Thirrje publike për grante të bashkëfinancuara për zhvillimin teknologjik për të kaluar pasojat e KOVID-19

Për shkak të interesit të madh dhe mbi 2000 paketave të aplikacioneve të shkarkuara, me kërkesë të ndërmarrjeve vendase por edhe për shkak të rritjes së fluksit të aplikacioneve në ditën e fundit të aplikimit për shkak të problemeve teknike, afati i fundit për aplikim në thirrjen publike për rregullimin e shpejtë të Covid- 19 do vazhdohet deri më 03.07.2020 deri në 14.00.

 

Në bazë të nenit 25 paragrafi 4 të Ligjit të Veprimtarisë Inovative (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 79/13, 137/13, 41/14, 44/15, 6/16, 53/16, 190 / 16 dhe 64/18), Rregullorja për Instrumentin Mbështetës – Grantet e bashkëfinancuara për zhvillimin teknologjik për të tejkaluar pasojat e KOVID-19,  nën Instrumentin për Mbështetje – Grante të bashkëfinancuara për zhvillimin teknologjik për të kaluar pasojat e KOVID-19. Fondi për Inovacione dhe Zhvillim Teknologjik më 29.05.2020 shpall një thirrje publike për financim të propozim-projekteve nën Instrumentin për Mbështetje – Grante të bashkëfinancuara për zhvillimin teknologjik për të kaluar pasojat e KOVID-19.

Qëllimi i këtij Instrumenti është të sigurojë mbështetje financiare për zhvillim teknologjik të ndërmarrjeve dhe institucioneve private shëndetësore (“IPSH”) për tejkalim të pasojave të KOVID-19, të cilat plotësojnë kushtet e Rregullorja për Instrumentin Mbështetës – Grantet e bashkëfinancuara për zhvillimin teknologjik për të tejkaluar pasojat e KOVID-19,  nën Instrumentin për Mbështetje – Grante të bashkëfinancuara për zhvillimin teknologjik për të kaluar pasojat e KOVID-19..

Përderisa ndërmarrjet e prekura nga KOVID-19 prezantojnë metoda dhe teknologji të reja në operacionet dhe masat e tyre për të mbrojtur shëndetin e punonjësve dhe klientëve, ato mund të mbajnë një nivel të kënaqshëm të produktivitetit, të gjenerojnë të ardhura përmes kanaleve të reja të shitjes, të prezantojnë produkte ose shërbime të reja të cilat do të përgjigjen ndaj ndryshimeve të kërkesës.

Ndërmarrjet e mbështetura në afat prej 6 muajve nga përfundimi i projektit, pritet të kthehen në nivelet e të ardhurave para krizës si rezultat i rregullimeve të bëra në modelin e tyre të funksionimit.

Përmes këtij instrumenti Fondi siguron mbështetje financiare deri në 70%(shtatëdhjetë përqind) nga buxheti i përgjithshëm i projektit, por jo më shumë se 3,000,000.00 (tre milion) denarë për aplikues, dhe atë:

 • për ndërmarrjet dhe IPSH-të, numri mesatar i të punësuarve të të cilave është deri në 10 punonjës dhe të ardhurat vjetore të të cilave në dy vitet e fundit janë më pak se 50,000.00 (pesëdhjetë mijë) euro në përputhje me raportet financiare për dy vitet e fundit fiskale, duke financuar në një shumë maksimale prej 750,000.00 (shtatëqind e pesëdhjetë mijë) denarë,
 • për ndërmarrjet dhe IPSH-të, numri mesatar i të punësuarve të të cilave është prej 10 deri në 50 punonjës dhe të ardhurat vjetore të të cilave në dy vitet e fundit janë më shumë se 50,000.00 (pesëdhjetë mijë) euro, ndërsa më pak se 2.000.000,00 (dy milionë) euro, në përputhje me raportet financiare për dy vitet e fundit fiskale, duke financuar në një shumë maksimale prej 1.500.000,00 (një milion e pesëqind mijë) denarë, dhe
 • për ndërmarrjet dhe IPSH-të, numri mesatar i të punësuarve të të cilave është prej 50 deri në 250 punonjës dhe të ardhurat në dy vitet e fundit janë më shumë se 2.000.000,00 (dy milion) euro, dhe më pak se 10.000.000,00 (dhjetë milion) euro në përputhje me raportet financiare për dy vitet e fundit fiskale, duke financuar në shumë maksimale prej 3.000.000,00 (tri milion) denarë.

Kriteret e pranueshmërisë që duhet të plotësojë aplikuesi individual janë:

 • të jetë shoqëri tregtare e themeluar në përputhje me Ligjin e Shoqërive Tregtare e regjistruar në Regjistrin Qendror të Republikës së Maqedonisë së Veriut ose të jetë një institucion privat shëndetësor i themeluar në përputhje me Ligjin e Institucioneve dhe Ligjin e Mbrojtjes Shëndetësore të regjistruar në Regjistrin Qendror të Republikës së Maqedonisë së Veriut;
 • të jetë një ndërmarrje ose IPSH me maksimum 250 të punësuar;
 • Të ardhurat vjetore të aplikuesit të mos kalojnë 10,000,000 (dhjetë milion) euro sipas raporteve financiare për dy vitet e mëparshme fiskale;
 • Të mos ketë lidhje me ndërmarrje tjetër ose IPSH-të, të ardhurat vjetore të së cilës tejkalojnë 10.000.000,00 (dhjetë milion) euro dhe numri përmbledhës i të punësuarve të mos i kalojë 250 në dy vitet e mëparshme fiskale, përveç në rastin e një lidhje me arsim të lartë, reskepktivisht institucionit hulumtues-shkencor;
 • kundër tij nuk është ngritur procedurë falimentimi ose procedurë likuidimi;
 • të ketë shlyer detyrimet e duhura mbi bazën e detyrave dhe kontributeve publike;
 • asnjë procedurë nuk ka filluar kundër tij për ekzekutimin me forcë të kërkesave monetare të prapambetura;
 • aplikuesit me më shumë se 3 (tre) vite ekzistencë nga momenti i aplikimit të mos kenë gjeneruar humbje në dy vitet e fundit fiskale në përputhje me bilancet zyrtare të suksesit për ato vite;
 • për të përmbushur kushtet e Ligjit për Kontrollin e Ndihmës Shtetërore dhe Dekretin për Kushtet dhe Procedurën për Ndarjen e Ndihmës së Vogël (de minimis), respektivisht:
 • të mos keni grumbulluar më shumë se 200,000.00 (dyqind mijë) euro ndihmë të vogël për periudhë prej tre viteve fiskale, përfshirë edhe shumën e kërkuar të mjeteve nga Fondi në përputhje me Ligjin për Kontrollin e Ndihmës Shtetërore dhe Dekretin për Kushtet dhe Procedurat për Ndarjen e Ndihmës së Vogël (de minimis);
 • të mos ketë grumbulluar më shumë se 100,000.00 (njëqind mijë) euro ndihmë të vogël për një periudhë prej tre viteve fiskale, përfshirë edhe shumën e kërkuar të mjeteve nga Fondi, nëse ndërmarrja është aktive në sektorin e komunikacionit rrugor, në përputhje me Ligjin për Kontrollin e Ndihmës Shtetërore dhe Dekretin për Kushtet dhe Procedurën për Ndarjen e Ndihmës së Vogël (de minimis);
 • të mos jetë në vështirësi (ndërmarrjet në vështirësi është ndërmarrje e cila nuk është në gjendje të përmbushë detyrimet e saja nga burimet e saj ose me mjete që mund të marrë nga pronari / aksionarët ose kreditorët e saj për të ndaluar humbjet, të cilat pa ndërhyrje të jashtme nga dhuruesit të ndihmës sigurisht që do të të dërgojë në ndërprerjen afatshkurtër dhe afatgjatë të funksionimit të ndërmarrjes); dhe
 • të merret me prodhimin e qymyrit.

Përmes këtij instrumenti ofron mbështetje për llojet e tjera të aktiviteteve investuese:

 • Pranimi dhe vendosja e udhëzimeve për mbrojtjen e punonjësve dhe klientëve në lidhje me KOVID-19
 • Përmirësimi i strukturës organizative dhe riorganizimi i procesit të punës (furnizimi i lëndëve të para, procesi i prodhimit, shitjet, etj.)
 • Vendosja e zgjidhjeve digjitale me qëllim që të përshtaten me kushtet e reja të funksionimit
 • Trajnim për planifikimin afatmesëm të biznesit (plan biznesi trevjeçar);
 • Furnizimi ose përpunimi i softuerit specifik në lidhje me përmirësimin e strukturës organizative dhe performancës ose për të përmirësuar proceset operative që do të rrisin produktivitetin dhe / ose procesin e planifikimit, ose vendosjen e kanaleve të reja në shitje (tregtia elektronike, etj.)
 • Vendosja e produkteve dhe / ose shërbimeve të reja për të cilat qëndron kërkesë e shtuar gjatë krizës dhe periudhës së rimëkëmbjes
 • Trajnimi i punonjësve në lidhje me këto rregullime.

Shpenzimet e mëposhtme do të jenë të pranueshme për financim përmes këtij Instrumenti:

 • Shpenzimet për mbështetjen teknike (ekspertizën), shpenzimet e shërbimeve të kontraktuara për hulumtim, zhvillim, digjitalizim (p.sh. testimi, shërbimet laboratorike, etj.);
 • Shpenzimet për furnizimin, marrjen me qira dhe / ose përpunimin e pajisjeve, softuerit, mjeteve të teknologjisë informatike dhe llojeve të tjera të aseteve themelore të TIK-ut, të lidhura drejtpërdrejt me realizimin e projektit dhe digjitalizimin e proceseve;
 • Pagat bruto për punonjësit tek shfrytëzuesit që do të jenë të angazhuar në projekt, në shumën maksimale të 25% nga buxheti i përgjithshëm të projektit, përveç derisa punohet për aplikues që aplikojnë në përputhje me nenin 4, paragrafi (2) nga ky rregull; Shumat e pagave bruto të punonjësve të angazhuar në projekt duhet të korrespondojnë me praktikat e themeluara të shfytëzuesit para fillimit të projektit, të zvogëluara për shumën e subvencionit të mundshëm shtetëror të pranuar në bazë të pagës;
 • Shpenzimet në lidhje me zbatimin e një plani për strukturën organizative të përmirësuar të аplikuesit; dhe
 • Shpenzime tjera operative që lidhen drejtpërdrejt me realizimin e projektit, përveç atyre që nuk janë të pranueshme për financim përmes këtij instrumenti.

Vetëm shpenzimet e bëra gjatë projektit në përputhje me buxhetin e miratuar të projektit dhe të realizuara deri në fund të projektit janë të pranueshme për financim.

Kriteret kryesore për evoluimin e projekteve dhe ndarjen e mjeteve përmes këtij Instrumenti janë:

 • Progresi teknologjik dhe shkalla e digjitalizimit (deri në çfarë mase projekti do të kontribuojë për digjitalizimin e proceseve, zhvillimin e një produkti, shërbimi dhe / ose procesi të punës të re ose të përmirësuar ndjeshëm te aplikuesi);
 • Cilësia e projektit; 
 • Kapaciteti i ekipit të projektit; 
 • Ndikimi.

Kriteret dhe nënkriteret kryesore për evoluimin e projekteve janë dhënë në formularin Tabela për evoluim.

 

Kohëzgjatja e projektit për të cilin janë ndarë mjete financuese përmes këtij instrumenti mund të jetë deri në 12 (dymbëdhjetë) muaj.

Për financimin e projekteve nën këtë thirrje për këtë instrument, sigurohet buxhet i përgjithshëm prej 3.300,000.00 milionë euro .

Për të aplikuar aplikuesi duhet të:

 • Marrë formularet duke klikuar në butonin“Shkarkoni dokumentacionin”“;

T’i plotësojë, nënshkruajë dhe shtyp mjeshtërisht formularët për:

 1. Aplikimi i projektit;
 2. Buxheti i projektit;
 3. Biografitë e shkurtëra të ekipit të projektit (maksimumi deri në pesë persona)
 4. Deklarata për pranimin e kushteve të Fondit;
 5. Deklarata për pronësinë e strukturës të aplikuesit, e miratuar në noter;
 6. Lista/vërtetimi për numrin e të punësuarve; 
 7. Vërtetimi/raporti që aplikuesi nuk ka detyrime të prapambetura mbi 90 ditë ndaj institucioneve financiare;

Aplikimi i projektit, buxheti i projektit dhe CV-të (biografitë) duhet të jenë të plotësuara në gjuhën maqedone dhe angleze dhe në formatin PDF që t’i bashkëngjiten formularit për aplikim duke klikuar në butonin “Apliko”

Pjesa e mbetur e dokumentacionit duhet të dorëzohet vetëm në gjuhën maqedonase.

Për shkak të interesit të madh dhe me kërkesë të ndërmarrjeve, afati i aplikimit është vazhduar deri në 3 korrik, 2020 deri në 14:00.

  1. Дали може да аплицираат стартап компании основани во 2020 година?

  Може, бидејќи нема ограничување во однос на староста на претпријатието апликант.

  1. Дали може на повикот да аплицира старт-ап компанија со 1 вработен, која аплицирала на повикот „Кофинансирани грантови за старт-ап и спин-оф компании – Стартапувај-2“, ја има поминато фазата на предселекција и се наоѓа во фаза пред финална селекција?

  Може да аплицирате и на овој повик меѓутоа со оглед дека сте аплицирале на друг повик (обајвен во последните 12 месеци) и сте ја поминале фазата на предселекција ќе може да аплицирате за износ не поголем од 35% од вкупниот аплициран износ на претходниот повик.

  На пример: доколку на претходниот повик сте побарале кофинансирање од Фондот во износ од 10 000 евра, на овој повик не може да побарате поддршка од Фондот повеќе од 3 500 евра.

  1. Доколку повратот се врши во последните 3 години по 15% од оперативната добивка, дали тоа значи дека треба да го вратиме целиот кофинансиран износ од Фондот или само тие 15% за 3 години?

  Повратот на финансиската поддршка доделена од страна на Фондот се врши по стапка од 15% од оперативната добивка на корисникот, до остварување на еден од следниве два услови:

  1. до остварување на поврат на 105% од износот исплатен од страна на Фондот или
  2. за период од 3 (три) години по завршувањето на проектот, во зависност од тоа кој услов е прв остварен.

  Обврската за поврат настанува по завршување на проектот и износот на поврат се пресметува од остварената оперативна добивка за годината за која се уплаќа (односно основот за поврат не е остварената добивка пред аплицирање или последните три години).

  1. Во повикот не е наведено дали сопственичката структура треба да биде 51% македонска, па би замолила да не информирате дали е ова задолжителен критериум?

  Условите за подобност се наведени во член 7 во Правилникот за овој инструмент. Според наведените услови, сопственоста не е критериум за подобност.

  1. Ве молиме за објаснување каков документ и од која институција е следниот: потврда/ извештај дека апликантот нема доспеани неподмирени обврски над 90 дена кон финансики институции?

  Потврда/извештај дека апликантот нема доспеани неподмирени обврски над 90 дена кон финансиски инстутиции заклучно состојба од крај на Февруари 2020 можете да ја извадите од Кредитното Биро на РСМ.- https://mkb.mk/

  При вадење на потврдата треба да водите сметка состојбата на долгувањата да биде заклучно крај на Февруари 2020 година.

  1. Листа на вработени – дали е доволно листата издаена од сметководство со печат од фирмата или треба друг документ издаден од друга институција?(пр. АВРМ)

  Листа/потврда за бројот на вработени кај апликантот можете да биде од вашето сметководство со потпис на овластено лице на претпријатието и печат од претпријатието или од агенција за вработување (АВРМ).

  1. Биланс на состојба и биланс на успех – дали треба од сметководството на фирмата или од Централен регистар?

  Треба да се достави копијата од официјалниот биланс на состојба и успех (завршна сметка) поднесена во Централниот регистар. МЕЃУТОА, со цел намалување на трошокот за апликантите и намалување на документацијата која ја обезбедува апликантот, за овој повик Фондот ќе го обезбеди билансот на состојба и успех за секој апликант преку Централен регистар.

  1. Во Правилникот за инструментот, во делот на неподобни трошоци, пишува дека ДДВ-то е неприфатлив трошок. Дали тоа значи дека сумите во буџетот се пишуваат без ДДВ или со ДДВ?

  ДДВ е неподобен трошок и износите во буџетот треба да се без ДДВ.

  1. Дали проектот треба да се регистрира во СЕП и УЈП?

  Проектот нема правен статус и не се регистрира ниту во СЕП ниту во УЈП.

  1. Дали за предвидените трошоци за набавка во проектот, во фазата на аплицирање треба да се доставуваат понуди за правдање на бараните суми?

  Во фаза на апликација немате обврска да ги доставите понудите.

  Во случај проектот да е одобрен за финансирање, по потпишување на договорот а пред правење на набавката, за било која набавка предвидена во буџетот на проектот која надминува износ од 10 000 евра, потребно е до Фондот да доставите минимум три понуди и кратка информација за направениот избор на добавувач.

  1. Дали како апликант може да се јави субјект кој е регистриран како Приватна Установа за социјална заштита на стари лица?

  Доколку апликантот е трговско друштво основано согласно Законот за трговски друштва и   регистрирано во Централниот Регистар на Република Северна Македонија или е приватна здравствена установа основана согласно Законот за установи и Законот за здравствената заштита регистрирана во Централниот регистар на Република Северна Македонија, тогаш го исполнувате овој критериум за подобност, согласно член 7 од Правилникот за инструментот.

  1. Дали како апликант може да се јави субјект кој минатата фискална година (2019 год.) пријавило загуба во работењето поради инвестиција во таа фискална година.

  Доколку компанијата е постара од три години во моментот на аплицирање, тогаш, согласно условите за подобност (член 7 од Правилникот за инструментот) не треба да има генерирана загуба во последните две фискални години согласно официјалните биланси на успех за тие години. Соодветно на тоа, доколку претпријатието апликант е до 3 години постоење до моментот на аплицирање, за тие претпријатија нема услов да немаат остварена загуба.

  1. Што се подразбира под оперативна добивка на корисникот?

  Под оперативна добивка се подразбира остварената бруто добивка на претпријатието пред одземање на трошоци за камата, даноци и амортизација.

  1. Според правилникот, компаниите кои имаат под 10 вработени, а приходи над 50.000 евра, нема да можат да аплицираат. Дали е ова печатна грешка во повикот или дефинирано правило на ФИТР?

  Во правилникот не е наведено такво ограничување. Во член 4 од Правилникот, соодветно на големината на претпријатието различни се максималните износи кои можат да бидат побарани од ФИТР.

  Во конкретниот случај доколку апликантот има до 10 вработени а годишни приходи поголеми од 50 000 евра, максималниот износ кој може да биде побарано од ФИТР изнесува 1 500 000 денари доколку приходите се до 2 милиони евра. Доколку приходите се над 2 милиони евра а помали од 10 милиони евра тогаш може да се аплицира за поддршка до 3 милиони денари.

  1. Што доколку по некое време фирмата е во потешкотии и нема услови да ги враќа средствата?

  Доколку фирмата не остварува оперативна добивка во период од три години по завршување на проектот, согласно официјалните податоци од билансот на успех, за годините за кои нема остварено добивка корисникот нема да има обврска да направи поврат.

  1. Што ако фирмата отиде во стечај во меѓувреме?

   

  Во случај да е поднесен предлог за поведување на стечајна постапка против корисникот, корисникот писмено го известува Фондот во рок од 10 (десет) дена од дознавањето за таквиот предлог. Информации за постапување во  вакви случеви може да најдете во Правилникот за инструментот.

  1. Ние сме ИТ фирма, и сме заинтересирани за аплицирање на Инструментот за кофинансирање грантови со цел набавка на опрема, сервери и слично. Моето прашање е дали треба ние да ја имаме претходно набавено опремата па потоа вие да ни доделите средства зависно од критериумите, или најпрво треба да се аплицира, да се чека одбрување на средства па потоа да се набави опремата.

  Согласно условите од Правилникот, секоја активност и набавка поврзана со проектот, треба да биде преземена по одобрување на проектот односно по потпишувањето на договорот со Фондот. Согласно член 8 од Правилникот став 2 „само трошоците направени за време на проектот и во согласност со одобрениот буџет се подобни за финансирање“.

  1. Во условите од вашиот повик за надминување на последиците од КОВИД 19, имате наведено дека микро компаниите ќе бидат спонзорирани со максимален износ од 750.000 денари, па прашањето е дали се можни отстапки во поглед на ова ограничување, бидејќи нашиот проект ја надминува зададената максимална сума?

  Утврдената сума се определува согласно големината на претпријатието апликант. Доколку Вашиот проект е поголем, можете да го зголемите Вашето учество во проектот како би ја постигнале вкупната потребна сума за реализација на идејата. Ограничување во поглед на износот за целиот проект, нема односно ограничувањето се однесува само на делот кој го финансира Фондот.

  1. Дали можеме да аплицираме со повеќе од една апликација?

  Нема ограничување во бројот на проекти со кои може да аплицира една компанија, но треба да водите сметка за капацитетот на реализација на истите во случај да бидат одобрени.

  1. Ние имавме апликации кои ја поминаа фазата на преселекција за повикот Креатон кој што исто така беше организиран од ФИТР (но не добија финансирање), дали и тоа се зема предвид? Дали тоа значи дека сепак максимално може да добиеме 35% поддршка?

  Со оглед дека аплициравте на предизвик а не на регуларен повик за инструмент за поддршка на ФИТР за вас не важи ограничувањето (доколку сте аплицирале само на КРЕАТОН и сте ја поминале фазата на претселекција).

  1. Дали има минимален износ на средства што можеме да ги побараме?

  Нема ограничување во поглед на минимална сума за која би аплицирале.

  1. Наведено е дека средствата треба рамномерно да се трошат во текот на четирите квартали, но бидејќи нашето претпријатие би набавувало опрема, која што реално би се набавила и имплементирала во првиот квартал и потоа не би имале никакви трошоци, дали тоа се смета за прифатливо?

  Доколку проектот трае повеќе од еден квартал согласно член член 8 од Правилникот став 3, износот на секој одделен квартал не треба да се разликува од останатите за повеќе од 30%.

  Доколку проектот се реализира во еден квартал, тогаш нема вакво ограничување.

  1. Дали е потребно клиентите поврзани со проектот, да ги вршат своите уплати на наменската сметка на која ќе бидат средствата од поддршката или тоа не е потребно?

  Доколку еден проект е добитен, пред потпишувањето на договорот за финансиската поддршка се отвара наменска сметка на која се уплаќаат средствата од Фондот и вашето кофинансирање. Понатаму сите исплати согласно буџетот на проектот се прават преку наменската сметка.

  Во случај да имате прилив од продажба, истиот не е задолжително да оди на наменската сметка бидејќи претпријатието корисник сам одлучува на која сметка ќе легнуваат средствата од продажба.

  1. Што поточно се смета за кратка биографија, кои сегменти се најважни за да бидат опфатени?

  Биографија или CV (curriculum vitae) e образец на документ кој ги прикажува вештините и квалификациите на членовите на проектниот тим за секој член одделно.

  1. Nали можеме да аплицираме со проект за набавка и монтажа на фотоволтаични панели?

  Доколку ги исполнувате условите за подобност наведени во Правилникот може да аплицирате. Воедно, при подготовка на проектот треба да водите сметка за целта на инструментот, активностите подобни за финансирање и критериумите за евалуација (табелата за евалуација е доставена на нашиот сајт со цел да имате увид во критериумите и тежината на секој критериум според кои проектите ќе бидат евалуирани).

  1. Кој почетен датум е оптимален за почеток на реализација на проектот, бидејќи треба да се испланира набавка на  опрема која е основна за дигитализација на работењето ?

  За почеток на реализација на проектот, апликантот сам го одбира датумот. Имајте на ум дека рокот за аплицрање е до крај на Јуни по што следува процесот на селекција. При определување на рокот за почеток на проектот (при правење на планот за проектни активности) препорака е активностите да не се пишуваат во планот на активности со конткретни датуми туку на пример прв квартал, прв месец и слично.

  1. Дали повратот на вкупната инвестицијата треба да биде проектирана максимално до три години и од вкупните приходи ?

  Немате обврска да правите проекција на поврат. Во третиот дел од буџетот на проектот имате обврска да направите проекција за приходите и добивката на вашето претпријатие во рок од три години по завршување на проектот. Врз основа на бројките од тој образец, во проектната апликацијата треба да дадете објаснување на претпоставките од проекцијата.

  1. Ако реализацијата на проектот трае 12 месеци и заврши во 2021 година 06 месец, која година се зема како базна година за проекција на повратот на инвестицијата?  

  Во овој случај 2020 би била базна година.

  1. Ако реализацијата на проектот завршува во 2021 , базна година за поврат на инвестицијата ќе биде 2020. Дали тоа значи дека треба да ги проектираме билансите на компанијата за 2020 и врз основа на тие бројки како базни да изработиме проекција на повратот на инвестицијата ? 

  Да, како што е наведено во образецот за финансиска проекција, прво што треба да направите е да внесете податок за „Очекуван износ на приходи во 2020 година, базна година“ (во случај проектот да завршува во 2021). Со оглед дека 2020 е уште во тек треба да внесете очекуван износ на приходи (имате податок за поминати 6 месеци од годината, останува да ги проектирате вашите очекувања за движење на приходите до крај на 2020 годиина).

  1. Максималниот износ на финансиска поддршка за кој може да аплицираат  апликанти и поврзани лица со нив , кои претходно поминале фаза  на претквалификација или добиле финансиска подршка од Фондот изнесува 35 % од вкупниот износ на кофинансирање на Фондот за кој аплицирале, односно од вкупниот износ на одобреното кофинансирање од Фондот во претходно одобрениот/те проект/и.Во овој случај колкаво треба да биде сопственото учество ? Има ли минимум % ?

  Сопственото учество за секој еден проект треба да е минимум 30%.

  1. Дали може да се користи истата наменска сметка од претходниот повик за кој имаме добиено одлука за финансирање?

  Истата сметка може да се користи само доколку претходниот проект ви е завршен.

  1. Би сакале да добиеме подетално објаснување на член 7 став 4 од Правилникот за инструментот за подрршка-Кофинансирани грантови за технолошки развој за надминување на последиците од КОВИД-19.

  Правното лице кое аплицира за грант во сопственичката структура има 5 основачи, при тоа ни една фирма не е од истата дејност со фирмата која аплицира,дали тоа се смета за поврзан субјект со друго правно лице или се однесува на поврзани лица доколку правното лице има отворено под фирма (со истата дејност).

  Сите 5 компании основачи на фирмата апликант се јавуваат како поврзани лица и ќе треба да се направи проверка на критериумот за подобност: претпријатието апликант не треба да е поврзано со друго претпријатие или ПЗУ чии годишни приходи надминуваат 10.000.000,00 (десет милиони) евра и збирниот број на вработени да не надминува 250 во претходните две фискални години, освен во случај на поврзаност со високообразовна, односно научноистражувачка установа.Истото се однесува и доколку станува збор за основачи физички лица.

  1. Дали постои ограничување во однос на земјата на потекло при набавка на опрема потребна за развој на нов производ?

  Не постои ограничување во однос на земјата при набавка на опрема.

   

  1. Дали во случај на аплицирање и на два поврзани субјекти чиј основач е една компанија ќе биде применлив член 5  од Правилникот, во однос на висината на сопственото кофинансирање од 30% од вкупниот Буџет на проектот, односно дали обезбедувањето на овој износ се однесува заеднички и на двата субјекти?

   

  Секој проект, независно од тоа дали се поднесува од иста или различна фирма, треба да има минимум 30% сопствено кофинансирање на ниво на проект. Во спротивно, буџетот за проектот во фаза на административна проверка на проектите ќе биде вратен како неподобен и ќе биде побарана корекција на буџет при што ќе треба да биде внесено учеството на апликантот од минимум 30%.