Thirrje publike për ndarjen e mjeteve financiare përmes Kuponëve të inovacionit

Në pajtim me nenin 13 të Rregullores për ndarjen e fondeve përmes Kuponave të Inovacionit Nr. 01-741 / 5 nga 25.02.2020, Fondi për Inovacion dhe Zhvillim Teknologjik raporton se fondet nga buxheti i përcaktuar me thirrjen publike janë shteruar dhe mbyllur.

Rezultatet e thirrjes publike do të publikohen në faqen e internetit të FITR pas përfundimit të procedurave zyrtare në përputhje me Rregulloren.

Të gjithë aplikantët do të njoftohen për rezultatin e aplikimit të tyre me email.

Në bazë të nenit 11 dhe nenit 12 të Rregullores për ndarjen e mjeteve financiare përmes kuponëve të Inovacionit nr. 01-741/5 nga 25.02.2020, Fondi për Inovacione dhe Zhvillim Teknologjik më 01.10.2020, shpallë Thirrje publike për ndarjen e mjeteve financiare përmes Kuponëve të inovacionit

Qëllimi i kuponëve të Inovacionit është të inkurajojë bashkëpunimin midis ndërmarrjeve dhe institucioneve akademike dhe kërkimore-shkencore në drejtim të zbatimit të aktiviteteve të inovacionit, me çka ndërmarrjet do të rrisin konkurrencën e tyre.

 Kuponat e inovacionit mudësojnë nxitje të drejtpërdrejtë financiare që ndërmarrjet shfrytëzojnë për të mbuluar një pjesë të shpenzimeve të shërbimeve të ofruara nga institucionet akademike dhe kërkimore-shkencore, duke intensifikuar kështu fushën dhe dinamikën e zhvillimit të produkteve dhe shërbimeve dhe vendosjen e tyre në treg.

Buxheti i përgjithshëm për ndarjen e mjeteve financiare përmes kuponëve të Inovacionit për këtë thirrje publike është 15,000,000 MKD..

Kuponët e inovacionit mund të shfrytëzohen për të mbuluar deri në 80% (tetëdhjetë përqind) të shpenzimeve totale të shërbimeve kërkimore-shkencore, në shumë maksimale prej 500,000 (pesëqind mijë) denarë (MKD), pa tatimin mbi vlerën e shtuar (TVSH).

Ndërmarrjet kanë detyrim të bashkëfinancojnë shumën e mbetur të shpenzimeve totale të shërbimeve. 

Shuma e mjeteve të ndara përmes Kuponëve të Inovacionit nuk duhet të jetë në kundërshtim ose të shkelë rregullat për ndarjen e ndihmës shtetërore të një rëndësie të vogël (de minimis – të definuara në Dekretin për kushtet dhe procedurën për ndarjen e ndihmës me rëndësi të vogël).

Kriteret për pranueshmëri që aplikuesi duhet t’i plotësojë janë:

 • Të jetë shoqëri tregtare e themeluar në përputhje me Ligjin e Shoqërive Tregtare dhe e regjistruar në Regjistrin Qendror të Republikës së Maqedonisë së Veriut në përputhje me Ligjin e Shoqërive Tregtare;
 • Të jetë ndërmarrje mikro, e vogël ose e mesme;
 • Të jetë me shumicë të pronësisë maqedonase (me 50.1% ose më shumë);
 • Të mos ketë lidhje me ndërmarrje tjetër ku të ardhurat totale vjetore tejkalojnë 10,000,000 EUR (dhjetë milion) euro në dy vitet e mëparshme fiskale dhe numri i përgjithshëm i të punësuarve tejkalon 250;
 • kundër tij nuk është ngritur procedurë falimentimi ose procedurë likuidimi;
 • të ketë shlyer detyrimet e duhura mbi bazën e detyrave dhe kontributeve publike;
 • asnjë procedurë nuk ka filluar kundër tij për ekzekutimin me forcë të kërkesave monetare të prapambetura;
 • да нема акумулирано повеќе од 200.000 (двеста илјади) евра помош од мало значење за период од три фискални години, вклучувајќи го и побараниот износ на средства од Фондот согласно Законот за контрола на државна помош и Уредбата за условите и постапката за доделување на помош од мало значење (de minimis);
 • Të mos keni grumbulluar më shumë se 100,000.00 (njëqind mijë) euro ndihmë të vogël për periudhë prej tre viteve fiskale, të përfshirë edhe shumën e kërkuar nga mjetet e Fondit, nëse ndërrmarrja është aktive në sektorin për trafikun rrugor, në përputhje me Ligjin për Kontrollin e Ndihmës Shtetërore dhe Dekretin për Kushtet dhe Procedurën e Ndarjes së Ndihmës së Vogël (de minimis);
 • Të mos jetë në vështirësi ( ndërmarrja në vështirësi është ndërmarrje që nuk është në mundësi të përmbushë detyrimet e saja nga resurset e saj ose me mjete që mund të marrë nga pronari/aksionarët ose kreditorët e saj për t’i ndërprerë humbjet, të cilat pa ndërhyrje të jashtme nga ofruesit e ndihmave sigurisht që do të çojnë deri në ndërprerjen afatshkurtër dhe afatgjatë të punës së ndërmarrjes).

Gjatë ndarjes së Kuponëve të Inovacionit, nuk i jepet përparësi nivelit të inovacionit të ndërmarrjeve aplikuese as edhe ndonjë sektori specifik industrial, përveç nëse nuk përcaktohet ndryshe në thirrjen publike.

Pranohen për financim aktivitetet në të gjitha veprimet përveç:

 • aktivitetet prodhuese, tregtare apo të shërbimit që nuk janë në përputhje me ligjin;
 • prodhimi dhe tregtimi i duhanit, pijeve alkoolike të distiluara dhe produkteve të përafërta (pije që përmbajnë alkool, por nuk përfitohen ekskluzivisht nga distilimi, por për prodhimin e tyre mund të shfrytëzohen edhe si alkool i distiluar i natyrshëm (i përfituar nga origjina e ndryshme por natyrore) duke dhënë produkte të ndryshme bimore ose produkte të tjera) , përmes së cilës përmes makeracionit, bashkimit (përzierjes), aromatizimit, ngjyrosjes, plakjes, etj., përfitojnë pije të ndryshme alkoolike në të cilat përmbajtja e alkoolit etilik është zakonisht më e lartë se 15%, dhe ato mund të përfshijnë lloje të ndryshme të pijeve dhe koktejeve dhe të ngjashme);
 • prodhimin dhe tregtimin e armëve dhe municioneve të cilit do lloj;
 • kazinotë dhe personat e tjerë juridikë për organizimin e lojërave të fatit dhe lojërave të tjera argëtuese;
 • kërkimet hulumtuese, zhvillimore ose teknike në lidhje me të dhënat elektronike, programeve ose zgjidhjeve në lidhje me:
  1. mbështetje në çfarë do aktiviteti që bie brenda sektorëve të mësipërm të linjave 2, 3 dhe 4 të këtij neni;
  2. lojërat e fatit dhe kazinotë në internet dhe / ose
  3. Pornografia.
 • hulumtime natyrore-shkencore, zhvillime ose aplikacione teknike në lidhje me klonimin njerëzor për qëllime hulumtimi ose terapeutike; dhe / ose për organizmat e modifikuar gjenetikisht (OMGJ);
 • prodhimi i qymyrit.

Subjektet e pranuara për të qenë ofrues të shërbimeve janë: universitetet publike në njësitë e tyre të orientuara drejt shkencës (institutet shkencore) dhe në njësitë arsimore të orientuara nga shkenca (fakultetet); Akademia e Shkencave dhe Arteve të Maqedonisë; institucione të pavarura të arsimit të lartë publik; insinstitucione private-publike të arsimit të lartë jo fitimprurës, institucione shkencore publike dhe institucione shkencore të përziera, të krijuara në përputhje me Ligjin e Arsimit të Lartë, Ligjin e Veprimtarisë Kërkimore-Shkencore, Ligjin e Akademisë së Shkencave dhe Arteve të Maqedonisë, si dhe shoqëritë tregtare të regjistruara në Regjistrin Qendror të Republikës së Maqedonisë së Veriut në përputhje me Ligjin e Shoqërive Tregtare që janë kryesisht në pronësi të institucioneve publike të arsimit të lartë (50.1% ose më shumë).

Kuponët e inovacionit mund të shfrytëzohen për të transferuar njohuri shkencore, teknologjike ose inovative që janë të reja për ndërmarrjen ose për të zgjidhur një problem teknik/teknologjik që do të identifikohet nga kompania.

Mjetet financiare mund të merren për shërbimet e mëposhtme:

 • Zhvillimi i ri ose përmirësimi (për sa i përket funksionit dhe cilësisë) i produkteve ekzistuese, proceseve ose shërbimeve;
 • Dëshmi e konceptit;
 • Studimi i fizibilitetit;
 • Specifikime teknike;
 • Prodhimi i prototipeve laboratorikë;
 • Bërja e prototipave demonstrues;
 • Lloje të ndryshme të testeve (në laborator, fabrikë prodhimi);
 • Vlerësimi i teknologjisë;
 • Vlerësimi i produkteve, proceseve ose shërbimeve të reja ose të përmirësuara;
 • Shërbime këshilluese të biznesit në lidhje me aktivitetin e inovacionit (menaxhimi i ciklit të inovacionit, të drejtat e pronësisë intelektuale, etj.) Për këto nevoja, mund të shfytëzohen deri në 50% të vlerës së kuponit;
 • Zhvillimi dhe prezantimi i softuerit special për produkt ose proces (brenda zhvillimit të produktit);
 • Për këto nevoja, mund të shfytëzohen deri në 20% të vlerës së kuponit;

Mjetet financiare nuk mund të shfrytëzohen për shërbimet e mëposhtme:

 • Shlyerja e interesit ose borxhit ndaj një pale tjetër;
 • Shpenzimet dhe tarifat për humbjet ose borxhet e kaluara ose të mundshme në të ardhmen;
 • Mbulimi i humbjeve për shkak këmbimit të monedhës, tarifave dhe gjobave;
 • Shpenzimet për argëtim dhe hotelieri;
 • Shpenzimet për rekrutim të stafit (shpenzimet për botimin e reklamave, provizionet nga agjencitë për punësim, shpenzimet në lidhje me përzgjedhjen e kandidatëve, etj) dhe shpenzimet për zhvendosje;
 • Blerja e tokës ose ndërtesave, përfshirë edhe rinovimin;
 • Aktivitetet e eksportit (shpenzimet që lidhen drejtpërdrejt me eksportin e produkteve, krijimin dhe funksionimin e një rrjeti shpërndarës, etj, ose për shpenzime tjera aktuale të aplikuesit në lidhje me aktivitetet e eksportit);
 • Taksa vjetore për mirëmbajtje të patentës (me përjashtim të rasteve të justifikuara, të vlerësuara si shpenzim i lejueshëm gjatë evoluimit të propozim-projekteve);
 • Shpenzimet për shërbimet e këshillimit të siguruara nga ana e pronarit/ëve të ndërmarrjeve- shfrytëzuesit;
 • Marrja me qira e lokaleve afariste;
 • Shpenzimet për furnizimin e paisjes.

TVSH-ja është shpenzim që nuk është e pranueshme për financim dhe e njejta nuk llogaritet në shumën totale të nenit 3 të kësaj RregullorejeNdërmarrjet-shfrytëzuese, duhet të mbulojnë gjithashtu shpenzimin e TVSH-së, nëse zbatohet edhe për të njëjtin shpenzim mund të marrë një rimbursim në përputhje me ligjin në fuqi.

Shpenzimet për realizimin e aktiviteteve që më parë ishin të financuara nga burime tjera, nuk janë të pranuara për financim;

Mjetet financiare nuk mund të shfrytëzohen për shërbimet e mëposhtme:

 • Shlyerja e interesit ose borxhit ndaj një pale tjetër;
 • Shpenzimet dhe tarifat për humbjet ose borxhet e kaluara ose të mundshme në të ardhmen;
 • Mbulimi i humbjeve për shkak këmbimit të monedhës, tarifave dhe gjobave;
 • Shpenzimet për argëtim dhe hotelieri;
 • Shpenzimet për rekrutim të stafit (shpenzimet për botimin e reklamave, provizionet nga agjencitë për punësim, shpenzimet në lidhje me përzgjedhjen e kandidatëve, etj) dhe shpenzimet për zhvendosje;
 • Blerja e tokës ose ndërtesave, përfshirë edhe rinovimin;
 • Aktivitetet e eksportit (shpenzimet që lidhen drejtpërdrejt me eksportin e produkteve, krijimin dhe funksionimin e një rrjeti shpërndarës, etj, ose për shpenzime tjera aktuale të aplikuesit në lidhje me aktivitetet e eksportit);
 • Taksa vjetore për mirëmbajtje të patentës (me përjashtim të rasteve të justifikuara, të vlerësuara si shpenzim i lejueshëm gjatë evoluimit të propozim-projekteve);
 • Shpenzimet për shërbimet e këshillimit të siguruara nga ana e pronarit/ëve të ndërmarrjeve- shfrytëzuesit;
 • Marrja me qira e lokaleve afariste;
 • Shpenzimet për furnizimin e paisjes.

TVSH-ja është shpenzim që nuk është e pranueshme për financim dhe e njejta nuk llogaritet në shumën totale të nenit 3 të kësaj Rregulloreje. Ndërmarrja – shfrytëzuese, duhet të mbulojë gjithashtu shpenzimin e TVSH-së, nëse zbatohet dhe për të njëjtin shpenzim mund të marrë një rimbursim në përputhje me ligjin në fuqi.

Shpenzimet për realizimin e aktiviteteve që më parë ishin të financuara nga burime tjera, nuk janë të pranuara për financim;

Për të aplikuar për mjete të financuara ndahen përmes kuponit të Inovacionit, ndërmarrja-aplikuese duhet të paraqesë:

 • Aplikimin për kuponin e inovacionit, i plotësuar, i nënshkruar dhe i shtypur në formë të përcaktuar nga ana e Fondit, i skanuar në formatin PDF;
 • Statusi aktual i ndërmarrjes-aplikuesi i lëshuar nga Regjistri Qendror i Republikës së Maqedonisë së Veriut jo më i vjetër se 6 (gjashtë) muaj nga data e paraqitjes së aplikacionit; dhe
 • Oferta/t financiare nga ana e ofruesit/ëve të shërbimeve, i nënshkruar, i shtypur dhe i skanuar në format PDF i cili patjetër të përmbajë:
  1. Specifikimi i shërbimit sipas nevojës së deklaruar në Aplikacionin e Kuponit të Inovacionit;
  2. Emri i ofruesit të shërbimit/eve dhe personit për kontakt përgjegjës për shërbimin e kërkuar;
  3. Oferta financiare për shërbimet e tatimit mbi vlerën e shtuar (TVSH) e shprehur si shpenzim i veçantë, nëse aplikohet;
  4. Afati i fundit për kryerjen e shërbimit të kërkuar;
  5. Vlefshmëria e ofertës (minimum 60 ditë).

Në një aplikim, ndërmarrja-aplikuese mund të përfshijë maksimum tre ofrues të shërbimeve.

Ndërmarrjet kanë detyrim të bashkëfinancojnë shumën e mbetur të shpenzimeve totale të shërbimeve. 

Për të aplikuar për fonde të dhëna përmes Kuponit të Inovacionit, kompania aplikuese duhet të paraqesë dokumentet e paraqitura përmes formularit të aplikimit.

Për financim do të konsiderohen vetëm ato aplikime të paraqitura në mënyrën e mësipërme.

Afati i fundit për aplikim pas thirrjes së shpallur publike do të zgjasë derisa të mbarojnë mjetet buxhetore të përcaktuara nga thirrja publike nuk bëhen të shterura.

Ndarja e mjeteve përmes kuponave të Inovacionit bëhet sipas radhës së mbërritjes së aplikacioneve, respektivisht përfundimit të aplikacioneve, duke filluar nga data e shpalljes së thirrjes publike, pra deri në mjetet nga buxheti i thirrjes të përcaktuara nga thirrjet publike nuk bëhen të shpenzuara, sipas parimit “eja i pari”, shërbeu i pari “.

            Mbyllja e afatit të aplikimit do të shpallet publikisht në faqen e internetit të Fondit në ditën e Vendimit për ndarjen e mjeteve.

Pas miratimit të Njoftimit për realizimin e Kuponit të Inovacionit nga ana e Komisionit, Fondi bën pagesë në shumën në përputhje me nenin 3 të Rregullores dhe në përputhje me Marrëveshjen e nënshkruar për ndarjen e mjeteve ndërmjet Fondit dhe ndërmarrjes-shfrytëzuese, drejtpërdrejt në llogarinë bankare të ofruesit/ëve të shërbimeve.

Ndërmarrja-shfrytëzuese është e detyruar të paguajë shumën e mbetur të shpenzimeve të shërbimit, përfshirë dhe shumën totale të TVSH-së në llogarinë bankare të ofruesit/ëve të shërbimit.

Ndërmarrja-shfrytëzuese është e detyruar t’i paraqesë Fondit vërtetimin e shumës së mbetur të paguar ofruesit të shërbimeve në formën e një deklarate bankare.

Për të gjitha informacionet shtesë ju mund:

 • na shkruani në adresën e postës elektronike: inovaciski_vaucheri@fitr.mk
 • për të thirrur numrin e telefonit 389 (0) 23145258
 • për më shumë informacion na ndiqni në faqen e FIZHT ww.fitr.com