Konkurs publik për grante të bashkëfinancuara për zhvillimin teknologjik për rritje të përshpejtuar ekonomike

Në bazë të nenit 25 të Ligjit të Veprimtarisë Inovative (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 79/13, 137/13, 41/14, 44/15, 6/16, 53/16, 190/16 dhe 64/18) dhe nenit 9 të Rregullores së Instrumentit për Mbështetje – Grantet e bashkëfinancuara për zhvillimin teknologjik për rritjen e përshpejtuar ekonomike nr. 01-2410 / 5 datë 30.12.2020, Fondi për Inovacion dhe Zhvillim Teknologjik më 06.02.2021, shpall Konkurs Publik për parashtrimin e propozim-projekteve për financim në kuadër të Instrumentit për Mbështetje të granteve të bashkëfinancuara për zhvillimin teknologjik për rritjen e përshpejtuar ekonomike.

Qëllimi i këtij instrumenti është të sigurojë mbështetje financiare për zhvillimin teknologjik të ndërmarrjeve dhe institucioneve private shëndetësore (“IPSH”) për rritjen e përshpejtuar ekonomike me qëllim të kalimit të pasojave të KOVID-19, të cilat plotësojnë kushtet e Rregullorja për Instrumentin Mbështetës – Grantet e bashkëfinancuara për zhvillimin teknologjik për të tejkaluar pasojat e KOVID-19,  инструментот за поддршка – Кофинансирани грантови за технолошки развој за забрзан економски раст. 

Qëllimi i mbështetjes është që kompanitë të krijojnë kushte për tejkalimin e pasojave të krizës ekonomike, për të arritur rritje të përshpejtuar, për të rritur konkurrencën në tregjet ndërkombëtare dhe rezistencën ndaj krizave pandemike dhe klimatike, duke aplikuar teknologji të reja, inovative, të përparuara, ‘të gjelbërta’ dhe dixhitale për transformimin e tyre.

Mbështetja ka për qëllim kompanitë dhe IPSH-të (institucionet private shëndetësor) që kanë nevojë të identifikuar qartë për teknologji të reja që do të kenë ndikim pozitiv të konsiderueshëm dhe të matshëm në një ose më shumë nga aspektet e mëposhtme të punës së tyre: rritja e produktivitetit dhe efikasitetit, zvogëlimi i shpenzimeve dhe përdorimi i burimeve, zvogëlimi i ndikimit negativ në mjedisin jetësor, cilësi më të mirë dhe tipare të reja të produkteve dhe shërbimeve që ato ofrojnë në treg, për të zhvilluar kanale të reja të shitjes, hyrjes, zgjerimit në tregje të reja ose për të ndërtuar rrjet më stabile dhe më të qëndrueshëm të furnitorëve. 

  • deri në 70% (shtatëdhjetë përqind) nga buxheti i përgjithshëm i projektit, por jo më shumë se 2,500,000.00 (dy milion e pesëqind mijë) denarë për ndërmarrjet dhe ISHP-të, numri mesatar i të punësuarve është deri në 10 (dhjetë) të punësuar dhe të ardhurat vjetore të të cilëve në dy vitet e fundit janë më pak se 50,000.00 (pesëdhjetë mijë) euro.
  • deri në 70% (shtatëdhjetë përqind) nga buxheti i përgjithshëm i projektit, por jo më shumë se 5,000,000.00 (pesë milion) denarë, për ndërmarrjet dhe IPSH-të, numri mesatar i të punësuarve nga 10 deri në 50 të punësuar dhe të ardhurat vjetore të të cilave dy vitet e fundit është më shumë se 50,000.00 (pesëdhjetë mijë) euro, dhe më pak se 2,000,000.00 (dy milion) euro, duke financuar deri në 70% nga buxhetit i përgjithshëm i projektit.
  • deri në 60% (gjashtëdhjetë përqind) nga buxheti i përgjithshëm i projektit, por jo më shumë se 10,000,000.00 (dhjetë milion) denarë për ndërmarrjet dhe IPSH, numri mesatar i të punësuarve është nga 50 deri në 250 dhe të ardhurat vjetore të të cilave në dy vitet e fundit është më shumë se 2,000,000.00 (dy milion) euro, dhe më pak se 10,000,000.00 (dhjetë milion) euro, financim.

  Shuma e të ardhurave vjetore të realizuara dhe numri mesatar i të punësuarve përcaktohet në përputhje me raportet financiare për 2019 dhe 2018.

  APLIKUESI siguron bashkëfinancimin e tij prej 30% (për ndërmarrjet mikro dhe të vogla) respektivisht 40% për ndërmarrjet e mesme nga buxheti i përgjithshëm i projektit.

  Mjetet e marra nga Fondi sipas cilës do bazë tjetër, si dhe mjetet e marra në bazë të cilës do ndihme tjetër shtetërore, nuk do të konsiderohen mjete të pranueshme për bashkëfinancim nga aplikuesi.

 • Të jetë një shoqëri tregtare e themeluar në përputhje me Ligjin e Shoqërive Tregtare dhe e regjistruar në Regjistrin Qendror të Republikës së Maqedonisë së Veriut ose të jetë një institucion privat shëndetësor i themeluar në përputhje me Ligjin e Institucionve dhe Ligjin e Mbrojtjes Shëndetësore e regjistruar në Regjistrin Qendror të Republikës së Maqedonisë së Veriut;
 • Të mos ketë lidhje (në përputhje me Ligjin e Shoqërive Tregtare) me një kompani tjetër dhe / ose IPSH, të ardhurat vjetore të së cilës tejkalojnë 10,000,000 (dhjetë milion) euro dhe numri mesatar i të punësuarve të mos i kaloj 250 në dy vitet e mëparshme fiskale, sipas nenit 10, paragrafi 1, pika 5 e Rregullores dhe dispozitat e Konkursit Publik, përveç në rast të lidhjes me një arsim të lartë, përkatësisht institucion hulumtues shkencor;
 • Kundër tij të mos jetë e ngritur asnjë procedurë falimentimi ose procedurë likuidimi.
 • Të ketë shlyer detyrimet e duhura në bazë të detyrave dhe kontributeve publike;
 • Kundër tij të mos jetë filluar procedurë e shumës për ekzekutim me forcë të pretendimeve monetare të prapambetura;
 • Aplikuesi me mbi 3 (tre) vjet ekzistencë deri në momentin e aplikimit të mos ketë humbje në përputhje me raportet financiare për dy vitet e fundit kalendarike, në përputhje me nenin 10, paragrafi 1, pika 5 të Rregullores dhe dispozitat e Konkursit Publik;
 • Të mos ketë detyrime të prapambetura dhe të papaguara me një vonesë prej mbi 90 ditësh ndaj institucioneve financiare në fund të shkurtit 2020, d.m.th para krizës së shkaktuar nga Covid 19, lëshuar nga Byroja e Kreditit të Maqedonisë;
 • T’i përmbush kushtet e Ligjit për Kontrollin e Ndihmës Shtetërore dhe për të njëjtin qëllim / masë të mos marrë ndihmë shtetërore nga dy burime të ndryshme sepse një ndihmë e tillë nuk lejohet.
 •  
 • Shpërblimi dhe aplikimi i teknologjive të reja, inovative, të përparuara, ‘jeshile’ dhe dixhitale për transformimin e proceseve të prodhimit dhe të afarizmit.
 • Zhvillimi dhe aplikimi i proceseve dhe standardeve të reja më ekologjike në prodhim dhe punë; 
 • Shpërblimi dhe aplikimi i zgjidhjeve të reja dixhitale (softuer, mjete, licenca, etj.) dhe zhvillimi i modeleve dixhitale të biznesit, të cilat mund të përfshijnë dixhitalizimin e kanaleve të shitjeve dhe shpërblimi;
 • Ndërtimi i kapaciteteve të menaxhmentit dhe punonjësve për aplikimin e teknologjive të reja;
 • Përmirësimi i produktivitetit dhe efikasitetit të prodhimit dhe / ose proceseve afariste;
 • Zvogëlimi i shpenzimeve të prodhimeve dhe operimit punues;
 • Përmirësimi i efikasitetit gjatë përdorimit të burimeve;
 • Aktivitetet për të zvogëluar ndikimin negativ në lidhje me mjedisin jetësor;
 • Përmirësimi i dukshëm i cilësisë dhe shtimi i karakteristikave të reja ose përmirësimi i dukshëm i produkteve dhe i shërbimeve si rezultat i ndryshimeve në ofertë dhe kërkesë në lidhje me pasojat e krizës KOVID-19 (përfshirë standardizimin dhe certifikimin);
 • Zhvillimi i kanaleve të shitjes dhe aktiviteteve të reja për hyrje ose zgjerimi i tregjeve të reja – ndërtimi i një rrjeti më stabil dhe më të qëndrueshëm të furnizimit.
 • Lista e aktiviteteve nuk është kufizuese.
 •  
 • Pagat bruto për punonjësit e aplikuesit që do të jenë të angazhuar në projekt. Shumat e pagave bruto të punonjësve të angazhuar në projekt duhet të korrespondojnë me praktikat e vendosura të përdoruesit para fillimit të projektit, të zvogëlojë shumën e subvencionit të mundshëm shtetëror të marrë në bazë të pagës;
 • Shpenzimet për mbështetjen teknike (ekspertizën), shpenzimet për shërbimet kontraktuese për hulumtim, zhvillim, dixhitalizim (p.sh. testimi, shërbimet laboratorike, etj.);
 • Shpenzimet për furnizimin dhe marrjen me qira të pajisjeve, programeve kompjuterike, mjeteve të teknologjisë së informacionit dhe materialeve të harxhuara dhe të shpenzuara, të lidhura drejtpërdrejt me realizimin e projektit;
 • Shpenzimet në lidhje me zbatimin e planit të zhvillimit teknologjik të aplikuesit;
 • Shpenzime të tjera operative që lidhen drejtpërdrejt me realizimin e projektit, përveç atyre që nuk janë të pranueshme për financim nëpërmjet këtij instrumenti.
 • Vetëm shpenzimet e bëra gjatë projektit në përputhje me buxhetin e miratuar të projektit dhe të realizuara deri në fund të projektit janë të pranueshme për financim.
 • Gjatë shpërndarjes së buxhetit sipas tremujorëve, aplikuesi duhet të mbajë llogari për shpërndarjen e barabartë të buxhetit, respektivisht shuma për secilin tremujor të ndarë nuk duhet të ndryshojë nga tremujorët e tjerë me më shumë se 30 (tridhjetë)%.
 •  
  • Progresi teknologjik dhe shkalla e dixhitalizimit;
  • Cilësia e projektit;
  • Kapaciteti i ekipit të projektit;
  • Ndikimi.

  Kriteret dhe nënkriteret për evoluimin e projektit jepen në formularinТabela e vlerësimit.

Kohëzgjatja e projektit mund të jetë deri në 18 (tetëmbëdhjetë) muaj.

Për financimin e projekteve nën këtë konkurs për këtë Instrument, sigurohet një buxhet i përgjithshëm prej 6,000,000.00 (gjashtë milion) euro në kundërvlerë të denarit.

Të gjithë formularët për aplikim mund t’i shkarkoni duke klikuar në butonin “Shkarkoni dokumentacionin”.

Me kujdes të plotësohen, nënshkruhen dhe regjistrohen me vulë:

 • Formular për aplikim të projektit;
 • Formular për buxhetin e projektit;
 • Deklarata e aplikuesit për pranimin e kushteve të fondit;
 • Deklarata e noterizuar për strukturë pronësore – themeluese e aplikuesit dhe
 • Biografitë e shkurtëra të njerëzve që përbëjnë ekipin e projektit, të angazhuar në projekt (maksimumi për 5 (pesë) persona).

Aplikimi i projektit, buxheti i projektit dhe CV-të (biografitë) duhet të jenë të plotësuara në gjuhën maqedone dhe angleze dhe në formatin PDF që t’i bashkëngjiten formularit për aplikim duke klikuar në butonin “Apliko”

Pjesa e mbetur e dokumentacionit duhet të dorëzohet vetëm në gjuhën maqedonase.

Deri më 06.04.2021, deri në 14.00.

Për të gjitha pyetjet shtesë na shkruani në zabrzanrast@fitr.mk

. Дали средствата од оваа финансиска поддршка се повратни? Дали е некој вид на кредит и треба да се врати целиот износ и плус дополнителни 5% од износот кој ќе го добиеме од страна на Фондот?

Средствата од инструментот за поддршка – Кофинансирани грантови за технолошки развој за забрзан економски раст се повратни во случај претпријатието да оствари оперативна добивка. Повратот на финансиската поддршка доделена од Фондот се врши по стапка од 7,5% од оперативната добивка на корисникот и тоа:

– до остварување на поврат на 105% од износот исплатен од страна на Фондот, или

– за период од 5 (пет) години по завршувањето на проектот

(во зависност од тоа кој услов е прв остварен).

Во случај оперативната добивка да е поголема и доколку стигнете пред период од 5 години да треба да вратите повеќе од 105% од добиениот износ, вашата обврска за поврат ќе заврши во моментот штом е вратен износ од 105% иако не е истечен период од 5 години. Доколку оперативната добивка е помала и за период од 5 години не вратите 105% од добиениот износ, во тој случај Вашата обврска за поврат ќе заврши после 5-тата година, иако не сте достигнале поврат од 105% од финансиската поддршка доделена од Фондот.

Инаку, не станува збор за кредит бидејќи не е задолжување кое ги оптеретува билансите на компанијата и од друга страна повратот е во случај на успешност на компанијата, односно само при остварена оперативна добивка, која секако се надеваме дека ќе биде остварена по реализација на проектот. Воедно, обврската за поврат настанува по завршување на проектот а не со отпочнување на проектот.

   2. Што се подразбира под оперативна добивка на корисникот?

Под оперативна добивка се подразбира остварената бруто добивка на претпријатието пред одземање на трошоци за камата, даноци и амортизација или таканаречена ЕБИТДА која се изведува од категориите во билансот на успех.

 

   3. Дали сопственичката структура треба да биде 51% македонска, дали е ова задолжителен критериум?

Критериумите за подобност на апликант се наведени во член 7 во Правилникот за овој инструмент. Според наведените услови, сопственоста (домашна или странска) не е критериум за подобност.

   4. Дали има ограничување во однос на периодот на постоење на фирмата, односно дали имаат право на аплицирање компании кои се формирани минатата година?

Во Правилникот на овој инструмент нема ограничување во однос на староста на претпријатието апликант односно може да аплицираат и новоосновани претпријатија.

     5. Дали овој јавен повик поддржува сектор земјоделие?

 Да, главниот услов кој треба да се исполни е апликантот да биде трговско друштво основано согласно Законот за трговски друштва и регистрирано во Централен регистар на Република Северна Македонија и да ги исполнува останатите критериуми за подобност на апликант од член 4 и член 7 од Правилникот.

    6. Дали фирма која во моментов нема ниту еден вработен, може да аплицира на објавениот јавен повик?

 Според Правилникот на овој повик нема ограничување во поглед на минимум вработени, ограничување има само во максимум просечен број на вработени кој не може да надмине 250.

    7. Дали едно претпијатие може да аплицира со три различни проекти на овој јавен повик?

Може да аплицира, меѓутоа обрнете внимание на член 4, став 5, каде што се вели “Доколку едно или повеќе физичко/и и/или правно/и лице во рамки на јавниот конкурс се јавуваат во сопственичка структура на повеќе од еден апликант и во случај таквите апликанти да бидат избрани за финансирање, вкупниот износ на финансиска поддршка на таквите апликанти заедно не може да ги надминат ограничувањата предвидени од ставот (1) од овој член, а кој важат за еден апликант” односно:

 • за претпријатија и ПЗУ чиј просечен број на вработени е до 10 (десет) вработени и чиј годишен приход во последните две години е помал од 50.000,00 (педесет илјади) евра, финансирање до 70% од вкупниот буџет на проект, но не повеќе од 2.500.000,00 (два милиони и петстотини илјади) денари,
 • за претпријатија и ПЗУ чиј просечен број на вработени е од 10 до 50 вработени и чиј годишен приход во последните две години е поголем од 50.000,00 (педесет илјади) евра, а помал од 2.000.000,00 (два милиони) евра, финансирање до 70% од вкупниот буџет на проект, но не повеќе од 5.000.000,00 (пет милиони) денари,

за претпријатија и ПЗУ чиј просечен број на вработени е од 50 до 250 и чиј годишен приход во последните две години е поголем од 2.000.000,00 (два милиони) евра, а помал од 10.000.000,00 (десет милиони) евра, финансирање до 60% од вкупниот буџет на проект, но не повеќе од 10.000.000,00 (десет милиони) денари.

   8. За кои две години се утврдуваат годишните приходи за апликантите?

Износот на остварените годишни приходи и просечниот број на вработени, за овој повик се утврдува согласно финансиските извештаи за 2018 и 2019 год. како што е наведено и во текстот на јавниот повик.

   9. Дали инвестиции во градежни активности, изградба на комерцијален објект за деловни активности би се сметал за релевантен трошок, директно поврзан со активностите на проектот?

 Инвестиции во градежни активности не е неподобен трошок, но доколку е директно поврзан со проектот и има значително влијание врз забрзаниот раст на компанијата, може да се вклучи во буџетот на проектот со детално објаснување на истиот.

   10. Во член  7, став 1, точка 2 од Правилникот пишува: 2) да не е поврзан (согласно Законот за трговските друштва) со друго претпријатие и/или ПЗУ чии годишни приходи надминуваат 10.000.000,00 евра и просечен број на вработени да не надминува 250 во претходните две фискални години, согласно член 10 став 1 точка 5 од Правилникот и одредбите од Јавниот конкурс, освен во случај на поврзаност со високообразовна, односно научно истражувачка установа.

Ве молиме за појаснување што значи последната реченица „освен во случај на поврзаност со високообразовна, односно научно истражувачка установа?

Член 7, став 1, точка 2 од правилникот “да не е поврзан (согласно Законот за трговските друштва) со друго претпријатие и/или ПЗУ чии годишни приходи надминуваат 10.000.000,00 евра и просечен број на вработени да не надминува 250 во претходните две фискални години, согласно член 10 став 1 точка 5 од Правилникот и одредбите од Јавниот конкурс, освен во случај на поврзаност со високообразовна, односно научно истражувачка установа”, значи дека апликантот не треба да биде поврзан со друго претпријатие и/или ПЗУ чии годишни приходи надминуваат 10.000.000,00 евра и просечен број на вработени да не надминува 250 во претходните две фискални години. Доколку апликантот е поврзан со високообразовна, односно научно истражувачка установа, во тој случај високообразовната, односно научно истражувачката установа може да има годишни приходи поголеми од 10.000.000,00 евра и просечен број на вработени повеќе од 250, но апликанотот мора да ги исполнува условите од член 4 став 1.

 

   11. Во Правилникот за инструментот, во делот на неподобни трошоци, пишува дека ДДВ-то е неприфатлив трошок. Дали тоа значи дека сумите во буџетот се пишуваат без вклучен ДДВ или со вклучен ДДВ?

ДДВ е неподобен трошок и износите во буџетот треба да се без вклучен ДДВ.

  12. Дали проектот треба да се регистрира во СЕП и УЈП?

Проектот нема правен статус и не се регистрира ниту во СЕП ниту во УЈП.

    13. Дали за предвидените трошоци за набавка во рамките на проектот, во фазата на аплицирање треба да се достават понуди за набавка од добавувачи?

Во фаза на апликација немате обврска да ги доставите понудите.

Во случај проектот да е одобрен за финансирање, по потпишување на договорот а пред реализирање на набавката, за било која набавка предвидена во буџетот на проектот која надминува износ од 10.000,00 евра, потребно е до Фондот да доставите минимум три понуди и кратка информација за направениот избор на добавувач.

 

    14. Дали како апликант може да се јави субјект кој фискалната година (2019 год.) остварило загуба во работењето поради инвестиција во таа фискална година.

 Доколку компанијата е постара од три години во моментот на аплицирање, тогаш, согласно условите за подобност (член 7 од Правилникот за инструментот) не треба да има генерирана загуба во последните две фискални години (во случајов 2018 и 2019 година) согласно официјалните биланси на успех за тие години. Соодветно на тоа, доколку претпријатието апликант е до 3 години постоење до моментот на аплицирање, за тие претпријатија нема услов да немаат остварена загуба.

    15. Што доколку после некое време фирмата е во потешкотии и нема услови да ги враќа финансиските средства?

Доколку фирмата не остварува оперативна добивка во период од пет години по завршување на проектот, за годините за кои нема остварено оперативна добивка корисникот нема да има обврска да направи поврат на финансиските средства.

   16. Што доколку фирмата отиде во стечај во меѓувреме?

Во случај да е поднесен предлог за поведување на стечајна постапка против корисникот, корисникот писмено го известува Фондот во рок од 10 (десет) дена од дознавањето за таквиот предлог. Информации за постапување во вакви случеви може да најдете во Правилникот за инструментот.

 

    17. Ние сме фирма која има за цел набавка на опрема, сервери и слично. Меѓутоа временски кога треба да ја реализираме набавката, дали пред одобрување на проектот па потоа Фондот да ни додели средства зависно од критериумите, или треба прво да се аплицира, да се одбри проектотпа потоа да се набави опремата?

Согласно условите од Правилникот, секоја активност и набавка поврзана со проектот, треба да биде превземена после одобрување на проектот, односно после потпишувањето на договорот со Фондот. Согласно член 8 од Правилникот став 2 „само трошоците направени за време на проектот и во согласност со одобрениот буџет на проектот и реализирани до крајот на проектот се подобни за финансирање“.

   18. Дали има минимален износ на средства што можеме да ги побараме?

Нема ограничување во поглед на минимална сума за која би аплицирале.

 

   19. Наведено е дека средствата треба рамномерно да се трошат во текот на кварталите, но бидејќи нашето претпријатие би набавувало опрема, која што реално би се набавила и имплементирала во првиот квартал и потоа не би имале никакви трошоци, дали тоа се смета за прифатливо?

Доколку проектот трае повеќе од еден квартал согласно член 8 од Правилникот став 3, износот на секој одделен квартал не треба да се разликува од останатите за повеќе од 30%.

Доколку проектот се реализира во еден квартал, тогаш нема вакво ограничување.

   20. Што поточно се смета за кратка биографија, кои сегменти се најважни за да бидат опфатени?

Биографија или CV (curriculum vitae) e образец на документ кој ги прикажува квалификациите, искуството и вештините на членовите на проектниот тим за секој член одделно.

    21. Кој почетен датум е оптимален за почеток на реализација на проектот, бидејќи треба да се испланира набавка на опрема која е основна за дигитализација на работењето?

При потпишување на договорот за доделување на средства за почеток на реализација на проектот, апликантот сам го определува датумот за почеток на проект. Притоа, имајте на ум дека рокот за аплицрање е до 6-ти Април 2021 година, по што следува процес на евалуација. При определување на рокот за почеток на проектот (при правење на планот за проектни активности) препорака е активностите да не се пишуваат во планот на активности со конткретни датуми туку на пример: прв квартал, прв месец и слично.

   22. Дали може да се користи истата наменска сметка од претходниот повик за кој имаме добиено одлука за финансирање?

 Истата сметка може да се користи само доколку претходниот проект ви е завршен и сметката има салдо нула.

    23. Дали постои ограничување во однос на земјата на потекло при набавка на опрема потребна за развој на нов производ?

 Не постои ограничување во однос на земјата при набавка на опрема.

  24. Дали може да аплицира конзорциум составен од две микро компаниии?

За овој инструмент не се предвидени конзорциуми/партнерства. Меѓутоа, апликантот може да склучи договор за соработка (поддоговор за услуги) за истражување и развој со установи кои вршат високообразовна и/или научноистражувачка дејност од земјата и од странство или со друго претпријатие и/или ПЗУ.

 25. При апликација се бара CV за лицата кои го сочинуваат проектниот тим, односно најмногу за 5 лица. Дали доколку во проектот се ангажирани вкупно 7 лица треба да доставиме за 5 по произволен избор, или за сите 7 лица?

Независно колку лица е планирано да бидат вклучени во проектот, за аплицирање доставувате CV за најмногу 5 лица.

  26. Со оглед на проточноста на ИТ кадрите, можноста да заминат во странство или најдат друг ангажман во тек на проектот, дали ќе може во таква ситуација во проектот кој тече да се заменат со други ИТ лица со слична квалификација?

Може, но промените треба да бидат претходно одобрени од страна на Фондот, по доставено барање од страна на Корисникот, што е подетално објаснето во член 26 став 3 од Правилникот.

  27. Дали во новиот повик за кофинансирање може да се аплицира за купување на половна машина?

Согласно Член 8 став 4 од Правилникот на инструментот Кофинансирани грантови за технолошки развој за забрзан економски раст, половна опрема не е дозволен трошок.

  28. Во буџетска ставка “III. Tрошоци за техничка поддршка (експертиза), договорни услуги за И&Р, дигитализација (пр. тестирање, лабораториски услуги и сл.); треба да ги наведеме трошоците поврзани со експертиза или пак ангажман во вид на поддоговорна услуга. Притоа подизведувачи можат да бидат физички лица (експерти/консултанти) и правни лица”. Дали физичкото или правното лице може да биде од странство?

Да, физичкото или правното лице кое ќе се појави како надворешно ангажирано лице/фирма, може да биде и од земјава и од странство, нема ограничување во тој поглед.

 29. Дали за ангажирање на надворешен експерт треба да се стави нето сумата што ќе ја добие, или може да се стави бруто сумата со вклучен персонален данок на доход (за домашно физичко лице), односно дали проектот го покрива и тој дел?

При ангажирање на надворешен експерт (физичко лице), самиот ангажман се регулира со договор каде треба  да се дефинира нето износот + персоналниот данок. Со оглед на тоа, според досегашната пракса, во буџет може да се стави бруто износ (нето износ + персонален данок ) кој е дефиниран во договор и при реализација на проектот ќе имате обрска да направите и плаќање на персонален данок и исплата на нето износ.  Доколку не го предвидите износот за персонален данок во буџет на проект вие ќе мора тој трошок да го платите од сопствени средства бидејќи мора да имаме доказ дека за исплатен хонорар или надомест на физичко лице платен е и персоналниот данок.

 30. Дали под други оперативни трошоци” се смета како погоден трошок кирија на простор кој што со договор за закуп би се изнајмил за техничко опремување и прилагодување?

Да, во други оперативни трошоци влегуваат сите трошоци кои не се споменати во претходните буџетски ставки, а се директно поврзани со реализација на проектот, освен оние кои не се подобни за финансирање преку овој Инструмент. Наемот на простор е дозволен трошок доколку не се однесува на :

наем на деловен простор од закуподавец кој учествува во активностите на проектот или е поврзано лице со Корисникот.

  31. Дали постои ограничување на износот на целата инвестиција, односно проектот, или ограничувањето (до 2.500.000мкд, 5.000.000мкд и 10.000.000мкд) се однесува на финансирањето кое што го обезбедува ФИТР како финансиска поддршка?

Не постои ограничување во поглед на целата инвестиција, т.е. вкупниот буџет на проектот, ограничувањето се однесува само на финансиската поддршка која едно претпријатие може да ја добие од ФИТР согласно условите наведени во правилникот.

 32. Дали сите ставки во буџетот на проектот мора да бидат пополнети или само оние во кои би имале трошоци?

Во буџетот на проектот се пополнуваат само оние буџетски ставки каде што има планирано трошоци. Доколку во одредена буџетска ставка нема предвидено трошоци, тогаш таа ставка останува празна.

 33. Дали е задолжително проектот да трае 6 квартали, односно 18 месеци или нема утврдено минимално времетраење на проектот?

Максималниот рок за еден проект, со кој би се аплицирало на овој јавен повик е 18 месеци, односно 6 квартали, нема ограничување во поглед на минимум времетраење на проектот.