Thirrja e re publike e FIZHT - 5 milionë euro për të mbështetur zhvillimin teknologjik të ndërmarrjeve vendase

Thirrja e re publike e Fondit për Inovacione dhe Zhvillim Teknologjik dedikohet për ndërmarrjet mikro, të vogla dhe të mesme, me të cilën janë në dispozicion pesë milionë euro për të mbështetur zhvillimin teknologjik të ndërmarrjeve vendase dhe institucioneve shëndetësore private, përmes thirrjes publike “Grante të bashkëfinancuara për zhvillim teknologjik dhe rritje të përshpejtuar ekonomike”.

Me këtë thirrje, FIZHT po ndihmon ndërmarrjet vendase të krijojnë kushte për tejkalimin e pasojave të krizës ekonomike, për të arritur rritje të përshpejtuar, për të rritur konkurrencën në tregjet ndërkombëtare dhe rezistencën ndaj krizave pandemike dhe klimatike, përmes prezantimit të teknologjive të reja, inovative, të avancuara, “gjelbra” dhe digjitale për transformimin e tyre.

Fondi siguron mbështetje financiare për mikrondërmarrjet deri në 70 për qind të buxhetit të përgjithshëm të projektit, por jo më shumë se 2,5 milionë denarë, për ndërmarrjet e vogla deri në 70 për qind, por jo më shumë se 5 milionë denarë, dhe për ndërmarrjet e mesme deri në 60 për qind, por jo më shumë se 10 milionë denarë. Aplikanti siguron bashkëfinancimin e tij prej 30% për ndërmarrjet mikro dhe të vogla, gjegjësisht deri në 40% për ndërmarrjet e mesme nga buxheti i përgjithshëm i projektit.

Një pjesë e aktiviteteve që janë të pranueshme për mbështetje përmes këtij instrumenti janë: furnizimi dhe vendosja e teknologjive të reja, inovative, të avancuara, ‘të gjelbra’ dhe digjitale për transformimin e proceseve të prodhimit dhe të biznesit, zhvillimi dhe vendosja e proceseve dhe standardeve të reja më ekologjike për prodhim dhe punë, përmirësimi i produktivitetit dhe efikasitetit të prodhimit dhe/ose proceseve të biznesit. Si shpenzime të pranueshme do të konsiderohen pagat bruto për punonjësit, shpenzimet për mbështetjen teknike, hulumtimin, zhvillimin, digjitalizimin, furnizimin dhe dhënien me qira të pajisjeve, softuerëve, mjeteve të TIK-ut ose lëndëve të para, si dhe shpenzime që lidhen me zbatimin e planit të zhvillimit teknologjik të ndërmarrjes.

Aplikantët e pranueshëm janë ata që plotësojnë kriteret e përcaktuara në rregulloren e instrumentit, gjegjësisht: një shoqëri tregtare ose një institucion shëndetësor privat, aplikanti nuk është i lidhur me një ndërmarrje tjetër ose ISHP, të ardhurat vjetore të së cilës i kalojnë 10 milionë euro dhe numri mesatar i punonjësve. nuk i kalon 250 nga vitet e mëparshme fiskale, nuk ka detyrime të maturuara dhe të papaguara me vonesë mbi 90 ditë ndaj institucioneve financiare dhe që plotëson kushtet e Ligjit për Kontrollin e Ndihmës Shtetërore dhe që nuk ka marrë ndihmë financiare nga një institucion tjetër shtetëror për të njëjtin projekt.

Gjatë evaluimit të projekteve, kriteri i ndikimit në zhvillimin ekonomik (45 pikë) sjell numrin më të madh të pikëve, më pas do të vlerësohet progresi teknologjik dhe shkalla e digjitalizimit (35 pikë) dhe cilësia e projektit dhe kapaciteti i ekipit të projektit me nga 10 pikë secili nga rezultati total. Përparësi gjatë vlerësimit të projekteve do të kenë ndërmarrjet me drejtuese dhe/ose pronare gra, projektet nga rajonet më pak të zhvilluara dhe ndërmarrjet që kanë përfshirë në ekipin e projektit të paktën një docent, profesor universitar të asociuar ose të regullt dhe/ose doktorant që do të përfshihet në projekt. Qëllimi është inkurajimi i sipërmarrjes femërore si dhe zhvillimi i balancuar rajonal.

Thirrja publike “Grante të bashkëfinancuara për zhvillim teknologjik për rritje të përshpejtuar ekonomike” është e hapur deri më 29.02.2024, ora 14:00 dhe ndërmarrjet mund të aplikojnë ekskluzivisht në mënyrë elektronike. Më shumë informacion rreth thirrjes mund të gjeni në: www.fitr.mk ose në: zabrzanrast2024@fitr.mk