INKURAJIMI I SIPËRMARRËSISË SOCIALE

Në bazë të nenit 27 të Ligjit të Veprimtarisë Inovative (“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 79/13, 137/13, 41/14, 44/15, 6/16, 53/16, 190/16 dhe 64/18), si dhe në lidhje me Rregullat për organizimin dhe zbatimin e garave ose sfidave për të inkurajuar inovacionin në fushat prioritare të shkencës dhe teknologjisë nga 20.01.2020, ark.nr. 01-514/17,,Rregullat për plotësimin e Rregullave për organizimin dhe zbatimin e garave dhe sfidave për të inkurajuar inovacionin në fushat prioritare të shkencës dhe teknologjisë nga 16.03.2020, ark.numri 01-797/6, dhe Rregullat për plotësimin e Rregullave për organizimin dhe zbatimin e garave dhe sfidave për të inkurajuar inovacionin në fushat prioritare të shkencës dhe teknologjisë nga 01.06.2020, ark.numri 01-1662/5, Fondi i Inovacioneve dhe i Zhvillimit Teknologjik më 09.09.2021, shpall thirrjen publike për:

INKURAJIMI I SIPËRMARRËSISË SOCIALE
 

Në botën e sotme të paqëndrueshme pas Covid-19, jemi dëshmitarë të sfidave të shumta që na presin për të zgjidhur ose të paktën të japim kontributë në zgjidhjen e tyre, dhe suksesi i një biznesi nuk matet më vetëm nga performanca e tij financiare, por edhe atë se si kontribuon në përmirësimin e shoqërisë. Në vitet e fundit, ka pasur një rritje të njësive që ndërmarrin aktivitete për të zgjidhur çështjet ekologjike, të tilla si qëndrueshmëria dhe ndryshimet klimatike, por edhe pabarazitë sociale, siç janë niveli i ulët i përfshirjes ose diversiteti i ulët i ndërmarrjeve. Nga ana tjetër, shprehitë dhe nevojat e klientëve ose shfrytëzuesve të shërbimeve po ndryshojnë. Në botë, por gjithnjë e më shumë tek ne, klientët duan të dinë diçka më shumë për origjinën e produktit ose shërbimit. Nëse produkti është krijuar pa shkelur kodet natyrore ose etike ose nëse mund të riciklohet janë vetëm disa nga shembujt e vlerës së shtuar për të cilët blerësit janë të gatshëm të paguajnë më shumë.

Sipërmarrja sociale si koncept i udhëheqjes së biznesit nuk është një proces i panjohur në ekonominë tonë, dhe në vitet e fundit po bëhet gjithnjë e më aktuale përmes programeve të ndryshme që qarkullojnë në ekosistemin e startup-it dhe të cilët i ndihmojnë sipërmarrësit të definojnë, masin dhe të rrisin ndikimin pozitiv të tij që ka arritur në shoqëri. 

Sipërmarrja sociale, respektivisht format e reja të biznesit përpiqen të krijojnë vlerë ose të gjenerojnë një ndikim pozitiv në shoqëri duke ofruar shërbime ose produkte që u përgjigjen nevojave specifike të bashkësisë duke ofruar zgjidhje jo-konvencionale për sfidat shoqërore. Këto njësi janë të lidhura ngushtë me inovacionet sociale . Kapaciteti i tyre për inovacion dhe aplikimit të shumëllojshëm po bëhet një mekanizëm më i fortë për përballimin e sfidave që kontribuojnë në përjashtimin dhe margjinalizimin e atyre segmenteve të shoqërisë që nuk kanë kapacitet të merren me to vetë.

Në mënyrë tipike, shumica e fitimeve të gjeneruara nga format e reja të biznesit brenda sipërmarrjes sociale dhe inovacionet e tyre sociale riinvestohen në një mënyrë që mbështet më tej qëllimet e rritjes së qëndrueshme dhe gjithëpërfshirëse. Idetë inovative të këtyre njësive kanë kapacitetin për ta bërë botën një vend më të mirë. Frymëzimi pas inovacionit social është që të realizohet një zgjidhje, e cila jo vetëm që do t’i ndihmojë sipërmarrësit social të gjenerojë fitim, por edhe gjithashtu do të bëjë një ndryshim pozitiv në botë. Për shembull, në vend që të pranojnë metodat e prodhimit të dëmshme për mjedisin jetësor, sipërmarrësit social vijnë me ide, se si mjedisi të mos dëmtohet dhe të ketë ende fitim.

Mundet që përparësia më e madhe e të qenit një sipërmarrës social është ndikimi që mund të keni në shoqëri. Sipërmarrësit social krijojnë aktivitete biznesi në sektorë të ndryshëm që mund të kenë një ndikim pozitiv në shoqëri, duke përfshirë edhe burimet alternative të energjisë, shërbimet shëndetësore dhe një mënyrë jetese të shëndetshme, mbrojtjen dhe edukimin social, adresimin e ndryshimeve klimatike dhe pabarazive. Përfitimi nga inovacionet sociale është në lirinë e kërkimit dhe krijimit të zgjidhjeve inovative që mund të frymëzojnë ndryshime. Sipërmarrësit social shpesh marrin rreziqe dhe mendojnë jashtë kufijve ekzistuese, duke kërkuar gjurma ekzistuese për mënyra të reja për të zgjidhur problemet.

Përmes kësaj thirrje publike, Fondi i inovacioneve dhe i zhvillimit teknologjik po përpiqet të ofrojë zgjidhje për disa nga sfidat kryesore me të cilat ballafaqohet sipërmarrja sociale në vend:

 • Mungesa e mbështetjes financiare. Qasja deri në instrumentet e duhura financiare është sfida më e madhe për sipërmarrësit social. Ofrimi ekzistues i instrumenteve financiare nuk korrespondon me nevojat dhe kapacitetet e sipërmarrësve social dhe është i pamjaftueshëm në krahasim me ofrimin që ekziston për ndërmarrjet komerciale. Prandaj, sipërmarrësit social luftojnë për të grumbulluar kapitalin e nevojshëm dhe kryesisht investojnë kursimet e tyre për t’u marrë me problemet sociale.
 • Vetëdija për shkallëzim, respektivisht rritja e kapacitetit për rritje dhe zhvillim.Problemi primar me të cilin përballen shumë sipërmarrës social është mungesa e mundësive për të çuar biznesin e tyre në nivelin e ardhshëm, më të lartë.
 • Dualiteti i misionit.Sipërmarrësit social përpiqen të krijojnë vlera shoqërore duke zgjidhur probleme të ndryshme shoqërore që na ngarkojnë. Përmes kësaj sfide, duke krijuar modelin dhe strategjinë e vërtetë të biznesit, ne ndihmojmë sipërmarrësit social të krijojnë një model që është njëkohësisht me ndikim dhe financiarisht i qëndrueshëm.

Kjo sfidë e fondit është realizuar në partneritet me Asociacioni për kërkim, komunikim dhe zhvillim“Publik” dhe Lab i Ndikimit në Biznes.

Organizatat partnere do të ofrojnë mbështetje mentorimi individuale për konkurrentët e përzgjedhur në fushën e komunikimit të ndikimit dhe do të sigurojnë qasje në programet e shkallëzimit kombëtar dhe global për bizneset e tyre.

[1] Termi sipërmarrje sociale mbulon një gamë të gjerë aktivitetesh dhe nismash, duke përfshirë nismat shoqërore të zbatuara nga bizneset fitimprurëse, njësi që ndjekin në mënyrë eksplicite një qëllim shoqëror, marrëdhënie dhe praktika që përfitojnë shoqërinë.

[2] Sipas përkufizimit të Komisionit Evropian, inovacioni social nënkupton zhvillimin e ideve, shërbimeve dhe modeleve të reja në mënyrë që të adresohen më mirë problemet sociale. Si koncept, inovacioni social mund t’i referohet një produkti, procesi të prodhimit, idesë, lëvizjes shoqërore ose një kombinimi të sa më sipër.

Qëllimi i kësaj thirrje është të inkurajojë zhvillimin e sipërmarrësisë sociale duke mbështetur zgjidhje inovative për nevojat aktuale sociale dhe sfidat shoqërore (inovacionet sociale), duke siguruar një zhvillim të qëndrueshëm dhe gjithëpërfshirës.

Pothuajse të gjitha vendet në botë kanë premtuar se do të përmirësojnë planetin dhe jetën e qytetarëve të tyre deri në vitin 2030. Ata u përkushtuan për 17 qëllime që ndryshojnë jetën, të listuara nga OKB në vitin 2015. Këto synime globale, të njohura edhe si Qëllimet e Zhvillimit të Qëndrueshëm (QZHQ), përfshijnë fundin e varfërisë ekstreme, dhënien e mbrojtjes më të mirë shëndetësore për njerëzit dhe arritjen e barazisë për gratë. Ajo që është e qartë është se jo vetëm që nevojiten zgjidhje të zgjuara, por nevojiten edhe entitetet me kapacitete inovative.

Përmes kësaj sfie mundësohet mbështetje në arritjen e më së paku njërit prej qëllimeve vijuese për zhvillim të qëndrueshëm : 

T’i japë fund varfërisë në të gjitha format e sajjapë

T’ifund urisë, të arrijë sigurinë ushqimore dhe të përmirësojë ushqimin dhe të promovojë bujqësinë e qëndrueshme

Sigurimi i cilësisë gjithëpërfshirëse dhe të barabartë arsimimi dhe promovimi i mundësive të të mësuarit gjatë gjithë jetës për të gjithë

Arritja e barazisë gjinore dhe inkurajimi i grave dhe vajzave

Promovimi i rritjes gjithëpërfshirëse dhe të qëndrueshme ekonomike, punësimit dhe punës së denjë për të gjithë

Zbatimi i projektit mund të jetë deri në 12 (dymbëdhjetë) muaj.

Fondi, bazuar në rrethana të justifikuara, mund të miratojë vazhdimin e zbatimit të projektit deri në 6 (gjashtë) muaj.

Për financimin e projekteve në kuadër të kësaj thirrje, është siguruar një buxhet i përgjithshëm prej 6,000,000 (gjashtë milionë) denarë.

Për një propozim-projekt individual, Fondi siguron financim deri në 90% (nëntëdhjetë përqind) të buxhetit të përgjithshëm të projektit, në një shumë maksimale prej 1,500,000 (një milion e pesëqind mijë) denarë për shoqëritë tregtare të cilat do të themelohen brenda 30 ditëve nga marrja e Njoftimit për përzgjedhjen e propozim-projektit (në rast se kur Garuesi shfaqet si ekip).

Nga ana e Garuesit duhet të jenë të siguruara një minimum prej 10% (dhjetë përqind) e buxhetit të përgjithshëm të projektit.

Mjetet e marra nga Fondi në çfarëdo baze tjetër ose cilës do ndihme tjetër shtetërore, nuk do të konsiderohen për mjete të pranueshme për bashkëfinancim nga ana e Garuesit – shfrytëzues i mjeteve financiare nga Fondi.

Derisa nuk ka mjaft propozim-projekte cilësore ose nuk plotësohen kushtet për financim, Fondi mbanë të drejtën të mos ndajë mjete financiare.

Kriteret e përshtatshmërisë të cilat duhet t’i plotësojë garuesi janë:

 • të jetë shoqëri tregtare e themeluar në përputhje me Ligjin e Shoqërive Tregtare dhe e regjistruar në Regjistrin Qendror të Republikës së Maqedonisë së Veriut, ose
 • një shoqatë qytetarësh e themeluar në përputhje me Ligjin e Shoqatave dhe Fondacioneve, të regjistruara në Regjistrin Qendror të Republikës së Maqedonisë së Veriut, ose
 • ekip i cili përbërë nga 2 (dy) deri në 5 (pesë) anëtarë – persona fizikë

Në rast se një shoqëri tregtare shfaqet si garuese, e njëjta duhet t’i plotësojë kriteret vijuese të përshtatshmërisë:

 • të ardhurat vjetore të garuesit të mos kalojnë 1,000,000 (një milion) euro në kundërvlerë me denarë, sipas raporteve financiare për dy vitet e mëparshme fiskale;
 • numri mesatar i të punësuarve nuk duhet të kalojë 250 të punësuar;
 • nga momenti i regjistrimit të ndërmarrjes deri në momentin e paraqitjes së një propozim-projekti në fond nuk kanë kaluar më shumë se 6 (gjashtë) vjet;
 • shoqëria tregtare të jetë në pronësi të një personi fizik, juridik (i cili nuk është në pronësi shtetërore) dhe/ose një shoqatë qytetarësh, dhe/ose një institucioni që kryen arsimin e lartë, domethënë veprimtari kërkimore-shkencore (me pjesën e pronësisë në garuesin deri në 20%);
 • Garuesi ose partnerët/aksionarët e tij të mos jenë pronarë të drejtpërdrejtë ose të tërthortë të mbi 20% në një tregti/shoqëri tjetër, të ardhurat individuale vjetore të të cilave tejkalojnë 1.000.000 (një milion) euro në kundërvlerë në denarë në dy vitet e mëparshme fiskale dhe numri mesatar individual i të punësuarve nuk i kalojnë 250 punonjës, përveç në rast të lidhjes me një arsim të lartë, pra institucion kërkimor-shkencor;
 • kundër tij nuk është ngritur procedurë falimentimi ose procedurë likuidimi;
 • të ketë shlyer detyrimet e duhura mbi bazën e detyrave dhe kontributeve publike;
 • asnjë procedurë nuk ka filluar kundër tij për ekzekutimin me forcë të kërkesave monetare të prapambetura;
 • në pajtim me Ligjin e Kontrollit të Ndihmës Shtetërore dhe Dekretin për kushtet dhe procedurën e dhëniessë ndihmës me rëndësi të vogël (de minimis) për të përmbushur kushtet e mëposhtme:
 • të mos keni akumuluar më shumë se 200,000 (dyqind mijë) euro ndihmë me rëndësi të vogël për një periudhë prej tre vitesh fiskale, duke përfshirë edhe shumën e kërkuar të mjeteve nga Fondi;
 • të mos ketë akumuluar më shumë se 100,000 (njëqind mijë) euro ndihmë me rëndësi të vogël për një periudhë prej tre vitesh fiskale, përfshirë edhe shumën e kërkuar të mjeteve nga Fondi, nëse ndërmarrja është aktive në sektorin e transportit rrugor;
 • nuk është në vështirësi (një ndërmarrje në vështirësi është një ndërmarrje që nuk është në gjendje të përmbushë detyrimet e saj nga burimet e veta ose me mjete që mund të marrë nga pronari/aksionarët ose kreditorët e saj për të ndaluar humbjet, të cilat pa ndërhyrje të jashtme nga ofruesit e ndihmës sigurisht që do të çojnë deri në ndërprerjen afatshkurtër dhe afatgjatë të funksionimit të ndërmarrjes); dhe të
 • të merret me prodhimin e qymyrit.

Në rast se garuesi shfaqet si ekip ose shoqatë qytetarësh dhe propozim-projekti i të cilit ka kaluar fazën e përzgjedhjes, garuesi është i detyruar brenda 30 ditëve kalendarike pasi të ketë marrë Njoftimin për përgjedhjen e propozim-projektit, të themelojë një shoqëri tregtare në të cilën si themelues do të paraqiten të paktën 51% e anëtarëve të ekipit, e cila shoqëri tregtare do t’i merrë të gjitha të drejtat dhe detyrimet në lidhje me zbatimin e Projektit dhe e cila do të plotësojë kriteret për pranueshmëri nga thirrja publike.

Nëse propozim-projekti përfshin një konsorcium , kushtet për anëtarin/ët janë të njëjta si edhe për Garuesin Kryesor.

Kur aplikoni në një konsorcium, mbajtësi kryesor i projektit është Garuesi Kryesor.

[3] Në rast të një konsorciumi të gjithë anëtarët e konsorciumit marrin pjesë në bashkëfinancimin e projektit

 • Propozim-projekti duhet të përfshijë aktivitete për zhvillimin e një zgjidhjeje të re, inovative në faza nga një koncept i vërtetuar në një zgjidhje funksionalisht në një mjedis real.

  Aktivitetet mund të përfshijnë:

  • Aktivitete për të testuar një produkt, shërbim ose model të ri;
  • Aktivitetet për hulumtim dhe zhvillim;
  • Dizajni dhe zhvillimi i prototipit;
  • Aktivitetet për matjen sistematike të ndikimit të ndërmarrjes
  • Burimet njerëzore, përfshirë edhe bashkëpunëtorët ose konsulentët e jashtëm
  • Aktivitete për qasje në ndikim dhe investitorë të tjerë
  • Ndërkombëtarizimi i produkteve ose shërbimeve
  • Aktivitete të aplikimit të shumëllojshëm në mjedise të tjera dhe grupe të tjera të synuara;
  • Proceset e digjitalizimit

  Lista e mësipërme e aktiviteteve nuk është kufizuese.

  Shpenzimet e përshtatshme për financim:

  • Pagat bruto me shtesat e përfshira të pagave të përcaktuara në përputhje me Ligjin e Marrëdhënieve të Punës (punë në pushime, punë të së dielës, punë me turne, punë natë, etj.) Për personat që janë ose do të punësohen nga përfituesi i shpërblimit dhe marrin pjesë drejtpërdrejt në realizimin e projektit. Shumat e pagave bruto për punonjësit e angazhuar në projekt duhet të korrespondojnë me praktikat e vendosura të përfituesit para fillimit të projektit, të reduktuara me shumën e subvencionit të mundshëm shtetëror të marrë në bazë të pagës;
  • Furnizimi dhe/ose huazimi i pajisjes dhe materiale harxhuese për hulumtim dhe zhvillim;
  • Angazhimi i ekspertëve/këshilltarëve për hulumtim dhe zhvillim;
  • Punësimi i konsulentëve për nevoja të lidhura drejtpërdrejt me rezultatet e projektit (ekspertizë në menaxhimin e inovacionit, menaxhimin financiar, mobilizimin e aseteve, zhvillimin e biznesit, ekspertizën e marketingut në testimin e tregut dhe vlerësimin e përfituesve të mundshëm, çështjet juridike, mbrojtjen e pronës intelektuale, etj.);
  • Nënkontraktimi i shërbimeve të kërkimit dhe zhvillimit;
  • Sigurimi i cilësisë, standardizimi dhe akreditimi;
  • Përgatitja dhe paraqitja e një kërkese për patentë, mbrojtja e markës tregtare dhe / ose dizajnit industrial dhe
  • Mbështetja në zyrë dhe e biznesit (marrja me qira e hapësirës për zyre, shpenzimet e përgjithshme, tarifat bankare, shërbimet e kontabilitetit, dorëzimi i një fature vjetore për llogarinë e caktuar të projektit, shpenzimet e publikimit në një thirrje për furnizim publik, pritje dhe lloje të tjera të shpenzimeve administrative) në një shumë maksimale prej 15% (pesëmbëdhjetë përqind) të buxhetit të përgjithshëm të projektit. 15% (петнаесет проценти) од вкупниот буџет на проектот.

  Shpenzimet e papranueshme për financim:

  • Shtesa pagash;
  • Shpenzimet e interesit ose borxhit në cilën do anë;
  • Shpenzimet dhe provizionet për humbjet ose borxhet e kaluara dhe të mundshme në të ardhmen;
  • Shpenzimet për ushqim dhe hotelieri;
  • Shpenzimet për ushqim dhe hotelieri;
  • Shpenzimet për rekrutim të stafit (shpenzimet për botimin e reklamave, provizionet nga agjencitë për punësim, shpenzimet në lidhje me përzgjedhjen e kandidatëve, etj) dhe shpenzimet për zhvendosje;
  • Blerja e tokës ose ndërtesave, përfshirë dhe rinovimin.
  • Pagesat në para nga llogaria e caktuar për projektin;
  • Shpenzimet e shërbimeve të konsulentëve të siguruara nga persona të punësuar tek Shfrytëzuesi;
  • Aktivitetet e eksportit (shpenzimet që lidhen drejtpërdrejt me eksportin e produkteve, krijimin dhe funksionimin e një rrjeti shpërndarës, etj.)
  • Tarifat vjetore për mirëmbajtje të patentës (përveç rasteve të arsyeshme të vlerësuara si shpenzim i lejueshëm kur vlerësohen propozim-projektet).
  • Shpenzimet për shërbimet e konsulencës të ofruara nga pronari/ët e kompanisë që është përfituese e çmimit;
  • Marrja me qira e lokaleve të biznesit nga një qiradhënës i cili merr pjesë në aktivitetet e projektit ose është një person i lidhur me Përfituesin e çmimit;
  • Furnizimi i automjeteve të pasagjerëve, mallrave dhe transportit;
  • Furnizimi i pajisjeve të konsumuara;
  • Tatimi mbi Vlerën e Shtuar (TVSH), në rast se njësia ekonomike e fituar ka të drejtë në një rimbursim të TVSH -së;
  • Shpenzimet për realizimin e aktiviteteve të financuara më parë nga burime të tjera.

  Aktivitetet e marketingut dhe shitjes (që synojnë arritjen e zgjidhjes për gatishmërinë dhe pjekurinë e investimeve për futjen në treg).

  Vetëm shpenzimet e bëra për aktivitetet e kryera gjatë kohëzgjatjes së projektit, të cilat janë në përputhje me Buxhetin e aprovuar të projektit dhe Rregullat për organizimin dhe zbatimin e garave ose sfidave për nxitjen e inovacionit në fushat prioritare të shkencës dhe teknologjisëdo të merren parasysh për shpenzime të pranueshme.

  Fondi mban të drejtën për të negociuar me fituesit në lidhje me definimin e aktiviteteve të projektit dhe buxhetit në bazë të rekomandimeve të marra nga Komisioni i Vlerësimit dhe Përzgjedhjes (në tekstin vijues: Komisioni), ndërsa para nënshkrimit të Marrëveshjes së ndarjes të shpërblimit.

Në rastë se projekti do bazohet në të drejtat ekzistuese të pronës intelektuale, Garuesi është i detyruar, para nënshkrimit të Marrëveshjes për ndarje të shpërblimit, të paraqesë prova për të drejtën e shfrytëzimit të pronës intelektuale në llojin e një marrëveshjeje licencimi, marrëveshje kontributi “in-kind” ose lloje tjera të marrëveshjes e cila konfirmon që Garuesi ka të drejtë të shfrytëzojë pronën intelektuale në të cilën bazohen rezultatet e projektit.

Fondi nuk është përgjegjës për mosmarrëveshjet në lidhje me të drejtat e pronësisë intelektuale midis Shfryzëzuesit të mjeteve financiare dhe palëve të treta.

Të gjitha të drejtat dhe njohuritë e pronës intelektuale “know-how” që do të krijohen gjatë implementimit të Projektit dhe/ose si rezultat i zbatimit të Projektit i përkasin Shfrytëzuesit, dhe nëse është e pranueshme, Shfrytëzuesi duhet t’i mbrojë të drejtat e pronësisë intelektuale.

Procedura, nga marrja e aplikacioneve të marra deri tek përzgjedhja dhe vendimi përfundimtar për përzgjedhjen dhe ndarjen e fondeve për konkurrentët e shpërblyer, përbëhet nga disa hapa:

 • Verifikimi administrativ i aplikimeve (nëse aplikimi është i plotë dhe në përputhje me kushtet e pranueshmërisë të përmendura në thirrjen publike)
 • Vlerësimi i parë i propozim-projektit (parapërzgjedhja)
 • Vlerësimi i parë i propozim-projektit (parapërzgjedhja)
 • Përzgjedhja e propozim-projekteve më të mira 
 • Nënshkrimi i kontratave

Çdo propozim-projekt vlerësohet nga Komisioni iVlerësimit dhe i Përzgjedhjes i cili përbëhet nga:

 • Dy (2) përfaqësues ekspertë të jashtëm në fushën e sfidës
 • Dy (2) përfaqësues të organizatave partnere
 • Një (1) përfaqësues i Fondit

Komisioni punon në bazë të Rregullores së Procedurës së Komisionit të Vlerësimit dhe përzgjedhjes, të cilat miratohen në mbledhjen e parë të Komisionit.

SHËNIM: Me kërkesë të anëtarëve të Komisionit, Fondi mund të angazhojë ekspertë të cilët do të japin mendim ekspertësh për aplikime të caktuara, të përshtatshme për fushën e ekspertizës së tyre.Në rast të tillë, mendimi i ekspertit do të merret parasysh nga anëtarët e Komisionit gjatë vlerësimit të aplikacionit.

Kriteret kryesore për vlerësimin e propozim-projekteve janë:

 • Shkalla e inovacionit
 • Kapaciteti i ekipit të projektit;
 • Cilësia e projektit;
 • Potenciali i zbatimit / potenciali i tregut
 • Ndikimi

Fondi mbanë të drejtën të mos ndajë shpërblim përderisa nuk ka mjaft propozim-projekte cilësore ose nuk janë përmbushur kushtet për ndarjen e shpërblimit në përputhje me këto Rregulla dhe kushtet e përcaktuara në Thirrjen Publike.

Kriteret kryesore dhe nënkriteret për evoluimin e projektit përshkruhen në formën Tabelës për vlerësim.

 

Kur aplikoni, duhet të dorëzohen dokumentet e mëposhtme:

Dokumentacioni i projektit (i cili duhet të nënshkruhet nga një përfaqësues i autorizuar i Garuesit dhe të shtypet, dhe i disponueshëm përmes faqes së internetit të Fondit):

– Formulari i plotësuar siç duhet i aplikimit të projektit

– Formulari i plotësuar siç duhet i buxhetit të projektit

– Deklarata e Ofertuesit për pranimin e kushteve të Fondit

– Deklarata e noterizuar për pronësinë – struktura themeluese e Ofertuesit (përveç kur raportet konkurruese një ekip ose shoqatë, ajo paraqitet pas themelimit të kompanisë).

– Biografi të shkurtra të personave kryesorë të angazhuar në projekt (maksimumi për pesë persona) në gjuhën maqedonase

I gjithë dokumentacioni duhet të dorëzohet në gjuhën maqedonase. Dokumentacioni i projektit duhet të dorëzohet në formularët e përgatitura nga ana e Fondit.

Dokumentacioni i projektit së bashku me CV-të i bashkëngjiten formularit duke klikuar butonin “Apliko”.

Afati i fundit për të aplikuar në thirrjen publike është deri në 22.10.2021 deri në orën 14:00.

Vetëm ato projekt-propozime që janë dorëzuar në mënyrën e mësipërme dhe brenda afatit të caktuar do të konsiderohen për financim.

regullat dhe procedurat për zbatimin, monitorimin dhe mbikëqyrjen e projektit definohen në dokument. Rregullat për organizimin dhe zbatimin e garave dhe sfidat për inkurajimin e inovacionit në fushat prioritare të shkencës dhe teknologjisë nga 20.01.2020 dhe Rregullat për plotësimin e Rregullave për organizimin dhe zbatimin e garave dhe sfidat për inkurajimin e inovacionit në fushat prioritare të shkencës dhe teknologjisë nga 16.03.2020 dhe 01.06.2020.

Për të gjitha informacionet shtesë ju mund:

 • na shkruani në adresën e postës elektronike: sp@fitr.mk
 • për të thirrur në numrin e telefonit: 02 3145 258

Për t’ju ndihmuar në përgatitjen e propozimeve të projektit, gjatë telefonatës Fondi do të organizojë informacion – ngjarje; ndihmë teknike falas nga ekspertë dhe punëtori mentorimi.

Informacionet për këto aktivitete do të publikohen me kohë në faqen e internetit të Fondit si dhe në rrjetet sociale (Facebook dhe Instagram).

1. Në pjesën “Kush mund të aplikojë” në thirrje, shoqata e qytetarëve është e detyruar të krijojë një shoqëri tregtare që do të marrë të gjitha të drejtat nga thirrja, në lidhje me zbatimin e projektit. A zbatohet detyrimi që 51% e anëtarëve të ekipit të paraqiten si themelues edhe për shoqatën apo vetëm kur një ekip paraqitet si aplikues?

Nëse aplikacioni i projektit paraqitet nga ana e Shoqatës, atëherë Shoqata duhet të paraqitet si themeluesi i personit juridik të sapoformuar. Nëse si parashtrues të aplikacionit paraqiten persona fizikë (anëtarë të ekipit të projektit) të cilët nuk janë të lidhur në një formë të përshtatshme ligjore, atëherë të paktën 51% e personave që janë anëtarë të ekipit që do të zbatojë projektin duhet të paraqitet si themelues të sapoformuar person juridik.

 

2. A lejohet dhe/ose këshillohet me të njëjtin projekt të aplikojmë për dy thirrjet e hapura, ndërmarrësia Sociale dhe/ose grante të bashkëfinancuara për
komercializimin e inovacioneve? Si të vlerësojmë se kush është më i përshtatshëm për projektin tonë?

Me të njëjtin projekt mund të aplikoni për të dy thirrjet, por nëse merrni financim për njërën prej thirrjeve nuk do të mundet të merrni financim edhe për thirrjen tjetër.

Kur aplikoni për thirrje, qëllimet dhe kushtet e aplikimit të përmbajtura në vetë thirrjet publike duhet të shikohen në detaje.

Sfida e ndërmarrësisë sociale ka për qëllim të mbështesë zgjidhje inovative për nevojat aktuale shoqërore dhe sfidat shoqërore (inovacionet sociale), duke siguruar zhvillimin e qëndrueshëm dhe gjithëpërfshirës dhe të mbulojë të paktën një nga Qëllimet e Zhvillimit të Qëndrueshëm të përcaktuar në thirrjen publike. Ndërmarrjet, shoqatat dhe ekipet e qytetarëve mund të aplikojnë për këtë thirrje. Shoqatat e qytetarëve dhe ekipet para nënshkrimit të kontratës me Fondin duhet të themelojnë një shoqëri tregtare që do të marrë detyrimet e projektit.

Propozim-projekti duhet të përfshijë aktivitete për zhvillimin e një zgjidhjeje të re, inovative në faza nga një koncept i vërtetuar në një zgjidhje funksionalisht në një mjedis real.

Qëllimi i thirrjes publike për komercializimin e inovacioneve është të inkurajojë rritjen e aktiviteteve kërkimore dhe zhvillimore në sektorin privat, të inkurajojë bashkëpunimin midis sektorit privat dhe institucioneve të arsimit të lartë dhe kërkimit, si dhe forma të tjera të bashkëpunimit për komercializimin e inovacioneve. Për këtë thirrje mund të aplikojnë ndërmarrjet që duan të zhvillojnë një produkt, shërbim ose proces inovativ, vetëm ose në bashkëpunim me një ndërmarrje dhe/ose institucion tjetër që kryen arsimin e lartë, pra veprimtarinë kërkimore-shkencore. Instrumenti ofron mbështetje financiare për ndërmarrjet e regjistruara në Republikën e Maqedonisë së Veriut në mënyrë që të zhvillojnë dhe zbatojnë zgjidhje inovative, duke përfshirë mbështetjen për ndërmarrjet me potencial të lartë rritjeje.

Mbështetja përmes këtij instrumenti do t’i ndahet projekteve me një qëllim të qartë tregtar që janë në fazën prototip (ose faza e përshtatshme në varësi të llojit të produktit, shërbimit, procesit inovativ) deri në fazën para-komerciale (para-tregut).

 

A mund të aplikojë një zejtar i regjistruar si individ në thirrje, ose ndoshta dy ose tre zejtarë të regjistruar, si ekip, të aplikojnë për të?

 Në thirrjen mund të aplikojnë: Shoqëritë tregtare, Shoqatat e qytetarëve dhe ekipet e përbëra nga persona fizikë. Nëse po aplikoni si ekip, ai duhet të përbëhet nga një minimum prej 2 deri në një maksimum prej 5 anëtarësh (fizikë, jo persona juridikë).

Në përputhje me dispozitat e thirrjes publike, në rast se një garues është një ekip, propozim-projekti i të cilit ka kaluar fazën e përzgjedhjes, garuesi është i detyruar brenda 30 ditëve kalendarike pas marrjes së Njoftimit për përzgjedhjen e propozim-projektit, të themelojë një shoqëri tregtare në të cilën si themelues do të paraqiten së paku 51% e anëtarëve të ekipit, e cila shoqëri tregtare do të marrë të gjitha të drejtat dhe detyrimet në lidhje me zbatimin e projektit dhe të cilat do të plotësojnë kriteret për përshtatshmërinë nga thirrja publike.

 

Duke qenë se ne po aplikojmë si ekip dhe jo si shoqëri tregtare, cili prej nesh dhe në çfarë kapaciteti duhet të plotësojë aplikacionin për pranimin e kushteve dhe a duhet ta plotësojmë në përgjithësi strukturën e Deklaratës së pronësisë?

Në bazë të dispozitave të thirrjes publike, në rast se një konkurrent është një ekip, propozimi i projektit i të cilit ka kaluar fazën e përzgjedhjes, konkurrenti është i detyruar brenda 30 ditëve kalendarike pas marrjes së Njoftimit për Zgjedhjen e propozimit të projektit, të krijojë një kompani në të cilën si Themelues do të jenë së paku 51% e anëtarëve të ekipit, e cila kompani do të marrë të gjitha të drejtat dhe detyrimet në lidhje me zbatimin e Projektit dhe të cilët do të plotësojnë kriteret për pranueshmërinë e thirrjes publike. Nëse po aplikoni me një ekip, nuk po plotësoni një Deklaratë Pronësie. Ju do të duhet ta plotësoni atë vetëm nëse jeni shpërblyer ose bëheni fitues i një granti të bashkëfinancuar nga Fondi. Në një rast të tillë, Deklarata nënshkruhet nga menaxheri i kompanisë së sapokrijuar. Deklarata për pranimin e kushteve të Fondit nënshkruhet nga të gjithë anëtarët e ekipit. Nëse bëheni fitues i një granti të bashkëfinancuar nga Fondi, ai nënshkruhet nga menaxheri i kompanisë së sapokrijuar.

5. Na janë shpenzimet e aktiviteteve për marketing të përshtatshme për financim? Nëse përgjigja është pozitive, дали има некакви ограничувања во однос на типот на маркетинг ?

Në përputhje me dispozitat e thirrjes publike, lejohen shpenzimet për ekspertizë në fushën e marketingut, të cilat i referohen, për shembull, testimit të tregut dhe vërtetimit të klientëve të mundshëm, krijimit të një strategjie marketingu, etj, shpenzimet e drejtpërdrejta për marketing nuk lejohen.