Thirrje publike për O2 Sfida 2 BALLAFAQIMI ME NDRYSHIMET KLIMATIKE”

Evropa është kontinenti i parë që shpall vitin e kaluar gjendje të jashtëzakonshme klimatike. Në verën e vitit 2019, të dhënat e nxehtësisë u regjistruan në të gjithë kontinentin evropian dhe ne jemi dëshmitarë të katastrofave ekstreme natyrore që janë pasojë e ndryshimit të klimës.

Bota është në mes të dekadës më të nxehtë që nga fillimi i rekordeve në 1850. Sipas parashikimeve të Zyrës Meteorologjike të Londrës, temperaturat për secilin nga pesë vitet e ardhshme do të jenë një gradë më të lartë, dhe dekada nga 2014 në 2023 është më e ngrohta në periudhën e 150 viteve të mbajtjes së rekordeve.

Temperatura mesatare në rritje është për shkak të rritjes së emetimit të gazrave serë në atmosferë që ruajnë nxehtësinë.

Ndryshimi i klimës është në të vërtetë një ndryshim afatgjatë në modelin e klimës dhe vlerat mesatare të klimës që përfshijnë ndryshime në temperaturë dhe reshje. Klima ka ndryshuar gjatë shekujve, por tani ndryshimi i klimës po ndryshon me shpejtësi.

Sipas skenarëve të shkencëtarëve ndërqeveritarë dhe ndërkombëtarë që punojnë në ndryshimin e klimës dhe merren me to, parashikohet që në 30 deri në 50 vitet e ardhshme në Maqedoninë e Veriut dhe në rajon do të ketë temperatura më të larta dhe thatësira të gjata, por edhe shira të rrëmbyeshëm. Do të ketë gjithashtu stuhi të shpeshta me shkarkime elektrike dhe breshër, të cilat mund të kenë pasoja të mëdha negative për vendin dhe e bëjnë atë të papërshtatshëm për prodhimin dhe jetesën bujqësore.

Shkencëtarët paralajmërojnë se efektet shkatërruese të ndryshimit të klimës do të prekin të gjithë, pavarësisht nga vendndodhja, zhvillimi ekonomik dhe madhësia e komunitetit në të cilin jetojnë njerëzit.

Ndryshimi i klimës duhet të shihet si kërcënim serioz për mjedisin, shëndetin dhe mirëqenien e njeriut, disponueshmërinë e burimeve natyrore dhe ushqimit, ekonomisë, infrastrukturës së ndërtuar dhe cilësisë së jetës.

Hulumtimi i mendimit publik të realizuar nga Programi i Kombeve të Bashkuara për Zhvillim, UNDP dhe Ministria e Mjedisit Jetësor tregojnë se qytetarët e Maqedonisë e shohin ndryshimin e klimës si kërcënimin e tretë më serioz për shoqërinë, por ata ende nuk kanë njohuri të mjaftueshme për adaptimin e ndryshimit të klimës.

Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Fizik krijon politika në lidhje me ndryshimin e klimës bazuar në emetimet e gazeve serë, vlerëson potencialin për zvogëlimin e tyre ose “zbutjen e ndryshimit të klimës” dhe bazuar në skenarët për ndryshimin e klimës në të ardhmen bën analiza dhe masa për adaptim.

Duke pasur parasysh që ndryshimi i klimës është një problem global, ka nevojë për përpjekje dhe vëmendje shtesë për të promovuar praktikat më të mira për adaptim dhe për të mbështetur zhvillimin e masave konkrete për të kapërcyer këto probleme përmes ideve dhe veprimeve inovative që do të inkurajojnë zgjidhjet e problemit. Fondi i Inovacioneve dhe i Zhvillimit Teknologjik ju fton të merrni pjesë në të dytin “O2 CHALLENGE 2”. Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor (MoEPP), Programi i Kombeve të Bashkuara për Zhvillim (UNDP), Qyteti i Shkupit, Maqedoni 2025, Shoqata e Ndërgjegjësimit për Eko dhe organizata dhe ekspertë të tjerë partnerë do të përfshihen në realizimin e sfidës.

Sfida e dytë O2 lejon një gamë më të gjerë të konkurrentëve që të përfshihen me idetë e tyre në zgjidhjen e problemit të ndryshimit të klimës, dhe kjo thirrje hap mundësinë për krijimin e partneriteteve nga rajoni i Ballkanit Perëndimor (WB6) i cili përfshin Maqedoninë e Veriut, Serbinë, Bosnjën dhe Hercegovinën, Malin e Zi, Kosovën dhe Shqipërinë.

Në të njëjtën kohë, kjo është baza për hartimin dhe prezantimin e një Instrumenti të ri rajonal të Fondit të Inovacioneve dhe të Zhvillimit Teknologjik që synon organizimin e konkurseve dhe sfidave për gjetjen e zgjidhjeve inovative me interes shoqëror në rajon.

Garuesit duhet të ofrojnë zgjidhje që do të kontribuojë në uljen e emetimeve të gazrave serë ose që do të përmirësojë rezistencën ndaj ndryshimeve klimatike (masat e adaptimit drejtë ndryshimeve klimatike) në një nga fushat e mëposhtme:

 • Energjia
 • Industria
 • Transporti
 • Bujqësia
 • Biodiversiteti
 • Shëndeti
 • Burimet ujore
 • Bujqësia
 • Zvogëlimi i rrezikut nga katastrofa

Lista e zonave nuk është shteruese.

Zgjidhjet mund të synojnë fazat e mëposhtme të procesit të ndryshimit të klimës:

 • Reduktimi i emetimeve të gazeve serë duke futur procese / shërbime / produkte / metodologji ose aktivitete të reja që do të inkurajojnë ndryshime në praktikat e përditshme të qytetarëve dhe / ose
 • Projektet e krijuara për tu përshtatur me ndryshimin e kushteve klimatike

Mbështetja për këtë sfidë do t’u jepet projekteve që kanë të paktën një “provë të konceptit” dhe një ambicie të qartë tregtare.

Propozim-projektet duhet të përmbajnë zgjidhje të sistemit, produkt, shërbim ose metodologji inovative që kontribuon në adresimin e një ose më shumë prej sfidave specifike të mësipërme që kontribuojnë në uljen e emetimeve të gazeve serë, ose përmirësimin e rezistencës ndaj ndryshimeve klimatike.

Projektet e propozuara duhet të rezultojnë në rezultate të dukshme, të tilla si një shërbim i ri për qytetarët, një produkt i ri efikas dhe miqësor me mjedisin, një shërbim publik më efikas ose një ndryshim në sjelljen e qytetarëve.

Thirrja O2 sfidë II-Ballafaqimi i ndryshimit klimatik është menduar për ndërmarrjet mikro, të vogla dhe të mesme që duan të zhvillojnë një produkt, shërbim ose proces inovativ, vetëm ose në bashkëpunim me institucion që kryen arsimin e lartë, d.m.th veprimtari kërkimore-shkencore, ndërmarrjen dhe / ose shoqatën.

Propozim-projektet mund të paraqiten nga një aplikues individual ose nga një konsorcium i udhëhequr nga një aplikues kryesor.

Garuesi (Aplikuesi Kryesor) duhet të jetë person juridik që plotëson kërkesat e mëposhtme: të jetë një shoqëri tregtare e themeluar në përputhje me Ligjin për Shoqëritë Tregtare dhe e regjistruar në Regjistrin Qendror të Republikës së Maqedonisë së Veriut;

 • të jetë ndërmarrje mikro, e vogël ose e mesme (deri në 250 të punësuar);
 • të jetë me shumicë të pronësisë maqedonase (me 50.1% ose më shumë);
 • të jetë në pronësi të personit/es fizik dhe/ose mikro, të vogël ose të mesëm, ndërmarrje (me pronësi shumicë maqedonase me 50.1% ose më shumë), dhe/ose institucion që kryen arsimin e lartë, pra kërkimin shkencor, veprimi (me pjesën e pronësisë në aplikuesin deri në 20%); të ardhurat vjetore të ndërmarrjes të mos kalojnë 1,000,000 (një milion)euro, sipas raporteve financiare për dy vitet e mëparshme fiskale;
 • të mos jetë i lidhur kapitalisht (sipas Ligjit të Shoqërisë Tregtare) me një tjetër ndërmarrje ku të ardhurat totale vjetore të dy ndërmarrjeve tejkalojnë 1,000,000.00 (një milion) euro në dy vitet e mëparshme fiskale, përveç në rastin e një lidhje kapitali me arsimin e lartë, d.m.th një institucion kërkimor-shkencor;
 • të mos keni grumbulluar më shumë se 200,000.00 (dyqind mijë) euro ndihmë të vogël për një periudhë prej tre viteve fiskale, përfshirë edhe shumën e kërkuar të mjeteve nga Fondi në përputhje me Ligjin për Kontrollin e Ndihmës Shtetërore dhe Dekretin për kushtet dhe procedurën për shpërndarjen e ndihmës me rëndësi të vogël (de minimis);
 • të mos keni grumbulluar më shumë se 100,000.00 (njëqind mijë) euro ndihmë të vogël për një periudhë prej tre viteve fiskale, përfshirë edhe shumën e kërkuar të mjeteve nga Fondi, nëse ndërmarrja është aktive në sektorin e transportit rrugor, në përputhje me Ligjin për Kontrollin e Ndihmës Shtetërore, Dekretin për kushtet dhe procedurën e ndarjes së ndihmës nga kuptim i vogël (de minimis);
 • të mos jetë në vështirësi (një ndërmarje në vështirësi është një ndërmarrje që nuk është në mundësi t’i përmbushë detyrimet e saj nga burimet e veta ose me mjete që mund të marrë nga pronari/aksionarët ose kreditorët e saj për të ndaluar humbjet, të cilat pa ndërhyrje të jashtme nga dhuruesit të ndihmës, sigurisht që do të çojnë në përfundimin afatshkurtër dhe afatgjatë të punës së ndërmarrjes), dhe
 • të merret me prodhimin e qymyrit.

Derisa propozim-projekti përfshin bashkëpunim të garuesit me një arsim të lartë, d.m.th institucion kërkimor-shkencor, shoqatë dhe/ ose ndërmarrje, kushtet për partnerin/anëtarin e konsorciumit janë:

 • të jetë ndërmarrje mikro, e vogël ose e mesme, shoqatë ose institucion i arsimit të lartë nga vendi ose rajoni.
 • Nëse është nga Republika e Maqedonisë Veriore, duhet të regjistrohet në përputhje me Ligjin për Arsimin e Lartë, Ligjin për shoqatat dhe fondacionet, Ligjin për shoqëritë tregtare.

Një projekt propozim që përfshin partnerë / anëtarë të konsorciumit nga rajoni i Ballkanit Perëndimor do të ketë përparësi vlerësimi.

Aktivitetet e pranueshme të financimit janë:

 • Aktivitete për hulimtim dhe zhvillim
 • Aktivitetet e testimit
 • Analizë të rregullores (duke identifikuar nevojën për ndryshim/shtesë)
 • Дизајн
 • Zhvillimi i linjave pilot
 • Shërbime të lidhura me pronën intelektuale
 • Funksionaliteti i zgjidhjes së tregut

Lista e mësipërme e aktiviteteve nuk është kufizuese.

Shpenzimet e pranueshme për financim janë:

 • Pagat bruto (vetëm për punonjësit e aplikuesit). Shuma e pagave bruto për punonjësit e angazhuar në projekt duhet të korrespondojë me praktikat e vendosura të shfrytëzuesit para fillimit të projektit;
 • Blerja dhe / ose marrja e pajisjeve dhe materialeve të harxhuara për hulumtim dhe zhvillim;
 • Shërbimet e nënkontraktuara të hulumtimit dhe zhvillimit (p.sh. testimi, shërbimet laboratorike, etj.);
 • Angazhimi i ekspertëve/këshilltarëve për hulumtim dhe zhvillim;
 • Angazhimi i ekspertëve/këshilltarëve për nevoja të tjera që lidhen drejtpërdrejt me rezultatet e pritura të projektit (ekspertizë në lidhje me menaxhimin e inovacionit, menaxhimin financiar, mobilizimin e mjeteve dhe kapitalit, zhvillimin e biznesit, marketingun, punë juridike, mbrojtjen e pronës intelektuale, etj.);
 • Përgatitja dhe dorëzimi i kërkesës për patentë, mbrojtja e markës tregtare dhe dizajni industrial;
 • Mbështetje për zyrën dhe biznesin (marrja me qira e hapësirës, shpenzimet e përgjithshme, tarifat bankare, shërbimet e kontabilitetit, pritja dhe lloje të tjera të shpenzimeve administrative) në shumë maksimale prej 15% (pesëmbëdhjetë përqind) të buxhetit të përgjithshëm të projektit.

Rekomandohet që të paktën 10% të buxhetit të përgjithshëm të projektit të ndahen për: zhvillimin e planit të biznesit, hulumtimin e tregut dhe strategjinë e marketingut, vlerësimin e tregut dhe mbrojtjen e të drejtave të pronësisë industriale.

Vetëm shpenzimet e bëra për aktivitetet e kryera gjatë kohëzgjatjes së projektit, të cilat janë në përputhje me Buxhetin e aprovuar të projektit dhe Rregullat për organizimin dhe zbatimin e garave ose sfidave për nxitjen e inovacionit në fushat prioritare të shkencës dhe teknologjisë do të konsiderohen si shpenzime të pranueshme.

Fondi mban të drejtën për të negociuar me fituesit në lidhje me definimin e aktiviteteve të projektit dhe buxhetit në bazë të rekomandimeve të marra nga Komisioni i Vlerësimit dhe Përzgjedhjes (në tekstin vijues: Komisioni), ndërsa para nënshkrimit të Marrëveshjes së ndarjes të shpërblimit.

Në rast se projekti bazohet në të drejtat ekzistuese të pronësisë intelektuale, garuesi është i detyruar, para nënshkrimit të Marrëveshjes së Ndarjes të Shpërblimit, të paraqesë provën e së drejtës për të shfrytëzuar pronën intelektuale në formën e një marrëveshje licencimi, marrëveshjeje ”në natyrë” (in-kind) kontributi ose lloj tjetër i marrëveshjes që konfirmon se garuesi ka të drejtë të shfrytëzojë pronën intelektuale mbi të cilën bazohen rezultatet e projektit.

Kohëzgjatja e projektit për të cilin janë ndarë mjete financiare mund të jetë deri në 12 (dymbëdhjetë) muaj.

Për financimin e projekteve nën këtë thirrje, sigurohet shumë totale prej 5,000,000 (pesë milion) denarë.

Përmes këtij instrumenti, Fondi siguron financim deri në 85% (tetëdhjetë e pesë përqind) të buxhetit total për projektin, në shumë maksimale prej 30,000.00 (tridhjetë mijë) euro në vlerë denare.

Shuma e mbetur e buxhetit të përgjithshëm për projektin duhet të jetë i siguruar nga Garuesi.

Fondet e marra nga Fondi mbi ndonjë bazë tjetër ose ndonjë ndihmë tjetër shtetërore nuk do të konsiderohen të pranueshme për bashkëfinancim nga garuesi / përfituesi.

Nëse nuk ka mjaft propozim-projekte cilësore ose nuk i kanë përmbushur kushtet për ndarjen e shpërblimit në përputhje me Rregullat për organizimin dhe kryerjen e garave ose sfidave për të inkurajuar inovacionin në fushat prioritare të shkencës dhe teknologjisë Rregullat për garat dhe sfidat,, Fondi mbanë të drejtën për të mos dhënë shpërblim.

Parashihet të jepen çmime të veçanta, si më poshtë:

Për tre nga ekipet që hynë në fazën e përzgjedhjes-

 • Udhëtoni për në Izrael “Start-up Nation & Mentorship” i cili do të përfshijë mundësinë për t’u takuar me kompani udhëheqëse, përshpejtues dhe qendra në fushën e teknologjisë së lartë dhe qëndrueshmërisë.

Shpërblimi do të sigurohet nga: Kajama, Qendra për Dizajn të Qëndrueshëm nga Izraeli dhe Ministria e Punëve të Jashtme të Izraelit (Kayama, Qendra për Dizajn të Qëndrueshëm në Izrael dhe Ministria Izraelite e Punëve të Jashtme).

 

Për njërën nga skuadrat që hyri në fazën e përzgjedhjes

 • Nënshkrimi i një marrëveshje të gjerë partneriteti për mentorimin në të ardhmen, këshillimin ose llojin tjetër të shërbimit për kohën gjatë implementimit të projektit (shërbime ose shpenzime, që nuk sigurohen ose mbështeten nga Fondi). Lloji i mbështetjes do të dizajnohet në përputhje me nevojat e shfrytëzuesit.

Shpërblimi do të sigurohet nga Maqedonia 2025.

 

Një kusht për të marrë një nga çmimet speciale është që kompania të hyjë në fazën përfundimtare të përzgjedhjes, dhe përzgjedhja dhe vendimi përfundimtar merret nga institucioni që jep çmimin.

Gjatë vlerësimit të propozim-projektit, përdoret një Tabelë e vlerësimit të propozim-projektit, e cila përmban kriteret kryesore të vlerësimit në vijim:

 1. Ndikimi në mjedis dhe menaxhimi i ndryshimit të klimës – 30 pikë

Најмногу поени под овој критериум ќе добијат оние предлог-проекти кои ќе се однесуваат на приоритетните области на делување дефинирани во овој предизвик и ќе понудат мерливи индикатори за придонесот на решението во справување со климатските промени на краток и среден рок.

 1. Shkalla e inovacionit – 20 pikë

Најмногу поени под овој критериум ќе добијат предлог-проектите чии решенија значително се разликуваат од веќе постоечките решенија на пазарот и имаат висок потенцијал за заштита на право од интелектуална сопственост

 1. Kapaciteti i garuesit/ekipit të projektit dhe cilësia e partneritetit/konsorciumit (nëse është e pranueshme) – 25 pikë

Најмногу поени под овој критериум ќе добијат натпреварувачите со претходно искуство во развој на слична иновативна технологија/решение, претходно искуство во областа на делување (справување со климатски промени), и чии членови имаат балансирано искуство во поглед на изработка на техничкото решение и развој на бизнис.

Истото се однесува и на партнерите на натпреварувачите (доколку постои партнерство). Квалитетот на соработката меѓу партнерите (доколку е применливо) особено ќе се земе предвид при оценувањето. Предлог-проектот кој вклучува партнери/членови на конзорциум од регионот на Западен Балкан ќе има предности при бодувањето.

 1. Potenciali i tregut – 15 pikë

Најмногу поени под овој критериум ќе добијат оние иновативни решенија со висок и јасно идентификуван пазарен потенцијал.

 1. Cilësia e propozimit të projektit – 10 pikë – 10 поени

Најмногу поени под овој критериум ќе добијат оние предлог-проекти кои јасно ги имаат дефинирано фазите на истражување и развој со адекватно вклучување на потенцијалните клиенти и имаат соодветна алокација на човечки ресурси и материјални трошоци.

Vlerësimi, përzgjedhja dhe vendimi përfundimtar për zgjedhjen e fituesve kryhet nga Komisioni i Vlerësimit dhe Përzgjedhjes.

Vlerësimi i projektit përbëhet nga disa hapa:

 • Verifikimi administrativ i aplikacioneve (nëse aplikimi është i plotë dhe në përputhje me kushtet e pranueshmërisë të deklaruara në thirrjen publike);
 • Vlerësimi i parë i propozim-projektit (parapërzgjedhja);
 • Përzgjedhja e projekt-propozimeve më të mira – me prezantimin e propozim-projekteve të parapërzgjedhura para Komisionit për vlerësimin dhe përzgjedhjen (deri më 20.05.2020);
 • Nënshkrimi i kontratave me fituesit

Fondi mbanë të drejtën për të ndryshuar afatin e mësipërm

Çdo propozim-projekt vlerësohet nga Komisioni, i cili përbëhet nga:

 • Përfaqësuesi i Fondit;
 • Përfaqësuesi i Institucionit shfrytëzuesit të mundshëm i propozim-projektit të shpërblyer (MMPH);
 • Tre përfaqësues të organizatave partnere
 • Tre Ekspert i jashtëm në fushën në të cilën është organizuar gara ose sfida (ekspert në fushën e ndryshimit të klimës);
 • Ekspert në fushën e zhvillimit të biznesit dhe / ose marketingut dhe shitjeve 

SHËNIM: Me kërkesë të anëtarëve të Komisionit, Fondi mund të angazhojë ekspertë të cilët do të japin mendim eksperti për aplikime të caktuara, të përshtatshme për fushën e ekspertizës së tyre. Në një rast të tillë, mendimi i ekspertit do të merret parasysh nga anëtarët e komisionit gjatë vlerësimit të aplikimit.

Për të aplikuar garuesi duhet:

 • të shkarkoni formularët duke klikuar në butonin “Shkarkoni dokumentacionin”;;
 • për t’i mbushur, nënshkruani dhe shtypni mjeshtërisht formularët e aplikimit të Projektit, Buxhetin e projektit, Deklaratën e garuesit për pranimin e kushteve të Fondit, Planin e transparencës dhe Komunikimit publik dhe Deklaratën për mjedisin jetësor;
 • të paraqesë biografi të shkurtëra të personave kryesorë të angazhuar në projekt (maksimumi për pesë persona);
 • të paraqesë një deklaratë nga Situata aktuale nga Regjistri Qendror i Republikës së Maqedonisë së Veriut jo më i vjetër se 6 (gjashtë) muaj;
 • të paraqesë një Bilanc të të Ardhurave të paraqitura në Regjistrin Qendror të Republikës së Maqedonisë së Veriut për dy vitet e mëparshme, përveç për ndërmarrjet që janë të regjistruara në të njëjtin vit kur u paraqit propozim-projekti;
 • të paraqesë një Deklaratë për pronësinë/strukturën e themelimit të garuesit (e noterizuar).

Aplikimi i projektit, buxheti i projektit dhe biografitë duhet të jenë të plotësuara në gjuhën maqedone dhe angleze dhe në formatin PDF të bashkëngjiten në formularin e aplikimit i arritshëm në linkun vijues: www.fitr.mk/predizvikklimatski  “Apliko”.

Aplikimi për thirrjen publike zgjatë deri në fund të 15.04.2020, deri në orën 23:59.

Për financim do të merren parasysh vetëm ato propzim-projekte që janë dorëzuar në mënyrën e mësipërme dhe brenda afatit të caktuar

Rregullat dhe procedurat për zbatimin, monitorimin dhe mbikëqyrjen e projektit definohen në dokument. Rregullat për organizimin dhe zbatimin e garave dhe sfidat për inkurajimin e inovacionit në fushat prioritare të shkencës dhe teknologjisë 

Për të gjitha informacionet shtesë ju mund:

 • të na vizitoni në zyrën e kontaktit të Fondit në adresën rr. GTC, lokali 6 D.E. 220, Shkup, R. e Maqedonisë V.
 • të na shkruani në adresën e postës elektronike: O2predizvik@fitr.mk
 • për të thirrur në numrin e telefonit: 02 3145 258

Në mënyrë që t’ju ndihmojmë gjatë përgatitjes së propozim-projekteve, për kohëzgjaten e thirrjes Fondi do të organizojë ngjarje-informacioni dhe takime konsultative me mundësinë e shkëmbimit të përvojave me sipërmarrës të suksesshëm dhe startup (fillestarë). Informacionet për këto aktivitete do të jenë të publikuara në kohën e duhur në faqen e internetit të Fondit dhe në profilin tonë në Facebook.

Pjesëmarrësit e O2 sfidës II – Ballafaqimi i ndryshimit klimatik do të fitojnë mundësinë e ndihmës mentoruese gjatë përgatitjes së aplikacioneve të tyre. Për atë qëllim, parashihet mirëmbajtja e ngjarjes së mentorimit “Ndryshimit klimatik dhe ajrit të pastër”, organizuar nga Ambasada e Izraelit për Republikën e Maqedonisë së Veriut dhe Maqedoninë 2025

Të gjithë aplikuesit e interesuar për O2 sfidë II – Ballafaqimi me ndryshimet klimatike, duke marrë pjesë në këtë ngjarje do të kenë mundësinë:

 • të fitojnë ndihmë individuale të këshillimit dhe të mentorimit nga ana e menaxherëve vendas dhe të pronarëve të bizneseve me përvojë në zhvillimin e biznesit dhe promovimin e produkteve në tregun vendor dhe më gjerë;
 • të dëgjojë leksione motivuese nga ekspertë/ndërmarrës të lartë të Maqedonisë dhe të huaj;
 • të krijojnë kontakte biznesi me startup-et izraelite të cilët punojnë në fushën e ndryshimit klimatik dhe ajrit të pastër dhe kanë përvojë në mbrojtjen e mjedisit jetësor
 • Këshillim i vazhdueshëm me mentorë izraelitë dhe / ose kompani fillestare që punojnë në fushën e ndryshimit të klimës dhe ajrit të pastër dhe kanë përvojë në mbrojtjen e mjedisit.

Për regjistrimin e ngjarjes, ju lutemi ta plotësoni formularin në linkun e mëposhtëm.

Të gjithë pjesëmarrësit në O2 sfidë II do të fitojnë mundësinë gjatë vitit 2020 të shfrytëzojnë një masë aktive për të papunët – Trajnim për kualifikime dhe aftësi profesionale në përputhje me kërkesat dhe nevojave tuaja. Trajnimet do të realizohen me mbështetjen e UNDP, në partneritet me Agjencinë e Punësimit të Republikës së Maqedonisë së Veriut (APRMV), me mbështetjen financiare të siguruar nga Agjencia Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim (SDC).

Garuesi do ta marrë këtë mundësi pavarësisht nga rezultati i vlerësimit të propozim-projektit. Faktori kryesor për shfrytëzimin e masës dhe realizimin e trajnimit është nevoja e garuesit për punësim të fuqisë punëtore profesionale dhe të kualifikuar.

Realizimi i trajnimit fillon pasi të keni identifikuar më parë nevojat e garuesit (si punëdhënës i ardhshëm), dhe më pas ndjek identifikimin dhe vërtetimin e zbatuesve të mundshëm të trajnimit profesional. Zbatues i trajnimit mund të jetë garuesi i cili në këtë rast do të ketë statusin e trajnuesit dhe punëdhënësit të ardhshëm. Programi ose plani i trajnimit modifikohet ose hartohet së bashku me zbatuesin e trajnimit në përputhje me nevojat e garuesit. Në rast kur ai/ajo paraqitet vetë në rolin e trajnuesit, ai/ajo do të fitojë mbështetje profesionale për hartimin e planit të trajnimit.

Trajnimi për kualifikimet profesionale mund të realizohet në një periudhë prej 2 deri në 4 muaj, paralelisht në hapësirat e garuesit të zbatuesit të trajnimit dhe/ose në hapësirat e punës së garuesit, në përputhje me planin e trajnimit të përcaktuar më parë.

Personat që do të marrin pjesë në trajnim duhet të jenë persona të papunë të lajmëruar në regjistrat e APRMV. Numri i personave të përfshirë në trajnim do të varet nga numri i punësimeve të kërkuara, d.m.th do të jetë dy herë më i lartë se numri i punësimeve të ardhshme.

Nëse të gjitha aktivitetet përgatitore janë përfunduar me sukses dhe nënshkruhet një marrëveshje për realizimin e trajnimit, ndërmarrja juaj merr përsipër të punësojë të paktën 50% të kandidatëve të papunë që kanë përfunduar me sukses trajnimin, për një periudhë prej të paktën 6 muajsh.

Përzgjedhja e kandidatëve të interesuar për trajnim bëhet nga Garuesi, në bazë të kritereve të përcaktuara më parë brenda kërkesës (shkalla e arsimit, përvoja e mëparshme e punës, etj.). Përzgjedhja përfundimtare e personave që do të përfshihen në trajnim do të varet nga oferta e punësimit të punëdhënësit, sepse personi i papunë i cili do të refuzojë ofertën e punës pas përfundimit të trajnimit, është i detyruar të kthejë mjetet e marra gjatë kohës së trajnimit , përveç në rastin e punësimit me një punëdhënës tjetër.

Lartësia e mbështetjes financiare                            

Personat të cilët do ndjekin trajnimin do të fitojnë kompensim mujor në lartësi prej 9,000 denarë, përfshirë sigurimin në rast aksidenti në vendë të punës dhe tatimin mbi të ardhurat personale për kohëzgjatjen e trajnimit (2 deri në 4 muaj).

Garuesit e trajnimeve mund të marrin kompensim të përgjithshëm në lartësi deri në maksimum prej 30,000 denarë për person për trajnim.

Më shumë informacione në telefonat/linkun e mëposhtëm:

Suzana Ahmeti suzana.ahmeti@undp.org 072204140

Urim Kasapi urim.kasapi@undp.org 070364775

Do të merrni informacione dhe udhëzime më të hollësishme në informacion-ngjarjet dhe takimet konsultative që do të organizohen nga Fondi.