Ekspertët

Në bazë të Ligjit për Veprimtarinë Inovative (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” Nr. 79/13, 137/13, 41/14, 44/15, 6/16, 53/16,190/16 dhe 64/18) Inovacion Fondi dhe Zhvillimi Teknologjik krijon dhe mban një Regjistër elektronik të ekspertëve që ndihmojnë në vlerësimin dhe dhënien e mendimit të ekspertit.

Lidhje me regjistrin e profesionistëve.