100
PROJEKTE TË BASHKËFINANCUARA
30
milionë euro INVESTIME
30
projekte të mbështetura te nxënësve
350
NXËNËS DHE MENTOR

Formular i prapësimeve

FIZHT Hulumtim

Njoftim i rëndësishëm nga FIZHT

Qasje e lirë në informacione me karakter publik

Misioni dhe qëllimet

Misioni i Fondit të Inovacioneve dhe Zhvillimit Teknologjik është të inkurajojë dhe mbështesë aktivitetin e inovacionit në ndërmarrjet mikro, të vogla dhe të mesme për arritjen e zhvillimit të shpejtë teknologjik, bazuar në transferimin e njohurive, hulumtimeve për zhvillim dhe inovacioneve që kontribuojnë në krijimin e vendeve të reja të punës, rritjen dhe zhvillimin ekonomik, në të njëjtën kohë përmirëson mjedisin e biznesit për të zhvilluar aftësinë konkurruese të kompanive.

НАСТАНИ