Thirrje publike për financimin e projekteve hulumtuese në shkollat fillore dhe të mesme "Sfida për hulumtuesit e rinj # 4 - PROJEKTET E GJELBËRTA’’

Bazuar në Rregullat për organizimin dhe zbatimin e garave ose sfidave për të inkurajuar inovacionin në fushat prioritare të shkencës dhe teknologjisë nga 20.01.2020, nr. ark. 01-514/17, Rregullat për plotësimin e Rregullave për organizimin dhe zbatimin e garave dhe sfidave për të inkurajuar inovacionin në fushat prioritare të shkencës dhe teknologjisë nga 16.03.2020, nr. ark. 01-797/6, dhe Rregullat për plotësimin e rregullave për organizimin dhe zbatimin e garave dhe sfidave për të inkurajuar inovacionin në fushat prioritare të shkencës dhe teknologjisë nga 01.06.2020, nr. ark. 01-1662/5, Fondi për Inovacion dhe Zhvillim Teknologjik më 17.03.2021 njofton

Thirrje publike për financimin e projekteve hulumtuese në shkollat fillore dhe të mesme “Sfida për hulumtuesit e rinj # 4 – PROJEKTET E GJELBËRTA’’

Një nga qëllimet e sistemeve moderne të arsimit është të inkurajojë studentët të mendojnë lirshëm dhe të gjejnë zgjidhje kreative për problemet dhe çështjet me të cilat përballen. Në të njëjtën kohë, është e rëndësishme të ushqejmë kuriozitetin e fëmijëve për botën në mënyrë që të rishikojë të vërtetat e definuara të paracaktuara. Qëllimi është të inkurajojë mësuesit/et, studentët të njohin aftësitë e tyre, të përmirësojnë aftësitë e tyre dhe të bashkëpunojnë në drejtim të qëllimeve të përbashkëta. Vetëm kështu do të jemi në gjendje të rrisim breza që do të përmirësojnë mënyrën e të menduarit, mënyrën e praktikimit të aktiviteteve tona të përditshme dhe komunikimin me njëri-tjetrin.

Ruajtja dhe përmirësimi i mjedisit jetësor është një nga prioritetet themelore si në nivelin globalë, ashtu edhe në nivelin kombëtarë, dhe gjithashtu një nga temat që përfaqësohet më shpesh në projektet e deritanishme hulumtuese.

Duke filluar nga kjo, Fondi për Inovacion dhe Zhvillim Teknologjik (FITR) dhe Ministria e Arsimit dhe Shkencës (MASH) ju ftojnë të merrni pjesë në “Sfida për hulumtuesit e rinj 4 – PROJEKTET E GJELBËRTA”..

 • Projektet hulumtuese duhet të jenë në fushat e shkencave natyrore dhe teknike. Procesi i hulumtimit duhet të bazohet në “metodë shkencore”, respektivisht të përfshijë formulimin, testimin dhe konfirmimin/modifikimin e hipotezës me anë të eksperimentit dhe vëzhgimit.  Rezultatet e projektit hulumtues duhet të jenë të pranueshme në ruajtjen dhe përmirësimin e mjedisit jetësor dhe të biodiversitetit.

  Kohëzgjatja e projektit hulumtues nuk duhet të kalojë 12 (dymbëdhjetë) muaj.

  Projektet hulumtuese të propozuara duhet të jenë të plotësuara të programit mësimdhënës dhe të korrespondojnë me aftësitë njohëse të grupmoshës.

  Projektet e propozuara duhet të rezultojnë në rezultate të dukshme, siç janë: ese hulutuese, përpunimi i detyrës së projektit, përpunim të produktit, material audio-vizual, material dixhital, etj. Në veçanti inkurajohen projekte rezultatet e të cilave do të prodhojnë material digjital që mund të jetë i dobishëm për replikimin e projekteve të ngjashme nga shkollat tjera.

  Aktivitetet e projektit mund të përfshijnë model të aktiviteteve në distancë, aktivitete të kryera individualisht nga studentët në mjedisin e shtëpisë, model hibrid të aktiviteteve në distancë të kombinuara me praninë fizike dhe aktivitetet në grupe të vogla, si dhe aktivitete me prani fizike që janë në përputhje me protokollet për mbrojtje nga Covid19.

Buxheti i përgjithshëm për këtë sfidë është 3.000.000 (tre milion) denarë.

Do jenë të caktuara shpërblimet në llojin e grantit në dy kategori :

 • Kategoria 1: Projekte hulumtuese në arsimin fillor
 • Kategoria 2: Projekte hulumtuese në arsimin e mesëm

Buxheti individual i propozim-projektit mund të jetë minimumi 100,000 (njëqind mijë) denarë dhe nuk mund të kalojë 200,000 (dyqind mijë) denarë.

Mjetet do të paguhen paraprakisht, në dy këste dhe atë, kësti i parë në shumën e gjysmës së buxhetit total të projektit do të paguhet pas nënshkrimit të Marrëveshjes së ndarjes të shpërblimit, kësti i dytë do të paguhet në përputhje me dinamikën e shpenzimit të mjeteve pasi ato janë shpenzuar minimumi 80% të pagesës së parë.

Të gjithë anëtarët e ekipeve nga projekt-propozimet e përzgjedhura, Fondi për Inovacion dhe Zhvillim Teknologjik dhe Ministria e Arsimit dhe Shkencës do t’iu ndajë çertifikata për pjesëmarrjen në sfidë.

Pajisjet e prokuruara me mjetet e ndara për zbatimin e projektit do të mbeten pronë e shkollave – fituesë të shpërblimeve. 

Granti do të përfshijë dhe shpërblim në vlerë prej 30,000 (tridhjetë mijë) denarë për mësues/e për projektin e zbartuar me sukses për mësuesit dhe mësueset që do të udhëheqin projektet e shpërblimeve, ndërsa këto mjete mund të shfrytëzohen për furnizim: kompjuter personal, tabletë, printerë dhe / ose lloje të tjera të pajisjeve të vogla dixhitale të pranueshme në procesin e mësimdhënies.

Fondi mbanë të drejtën të mos i ndajë të gjitha shpërblimet derisa nuk ka cilësi të mjaftueshme të propozim-projektit ose nuk janë të plotësuara kushtet e ndarjes së shpërblimit në përputhje me Rregullat.

Thirrja i referohet të gjitha shkollave fillore dhe të mesme në territorin e Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe për të gjithë nxënësve kreativ me dëshirë për të eksploruar dhe të cilët kanë interes të veçantë për ruajtjen dhe përmirësimin e mjedisit jetësor. 

Garuesi duhet të jetë një shkollë fillore ose të mesme e cila është:

 • themeluar në përputhje me Ligjin për arsimin fillor, respektivisht Ligjin për arsimin e mesëm;
 • e shkruar në Regjistrin Qendror të Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe
 • posedon vendim për verifikim të miratuar nga Ministria e Arsimit dhe Shkencës.

Secili garues duhet të paraqitet me ekip garues i cili përbëhet nga:

 • 1-2 (një deri në dy) mësues/e – mentorë/e të projektit;
 • 5-10 (pesë deri në dhjetë) studentë/e.

Përmes kësaj thirrjeje, Fondi për Inovacion dhe Zhvillim Teknologjik dhe Ministria e Arsimit dhe Shkencës duan të theksojnë se çdo fëmijë dhe i ri ka aftësinë të përfshihet në procesin e aktiviteteve hulumtuese. Për të inkurajuar mendim në drejtimin e edukimit dhe zbatimin e këtyre aftësive, inkurajojmë projekte që:

 • Të ketë karakter ndërdisiplinor;
 • Të parashikohet një qasje gjithëpërfshirëse në formimin e ekipeve (të ketë përfaqësim të barabartë gjinor, të përfshijë fëmijë me përkatësi etnike të ndryshme, fëmijë me nevoja të veçanta, fëmijë të moshave të ndryshme, etj.);
 • Të dorëzohen në shkolla nga zonat rurale.

Aktivitetet e parashikuara në propozim-projektin duhet të korrespondojnë me aktivitetet hulumtuese dhe zhvillimore, respektivisht propozim-projekti duhet të përfshijë aktivitete që do të testojnë hipotezën e definuar përmes eksperimentit dhe vëzhgimit.

Aktivitetet e marketingut dhe shitjes (që synojnë arritjen e zgjidhjes për gatishmërinë dhe pjekurinë e investimeve për futjen në treg).

Shpenzimet e pranueshme për financim janë:

 • Furnizim dhe / ose marrja me qira e pajisjeve hulumtuese dhe zhvillimore (pajisje laboratorike, pajisje dixhitale, etj.);
 • Furnizimi i materialeve harxhuese për hulumtim dhe zhvillim (reagensë, pjesë elektronike dhe lloje tjera të materialeve të konsumit përfshirë pajisjet e zyrës);
 • Shpenzimet e destinuara për përpunimin e materialeve promovuese deri në 10,000 (dhjetë mijë) denarë;
 • Shpenzimet administrative (tarifat bankare, paraqitja e llogarisë vjetore për llogarinë e caktuar të projektit, shpenzimet për publikimin e njoftimit të furnizimit publik).

Vetëm shpenzimet e bëra për aktivitetet e kryera gjatë kohëzgjatjes së projektit janë të pranueshme për financim.

Fondi mbanë të drejtën për të negociuar me fituesit në lidhje me definimin e aktiviteteve të projektit dhe buxhetit bazuar në rekomandimet e marra nga Komiteti i Vlerësimit dhe Përzgjedhjes para nënshkrimit të Marrëveshjes së ndarjes të shpërblimit.

Gjatë formulimit të propozim-projektit, si dhe gjatë zbatimit të tij, garuesit dhe fituesit e çmimeve duhet t’iu përmbahen kushteve principiele etike të punës hulumtuese, dhe atë:

 • Të respektojë autonominë individuale dhe të drejtën e vetëvendosjes;
 • Të mos dëmtojë njerëzit, gjallesat dhe mjedisin jetësor;
 • Të përpiqet për një trajtim të barabartë dhe të ndershëm të të gjithëve;
 • Të mos shkelë të drejtat e pronësisë intelektuale të palëve të treta.

Vlerësimi, përzgjedhja dhe sjellja e vendimit përfundimtar për zgjedhjen e fituesve të shpërblimeve, kryhet nga Komisioni për vlerësimin dhe zgjedhjen.

Vlerësimi i projektit përbëhet nga disa hapa:

 • Kontrollimi administrativ i lajmërimeve (nëse lajmërimi është i plotë dhe në përputhje me kushtet e pranueshmërisë të deklaruara në thirrjen publike);
 • Vlerësimi i parë i propozim-projektеve (para-përzgjedhja);
 • Përzgjedhja e projekt-propozimeve më të mira (pas prezantimit të parapërzgjedhura të propozim-projektit para Komisionit të vlerësimit dhe zgjedhjes);
 • Nënshkrimi i kontratave me shkollat fituese të shpërblimeve.

Çdo projekt-propozim vlerësohet nga Komisioni për vlerësimin dhe zgjedhjen, nga të paktën 5 (pesë) anëtarë e cila përfshin:

 • Përfaqësues i Fondit të Inovacioneve dhe Zhvillimit Teknologjik;
 • Përfaqësuesi i Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës;
 • Përfaqësues nga Byroja për Zhvillimin e Arsimit;
 • Përfaqësuesit e organizatave partnere.

Çdo projekt-propozim do të vlerësohet sipas kritereve të mëposhtme:

Kriteri

Vlera

1.Pajtueshmëria e projekt-propozimit me qëllimin e thirrjes publike

Shumica e pikëve nën këtë kriter do t’u jepen atyre projekt-propozimeve që do të ofrojnë ide origjinale për projekte hulumtuese që janë të kompletuara me mësimdhënien e programeve, por nuk janë pjesë e përmbajtjes së mësimdhënies standarde.

Më së shumti pikë do të marrin dhe ata projekt-propozime që në mënyrë aktive përfshijnë anëtarët e ekipit në gjenerimin e njohurive shkencore.

Përparësi do të kenë projektet me karakter ndërdisiplinor.

25%

2.Kapaciteti i ekipit të projektit

Më së shumti pikë nën këtë kriter do të marrin garuesit të cilët ekipi i projektit përfshin anëtarë me motive të ndryshme, aftësi dhe aftësit e e përshtatshme për aktivitetet e parashikuara në projekt-propozim, si dhe ekipet gjithëpërfshirëse.

30%

3.Cilësia e propozim-projektit

Më së shumti pikë nën këtë kriter do t’u jepen atyre projekt-propozimeve që kanë përcaktuar qartë dhe në mënyrë të përshtatshme hipotezën, fazat e hulumtimit dhe zhvillimit dhe rezultatet e pritura.

25%

4.. Zbatueshmëria e rezultateve të hulumtimit dhe përhapja

Më së shumti pikë nën këtë kriter do t’u jepen garuesëve projekt- propozimeve të cilët çojnë në rezultate që kanë potencial për zbatim praktik në ruajtjen dhe përmirësimin e mjedisit jetësor.

Shumica e pikëve do t’u jepen edhe atyre projekteve që ofrojnë aktivitete për të promovuar rezultatet e projektit në drejtim që të shumëfishojnë procesin me përvojë të hulumtimit-shkencor dhe njohuritë e fituara, si dhe projekteve që do të rezultojnë në material dixhital që mund të përdoret për të replikuar projekte të ngjashme nga shkolla të tjera.

20%

Totali

100%

Për të aplikuar për Sfidën e hulumtuesve të rinj, secili garues duhet:

 • Dorëzoni projekt për aplikim me Buxhetin e projektit, të plotësuar, nënshkruar dhe shtypur në formular të përcaktuar nga ana e Fondit, të skanuar në formatin

Formulari i Aplikimit të projektit është i disponueshëm dhe mund të shkarkohet nga faqja e internetit të Fondit përmes butonit“SHKARKO DOKUMENTACIONIN”..

Dorëzimi i aplikacionit të Projektit bëhet duke plotësuar të dhënat themelore dhe duke bashkangjitur aplikacionin e Projektit përmes butonit „APLIKO “..

Fondi mbanë të drejtën të kërkojë dokumentacion shtesë nga garuesi në të gjitha fazat e procedurës. Garuesi është i detyruar të paraqesë dokumentacionin e kërkuar brenda afatit të përcaktuar nga Fondi. 

Aplikimi për Sfidën për hulumtuesit e rinj zgjat deri më 20.04.2021 Aplikimi për Sfidën për hulumtuesit e rinj zgjat deri më 20 Prill 2021, duke filluar nga ora 23:59 pasdite. заклучно со 23.59 часот.

Për ndarjen e shpërblimeve do të merren parasysh vetëm ato propozim-projekte që plotësohen në formularin e përcaktuara për këtë sfidë nga Fondi, të paraqitura në mënyrën e mësipërme dhe brenda afatit të dhënë.

Rregullat dhe procedurat për zbatimin, monitorimin dhe mbikëqyrjen e projektit definohen në dokument. Rregullat për organizimin dhe zbatimin e garave ose sfidave për të inkurajuar inovacionin në fushat prioritare të shkencës dhe teknologjisë..

Për të gjitha informacionet shtesë ju mund:

 • na shkruani në adresën e postës elektronike: predizvikzamladi@fitr.mk
 • për të thirrur numrin e telefonit 389 (0) 23145258

Me qëllim që t’iu ndihmojmë gjatë përgatitjes së propozim-projekteve, për kohëzgjaten e thirrjes së Fondit do të organizojë informacione gjatë thirrjes. Informacionet për këto aktivitete do të publikohen në kohën e duhur në faqen e internetit të Fondit dhe në rrjetet sociale.

  1. Со колку проекти може да аплицира едно училиште?
  • Секое училиште може да аплицира со НЕОГРАНИЧЕН број на предлог-проекти.
  1. Дали едно училиште може да аплицира со проект кој е поднесен на некој од претходните јавни повици за Предизвик за млади истражувачи?
  • Фондот нема да поддржи активности и трошоци кои се финансирани во рамки на претходно награден проект. Предлог проекти кои биле поднесени на некој од претходните повици за Предизвик за млади истражувачи но не биле наградени може да бидат повторно поднесени од страна на апликантот под овој јавен повик. Со цел изработка на поквалитетен предлог проект, се препорачува апликантот да ги следи препораките за подобрување доставени од страна на Фондот.
  1. Дали наградата од 30.000 денари се дели на наставниците-ментори на проектот или секој наставник добива по 30.000 денари?
  • За проектите наградени во рамки на „Предизвик за млади истражувачи #4 – Зелени проекти“, наставниците и наставничките кои ќе ги предводат наградените тимови за успешно спроведениот проект ќе добијат и награда во износ од 000 (триесет илјади) по наставничка/наставник, средства кои ќе можат да ги искористат за набавка на персонален компјутер, таблет, печатач и/или друг тип на ситна дигитална опрема применлива во наставниот процес.
  1. Дали истражувачкиот тим може да вклучува наставници/наставнички од различни наставни предмети на пр. Хемија и физика или предметен наставник/чка и одделенски наставник/чка или наставник кој не предава природни или технички науки?
  • Може. Се охрабруваат предлог-проекти кои имаат интердисциплинарен карактер.
  1. Дали едно училиште може да аплицира во партнерство со друго училиште?
  • Како апликант може да се јави само едно училиште. Наградата се доделува на училиштето апликант со кое Фондот склучува договор. Сите финансиски средства се исплаќаат на донаторска сметка отворена од страна на награденото училиште. Во активностите на проектот можат да учествуваат различни партнер институции но финансиски трансфери кон партнер институциите не се дозволени.
  1. Дали патните трошоци се прифатливи трошоци?
  • Кај проектите наградени во рамки на „Предизвик за млади истражувачи #4 – Зелени проекти“ согласно спецификациите на јавниот повик, патните трошоци НЕ СЕ ПОДОБНИ ТРОШОЦИ за финансирање од страна на Фондот.
  1. Дали се дозволени трошоци за услуги?
  • При набавка на опрема дозволени се трошоци поврзани со транспорт и монтажа на опремата вклучени во набавката од страна на добавувачот. Дозволени се и трошоци за услуги поврзани со набавка на промотивен материјал.
  1. Како се вршат исплаќањата и како се располага со доделените средства?
  • Доколку еден предлог проект е награден, училиштето отвара посебна донаторска сметка за спроведување на проектот. На почетокот, Фондот на донаторската сметка на проектот исплаќа 50% од вкупниот буџет на проектот. По реализација на минимум 80% од исплатените средства, корисникот до Фондот по електронски пат испраќа барање за втора исплата со прилог банкарски изводи од донаторската сметка и копии од фактурите. По извршена проверка дека реализираните трошоци се во согласност со буџетот на проектот, Фондот ја врши втората исплата од 50% од вкупниот буџет на проектот.
  • По одобрување на завршниот извештај за реализираниот проект, Фондот на донаторската сметка на проектот гo исплаќа износот за наградата на наставникот/наставниците.
  1. Како се реализираат јавните набавки во рамки на проектот?
  • Набавките кои се вршат од буџетот на проектот финансиран под „Предизвик за млади истражувачи“ во Планот на јавни набавки влегуваат во рамките на севкупните набавки во училиштето. Доколку се набавува опрема со спроведување на тендерска процедура, опремата која се набавува преку проектот влегува во јавната набавка, а во Одлуката се специфицира кој дел од јавната набавка ќе биде исплатен од буџетот на проектот.
  • Доколку се вршат набавки на опрема од странство, истото се спроведува согласно упатствата за вршење на платен промет со странство (со пополнување на образецот 1450) https://www.nbrm.mk/prebaruvanje.nspx?q=1450, https://www.nbrm.mk/ns-newsarticle-upatstvo_za_popolnuvanjie_na_obraziets_1450.nspx
  • Доколку цената на опремата која се набавува го надминува износот на првата рата (префрлена од страна на Фондот на награденото училиште), истата може да се плати преку две исплати. Во тој случај по првата исплата би требало да бидат потрошени минимум 80% од првата рата.
  • Сите набавки се вршат согласно Законот за јавни набавки.
  • Доколку јавната набавка се прави САМО за потребите на проектот, трошоците за јавната набавка кон Бирото за јавни набавки може да бидат признаени во рамките на Буџетот на проектот.
  1. Дали единствениот начин на аплицирање е по електронски пат или е потребно да се достават потребните документи во архивата на Фондот за иновации?
  • За да се пријави на Предизвикот за млади истражувачи секој натпреварувач треба да поднесе ЕЛЕКТРОНСКИ Проектна апликација со Буџет на проектот, пополнета, потпишана и печатирана во образец определен од страна на Фондот, скенирана во PDF формат преку веб-страницата на Фондот за иновации и технолошки развој fitr.mk. За доделување награди ќе бидат земени предвид само оние предлог – проекти кои се пополнети во обрасците определени за овој предизвик од страна на Фондот,  доставени на горенаведениот начин и во дадениот рок.