Politika e privatësisë

Kjo Politikë e Privatësisë rregullon mënyrën e mbledhjes dhe përpunimit të të dhënave tuaja personale kur vizitoni faqen e internetit www.fitr.mk, kur aplikoni në një nga garat tona publike për dhënien e fondeve përmes instrumenteve dhe masave për të mbështetur Fondin për Inovacionin dhe Zhvillimin e Teknologjisë , kur dorëzoni dokumentacionin për lidhjen e një kontrate për ndarjen e fondeve, por edhe kur vizitoni ambientet / zyrat tona, cilat të dhëna personale mblidhen, për çfarë qëllimi, mënyra e përpunimit, ruajtjes dhe mbrojtjes së tyre, afati brenda të cilit janë gjithashtu si të drejtat që keni ju si subjekt i të dhënave personale.

Gjatë vizitës tuaj në faqen e internetit www.fitr.mk kur aplikoni për një nga konkurset tona publike për dhënien e fondeve përmes instrumenteve të Fondit për Inovacionin dhe Zhvillimin Teknologjik, kur paraqisni dokumentacionin për lidhjen e një marrëveshjeje për dhënien e fondeve, por edhe kur vizitoni në ambientet / zyrat tona ne mbledhim vetëm ato të dhëna personale që janë të nevojshme për të përmbushur detyrimet dhe kompetencat tona ligjore.

Duke pranuar Politikën e Privatësisë, ju jepni pëlqimin tuaj personal për Fondin për Inovacion dhe Zhvillim Teknologjik, në kushtet e përcaktuara më poshtë.

Të dhënat personale përpunohen në përputhje me dispozitat e Ligjit për Mbrojtjen e të Dhënave Personale.

Kontrolluesi i koleksioneve të të dhënave personale

Kontrolluesi i të dhënave personale është:

Fondi i Inovacionit dhe Zhvillimit Teknologjik (në tekstin e mëtejmë: Fondi)

Selia: Goce Delçev bb, 1000 Shkup, Republika e Maqedonisë Veriore

Zyrat: GTC lokale 6 D.E. 220, 1000 Shkup, Republika e Maqedonisë Veriore

Tel: + 389 (0) 2 314 5258

E-mail: info@fitr.mk

Fondi është një person juridik i krijuar në përputhje me Ligjin për Veprimtarinë e Inovacionit.

Zyrtari për mbrojtjen e të dhënave personale

Lea Ganzovska

Tel: +389 (0) 2 314 5258

Email: lea.ganzovska@fitr.mk

Përkufizimet:

 1. “Të dhëna personale” është çdo informacion që lidhet me një person fizik të identifikuar ose një person fizik të identifikueshëm (subjekt i të dhënave personale), dhe një person fizik i identifikueshëm është një person identiteti i të cilit mund të përcaktohet drejtpërdrejt ose tërthorazi, veçmas bazuar në një identifikues të tillë si emri dhe mbiemrin, ID -në e shtetasit, të dhënat e vendndodhjes, identifikuesin online, ose në bazë të një ose më shumë karakteristikave specifike për identitetin e tij fizik, fiziologjik, gjenetik, mendor, ekonomik, kulturor ose shoqëror të atij personi fizik;
 2. “Përpunimi i të dhënave personale” nënkupton çdo operacion ose grup operacionesh të kryera në të dhënat personale, ose një grup të dhënash personale, automatikisht ose ndryshe, të tilla si: mbledhja, regjistrimi, organizimi, strukturimi, ruajtja, rregullimi ose modifikimi; tërheqja, konsultimi, inspektimi , duke përdorur, zbuluar, transmetuar, zbuluar ose vënë në dispozicion ndryshe, duke pajtuar ose kombinuar, kufizuar, fshirë ose shkatërruar;
 3. “Subjekt i të dhënave personale” është një person fizik, të dhënat e të cilit janë subjekt i përpunimit nga Fondi.
 4. “Personi i autorizuar” është një person i punësuar ose i angazhuar në Fond, i cili ka autorizuar qasjen në dokumente dhe pajisje informacioni dhe komunikimi mbi të cilat përpunohen të dhënat personale.
 5. “Zyrtari për Mbrojtjen e të Dhënave Personale” është një person i autorizuar nga Fondi për të monitoruar përputhshmërinë e operacioneve të Fondit me rregulloret për mbrojtjen e të dhënave personale dhe me dokumentacionin e miratuar për masat teknike dhe organizative.

Të dhënat personale të mbledhura dhe si mblidhen:

1. Kur vizitoni faqen e internetit fitr.mk

Kur vizitojmë uebfaqen www.fitr.mk ne zakonisht mbledhim të dhëna lundrimi që përdoren për të analizuar të dhënat nga vizitat në faqen e internetit si dhe për të ruajtur sigurinë e informacionit të saj. Të dhënat mblidhen me anë të cookies në përputhje me Politikën e Cookies të përcaktuar në këtë faqe (linkun vijues)

2. Kur paraqisni një ankesë në Fond

Kur paraqisni një ankesë në Fond, pavarësisht nëse ankesa është paraqitur me shkrim ose në mënyrë elektronike ose përmes faqes në internet www.fitr.mk, do t’ju kërkohet emri, mbiemri, adresa, e-mail dhe telefoni i kontaktit.

Qëllimi i përpunimit të të dhënave të deklaruara është të veprojë sipas ankesës dhe të shqyrtojë bazueshmërinë e saj.

Të dhënat tuaja mbahen nga Fondi për 10 vjet, nëse nuk tërhiqni pëlqimin tuaj

3. Kur paraqisni një kërkesë për një konkurs publik për ndarjen e fondeve përmes instrumenteve dhe masave për mbështetjen e Fondit

Kur vizitoni uebfaqen www.fitr.mk dhe paraqisni një kërkesë në konkursin publik aktual për dhënien e fondeve përmes instrumenteve dhe masave për mbështetjen e Fondit, do t’ju kërkohet informacion në lidhje me personat e autorizuar të aplikuesit, përfshirë partnerët e tij / aksionarët, anëtarët e ekipit të cilët do të angazhohen në projekt, si më poshtë: emri, mbiemri, vendbanimi, arsimi, përvoja, e-mail dhe telefoni i kontaktit.

Qëllimi i përpunimit të të dhënave të mësipërme është vlerësimi i përshtatshmërisë së aplikantëve kur aplikojnë për një konkurs publik të vazhdueshëm për financim përmes instrumenteve dhe masave mbështetëse të Fondit, si dhe të përcaktojë përvojën dhe kualifikimet e anëtarëve të ekipit të cilët propozohen të angazhohen në projekt.për të cilin aplikohet.

Të dhënat tuaja mbahen nga Fondi për 10 vjet, nëse nuk tërhiqni pëlqimin tuaj.

4. Kur dorëzoni dokumentacionin nga përfituesit e Fondit para nënshkrimit të Marrëveshjes për ndarjen e fondeve përmes instrumenteve dhe masave për mbështetjen e Fondit

Përpara nënshkrimit të Marrëveshjes për ndarjen e fondeve përmes instrumenteve dhe masave për mbështetjen e Fondit, midis Fondit dhe përfituesit, përfituesi do të kërkojë dokumentacionin e duhur të nevojshëm për përgatitjen e marrëveshjes. Do t’ju kërkohet informacion në lidhje me përdoruesin dhe / ose personat e tij të autorizuar dhe partnerët / aksionarët, anëtarët e ekipit që do të angazhohen në projekt dhe atë emër: mbiemrin, vendbanimin, arsimin, përvojën, e-mail dhe telefonin e kontaktit.

Qëllimi i përpunimit të të dhënave të deklaruara është përmbushja e detyrimit ligjor të Fondit për lidhjen e një marrëveshje me aplikuesit për të cilën është marrë një vendim për financim, si dhe përmbushjen e një detyrimi kontraktual në përgjithësi.

Të dhënat tuaja mbahen nga Fondi për 10 vjet, nëse nuk tërhiqni pëlqimin tuaj.

5. Kur vizitoni ambientet / zyrat tona

Kur vizitoni ambientet / zyrat e Fondit, mund t’ju kërkohet emri, mbiemri, numri i telefonit të kontaktit dhe e-mail, në mënyrë që t’ju informojmë me kohë në lidhje me konkurset e ardhshme publike për të cilat keni shprehur interes për të vizituar ambientet / zyrat ose cila mund të jeni të interesuar.

Qëllimi i përpunimit të të dhënave të deklaruara është komunikimi me ju nga punonjësit e Fondit në mënyrë që të dërgoni informacione për konkurset e ardhshme publike dhe të ngjashme.

Të dhënat tuaja mbahen nga Fondi për 10 vjet, nëse nuk tërhiqni pëlqimin tuaj.

6. Kur kontaktoni punonjësit e Fondit

Kur kontaktoni punonjësit e Fondit, për shembull me telefon, përmes adresës elektronike të Fondit, përmes rrjeteve sociale, dhe në lidhje me pyetjet, kërkesat dhe nevojat tuaja, mund të kërkohen të dhëna për emrin, mbiemrin, telefonin e kontaktit dhe e-mail.

Qëllimi i përpunimit të të dhënave të deklaruara është komunikimi me ju nga punonjësit e Fondit në mënyrë që t’u përgjigjeni pyetjeve dhe kërkesave tuaja.

Të dhënat tuaja mbahen nga Fondi për 10 vjet, nëse nuk tërhiqni pëlqimin tuaj.

Kategoritë e përdoruesve të të dhënave personale

Aktivitetet e përpunimit të të dhënave personale në lidhje me shërbimet e Fondit kryhen nga punonjësit e Fondit përgjegjës për këto shërbime ose personat e ngarkuar me kryerjen e aktiviteteve në fjalë.

Ne nuk ndajmë informacione për ju dhe / ose vizitën tuaj në faqen tonë të internetit tek palët e treta, përveç në rastet e mëposhtme:

 • o rasti i punësimit të ofruesve të shërbimeve nëse Fondi i punëson ata si përpunues të cilët do të jenë të detyruar të veprojnë sipas udhëzimeve të Fondit dhe të ofrojnë mbrojtje të të dhënave personale që përpunohen gjatë ofrimit të atyre shërbimeve; dhe
 • me kërkesë të gjykatës, policisë ose autoriteteve dhe organeve të tjera për të ushtruar kompetencat e tyre dhe vetëm nëse ka bazë ligjore për të.

Koha e ruajtjes së të dhënave të mbledhura

Të dhënat që ne mbledhim ruhen në përputhje me ligjin dhe periudhën e kërkuar për të arritur qëllimin e përpunimit dhe përcaktohen në (rishikimin) me afatet për ruajtjen e të dhënave personale të Fondit.

Të drejtat e subjektit të të dhënave personale

Të drejtat tuaja në lidhje me përpunimin e të dhënave personale janë:

 • e drejta për t’u informuar në lidhje me përpunimin e të dhënave personale
 • e drejta e qasjes në të dhënat personale
 • e drejta për të korrigjuar dhe fshirë të dhënat personale
 • e drejta për të kufizuar përpunimin e të dhënave personale
 • e drejta për të kundërshtuar

Fondi është i detyruar t’i përgjigjet kërkesës së subjektit të të dhënave personale brenda 15 ditëve nga dita e marrjes së kërkesës. Nëse Fondi i është përgjigjur një herë kërkesës së njësisë ekonomike, nuk është i detyruar t’i përgjigjet përsëri kërkesës së njëjtë ose të ngjashme, nëse ndërkohë nuk ka ndryshime në të dhënat personale, përveç nëse kanë kaluar gjashtë muaj nga dita e paraqitjes kërkesën e mëparshme ndaj kërkesës së re.

Pëlqimi i dhënë për përpunimin e të dhënave personale mund të tërhiqet nga ju në çdo kohë duke dërguar një kërkesë për tërheqjen e pëlqimit në adresën e -mail të kontrolluesit dhe / ose zyrtarit për mbrojtjen e të dhënave personale ose në adresën e Fonodt – GTC lokale 6 DE 220, Shkup. Me marrjen e kërkesës për anulimin e pëlqimit, të dhënat tuaja personale do të fshihen.

Për informacion shtesë dhe / ose ushtrimin e të drejtave tuaja për mbrojtjen e të dhënave personale, mund të kontaktoni zyrtaren tonë për mbrojtjen e të dhënave personale Lea Ganzovska në e-mailin e mëposhtëm: lea.ganzovska@fitr.mk.

E drejta për të paraqitur një kërkesë në Agjencinë për Mbrojtjen e të Dhënave Personale

Nëse konsideroni se mënyra në të cilën Fondi përpunon të dhënat tuaja personale shkel dispozitat e Ligjit për Mbrojtjen e të Dhënave Personale, mund t’i paraqisni një kërkesë Agjencisë për Mbrojtjen e të Dhënave Personale si organ mbikëqyrës, në përputhje me nenin 97 të Ligjit mbi Mbrojtjen e të Dhënave Personale.

Ndryshimi i politikës së privatësisë

Fondi rezervon të drejtën në çdo kohë për të ndryshuar ose plotësuar këtë Politikë të Privatësisë duke postuar një version të azhurnuar në faqen e internetit të Fondit dhe në mjediset e Fondit.