organizimin dhe kryerjen e garave ose sfidave për të inkurajuar inovacionin në fushat prioritare të shkencës dhe teknologjisë nga 20.01.2020, ark.nr. 01-514/17, Rregullat për plotësimin e Rregullave për organizimin dhe kryerjen e garave dhe sfidave për të inkurajuar inovacionin në fushat prioritare të shkencës dhe teknologjisë nga 16.03.2020, ark.nr 01-797/6, dhe Rregullat për plotësimin e Rregullave për organizimin dhe kryerjen e garave dhe sfidave për të inkurajuar inovacionin në fushat prioritare të shkencës dhe teknologjisë nga 01.06.2020, ark.nr 01-1662/5, Bordi Drejtues i Fondit të Inovacioneve dhe Zhvillimit Teknologjik në ditën 19.07.2021 miratoi:

Thirrje për një asistent digjital bazuar në inteligjencën artificiale / asistent digjital i bazuar në AI / për nevojat e programeve të ndihmës shtetërore në Qeverinë e Republikës së Maqedonisë së Veriut e realizuar përmes Planit të rritjes ekonomike

 

Në botën e sotme dinamike, praktikat digjitale të siguruara nga qeveritë dhe bizneset nuk përputhen më me mënyrën e komunikimit të njerëzve. Përballë kërkesës së lartë globale, konsumatorët dhe qytetarët presin që shpejt dhe lehtë të kenë qasje në informacionet që u nevojiten.

Asistentët digjital të bazuar në AI ofrojnë shërbim 24 orë, duke mundësuar komunikim të drejtpërdrejtë me shfrytëzuesit, si dhe duke mundësuar përgjigje të shpejtë ndaj kërkesave të tyre. Asistentët kanë mundësinë të fillojnë komunikimin proaktiv me klientët duke ofruar referime të personalizuara që rrisin cilësinë e përvojës së klientëve. Më e rëndësishmja, asistentët virtualë të bazuar në AI kursejnë në shpenzimet për të siguruar shërbimin ndaj klientëve.

Asistentët digjital të bazuar në AI ofrojnë mundësi të pabesueshme për qeveritë për të siguruar një nivel më të lartë të cilësisë së shërbimeve përmes një qasje më të favorshme dhe të drejtpërdrejtë për qytetarët, pa ata që duhet të presin që një qenie tjetër njerëzore t’u tregojë atyre se si, kur ose nëse mund t’i marrin ato.

Përfitime tjera të pritshme për qytetarët:

 • Qasje e shpejtë deri në të dhënat me karakter publik
 • Parashtrimi i kërkesës online për prapësim
 • Dorëzimi on-line i një formulari
 • Kursimi i kohës
 • Ndihmoni në gjuhën amtare të shfrytëzuesit
 • Lirimi nga mënyra tradicionale të komunikimit përmes thirrjeve telefonike dhe postës elektronike.

Asistentët digjital gjithashtu kontribuojnë në përfitimet e institucioneve publike duke u mundësuar punonjësve të zëvendësojnë punën teknike rutinë me aktivitete dhe detyra që kanë një vlerë të shtuar më të lartë dhe kërkojnë angazhim shtesë emocional që një asistent i tillë nuk mund të zëvendësojë. Përfitimet e pritshme nga zbatimi për agjencitë shtetërore janë si më poshtë:

 • Lehtësimi i zgjidhjes së problemeve me qytetarët
 • Rritja e qasjes deri në shërbimet publike
 • Qasje 24 orë në shërbime dhe qasje më e madhe për qytetarët
 • Zvogëlimi i përkushtimit të madhë të punës dhe kohës për përgjigje
 • Integrim dhe menaxhim i lehtë
 • Sigurimi i mbështetjes në shumë gjuhë
 • Sigurimi i mbështetjes për shumë platforma

Përmes kësaj thirrjeje, Fondi në bashkëpunim me Kabinetin e Zëvendës Kryeministrit përgjegjës për Çështjet Ekonomike në Qeverinë e Republikës së Maqedonisë së Veriut, organizon një sfidë për krijimin e zgjidhjeve inovative që lehtësojnë komunikimin ndërmjet shfrytëzuesit dhe kompjuterit dhe do të ofrojë një përvojë unike për klientët të cilat janë kompani vendase dhe të huaja dhe investitorë, të cilët shfrytëzojnë ndihmë shtetërore sipas Ligjit për Mbështetjen Financiare të Investimeve (Gazeta Zyrtare e RM, nr. 83, nga 8.5.2018).

Vendosja e inteligjencës artificiale në procesin e komunikimit me investitorët ekzistues dhe potencialë do të sjellë një numër të madhë përfitimesh, kryesisht cilësinë e marrjes së informacionit dhe kursimin e kohës nga të dy palët.

Vetë eleminimi i faktorit njerëzor do të nënkuptojë barazimin e informacionit të marrë nga institucione të ndryshme, si dhe eleminimin e subjektivitetit të mundshëm në proces. Përgjigjet që sistemi do të gjenerojë do të jenë të standardizuara dhe të sakta, të siguruara në kohë reale dhe vazhdimisht të disponueshme për shfrytëzuesit. Për më tepër, hapësira për gabime në komunikimin e informacioneve dhe të dhënave të kërkuara nga shfrytëzuesit do të ulet në mënyrë drastike.

Një nga përfitimet kryesore të sistemit inteligjent është fusha e informacioneve që do të sigurohet në bazë të temave të ndryshme, ligjeve dhe programeve në lidhje me ndihmën shtetërore, në krahasim me të dhënat e kufizuara që çdo institucion mund të sigurojë brenda kompetencave të tij.

Vendosja e kësaj risie do të sjellë kursime të mundshme të mjeteve financiare për institucionet e përfshira në tërheqjen, menaxhimin dhe mbajtjen e kontakteve me investitorët.

 

Asistenti Digjital për AI duhet të përfshijë Planin e rritjes ekonomike të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut, i cili zbatohet përmes tre shtyllave:

Shtylla I: masat për të mbështetur investimet përmes Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut;

Shtylla II: masat për të mbështetur konkurrencën përmes Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut;

Shtylla III: masat për të mbështetur inovacionin që realizohen përmes instrumenteve dhe sfidave të Fondit të inovacioneve dhe të zhvillimit teknologjik.

Asistenti digjital i bazuar në AI, që po kërkojmë në këtë sfidë, duhet t’i ketë karakteristikat e mëposhtme:

 • I aftë për të mësuar shpejt
 • Të mundësojë komunikimin me shfrytëzuesit e fundit përmes shkëmbimit të mesazheve me tekst;
 • Bazuar në teknologjitë e përparuara të AI, siç janë përpunimi i gjuhës natyrore (NLP) dhe kuptimi i gjuhës natyrore (NLU);
 • Personalizuar, d.m.th, të mund të rregullojë gjuhën dhe tonin e tij bazuar në kontekstin;
 • I aftë të trajtojë kërkesën komplekse;
 • I aftë të kuptojë dhe të përgjigjet në gjuhën maqedone, shqipe dhe angleze, me shumë saktësi në një mënyrë natyrale dhe të merret me pyetje të shumta;
 • I aftë të kuptojë gjuhën maqedonase në mënyrë të barabartë në shkronjat latine dhe cirilike;
 • Siguria dhe transparenca në lidhje me të dhënat që ata i mbledhin dhe që i shfrytëzojnë;
 • I përqendruar në mundësimin e shërbimeve të bazuara në njohuri;
 • Mundësia për të transmetuar informacione përmes kanaleve të ndryshme mbështetëse;
 • Lehtë për tu azhurnuar në kohë reale, pa prishur katalogët e të dhënave të tjera dhe pa ndonjë ndërprerje;
 • I aftë të përcjellë detyrën tek një agjent njerëzor brenda së njëjtës bisedë kur ndonjë kërkesë është jashtë bazës së tij të njohurive;
 • Të sigurojë përgjigje dhe informacione në lidhje me mekanizmat dhe programet mbështetëse të Qeverisë;
 • Të veprojë bileta mbështetëse;
 • Për t’i ndihmuar shfrytëzuesit të njoftohen me programet në dispozicion dhe për të siguruar një udhëzues “hap pas hapi” për shfrytëzuesit kur aplikojnë për programe qeveritare;
 • Të mundësojë shërbim në gjuhën maqedone, shqipe dhe angleze;
 • Të sigurojë disponueshmëri 24/7 dhe qasje të drejtpërdrejtë për qytetarët përmes Facebook Messenger, Viber dhe Web;
 • Të flasësh në një mënyrë natyrale, të kuptosh kontekstin e bisedës dhe të jesh në gjendje t’i përgjigjesh çdo pyetjeje;
 • I aftë për të shërbyer një numër të pakufizuar njerëzish në të njëjtën kohë;
 • Të jetë në përputhje me GDPR, rregulloret europiane të mbrojtjes së të dhënave.

Zbatimi i projektit mund të zgjasë për një total prej 24 muajsh: 12 muaj për zhvillimin dhe zbatimin dhe 12 muaj për mirëmbajtjen dhe azhurnimin.

Fondi, bazuar në rrethana të justifikuara, mund të miratojë vazhdimin e zbatimit të projektit deri në 6 (gjashtë) muaj.

Garuesi duhet të jetë një person juridik që plotëson kushtet e mëposhtme:

 • Të jetë një shoqëri tregtare e themeluar në përputhje me Ligjin e Shoqërive Tregtare dhe e regjistruar në Regjistrin Qendror të Republikës së Maqedonisë së Veriut;
 • Të jetë me shumicë të pronësisë maqedonase (me 50.1% ose më shumë);
 • Të ardhurat vjetore të ndërmarrjes të mos kalojnë 10,000,000 (dhjetë milion) euro në dy vitet e mëparshme fiskale, sipas raporteve financiare;
 • Të jetë një ndërmarrje me maksimum 250 të punësuar;
 • Të mos ketë lidhje (në përputhje me Ligjine Shoqërive Tregtare) me një ndërmarrje tjetër, së cilës të ardhurat vjetore tejkalojnë 10,000,000 (dhjetë milion) euro, dhe numri mesatar i të punësuarve të mos kalojë 250 në dy vitet fiskale të mëparshme, përveç në rastin e një lidhje kapitali me arsim të lartë, respektivisht një institucion hulumtues-shkencor;
 • Kundër tij të mos jetë e ngritur asnjë procedurë falimentimi ose procedurë likuidimi.
 • Të ketë shlyer detyrimet e duhura në bazë të detyrave dhe kontributeve publike;
 • Kundër tij të mos jetë filluar procedurë e shumës për ekzekutim me forcë të pretendimeve monetare të prapambetura;
 • Për të përmbushur kushtet e Ligjit për Kontrollin e Ndihmës Shtetërore dhe Dekretin për kushtet dhe procedurën për ndarjen e ndihmës së vogël (de minimis), respektivisht:
 • Të mos keni grumbulluar më shumë se 200,000.00 (dyqind mijë) euro ndihmë të vogël për periudhë prej tre viteve fiskale, të përfshirë edhe shumën e kërkuar nga mjetet e fondit në përputhje me Ligjin e Kontrollit të Ndihmës Shtetërore dhe Dekretin për Kushtet dhe Procedurën e Ndarjes së Ndihmës me Rëndësi Minimale (de minimis);
 • Të mos keni grumbulluar më shumë se 100,000.00 (njëqind mijë) euro ndihmë të vogël për periudhë prej tre viteve fiskale, të përfshirë edhe shumën e kërkuar nga mjetet e Fondit, nëse ndërrmarrja është aktive në sektorin për trafikun rrugor, në përputhje me Ligjin për Kontrollin e Ndihmës Shtetërore dhe Dekretin për kushtet dhe procedurën e ndarjes së ndihmës së vogël (de minimis);
 • Të mos jetë në vështirësi (një ndërmarrje në vështirësi është një ndërmarrje që nuk është në mundësi të përmbushë detyrimet e saj nga resurset e saj ose me pasuri që mund të marrë nga pronari / aksionarët ose kreditorët e saj për t‘i ndaluar humbjet, të cilat pa ndërhyrje të jashtme nga ofruesit e ndihmave sigurisht që do të çojnë deri në ndërprerjen afatshkurtër dhe afatgjatë të punës së ndërmarrjes), dhe
 • Të mos merren me prodhimin e qymyrit.

Nëse propozim-projekti përfshin bashkëpunimin e Garuesit me një ndërmarrje tjetër, kushtet për partnerin janë të njëjtat si për Garuesin udhëheqës.

Një buxhet i përgjithshëm prej 9,000,000 (milion) denarë është siguruar për financimin e një projekti në këtë thirrje.

Për propozim-projektin fitues, Fondi siguron financim prej 100% (njëqind përqind) të buxhetit të përgjithshëm të projektit, në një shumë maksimale prej 9,000,000 (nëntë milion) denarë.

Derisa nuk ka mjaft propozim-projekte cilësore ose nuk plotësohen kushtet për financim, Fondi mbanë të drejtën të mos ndajë mjete financiare.

Garuesi duhet të jetë një person juridik që plotëson kushtet e mëposhtme:

 • Të jetë një shoqëri tregtare e themeluar në përputhje me Ligjin e Shoqërive Tregtare dhe e regjistruar në Regjistrin Qendror të Republikës së Maqedonisë së Veriut;
 • Të jetë me shumicë të pronësisë maqedonase (me 50.1% ose më shumë);
 • Të ardhurat vjetore të ndërmarrjes të mos kalojnë 10,000,000 (dhjetë milion) euro në dy vitet e mëparshme fiskale, sipas raporteve financiare;
 • Të jetë një ndërmarrje me maksimum 250 të punësuar;
 • Të mos ketë lidhje (në përputhje me Ligjine Shoqërive Tregtare) me një ndërmarrje tjetër, së cilës të ardhurat vjetore tejkalojnë 10,000,000 (dhjetë milion) euro, dhe numri mesatar i të punësuarve të mos kalojë 250 në dy vitet fiskale të mëparshme, përveç në rastin e një lidhje kapitali me arsim të lartë, respektivisht një institucion hulumtues-shkencor;
 • Kundër tij të mos jetë e ngritur asnjë procedurë falimentimi ose procedurë likuidimi.
 • Të ketë shlyer detyrimet e duhura në bazë të detyrave dhe kontributeve publike;
 • Kundër tij të mos jetë filluar procedurë e shumës për ekzekutim me forcë të pretendimeve monetare të prapambetura;
 • Për të përmbushur kushtet e Ligjit për Kontrollin e Ndihmës Shtetërore dhe Dekretin për kushtet dhe procedurën për ndarjen e ndihmës së vogël (de minimis), respektivisht:
 • Të mos keni grumbulluar më shumë se 200,000.00 (dyqind mijë) euro ndihmë të vogël për periudhë prej tre viteve fiskale, të përfshirë edhe shumën e kërkuar nga mjetet e fondit në përputhje me Ligjin e Kontrollit të Ndihmës Shtetërore dhe Dekretin për Kushtet dhe Procedurën e Ndarjes së Ndihmës me Rëndësi Minimale (de minimis);
 • Të mos keni grumbulluar më shumë se 100,000.00 (njëqind mijë) euro ndihmë të vogël për periudhë prej tre viteve fiskale, të përfshirë edhe shumën e kërkuar nga mjetet e Fondit, nëse ndërrmarrja është aktive në sektorin për trafikun rrugor, në përputhje me Ligjin për Kontrollin e Ndihmës Shtetërore dhe Dekretin për kushtet dhe procedurën e ndarjes së ndihmës së vogël (de minimis);
 • Të mos jetë në vështirësi (një ndërmarrje në vështirësi është një ndërmarrje që nuk është në mundësi të përmbushë detyrimet e saj nga resurset e saj ose me pasuri që mund të marrë nga pronari / aksionarët ose kreditorët e saj për t‘i ndaluar humbjet, të cilat pa ndërhyrje të jashtme nga ofruesit e ndihmave sigurisht që do të çojnë deri në ndërprerjen afatshkurtër dhe afatgjatë të punës së ndërmarrjes), dhe
 • Të mos merren me prodhimin e qymyrit.

Nëse propozim-projekti përfshin bashkëpunimin e Garuesit me një ndërmarrje tjetër, kushtet për partnerin janë të njëjtat si për Garuesin udhëheqës.

Propozim-projekti duhet të përfshijë aktivitete për zhvillimin e një zgjidhjeje të re, inovative në faza nga një koncept i vërtetuar në një zgjidhje funksionalisht në një mjedis real.

Garuesi duhet të ketë përvojë dhe referenca nga zgjidhjet e mëparshme të përpunuara dhe të dëshmuara në asistentin digjital të bazuara në AI, në gjuhën maqedone, shqipe dhe angleze, brenda dhe jashtë vendit.

Aktivitetet mund të përfshijnë:

 • Aktivitetet për testim;
 • Struktura;
 • Aktivitetet për hulumtim dhe zhvillim;
 • Aktivitetet e trajnimit dhe ri-trajnimit të asistentit digjital të AI.

Lista e mësipërme e aktiviteteve nuk është kufizuese.

Shpenzimet e përshtatshme për financim:

Shpenzimet e pranueshme për financim brenda projekt-propozimeve të paraqitura tek garat, respektivisht sfidave janë:

 • Pagat bruto – shumat e pagave bruto për punonjësit e angazhuar në projekt duhet të korrespondojnë me praktikat e vendosura të shfrytëzuesit të shpërblimit para fillimit të projektit;
 • Prokurimi dhe/ose marrja me qira e pajisjeve dhe materialeve të konsumit për hulumtim dhe zhvillim (prokurimi dhe/ose marrja me qira e serverit, hosting, etj.);
 • Angazhimi i ekspertëve/këshilltarëve për hulumtim dhe zhvillim;
 • Angazhimi i konsulentëve për nevoja të tjera të lidhura drejtpërdrejt me rezultatet e pritshme të sfidës (ekspertizë në lidhje me menaxhimin e inovacionit, menaxhimin financiar, mobilizimin e mjeteve financiare shtesë, zhvillimin e biznesit, marketingun, çështjet juridike, mbrojtjen e pronës intelektuale, etj.);
 • Sigurimi i cilësisë, standardizimi dhe akreditimi;

Shpenzimet e papranueshme për financim brenda projekt-propozimeve të paraqitura tek garat, respektivisht sfidave janë:

 • Shpenzimet për furnizim të licencave për zgjidhjet ekzistuese për ndërtimin e një asistenti digjital AI;
 • Shlyerja e interesit ose borxhit ndaj një pale tjetër;
 • Shpenzimet dhe tarifat për humbjet ose borxhet e kaluara ose të mundshme në të ardhmen;
 • Mbulimi i humbjeve për shkak këmbimit të monedhës, tarifave dhe gjobave;
 • Shpenzimet për argëtim dhe hotelieri;
 • Shpenzimet për rekrutim të stafit (shpenzimet për botimin e reklamave, provizionet nga agjencitë për punësim, shpenzimet në lidhje me përzgjedhjen e kandidatëve, etj) dhe shpenzimet për zhvendosje;
 • Blerja e tokës ose ndërtesave, përfshirë edhe rinovimin;
 • Pagesë në para nga llogaria e veçantë e projektit;
 • Aktivitetet e eksportit (shpenzimet që lidhen drejtpërdrejt me eksportin e produkteve, krijimin dhe funksionimin e një rrjeti shpërndarës, etj.)
 • Tarifat vjetore të mirëmbajtjes së patentave (me përjashtim të rasteve të arsyeshme të vlerësuara si shpenzim i lejueshëm kur vlerësohen propozim-projektet);
 • Shtesa pagash;
 • Shpenzimet e shërbimeve të këshillimit të siguruara nga ana e pronarit/ëve të ndërmarrjes që është shfrytëzuese e shpërblimit;
 • Marrja me qira e lokaleve të biznesit nga një qiradhënës i cili merr pjesë në aktivitetet e projektit ose është një person i lidhur me shfrytëzuesin e shpërblimit;
 • Furnizimi i automjeteve të pasagjerëve, mallrave dhe transportit;
 • Furnizimi i pajisjeve të konsumuara;
 • Tatimi mbi Vlerën e Shtuar (TVSH), në rast se subjekti i shpërblyer ka të drejtë për një rimbursim të TVSH-së.

Nuk janë të përshtatshme për financim dhe shpenzimet për realizimin e aktiviteteve të cilat më parë ishin financuar nga burime të tjera.

 

Kriteret kryesore për vlerësimin e propozim-projekteve janë:

 • Shkalla e inovacionit;
 • Kapaciteti i ekipit të projektit;
 • Cilësia e projektit;
 • Potenciali i implementimit / potenciali i tregut;
 • Ndikimi

Fondi mbanë të drejtën për të negociuar me garuesit në lidhje me përcaktimin e aktiviteteve dhe detajeve në buxhetin e projektit bazuar në rekomandimet e marra nga Komisioni i Vlerësimit dhe Përzgjedhjes, para se të nënshkruajë Marrëveshje për ndarje të shpërblimit.

Fondi mbanë të drejtën të mos ndajë shpërblim përderisa nuk ka mjaft propozim-projekte cilësore ose nuk janë përmbushur kushtet për ndarjen e shpërblimit në përputhje me këto Rregulla dhe kushtet e përcaktuara në Thirrjen Publike.

Kriteret dhe nën-kriteret për vlerësimin e projekteve përshkruhen në formularin e Tabela e vlerësimit.

Në rastë se projekti do bazohet në të drejtat ekzistuese të pronës intelektuale, Garuesi është i detyruar, para nënshkrimit të Marrëveshjes për ndarje të shpërblimit, të paraqesë prova për të drejtën e shfrytëzimit të pronës intelektuale në llojin e një marrëveshjeje licencimi, marrëveshje kontributi “in-kind” ose lloje tjera të marrëveshjes e cila konfirmon që Garuesi ka të drejtë të shfrytëzojë pronën intelektuale në të cilën bazohen rezultatet e projektit.

Fondi nuk është përgjegjës për mosmarrëveshjet në lidhje me të drejtat e pronësisë intelektuale midis Shfryzëzuesit të mjeteve financiare dhe palëve të treta.

Të gjitha të drejtat dhe njohuritë e pronës intelektuale “know-how” që do të krijohen gjatë implementimit të Projektit dhe/ose si rezultat i zbatimit të Projektit i përkasin Shfrytëzuesit, dhe nëse është e pranueshme, Shfrytëzuesi duhet t’i mbrojë të drejtat e pronësisë intelektuale.

Komisioni i vlerësimit dhe përzgjedhjes është i përbërë nga :

 • Dy (2) përfaqësues nga institucioni partner;
 • Dy (2) ekspertë në fushën e sfidës;
 • Një (1) përfaqësues i Fondit

Komisioni punon në bazë të Rregullores së Procedurës së Komisionit të Vlerësimit dhe përzgjedhjes, të cilat miratohen në mbledhjen e parë të Komisionit.

KUJDES: Me kërkesë të anëtarëve të Komisionit, Fondi mund të angazhojë ekspertë të cilët do të japin mendim eksperti për aplikime të caktuara, të përshtatshme për fushën e tyre të ekspertizës. Në rast të tillë, mendimi i ekspertit do të merret parasysh nga anëtarët e Komisionit kur vlerësojnë aplikimin.

Procedura, nga marrja e aplikacioneve të arritura deri në përzgjedhjen dhe marrja e vendimit përfundimtar për përzgjedhjen dhe ndarjen e mjeteve financiare për shfrytëzuesin/ëve, përbëhet nga hapat e mëposhtëm:

 • Kontroll administrativ i dokumentacionit të projektit (nëse është i plotë dhe në përputhje me kushtet e përshtatshmërisë të deklaruara në thirrjen publike)
 • Vlerësimi i parë i propozim-projektit (para-përzgjedhja)
 • Përzgjedhja e propozim-projekteve më të mira
 • Piçing, respektivisht prezantimi i propozim-projekteve të para-përzgjedhura përpara Komisionit të Vlerësimit dhe Përzgjedhjes
 • Përzgjedhja e një zgjidhje fituese dhe nënshkrimi i një kontrate

Zgjidhjet e zgjedhura do të jenë plotësisht dhe falas në dispozicion të të gjithë qytetarëve të Republikës së Maqedonisë së Veriut, të paktën brenda një viti pas përfundimit të projektit. Politika për qasjen dhe shfrytëzimin e zgjidhjeve për qytetarët e vendeve të tjera përcaktohet nga aplikuesi.

Kur aplikoni, duhet të dorëzohen dokumentet e mëposhtme:

Dokumentacioni i projektit (i cili duhet të nënshkruhet nga një përfaqësues i autorizuar i Garuesit dhe të shtypet, dhe i disponueshëm përmes faqes së internetit të Fondit):

 • Aplikimin e projektit;
 • Buxhetin e projektit;
 • Deklarata e Garuesit për pranimin e kushteve të Fondit;
 • Deklaratë e noterizuar për pronësinë – struktura themeluese e Garës;
 • Biografi të shkurtëra të ekipit të projektit (më së shumti deri në 5 (pesë) persona) në gjuhën maqedone.

I gjithë dokumentacioni duhet të dorëzohet në gjuhën maqedone. Dokumentacioni i projektit detyrimisht të dorëzohet në formularët e përgatitur nga ana e Fondit.

Dokumentacioni i projektit së bashku me biografitë e shkurtëra duhet t’i bashkëngjiten formularit të aplikimit në dispozicion në linkun vijues: e mëposhtme.  me klik në butonin“Apliko”

Në rast se garuesit i ndahet një shpërblim, Fondi mbanë të drejtën të kërkojë edhe dokumentacion tjetër, i cili duhet të paraqitet sa më shpejt që të jetë e mundur.

Afati i fundit për të aplikuar në thirrjen publike është deri më 20.09.2021, deri në 14.00.

Vetëm ato propozim-projekte që janë dorëzuar në mënyrën e mësipërme dhe brenda afatit të caktuar do të konsiderohen për financim.

Rregullat dhe procedurat për zbatimin, monitorimin dhe mbikëqyrjen e projektit definohen në dokument. Rregullat për organizimin dhe zbatimin e garave dhe sfidave për të inkurajuar inovacionin në fushat prioritare të shkencës dhe teknologjisë nga 20.01.2020 dhe Rregullat për plotësimin e Rregullave për organizimin dhe zbatimin e garave dhe sfidave për të inkurajuar inovacionin në fushat prioritare të shkencës dhe teknologjisë nga 16.03.2020 dhe 01.06.2020.

Për të gjitha informacionet shtesë ju mund:

të lajmëroheni në numrin e telefonit: 02 3145 258

të thirrni në numrin e telefonit: 02 3145 258

Me qëllim që t’iu ndihmojmë në përgatitjen e propozim-projekteve gjatë kohëzgjatjes së thirrjes, Fondi do të organizojë info-ngjarje me përfaqësuesit e Fondit dhe Zyrën e Zëvendës Kryeministrit të ngarkuar me Çështjet Ekonomike në Qeverinë e Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe seminare punimi.

Informacionet për këto aktivitete do të publikohet në kohën e duhur në faqen e internetit të Fondit, si dhe në profilet zyrtare të rrjeteve sociale të Fondit (Facebook dhe Instagram).

 1. Cilat institucione zbatojnë programet nëpërmjet Planit të Rritjes Ekonomike?
 • Kabineti i Zëvendëskryeministrit i ngarkuar për çështje ekonomike, koordinim me resorët ekonomikë dhe investimet – si organ në portofolin e të cilit janë të gjitha investimet

Lidhja në uebfaqe: https://vicepremier-ekonomija.gov.mk/

Lidhja në Planin e Rritjes Ekonomike: https://vicepremier-ekonomija.gov.mk/?q=node/275

Министерство за економија-како носител на Законот за финансиска     поддршка на инвестиции

 Lidhja me uebfaqen: https://www.economy.gov.mk/

 Lidhja me Ligjin e Mbështetjes Financiare të Investimeve: https://www.economy.gov.mk/doc/2362

  Дирекција за технолошко индустриски развојни зони-како орган задолжен за   управување со зоните

 Lidhja me uebfaqen: https://fez.gov.mk/?lang=MK

 Агенција за странски инвестиции и промоција на извозот-како орган којшто е  надлежен за контрола на комплетност на документација за договорите по ЗФПИ

 Lidhja me uebfaqen: https://investnorthmacedonia.gov.mk/

 Fondi i Inovacioneve dhe i Zhvillimit Teknologjik

Lidhja me uebfaqen: https://www.fitr.mk/

 

 1. Për çfarë numri dhe lloji të stafit teknik me të cilin do t’ju duhet të bashkëpunoni, stërviteni, etj. (administratorët e ardhshëm) në fjalë?


  Secila nga institucionet që zbatojnë planin e rritjes ekonomike (https://vicepremier-ekonomija.gov.mk/?q=node/275), domethënë Kabineti i Zëvendëskryeministrit i ngarkuar me çështjet ekonomike, koordinimin me departamentet ekonomike dhe investimet-si një organ në portofolin e të cilit janë të gjitha investimet (https://vicepremier-ekonomija.gov.mk), Drejtoria për Zonat Teknologjike të Zhvillimit Industrial-si një organ përgjegjës për menaxhimin e zonave (https://fez.gov. mk/? lang = MK), Agjencia për Investimet e Huaja dhe Promovimin e Eksporteve – si organ përgjegjës për kontrollin e plotësisë së dokumentacionit për kontratat sipas ZFPI (https://investnorthmacedonia.gov.mk/), Fondi për Inovacionin dhe Teknologjinë Zhvillimi (https: //www.fitr.mk/), do të emërojë një person i cili do të jetë përgjegjës për asistentin.


  Me cilat baza të të dhënave do të duhet të shkrihet zgjidhja për sa i përket llojit, madhësisë, strukturës?


  Programet e ndihmës shtetërore vijnë nga disa institucione të ndryshme nga Qeveria e Republikës së Maqedonisë Veriore dhe aktualisht nuk ka sistem dhe bazë të dhënash të centralizuara. Prandaj, asistenti dixhital duhet të jetë në gjendje të shkarkojë në mënyrë dinamike informacionin nga një sërë burimesh dhe formatesh, duke përfshirë por pa u kufizuar në një sërë faqesh në internet, baza të të dhënave, procedura standarde të funksionimit, rregulla dhe dokumente të tjera në një larmi formatesh.

 1. Përsa i përket serverit në të cilin do të zbatohet zgjidhja, ofrohet, jepet me qira apo pjesë e projektit?


  Infrastruktura teknike e zgjidhjes duhet të propozohet dhe sigurohet plotësisht nga aplikuesi i cili do të zgjidhet si fitues i sfidës. Projekti parashikon si “kosto të pranueshme” Prokurimin dhe / ose marrjen me qira të pajisjeve dhe materialeve harxhuese për kërkimin dhe zhvillimin (prokurimin dhe / ose marrjen me qira të serverit, pritjen, etj.) “.


  A do të nënkuptojë zgjidhja vetëm një formë letrare të gjuhëve? Po dialektet apo një gjuhë e përzier?


  Asistenti dixhital duhet të jetë në gjendje të kuptojë gjuhën maqedonase, shqipe dhe angleze në mënyrë të natyrshme. Për shkak të mënyrës se si njerëzit komunikojnë përmes kanaleve të bisedës, asistenti dixhital, përveç formave letrare, duhet të jetë në gjendje të kuptojë format bisedore joformale të gjuhëve, përfshirë pyetjet e shkruara në dialekt, frazat popullore dhe pyetjet gramatikisht të pasakta.

 1. Çfarë nënkuptohet me aftësinë për të mësuar shpejt?


  Asistenti dixhital duhet të jetë në gjendje të përmirësojë shpejt bazën e tyre të njohurive në mënyrë që ata të mund të mbajnë të azhurnuar me ndryshimet e fundit dhe të japin informacion të saktë, si dhe të ndihmojnë me procedurat e reja që lidhen me programet e ndihmës shtetërore.


  A duhet që sistemi të japë një zgjidhje për biletat mbështetëse apo thjesht të lidhet me atë ekzistues?


  Sistemi gjithashtu duhet të përfshijë një zgjidhje për trajtimin e kërkesave të përdoruesve dhe biletave të mbështetjes së statusit, si dhe aftësinë për të kaluar në një agjent të vërtetë nëse është e nevojshme.


  8. A keni një grup të përcaktuar të proceseve të testimit përmes të cilave do të përcaktoni saktësinë (saktësinë) që kërkoni, cila saktësi (saktësi) është e kënaqshme?


  Asistenti dixhital duhet të jetë në gjendje të komunikojë me përdoruesit përfundimtarë në një mënyrë të natyrshme dhe të kuptojë pyetjet dhe kërkesat me saktësinë më të madhe. Qëllimi është që përdoruesit të jenë në gjendje të kenë një bisedë të natyrshme me asistentin dhe të marrin përgjigje për pyetjet dhe ndihmën e tyre me kërkesat e tyre. Prandaj, përdoruesi duhet të paraqesë referenca nga zgjidhjet e bëra më parë dhe të provuara për asistent dixhital bazuar në AI në gjuhën maqedonase, shqipe dhe angleze, në mënyrë që të vërtetojë cilësinë e asistentëve dixhitalë të bërë më parë te përdoruesi.

 1. Çfarë nënkuptohet me një kërkesë komplekse?


  Përveç përgjigjes në pyetjet e përdoruesve, asistenti dixhital duhet të jetë në gjendje të udhëzojë përdoruesit hap pas hapi përmes kërkesave komplekse derisa problemi ose kërkesa të zgjidhet. Një shembull i një aplikacioni kompleks është aftësia që asistenti dixhital të drejtojë përdoruesin hap pas hapi përmes procesit të aplikimit për një nga programet e ndihmës shtetërore, madje edhe mundësia që përdoruesi të paraqesë një aplikacion përmes asistentit dixhital.


  Cilat kritere do të përdoren për të përcaktuar sigurinë dhe transparencën e zgjidhjes?


  Siguria e zgjidhjes do të përcaktohet sipas asaj nëse arkitektura e propozuar është në përputhje me tendencat e fundit në sigurinë e sistemit të informacionit, mbrojtjen e të dhënave të përdoruesve dhe rezistencën e sistemit ndaj sulmeve kibernetike. Ndërkohë, transparenca e zgjidhjes do të përcaktohet sipas vlefshmërisë së informacionit të shfaqur në analitikën e sistemit me të dhënat reale të shkëmbyera me përdoruesit përfundimtarë.


  12. Cili është numri maksimal i përdoruesve si kriter për testimin por edhe vlerësimin?


  Qëllimi është që asistenti dixhital të jetë vazhdimisht i disponueshëm dhe të mos ketë kohë joproduktive, asnjë vonesë në përgjigje edhe në trafik dhe trafik të rënduar, në mënyrë që të jetë në gjendje t’u shërbejë vazhdimisht klientëve edhe nën ngarkesa të mëdha pune, siç është njoftimi i thirrjeve të reja dhe mekanizmave të ndihmës ose afatet e aplikimit. Prandaj, asistenti dixhital duhet të jetë në gjendje të flasë me rreth 2,000 përdorues në të njëjtën kohë pa vonesë dhe ulur performancën.


  A duhet që referencat për një asistent virtual të bazuar në AI të përfshijnë projekte në gjuhën maqedonase dhe shqipe?


  Duke pasur parasysh që sipas Thirrjes Publike, Konkuruesi duhet të ketë përvojë dhe referenca nga zgjidhjet e zhvilluara më parë dhe të provuara për asistent dixhital bazuar në AI në Maqedonisht, Shqip dhe Anglisht, brenda dhe jashtë vendit, këto referenca sigurisht që do të shtonin më shumë vlerë dhe pikë gjatë vlerësimin nga Komisioni.