KONKURS PUBLIK PËR INSTRUMENTIN PËR MBËSHTETJE: GRANTE TË BASHKËFINANCUARA PËR SHOQËRITË TREGTARE TË SAPOTHEMELUARA START-UP DHE SPIN-OF–Startup 3!

Në bazë të nenit 25 paragrafi 4 të Ligjit të Veprimtarisë Inovative (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 79/13, 137/13, 41/14, 44/15, 6/16, 53/16, 190 / 16 dhe 64/18) dhe dhe Rregullorja për instrumentin e mbështetjes – grante të bashkëfinancuara për shoqëri tregtare të sapothemeluara start-up dhe spin-of, Fondi për inovacion më 28.04.2021, shpall konkurs publik për financim nën instrumentin për mbështetje „Grante të bashkëfinancuara për shoqëritë tregtarë të sapothemeluara start-up dhe spin-of“. 

Përmes këtij Instrumenti pritet të inkurajoj zhvillim të kulturës së marrjes së rrezikut dhe inovacionit, të sigurohet mbështetje për personët juridik të cilët dëshirojnë të zhvillojnë prodhim, proces, dhe/ose shërbim, të ri ose të përmirësuar, dhe për të inkurajuar komercializimin e rezultateve të hulumtimeve të kryera në kornizat e arsimit të lartë, respektivisht në institucionet e kërkimit-shkencor.

Mbështetja do të jetë e ndarë te projektet që kanë më së paku “provë koncepti” (proof of concept) dhe ambicie të qartë për komercializim.

Instrumenti mbështetë projekte të cilët janë në fazën e provës së konceptit deri në fazën e parakomercializimit (paratregut).

 • aktivitete për hulumtim dhe zhvillim;
 • zhvillimi i linjave të pilotëve/prodhimit dhe/ose shërbimit;
 • aktivitete për testimin dhe vlefshmërinë e produkteve/shërbimeve/proceseve të reja përparuese;
 • aktivitete për testimin e tregut dhe vlefshmërisë të shfrytëzuesve potencialë;
 • aktivitete të lidhura me mbrojtjen e pronësisë intelektuale dhe
 • dizajni
 •  
   • të jetë shoqëri tregtare e themeluar në përputhje me Ligjin për Shoqëritë Tregtare dhe e regjistruar në Regjistrin Qendror të Republikës së Maqedonisë së Veriut ose ekip i përbërë maksimumi nga 5 (pesë) anëtarë – individë;

   Në rast se një shoqëri tregtare paraqitet si aplikuese, e njëjta duhet të plotësojë kriteret e mëposhtme të përshtatshmërisë:

   • të ardhurat vjetore të aplikuesit nuk duhet të kalojnë 1,000,000 (një milion) euro në kundërvlerë të denarit, sipas raporteve financiare për dy vitet e mëparshme fiskale;
   • numri mesatar i të punësuarve nuk duhet të kalojë 250 të punësuar;
   • nga momenti i regjistrimit të ndërmarrjes deri në momentin e paraqitjes së një propozim-projekti në fond nuk kanë kaluar më shumë se 6 (gjashtë) vjet;
   • ndërmarrja është në pronësi të një personi fizik dhe/ose juridik (i cili nuk është në pronësi të shtetit),/shoqërisë ose fondacionit dhe/ose institucionit që kryen arsimin e lartë, d.m.th veprimtarinë kërkimoro-shkencore (me pjesën e pronësisë në aplikuesin deri në 20% );
   • aplikuesi ose ortakët e tij/saj/aksionarët nuk janë drejtpërdrejt ose indirekt pronarë të mbi 20% në një tregti/kompani tjetër/të ardhurat vjetore individuale të të cilave tejkalojnë 1,000,000 (njëmilion) euro në kundër vlerë në denarë në dy vitet e mëparshme fiskale dhe mesatarja e numrit individual të të punësuarve nuk ikalon 250 të punësuar, përveç në rast të lidhjes me një arsim të lartë, përkatësisht institucion kërkimor-shkencor;
   • kundër tij nuk është ngritur procedurë falimentimi ose procedurë likuidimi;
   • të ketë shlyer detyrimet e duhura mbi bazën e detyrave dhe kontributeve publike;
   • asnjë procedurë nuk ka filluar kundër tij për ekzekutimin me forcë të kërkesave monetare të prapambetura;
   • në pajtim me Ligjin e Kontrollit të Ndihmës Shtetërore dhe Dekretin për kushtet dhe procedurën e dhëniessë ndihmës me rëndësi të vogël (de minimis) për të përmbushur kushtet e mëposhtme:
   •   të mos ketë grumbulluar më shumë se 200,000 (dyqind mijë) Euro ndihmë të vogël për një periudhë prej tre viteve fiskale, përfshirë shumën e kërkuar të fondeve nga fondi;
   • të mos ketë grumbulluar më shumë se 100,000 (njëqind mijë) euro ndihmë të vogël për një periudhë prej tre viteve fiskale, përfshirë shumën e kërkuar të fondeve nga fondi, nëse kompania është aktive në sektorin e transportit rrugor;
   • të mos jetë në vështirësi (kompani në vështirësi është një ndërmarrje që nuk është në gjendje të përmbushë detyrimet e saj nga burimet e veta ose me fonde që mund të marrë nga pronari / aksionarët ose kreditorët e saj për të ndaluar humbjet, të cilat pa ndërhyrje të jashtme nga ofruesit sigurisht që do të çojnë në mbyllje afatshkurtër dhe afatgjatë të ndërmarrjes), dhe
   • të merret me prodhimin e qymyrit.

   Në rast se një ekip paraqitet si Aplikues dhe propozim-projekti i të cilit ka kaluar fazën e përzgjedhjes, Aplikuesi është i detyruar që brenda 30 ditëve kalendarike pas marrjes së Njoftimit të përzgjedhjes së propozim-projektit, të krijojë shoqëri tregtare në të cilën si themelues do të lajmërohen të paktën 51% të anëtarëve të ekipit, cila shoqëri tregtare do të marrë të gjitha të drejtat dhe detyrimet në lidhje me zbatimin e Projektit dhe që do të përmbushë kriteret e pranueshmërisë të këtij neni.

 • Pagat bruto me shtesat e pagës të përfshira të përcaktuara në përputhje me Ligjin e Marrëdhënievetë Punës (punë në pushime, punë të së dielës, punë në turne, punë natën, etj.) Për personat që janë ose do të punësohen nga shfrytëzuesi dhe marrin pjesë drejtpërdrejt në zbatimin e projektit. Shuma e pagave bruto për punonjësit e angazhuar në projekt duhet të korrespondojë me praktikat e vendosura të përfituesit para fillimit të projektit, të reduktuara nga shuma e subvencionit të mundshëm shtetëror të marrë në bazë të pagës.;
 • Furnizimi dhe/ose huazimi i pajisjes dhe materiale harxhuese për hulumtim dhe zhvillim;
 • Nënkontraktimi i shërbimeve të kërkimit dhe zhvillimit (p.sh. testimi, shërbimet laboratorike, etj.);
 • Angazhimi i ekspertëve/këshilltarëve për hulumtim dhe zhvillim;
 • Angazhimi i konsulentëve për nevoja të lidhura drejtpërdrejt me rezultatet e projektit (ekspertizë në menaxhimin e inovacionit, menaxhimin financiar, mobilizimin e mjeteve, zhvillimin e biznesit, ekspertizën e marketingut për testimin e tregut dhe vlerësimin e shfrytëzuesëve të mundshëm, punët juridike, mbrojtjen e pronës intelektuale, etj.);
 • Përgatitja dhe parashtrimi i kërkesës për patent, mbrojtje të markës tregtare dhe/ose dizajnit industrial
 • Mbështetje për zyrën dhe biznesin (marrja me qira e hapësirës për zyre, shpenzimet e përgjithshme, tarifat bankare, shërbimet e kontabilitetit, pritja dhe llojet e tjera të kostove operative në lidhje me zbatimin e projektit) në një shumë maksimale prej 15% të buxhetit total të projektit.
 •  
 • shpenzime për furnizimin e të mirave, shërbimeve dhe gjërave të ndërmarrjeve publike vendore, përveç shpenzimeve të përgjithshme;
 • shpenzime të kamatës ose borxhit nga ana tjetër ;
 • shpenzimetdheprovizionetpërhumbjetoseborxhet e kaluaraosetëmundshmenëtëardhmen;
 • mbulimi i humbjeve për shkak të ndryshimit të valutës, taksave dhe dënimeve;
 • shpenzime të ushqimit dhe hotelerisë;
 • shpenzimet e rekrutimit të stafit (shpenzimet e postimit të vendit të punës, komisionet nga agjencitë e punësimit, shpenzimet në lidhje me përzgjedhjen e kandidatëve, etj.) Dhe shpenzimet e zhvendosjes;
 • blerja e tokësosendërtesave, përfshirërinovimin;
 • pagesa në para nga llogaria e caktuar e projektit;
 • aktivitetet e eksportit (shpenzimet që lidhen drejtpërdrejt me eksportin e produkteve, krijimin dhe funksionimin e rrjetit të shpërndarjes, etj. Ose për shpenzimet e tjera aktuale të aplikuesit në lidhje me aktivitetet e eksportit);
 • tarifat vjetore të mirëmbajtjes së patentave (me përjashtim të rasteve të arsyetuara mirë të vlerësuara si shpenzimi lejueshëmkur vlerësohen propozimet e projektit)
 • shtesa pagash në formën e pagës së pushimeve, paga e trembëdhjetë, suksesi në punë, etj.;
 • shpenzime për shërbimet e konsultimit të siguruara nga ana e pronarit/reve të shfrytëzuesit si dh të personave zyrtar të shfrytëzuesit (drejtuesi/ drejtori);
 • shpenzime për shërbimet e konsultimit të siguruara nga persona të cilët janë të punësuar te shfrytëzuesi;
 • marrja me qirja e hapësirës së blerësit i cili merr pjesë në aktivitetet e projektit ose është i lidhur me shfrytëzuesin;
 • furnizimi i automjeteve transportuese të mallrave nga ndërmarrjet që kryejnë transport rrugor të mallrave me qira ose kompensim;
 • furnizimi i automjeteve të pasagjerëve (me përjashtim të rasteve mirë të arsyetuara të vlerësuara si shpenzim i lejueshëm gjatë vlerësimit të propozim-projekteve);
 • shpenzime të furnizimit të pajisjeve të përdorura;
 • tatimi mbi vlerën e shtuar (TVSH) për të gjitha furnizimet nga paragrafi 1 i këtij neni;
 • shpenzime për marketing të drejtpërdrejt dhe
 • • shpenzime për realizimin e aktiviteteve të cilat më parë kanë qenë të financuara nga burime të tjera.
 •  

Përmes këtij instrumenti, Fondi për inovacion dhe zhvillim teknologjik (në tekstin më tutje „Fondi“) siguron:

 • deri në 90% (nëntëdhjetë përqind) të buxhetit të përgjithshëm të projektit, por jo më shumë se 40,000 (dyzet mijë) euro në kundërvlerë me denarë për shoqëritë tregtare deri në 3 (tre) vjet ekzistencë deri në momentin e aplikimit ose për shoqëri tregtare që do të vendoset brenda 30 ditëve pas marrjes së Njoftimit për përzgjedhjen e propozim-projektit (në rast se ekipi paraqitet si aplikues), respketivisht
 • deri në 85% (tetëdhjetë e pesë përqind) të buxhetit të përgjithshëm të projektit, por jo më shumë se 60,000 (gjashtëdhjetë mijë) euro në kundërvlerë në denarë për shoqëritë tregtare me më shumë se 3 (tre) dhe më pak se 6 (gjashtë) vjet ekzistencë deri në momentin e aplikimit.

Shuma e mbetur 10% (dhjetë përqind) respektivisht 15% (pesëmbëdhjetë përqind) e buxhetit të përgjithshëm të projektit duhet të sigurohet nga ana e aplikuesit.

Kohëzgjatja e projektit mund të jetë deri në 12 (dymbëdhjetë) muaj.

  • Shkalla e inovacionit;
  • Cilësia e projektit;
  • Kapaciteti i ekipit të projektit;
  • Potenciali i tregut;
  • Ndikimi.

  Kriteret dhe nënkriteret për vlerësimin e projektit janë të shënuara në formularin Тabela e vlerësimit

 

Buxheti i përgjithshëm për konkursin publik është 2 milion euro në kundërvlerë me denarë.

Mjetet e aprovuara me këtë instrument të mbështetjes financiare nuk parashikojnë mekanizëm të kthimit.

Gjitha formularët e aplikimit ju mund t’i shkarkoni duke klikuar në butonin “Shkarkoni dokumentacionin”

 Gjatë aplikimit, paraqitni:

 • Aplikimin e projektit;
 • Buxhetin e projektit;
 • deklaratën e Aplikuesit për pranimin e kushteve të Fondit;
 • pyetësorë për mjedisin jetësorë dhe
 • Deklaratë e noterizuar për pronësinë – struktura themeluese e aplikuesit (përveç në rast se aplikuesi paraqitet si ekip, të njejtit dorëzohen pas themelimit të shoqërisë tregtare).
 • biografi të shkurtëra të personave që përbëjnë ekipin e projektit të angazhuar në projekt (maksimumi për 5 (pesë) persona).

Aplikacioni për projektin, buxheti i projektit dhe biografitë (CV-të) duhet të dorëzohen në gjuhën maqedonase dhe angleze (në formatin PDF dhe Excel) dhe t’i bashkangjiten formularit të aplikimit duke klikuar butonin “Apliko””.

Dokumentacioni tjetër në lidhje me aplikuesit duhet të dorëzohet vetëm në gjuhën maqedonase.

Afati i fundit për të aplikuar për thirrjen publike për grante të bashkëfinancuara për kompanitë start-up dhe spin-off është 12 qershor 2021, deri në orën 14.00.

Për të gjitha informacionet shtesë ju mund:

 • për të thirrur në numrin e telefonit: 02 3145 258

1. Дали е прифатливо експертите/консултантите кои би ги ангажирале за реализација на проектот, да бидат странци?

Да, за реализација на проектот можете да ангажирате надворешни лица, физички или правни, од земјата и од странство.

   2. Дали мора сите ставки во буџетот на проектот да бидат пополнети?

Буџетот на проектот го пополнувате само во оние ставки каде предвидувате трошоци за реализација на проектот. Не е задолжително сите ставки да бидат пополнети.

   3. Дали можам потребното сопствено учество да го обезбедам преку кредит од банка?

Сопственото учество може да биде обезбедено од сопствени средства или кредит од комерцијалите банки. Само средствата добиени од Фондот по било кој друг основ или било која друга форма на државна помош не се прифатливи како кофинансирање од страна на апликантот.

   4. Дали може проектниот тим да брои еден член?

Согласно правилникот на овој повик може да аплицира проектен тим, што значи минимум двајца, а најмногу 5 (пет) членови-физички лица. Доколку проектниот тим биде избран за ко-финансирање, ќе има рок  од 30 дена да го основа друштвото со сопственичка структура од најмалку 51% од проектниот тим.

   5. На кој јазик треба да биде видеото што треба да се достави со апликацијата?

Со оглед на тоа дека проектите се евалуираат од Комитетот за одобрување на инвестиции, составен од 5 странски експерти, потребно е видеото да биде снимено на англиски јазик.

   6. Дали може ист тим да аплицира за повеќе проекти? 

Секако дека може, меѓутоа внимавајте на процентот на ангажираност на лицата, како и тоа дали ист тим ќе има капацитет да реализира во исто време повеќе проекти.

   7. Што означува поимот „потврден концепт“?

„Потврден концепт“ е спроведување на конкретен метод или идеа со цел да се прикаже неговата одржливост или да се докаже дека тој има потенцијал за практична примена. Нивото на развој на концептот е различен за секоја индустрија односно одделен проект може да биде демонстриран на различен начин.

   8. Дали добитникот на грант треба веднаш и во целост да го обезбеди својот дел од ко-финансирањето од самиот почеток на проектот?

Корисникот на ко-финансиран грант не е задолжително да го обезбеди во целост својот дел пред почетокот на реализацијата на проектот. Согласно текстот на повикот и правилникот за инструментот, средствата се исплаќаат на квартална основа, во согласност со одобрениот буџет на проектот авансно за секој квартал. Апликантот го уплаќа сопственото ко-финансирање 10% односно 15% од сумата предвидена за кварталот, по што се исплаќаат и средствата од ФИТР од одобрениот буџет за кварталот.

   9. Согласност планираните трошоци за активностите за предлог проектот со кој сакаме да аплицираме, при набавка на добрата и услугата кои надминуваат одреден износ кога треба да се соберат понудите?

Понудите не е неопходно да се достават во процесот на аплицирање, но би било корисно да ги имате бидејќи на тој начин ќе можете попрецизно да го предвидите буџетот.

  10. Дали трошокот за наем на простор е прифатлив трошок?

Канцелариска и деловна поддршка во која спаѓа и наем на деловен простор, режиски трошоци, банкарски провизии, сметководствени услуги, хостинг и останати видови на административни трошоци во максимален износ од 15% (петнаесет проценти) од вкупниот буџет на проектот се сметаат за прифатлив трошок. Средствата за канцелариска и деловна поддршка се доделуваат на квартална основа, како вкупен износ, за подставките за кои постои доказ за направен трошок.

  11. Дали постои судир на интереси при изнајмувањето на просторот?

Не може да се изнајмува деловен простор од закуподавец кој учествува во активностите на проектот или е поврзано лице со корисник.

  12. Дали на повикот може да аплицира компанија која е веќе добитник на грант од претходен повик на ФИТР а ги исполнува критериумите за учество?

На повикот може да учествува компанија која е веќе е финансиски поддржана во рамките на друг повик на Фондот доколку ги исполнува сите критериуми за подобност, но предлог проектот мора да биде различен од оној за кој веќе добила грант за ко-финансирање.

  13. Може ли постоечки вработени да бидат ангажирани за проектот?

Доколку лицата кои ќе бидат ангажирани на проектот се веќе вработени во компанијата, може да ги вклучите во проектниот буџет во ставката плати.

  14. Што ако се смени некој од вработените во текот на времетраењето на проектот?

Со оглед на тоа дека капацитетот на проектниот тим е еден од критериумите при оценување на апликацијата, вработениот мора да биде заменет со лице со соодветни квалификации, ќе треба да се достави барање за промента до мониторинг тимот на ФИТР, кое ќе го проследи на одобрување од страна на Комитетот за одобрување на инвастиции.

  15. Што ако проектот има потреба од промени во текот на времетраењето на проектот?

Секоја промена на проектната апликација и буџетот на проектот (промени во планот на активности, клучните луѓе на проектот, пренамена на средства во износ повисок од 15%  (петнаесет проценти) помеѓу буџетските ставки од вкупниот буџет на проектот, итн.) треба да биде претходно одобрено од страна на Комитетот врз основа на барање поднесено од страна на Корисникот со прилог ревидиран буџет на проектот.

 16 .Дали претпријатие ДООЕЛ основано од странец сопственик може да аплицира на овој јавен повик?

Да, може, доколку друштвото е основано согласно Законот за трговски друштва и регистрирано во Централен регистар.

 17. Дали средствата добиени од овој повик се повратни?

Финиасиските средствата од овој повик Стартапувај3 се неповратни.

 18. Nали можам да вработам  лица на пола работно време?

 Да, лицата може да бидат вработени на цело или на пола работно време, на определено или на неопределено.

 19. Дали може да аплицираат физички лица (тим од 2 лица) коишто се веќе во работен однос во друга компанија со идеа за старт ап, и доколку ја помине фазата на селекција дали мора и двете лица да стапат во работен однос во новооснованото друштво или може само едно?

Проектен тим од две лица, кои се вработени во друга компанија, може да аплицираат за финансиска поддршка по овој инструмент. Во случај кога како Апликант се јавува тим и чиј предлог проект ја поминал фазата на селекција, Апликантот е обврзан во рок од 30 календарски дена по прием на Известувањето за селекција на предлог проектот, да основа трговско друштво во кое како основачи ќе се јавуваат најмалку 51% од членовите на тимот. Значи имаат обврска да влезат во сопственичка структура на новооснованото трговско друштво, но не е задолжително да бидат вработени во него.

  20. Дали правно лице може да се појави како член на проектен тим?

Не, проектниот тим треба да биде составен од најмногу 5 физички лица.