"STARTUP HERONJTË"

Në bazë të nenit 27 të Ligjit të Veprimtarisë Inovative (“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 79/13, 137/13, 41/14, 44/15, 6/16, 53/16, 190/16 dhe 64/18), Programi i Inovacionit të Korporatave ark. nr. 01-933/7 nga 22.02.2021 dhe Rregullat për ndarjen e mjeteve financiare përmes organizimit të sfidave për investim në realizimin dhe plasmanin në tregun e inovacioneve të orientuara në shoqëri tregtare të sapothemeluara  ark. nr. 01-933/6 nga 22.02.2021, Këshilli Drejtues i Fondit të Inovacioneve dhe Zhvillim Teknologjik më 22.04.2021, miratoi tekstin e thirrjes publike për sfidën e financimit të propozim-projekteve për:

                        “STARTUP HERONJTË”


Bashkëpunimi midis sektorit të korporatave dhe startupeve është thelbësore për nxitjen e kulturës të inovacionit në vend.Një bashkëpunim i tillë, ndër të tjera, kontribuon në rritjen e pjesëmarrjes së sektorit të korporatave në zhvillimin e ekosistemit startup dhe në rritjen e nivelit të qëndrueshmërisë të startupeve.Për startupet, bashkëpunimi me një kompani të madhe shpesh mund të jetë një pikë kthese në zhvillimin e tyre, kurse për ndërmarrjet në sektorin e korporatave, kjo mund të nënkuptojë gjetjen e qasjeve të reja ndaj problemeve specifike të biznesit si dhe rishfrytëzimin e mundësive të reja.

Vendi ynë është i njohur për prodhim vendor cilësor.Sidoqoftë, pjesë e madhe e prodhuesve të vegjël vendas përballen me mungesë të mundësive për të arritur sa më shumë klientë dhe kështu të rrisin pjesëmarrjen e tyre në treg.Me këtë thirrje publike ne u japim mundësinë prodhuesve të vegjël që prodhojnë në kushte shtëpiake për të provuar se dinë dhe mund të përballen me sfidat me të cilat përballen, veçanërisht në kushtet e Kovid-19.

Sfida “Startup heronjtë” zbatohet në bashkëpunim me TINEX MT DOOEL si partner korporativ i Fondit.Bazohet në propozim-iniciativën dhe gatishmërinë e Tinex MT DOOEL për të kontribuar në promovimin e zhvillimit të prodhuesve të vegjël duke hapur mundësinë për vendosjen e produkteve të tyre inovative në një nga zinxhirët më të mëdhenj të shitjes me pakicë në vend.

Sfida “Startup heronjtë” është menduar për të gjithë prodhuesit vendas inovativ që e kanë kthyer idenë e tyre me shumë guxim dhe përpjekje në një produkt për të cilin ekziston një potencial për vendosje dhe sukses në treg.Në kornizat e sfidës, ata do mund të realizojnë aktivitete me të cilin do të përgatisin produktin e tyre për hyrje të suksesshme me pakicë në të gjithë territorin.Pas përfundimit të suksesshëm dhe në kohë të procesit të përgatitjes së produkteve për vendosje në treg, të gjithë produktet e shpërblyera brenda kësaj sfide do të gjenden në raftet e shënuara posaçërisht në vendet e paracaktuara të shitjeve të Tinex MT DOOEL.

Përveç Tinex MT DOOEL, partnerë në këtë sfidë janë edhe:

Programi i Rritjes së Punësimit të Tregut (EMRI) i Agjencisë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim dhe FD Faktor Trust. dhe ФД Фактор траст.

Mbështetja e EMRI do t’i drejtohet shfrytëzuesve të Fondit të zgjedhur në këtë sfidë.

EMRI do të marrë pjesë në buxhetin e përgjithshëm për sfidën me mjete financiare prej 1 (një) milion denarë. Për më tepër, EMRI do të sigurojë edhe mbështetje mentorimi për startupet e përzgjedhura në përgatitjen e tyre më të mirë për të qenë furnizues të suksesshëm të zinxhirit të supermarketeve, këshilla të ekspertëve për finalizimin dhe rritjen e atraktivitetit të produkteve duke përdorur neuromarketing si dhe mbështetje të marketingut në organizimin e një ngjarje promovuese për të prezantuar produkte të mbrojtura dhe analizat e mendimit të konsumatorit për produktet.Përfundimi i marrëveshjeve të shfrytëzuesëve me EMRI do të pasojë pas përfundimit të marrëveshjeve me Fondin.

FD Faktor Trust është një shoqëri faktorizimi financiar që siguron produkte financiare për të financuar transaksionet tregtare.Si partner në sfidën “Startup heronjtë” , Faktor Trust do të kontribuojë në mbështetjen e zhvillimit të prodhuesve të vegjël duke ofruar instrumente financiare për të siguruar likuiditetin e tyre dhe ciklin e pandërprerë të funksionimit.

Qëllimi i sfidës është për të promovuar inovacionin dhe konkurrencën përmes vendosshmërisë së prodhuesve dhe ndërmarrjeve të vogla nga sektori korporativ dhe të sigurojë qasje më të lehtë deri në treg për ndërmarrje të vogla të sapothemeluara.

 • Promovimi i produkteve duke i vendosur ato në raftet e shënjuara posaçërisht në vendet e paracaktuara të tregut për një periudhë prej 12 muajsh;
 • Krijimi i një broshure për produktet e projekteve të zgjedhura për financimin dhe/ose shtesën e broshurave ekzistuese;
 • Ndihma në promovimin e produkteve në tregje;
 • Përfshirja e produkteve në komunikimin e integruar të marketingut digjital të zinxhirit të tregut;
 • Përgatitja e një fushate marketingu për promovimin e produkteve TV/radio; dhe
 • TINEKS-MT do të nënshkruajë një Marrëveshje Bashkëpunimi me garuesit e përzgjedhur në të cilën ata do të bien dakord mbi kushtet për furnizimin dhe shitjen e produktit të shpërblyer.
 •  
 • Mbështetja financiare dhe teknike në fazat e fundit të zhvillimit të produktit të tyre inovativ;
 • Mbështetje për vendosjen e produkteve dhe mundësi për rritje dhe zhvillim;
 • Mbështetje në përmirësimin e cilësisë së produktit përmes certifikimit dhe proceseve të tjera që i shtojnë vlerë produktit;
 • Rritja e të ardhurave dhe krijimi i qëndrueshmërisë financiare;
 • Mbështetje në krijimin e identitetit të markës dhe qasjes së tregut;
 • Mbështetje për përmirësimin e procesit të saj të punës;
 • Mbështetje për përvetësimin e aftësive të caktuara
 • Të mësuarit indirekt dhe transferimi i “know-how” dhe njohuritë përmes mentorimit.
 •  

Buxheti i përgjithshëm për sfidën është 7 milion denarë,me një shumë maksimale për aplikim prej 600,000 ((gjashtëqind mijë) denarë.Shuma e plotë e mjeteve sigurohet nga FIZHT.

Pagesa e mjeteve do të bëhet si më poshtë: 80% avansë, pas nënshkrimit të marrëveshjes, dhe 20% i mbetur do të paguhet pas miratimit të raportit për projektin e realizuar.

Derisa nuk ka mjaft propozim-projekte cilësore ose nuk plotësohen kushtet për financim, Fondi mbanë të drejtën të mos ndajë mjete financiare.

 

  • Të jetë shoqëri tregtare e sapothemeluar e bazuar në përputhje me Ligjin për Shoqëritë Tregtare dhe e regjistruar në Regjistrin Qendror të Republikës së Maqedonisë së Veriut;
  • nga momenti i regjistrimit të shoqërisë tregtare deri në momentin e paraqitjes së aplikimit në Fond, të mos ketë kaluar më shumë se 6 (gjashtë) vjet;
  • Të ardhurat vjetore të ndërmarrjeve të mos kalojnë 500,000,00 (pesëqind mijë) euro, në kundërvlerë me denarë, sipas raporteve financiare për dy vitet e mëparshme fiskale (2019 dhe 2020);
  • Të mos ketë lidhje (në përputhje të Ligjit për Shoqëritë Tregtare) me ndërmarrje tjetër së cilës të ardhurat vjetore i tejkalojnë 500,000,00 (pesëqind mijë) euro, në kundërvlerë me denarë, përveç në rast të lidhjes me arsim të lartë, reskepktivisht institucionit kërkimoro-shkencor;
  • Të jetë në pronësi mbizotëruese maqedonase;
  • Të jetë ndërmarrje produktet e së cilës nuk janë komerciale, të disponueshme për shitje në zinxhirët e marketeve në vend dhe jashtë saj;
  • Për të përmbushur kushtet komerciale dhe ligjore për hyrjen në portofolin e shitjeve të zinxhirit të marketeve;
  • Kundër tij të mos jetë e ngritur asnjë procedurë falimentimi ose procedurë likuidimi.
  • Të ketë shlyer detyrimet e duhura në bazë të detyrave dhe kontributeve publike;
  • Kundër tij të mos jetë filluar procedurë e shumës për ekzekutim me forcë të pretendimeve monetare të prapambetura;
  • Për të përmbushur kushtet e Ligjit për Kontrollin e Ndihmës Shtetërore dhe Dekretin për kushtet dhe procedurën për ndarjen e ndihmës së vogël (de minimis), respektivisht:
   • Të mos keni grumbulluar më shumë se 200,000.00 (dyqind mijë) euro ndihmë të vogël për periudhë prej tre viteve fiskale, të përfshirë edhe shumën e kërkuar nga mjetet e Fondit në përputhje me Ligjin për Kontrollin e Ndihmës Shtetërore dhe Dekretin për kushtet dhe procedurën e ndarjes së ndihmës me rëndësi minimale (de minimis);
   • Të mos keni grumbulluar më shumë se 100,000.00 (njëqind mijë) euro ndihmë të vogël për periudhë prej tre viteve fiskale, të përfshirë edhe shumën e kërkuar nga mjetet e Fondit, nëse ndërrmarrja është aktive në sektorin për trafikun rrugor, në përputhje me Ligjin për Kontrollin e Ndihmës Shtetërore dhe Dekretin për kushtet dhe procedurën e ndarjes së ndihmës së vogël (de minimis);
   • Të mos merren me prodhimin e qymyrit.

  Të papërshtatshëm për financim janë propozim-projektet në fushat vijuese:

  • aktivitetet prodhuese, tregtare apo të shërbimit që nuk janë në përputhje me ligjin;
  • prodhimi dhe tregtimi i duhanit, pijeve alkoolike të distiluara dhe produkteve të përafërta (pije që përmbajnë alkool, por nuk përfitohen ekskluzivisht nga distilimi, por për prodhimin e tyre mund të shfrytëzohen edhe si alkool i distiluar i natyrshëm (i përfituar nga origjina e ndryshme por natyrore) duke dhënë produkte të ndryshme bimore ose produkte të tjera, përmes së cilës përmes makeracionit, bashkimit (përzierjes), aromatizimit, ngjyrosjes, plakjes, etj., përfitojnë pije të ndryshme alkoolike në të cilat përmbajtja e alkoolit etilik është zakonisht më e lartë se 15%, dhe ato mund të përfshijnë lloje të ndryshme të pijeve dhe koktejeve dhe të ngjashme);
  • prodhimin dhe tregtimin e armëve dhe municioneve të cilit do lloj;
  • kazinotë dhe personat e tjerë juridikë për organizimin e lojërave të fatit dhe lojërave të tjera argëtuese;
  • kërkimet hulumtuese, zhvillimore ose teknike në lidhje me të dhënat elektronike, programeve ose zgjidhjeve në lidhje me:

  a) Mbështetja e cilit do aktiviteti që numërohet në sektorët e mësipërm nga linjat 2, 3 dhe 4 të këtij neni;

  b) Lojërat e fatit në internet dhe kazinotë në internet dhe/ose

  c) Pornografia;

  d) hulumtime natyrore-shkencore, zhvillime ose aplikacione teknike në lidhje me klonimin njerëzor për qëllime hulumtimi ose terapeutike; dhe/ose për organizmat e modifikuar gjenetikisht (OMGJ);

  • Mbarimi, përsosja dhe shtimi i vlerës së produktit;
  • Aktivitetet e marketingut që synojnë sjelljen e inovacionit në gatishmërinë dhe pjekurinë e investimeve për futjen në treg;
  • Testimi, hulumtimi dhe analizimi i tregut para daljes në treg;
  • Plotësimi i kushteve dhe marrja e dokumentacionit të nevojshëm për lëshimin e produktit në treg;
  • Certifikimi, akreditimi dhe procese dhe dokumentacione të tjera të nevojshme për vendosjen në tregun e brendshëm;
  • Mbrojtja e pronës intelektuale.

  Lista e mësipërme e aktiviteteve nuk është kufizuese. Kategoritë e produkteve të përshtatshme për financim:

  1. Produktet e ëmbëlsirave – të buta (briosh, shtresa çokollate, çokollata, etj.) dhe të kripura (patate të skuqura, meze të lehtë, krisur, etj)
  2. Ushqim organik dhe i shëndetshëm (produkte të paketuara, të konservuara organike dhe dietike)
  3. Pije joalkoolike dhe alkoolike në të cilat përmbajtja e alkoolit është më e ulët se 15%;
  4. Produktet themelore të ushqimit (qumështi dhe produktet e qumështit, mielli, vezët, vaji, uthulla dhe salcat, mjalti dhe pijet e ëmbla, etj);
  5. Produkte të konservuara;
  6. Produkte kozmetike (kujdesi për fytyrën, trupin, flokët, etj.);
  7. Produkte për pastrimin dhe freskimin e shtëpive.
  • Furnizimi dhe/ose marrja me qira e materialeve dhe pajisjeve për të përmirësuar procesin e paketimit dhe standardizimit të produktit;
  • Furnizimi i materialeve të konsumit për hulumtimin dhe analizën e tregut (p.sh. testuesit, mostrat e produkteve për testim, provë, etj.);
  • Angazhimi i ekspertëve/konsulentëve për hulumtim dhe zhvillim, analizën e tregut, strategjinë e marketingut, menaxhimin e inovacionit, zhvillimin e biznesit, të drejtat e pronës intelektuale, menaxhimin financiar, etj.);
  • Shpenzimet në lidhje me sigurimin e cilësisë përmes standardizimit, çertifikimit, etj;
  • Përgatitja dhe dorëzimi i kërkesës për patentë, mbrojtja e markës tregtare dhe dizajni industrial;
  • Shpenzimet e marketingut në lidhje me markën dhe promovimin: angazhimi i stilistëve/konsulentëve për të krijuar një identitet të markës së produktit, dizajni i paketimit të produktit, dizajnimi dhe prodhimi i materialeve promovuese dhe llojet e tjera të dizajneve për aktivitetet e marketingut për të përmirësuar qasjen e tregut në marketing gjatë plasmanit;
  • Shpenzime të tjera në lidhje me projektin (tarifat bankare, shpenzimet e përgjithshme, shpenzimet e kontabilitetit, shpenzimet operative, shpenzimet e shpërndarjes së produkteve, etj.)

  Vetëm shpenzimet e bëra gjatë kohës së projektit në përputhje me Buxhetin e miratuar të projektit dhe të realizuara deri në fund të projektit janë të përshtatshme për financim.Shpenzimet e deklaruara në buxhet duhet të korrespondojnë me aktivitetet e parashikuara për realizim.

  • Pagat bruto;
  • Furnizimi dhe/ose marrja me qira e pajisjeve, përveç pajisjeve që lidhen me procesin e paketimit;
  • Furnizimi i lëndëve të para për prodhim;
  • Shpenzimet për furnizimin e mallrave, shërbimeve dhe punëve nga ndërmarrjet publike vendore;
  • Shpenzimet e interesit ose borxhit në cilën do anë;
  • Shpenzimet dhe provizionet për humbjet ose borxhet e kaluara dhe të mundshme në të ardhmen;
  • Humbjet e kursit të këmbimit dhe gjobat;
  • Shpenzimet për ushqim dhe hotelieri;
  • Shpenzimet për rekrutim të stafit (shpenzimet për botimin e reklamave, provizionet nga agjencitë për punësim, shpenzimet në lidhje me përzgjedhjen e kandidatëve, etj) dhe shpenzimet për zhvendosje;
  • Pagesat në para nga llogaria e caktuar për projektin;
  • Shpenzimet për shërbimet e konsulentëve të siguruara nga ana e pronarit/ëve të Shfrytëzuesit;
  • Shpenzimet e shërbimeve të konsulentëve të siguruara nga persona të punësuar tek Shfrytëzuesi;
  • Marrja me qira e lokaleve të biznesit nga një qiradhënës i cili merr pjesë në aktivitetet e projektit ose është person i lidhur me Shfrytëzuesin;
  • Shpenzimet për realizimin e aktiviteteve që më parë ishin të financuara nga burime tjera;
  • Tatimi mbi Vlerën e Shtuar (TVSH), në rast se subjekti i shpërblyer ka të drejtë për një rimbursim të TVSH-së.

  Fondi mbanë të drejtën për të negociuar me fituesit në lidhje me definimin e aktiviteteve të projektit dhe buxhetit në bazë të rekomandimeve të marra nga Komisioni i Vlerësimit dhe Zgjedhjes, ( në tekstin vijues: Komisioni), dhe para nënshkrimit të Marrëveshjes për ndarjen e shpërblimit.

 

Në rastë se projekti do bazohet në të drejtat ekzistuese të pronës intelektuale, Garuesi është i detyruar, para nënshkrimit të Marrëveshjes për ndarje të shpërblimit, të paraqesë prova për të drejtën e shfrytëzimit të pronës intelektuale në llojin e një marrëveshjeje licencimi, marrëveshje kontributi “in-kind” ose lloje tjera të marrëveshjes e cila konfirmon që Garuesi ka të drejtë të shfrytëzojë pronën intelektuale në të cilën bazohen rezultatet e projektit.

Fondi nuk është përgjegjës për mosmarrëveshjet në lidhje me të drejtat e pronësisë intelektuale midis Shfryzëzuesit të mjeteve financiare dhe palëve të treta.

Të gjitha të drejtat dhe njohuritë e pronës intelektuale “know-how” që do të krijohen gjatë implementimit të Projektit dhe/ose si rezultat i zbatimit të Projektit i përkasin Shfrytëzuesit, dhe nëse është e pranueshme, Shfrytëzuesi duhet t’i mbrojë të drejtat e pronësisë intelektuale.

Implementimi i projektit mund të jetë me kohëzgjatje maksimale prej 4 (katër) muaj.

Bazuar në rrethana të justifikuara, Fondi mund të miratojë vazhdimin e zbatimit të projektit për një (1) muaj shtesë bazuar në një kërkesë të paraqitur nga ana e shfrytëzuesit.

  • Një (1) ekspert në fushën e sfidës
  • Një (1) ekspert në fushën e zhvillimit të biznesit dhe/ose marketingut dhe shitjeve
  • Një (1) përfaqësues i TINEX MT DOOEL
  • Një (1) përfaqësues nga partneri IME
  • Një (1) përfaqësues i Fondit

  Komisioni punon në bazë të Rregullores së Procedurës së Komisionit të Vlerësimit dhe përzgjedhjes, të cilat miratohen në mbledhjen e parë të Komisionit.

  KUJDES: Me kërkesë të anëtarëve të Komisionit, Fondi mund të angazhojë ekspertë të cilët do të japin mendim eksperti për aplikime të caktuara, të përshtatshme për fushën e tyre të ekspertizës. Në rast të tillë, mendimi i ekspertit do të merret parasysh nga anëtarët e Komisionit kur vlerësojnë aplikimin.

  • Procedura, nga marrja e aplikacioneve të marra me përzgjedhjen dhe marrja e vendimit përfundimtar për përzgjedhjen dhe ndarjen e mjeteve financiare për shfrytëzuesit/ëve, përbëhet nga disa hapa:

   • Kontroll administrativ i dokumentacionit të projektit (nëse është i plotë dhe në përputhje me kushtet e përshtatshërisë të cekura në thirrjen publike)
   • Vlerësimi i parë i propozim-projektit (parapërzgjedhja)
   • Vlerësimi i parë i propozim-projektit (parapërzgjedhja)
   • Përzgjedhja e propozim-projekteve më të mira 
   • Nënshkrimi i kontratave
  • Shkalla e inovacionit
  • Kapaciteti i ekipit të projektit;
  • Potenciali i tregut
  • Cilësia e projektit;
  • Ndikimi

  Kriteret dhe nënkriteret kryesore për vlerësimin e projektit përshkruhen në formularin e Tabelës për vlerësim.

 

  • Kur aplikoni, duhet të dorëzohen dokumentet e mëposhtme:

   • Dokumentacioni i projektit (i cili duhet të nënshkruhet nga një përfaqësues i autorizuar i Garuesit dhe të shtypet, dhe i disponueshëm përmes faqes së internetit të Fondit):
   • Aplikimi i projektit;
   • Buxheti i projektit;
   • Deklarata e Garuesit për pranimin e kushteve të Fondit
   • Deklarata e noterizuar për pronësinë-strukturën themeluese të Garuesit
   • Biografi të shkurtëra për ekipin e projektit (më shumë deri në 5 (pesë) persona)

  Pjesa tjetër e dokumentacionit duhet të jetë e dorëzuar në gjuhën maqedonase. Dokumentacioni i projektit detyrimisht të dorëzohet në formularët e përgatitur nga ana e Fondit. Dokumentacioni i projektit duhet të dorëzohet në internet përmes linkut vijues: www.fitr.mk/startapheroi duke klikuar në butonin “Apliko”.

 

 • Afati i fundit për të aplikuar në thirrjen publike është deri më 25.05.2021, deri në orën 14:00. Për financim do të merren parasysh vetëm ato projekt-propozime të paraqitura në mënyrën e mësipërme dhe brenda afatit të dhënë.

 • Имаме фирма која работи без никакви загуби и долгови, но е постара од 6 години. Дали за да учествуваме на овој повик, треба да регистрираме нова? 

 

 • Согласно Јавниот повик, во делот „Критериуми за подобност на апликантот”, е наведено дека натпреварувачот треба да е новоосновано трговско друштво согласно Законот за трговска дејност и регистрирано во Централниот регистар на Република Северна Македонија и од моментот на основање на трговското друштво до моментот на поднесување на апликација до Фондот да не поминале повеќе од 6 (шест) години. Со оглед дека трговското друштво е постаро од 6 години, истото е неподобно за аплицирање во овој повик.

 

 • Доколку на напреварот добиеме позитивна оценка и финансирање, дали можеме да вработиме луѓе за производство и дистрибуција отпосле, бидејќи се уште сме на идеја и тест период со одлични резултати. Во буџетот од апликацијата, нема ставка за бруто плати. Дали треба да се аплицира без оваа ставка, доколку бруто платите според Правилникот може да се финансираат? 

 

 • Трошоците за бруто плати на вработени се неподобни трошоци во рамките на овој Повик. Средствата од ФИТР нема да можат да се употребуваат за исплаќање на плати и придонеси и овие трошоци, доколку ги има, ќе треба да бидат покриени од Ваша страна.

 

Дали средствата од овој повик може да се употребат за уредување и опремување на простор за производство за каков што имаме потреба?

 

 • Во делот „Трошоци неподобни за финансирање“ е наведено дека трошоците за набавка и/или изнајмување на опрема се неподобни, што значи дека овие трошоци не можат да бидат финансирани од страна на ФИТР. Ова не е случај, само кога се работи трошоци за опрема наменета или поврзана со процесот на амбалажa и стандардизација на производот кој согласно јавниот повик се подобни за финансирање. При дефинирање на трошоците треба да се земаат в предвид целите на предизвикот и фактот дека финансиската поддршка е главно насочена кон завршните фази на развојот на иновативниот производ заради овозможување на полесен пласман и реализација на иновативните производи во малопродажбата.

 

 • Што подразбрате под реченицатаДа ги исполнува комерцијалните и правни услови за влез во продажното портфолио на ланецот маркети”

 

 • Комерцијалните услови се однесуваат на тоа да има регистрирана фирма со која ке се направи комерцијален договор
 • Производот да има име, амбалажа и декларација со сите потребни податоци
 • Во однос на правниот дел, производот треба да е произведен согласно позитивните законски прописи и да го следи соодветна правна документација ( Пример решение од АХВ)

 

 • Дали има некое правило колкав процент од наведената сума од 600 000 денари можат да се искористат за набавка на амбалажа?

 

 

 • Согласно Јавниот повик, Набавка и/или изнајмување на материјали и опрема за подобрување на процесот на амбалажирање и стандардизација на производот е подобен трошок и нема ограничување во однос на висината на трошокот. Сепак, при планирањето на буџетот треба да се земе во предвид остварувањето на целите на самиот повик т.е. дали и колку предвидените активности /трошоци ќе придонесат кон успешен пласман на производот и истото соодветно да се образложи во рамки на проектната апликација.

 

 • Дали може трговски друштва да аплицираат?

 

 • На овој повик може да аплицира само трговско друштво. Согласно со утврдените критериуми тоа треба да биде: 1) новоосновано трговско друштво, основано во согласност со Законот за трговските друштва и регистрирано во Централниот регистар на Република Северна Македонија и 2) од моментот на основање на трговското друштво до моментот на поднесување на апликација до Фондот да не поминале повеќе од 6 (шест) години .

 

 • Дали може 2 компании заеднички да аплицираат на повикот?

 

 • Можноста за аплицирање во конзорциум или партнерство не е предвидена со овој јавен повик но секако постои можност за склучување на договор за соработка и /или поддоговор со правно лице за извршување на одредени работи поврзани со проектот.