HAKATON: Е-SHËNDETËSI

Zgjidhje elektronike për shëndet më të mirë me FIZHT dhe Rosh

Në bazë të nenit 27 të Ligjit të Veprimtarisë Inovative („Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë“ nr. 79/13, 137/13, 41/14, 44/15, 6/16, 53/16, 190/16 dhe 64/18), Rregullat për organizimin dhe kryerjen e garave ose sfidave për të inkurajuar inovacionin në fushat prioritare të shkencës dhe teknologjisë nga 20.01.2020,, Rregullat për plotësimin e Rregullave për organizimin dhe kryerjen e garave dhe sfidave për të inkurajuar inovacionin në fushat prioritare të shkencës dhe teknologjisë nga 16.03.2020 dhe Rregullat për plotësimin e Rregullave për organizimin dhe kryerjen e garave dhe sfidave për të inkurajuar inovacionin në fushat prioritare të shkencës dhe teknologjisë nga 01.06.2020,BordiDrejtues i Fondit të Inovacioneve dhe Zhvillimit Teknologjik në ditën XX.XX.2021, miratoi tekstin e thirrjes publike për pjesëmarrje në sfidë:

 

Pandemia e shkaktuar nga virusi COVID-19 ka kontribuar në ndryshime të rëndësishme në jetën e përditshme të të gjithë popullsisë dhe më tej u përqendrua në shëndetin dhe sistemet shëndetësore në të gjithë botën.Hakatoni i E-shëndetësi u krijua për t’iu përgjigjur nevojave të qytetarëve dhe për të lehtësuar rrugën për të trajtuar sfidat që lidhen me parandalimin e sëmundjeve të caktuara.

Me këtë thirrje, Fondi i Inovacioneve dhe Zhvillim Teknologjik (FIZHT) në bashkëpunim me Rosh Maqedoni si partner korporativ, së bashku me Ministrinë e Shëndetësisë dhe Administratën e Shëndetësisë Elektronike si partnerë të implementimit, janë përfshirë në përpjekjet për të përmirësuar shëndetin e qytetarëve nga zgjidhje mbështetëse të cilat kontribuojnë në menaxhim më të mirë të pasojave të pandemisë si dhe në ngritjen e vetëdijes për rëndësinë e parandalimit dhe zbulimit të hershëm të sëmundjeve malinje tek gratë.

Qëllimi i hakatonit është të inkurajojë dhe motivojë qytetarët dhe organizatat të mendojnë në mënyrë që të zhvillojnë zgjidhje inovative dhe krijuese për të parandaluar sëmundjet dhe për të ruajtur shëndetin e popullsisë në dy fushat e mëposhtme:

 • menaxhim më i mirë i sistemit shëndetësor përballë kushteve të pandemisë COVID-19 (parandalim dhe menaxhim më i mirë i grupeve të pacientëve me rrezik të lartë), dhe
 • shëndeti i grave (parandalimi për të zvogëluar rrezikun e sëmundjeve malinje).

Zgjidhjet e propozuara duhet të demonstrojnë potencialin për aplikim në sistemet operative të shëndetit publik.

  • Zgjidhje për të lehtësuar monitorimin dhe azhurnimin e informacioneve nga autoritetet në lidhje me virusin COVID-19 dhe masat parandaluese
  • Zgjidhje për monitorimin dhe mbajtjen më të lehtë të shënimeve të qytetarëve që morën vaksinë kundër virusit COVID-19 në vend ose jashtë vendit
  • Zgjidhjet me të cilat pacientët me rrezik të lartë të ndërlikimeve të virusit COVID-19 do të zgjidheshin në sistem (për t’i dhënë njoftim shtëpisë dhe institucionit ku do të referohet)
  • Zgjidhje për zbulimin e hershëm të kancerit të gjirit
  • Zhvillimi i pasaportës dixhitale për shëndetin e grave ku çdo grua do të dërgojë kontrollimin dhe ekzaminimet e gjirit, qafës së mitrës (HPV) dhe statusit të vaksinimit (për HPV dhe HBV)

  Listapërmbanvetëmsugjerimetëzgjidhjevetëmundshmepërtëcilatekipetmundtëpunojnëdhe e njëjtanukështëkufizuese

Propozim-projektet mund të jenë në formën e një aplikacioni në internet ose celular ose formë tjetër të produktit që synon të zgjidhë një problem specifik me të cilin përballet një grup qytetarësh në ndonjë nga fushat e mësipërme ose të dixhitalizojë një shërbim ekzistues ose të përmirësojë një zgjidhje ekzistuese brenda sistemit shëndetësor.Tënjejtitduhettëjenëtëdestinuarapërkategoritë e qytetarëvetëprekurngafushat e mësipërme.

Sfida është e hapur për të gjithë individët, grupet, organizatat dhe kompanitë e interesuara që besojnë se mund të japin një kontribut krijues në arritjen e qëllimeve të mësipërme.

Në përputhje me këtë, aplikuesi mund të jetë:

 • Shoqëria tregtare e themeluar në përputhje me Ligjin për shoqëritë tregtare dhe e regjistruar në Regjistrin Qendror të Republikës së Maqedonisë së Veriut
 • Ekipi i përbërë nga të paktën 2 dhe më së shumti 5 (pesë) anëtarë persona fizikë ose
 • Person fizik

Nëse një person fizik aplikon, i njëjti do të përfshihet në ekipe që kanë mungesë të anëtarëve me profilin e duhur. Në mënyrë që të arrihen rezultatet më të mira gjatë hakatanit, rekomandohet që çdo ekip i regjistruar të ketë të paktën një inxhinier të fushës IT (programues), një person në fushën e shkencave natyrore ose mjekësore, një projektues dhe një person me përvojë në drejtimin e një biznesi/sipërmarrës.

Në rast se një shoqëri tregtare paraqitet si aplikuese, e njëjta duhet të plotësojë kriteret e mëposhtme të përshtatshmërisë:

 • të ardhurat vjetore të aplikuesit nuk duhet të kalojnë 1,000,000 (një milion) euro në kundërvlerë të denarit, sipas raporteve financiare për dy vitet e mëparshme fiskale;
 • numri mesatar i të punësuarve nuk duhet të kalojë 250 të punësuar;
 • nga momenti i regjistrimit të ndërmarrjes deri në momentin e paraqitjes së një propozim-projekti në fond nuk kanë kaluar më shumë se 6 (gjashtë) vjet;
 • ndërmarrja është në pronësi të një personi fizik dhe/ose juridik (i cili nuk është në pronësi të shtetit),/shoqërisë ose fondacionit dhe/ose institucionit që kryen arsimin e lartë, d.m.th veprimtarinë kërkimoro-shkencore (me pjesën e pronësisë në aplikuesin deri në 20% );
 • aplikuesi ose ortakët e tij/saj/aksionarët nuk janë drejtpërdrejt ose indirekt pronarë të mbi 20% në një tregti/kompani tjetër/të ardhurat vjetore individuale të të cilave tejkalojnë 1,000,000 (njëmilion) euro në kundër vlerë në denarë në dy vitet e mëparshme fiskale dhe mesatarja e numrit individual të të punësuarve nuk ikalon 250 të punësuar, përveç në rast të lidhjes me një arsim të lartë, përkatësisht institucion kërkimor-shkencor;
 • kundër tij nuk është ngritur procedurë falimentimi ose procedurë likuidimi;
 • të ketë shlyer detyrimet e duhura mbi bazën e detyrave dhe kontributeve publike;
 • asnjë procedurë nuk ka filluar kundër tij për ekzekutimin me forcë të kërkesave monetare të prapambetura;
 • në pajtim me Ligjin e Kontrollit të Ndihmës Shtetërore dhe Dekretin për kushtet dhe procedurën e dhëniessë ndihmës me rëndësi të vogël (de minimis) për të përmbushur kushtet e mëposhtme:
 • të mos ketë grumbulluar më shumë se 200,000 (dyqind mijë) Euro ndihmë të vogël për një periudhë prej tre viteve fiskale, përfshirë shumën e kërkuar të fondeve nga fondi;
 • të mos ketë grumbulluar më shumë se 100,000 (njëqind mijë) euro ndihmë të vogël për një periudhë prej tre viteve fiskale, përfshirë shumën e kërkuar të fondeve nga fondi, nëse kompania është aktive në sektorin e transportit rrugor;
 • të mos jetë në vështirësi (kompani në vështirësi është një ndërmarrje që nuk është në gjendje të përmbushë detyrimet e saj nga burimet e veta ose me fonde që mund të marrë nga pronari / aksionarët ose kreditorët e saj për të ndaluar humbjet, të cilat pa ndërhyrje të jashtme nga ofruesit sigurisht që do të çojnë në mbyllje afatshkurtër dhe afatgjatë të ndërmarrjes), dhe
 • të merret me prodhimin e qymyrit.

Në rast se një ekip paraqitet si Aplikues dhe propozimi i projektit i të cilit ka kaluar fazën e përzgjedhjes, Aplikuesi është i detyruar që brenda 30 ditëve kalendarike pas marrjes së Njoftimit të përzgjedhjes së projektit, të krijojë një kompani në të cilën të paktën 51% themelues do të jenë themelues, e anëtarët e ekipit, e cila kompani do të marrë të gjitha të drejtat dhe detyrimet në lidhje me zbatimin e projektit dhe të cilat do të përmbushin kriteret e pranimit të këtij neni dhe të gjithë thirrjes publike.

Buxheti i përgjithshëmpërhackathonështë 30,000 euronëkundërvlerëme denarë, e cilaështëshumamaksimale e fondevepërfinancimin e njëpropozimiindividualtëprojektit. Fondetsigurohennëraportin: 51% tëpartneritkorporativRoshdhe 49% tëFIZHT.

Pagesa e fondeve do të bëhet si më poshtë: 50% paraprakisht, pas nënshkrimit të kontratës, dhe 50% e mbetur do të paguhet pas zbatimit të vendimit dhe dorëzimit të një raporti përfundimtar.

Afati i fundit për realizimin e projekteve është deri në 60 ditë. Bazuar në rrethana të justifikuara, fondi mund të miratojë zgjatjen e zbatimit të projektit për një (1) muaj shtesë.

 • aktivitete për hulumtim dhe zhvillim;
 • zhvillimi i linjave të pilotëve/prodhimit dhe/ose shërbimit;
 • aktivitete për testimin dhe vlefshmërinë e produkteve/shërbimeve/proceseve të reja përparuese;
 • aktivitete për testimin e tregut dhe vlefshmërisë të shfrytëzuesve potencialë;
 • aktivitete të lidhura me mbrojtjen e pronësisë intelektuale dhe
 • dizajni
 •  
 • Pagat bruto me shtesat e pagës të përfshira të përcaktuara në përputhje me Ligjin e Marrëdhënievetë Punës (punë në pushime, punë të së dielës, punë në turne, punë natën, etj.) Për personat që janë ose do të punësohen nga shfrytëzuesi dhe marrin pjesë drejtpërdrejt në zbatimin e projektit. Shuma e pagave bruto për punonjësit e angazhuar në projekt duhet të korrespondojë me praktikat e vendosura të përfituesit para fillimit të projektit, të reduktuara nga shuma e subvencionit të mundshëm shtetëror të marrë në bazë të pagës.;
 • Furnizimi dhe/ose huazimi i pajisjes dhe materiale harxhuese për hulumtim dhe zhvillim;
 • Nënkontraktimi i shërbimeve të kërkimit dhe zhvillimit (p.sh. testimi, shërbimet laboratorike, etj.);
 • Angazhimi i ekspertëve/këshilltarëve për hulumtim dhe zhvillim;
 • Punësimi i konsulentëve për nevoja të lidhura drejtpërdrejt me rezultatet e projektit (ekspertizë në menaxhimin e inovacionit, menaxhimin financiar, mobilizimin e aseteve, zhvillimin e biznesit, ekspertizën e marketingut në testimin e tregut dhe vlerësimin e përfituesve të mundshëm, çështjet juridike, mbrojtjen e pronës intelektuale, etj.);
 • Përgatitja dhe parashtrimi i kërkesës për patent, mbrojtje të markës tregtare dhe/ose dizajnit industrial
 • Mbështetje për zyrën dhe biznesin (marrja me qira e hapësirës për zyre, shpenzimet e përgjithshme, tarifat bankare, shërbimet e kontabilitetit, pritja dhe llojet e tjera të kostove operative në lidhje me zbatimin e projektit) në një shumë maksimale prej 15% të buxhetit total të projektit.
 •  
   • shpenzime për furnizimin e të mirave, shërbimeve dhe gjërave të ndërmarrjeve publike vendore, përveç shpenzimeve të përgjithshme;
   • shpenzime të kamatës ose borxhit nga ana tjetër ;
   • shpenzimetdheprovizionetpërhumbjetoseborxhet e kaluaraosetëmundshmenëtëardhmen;
   • mbulimi i humbjeve për shkak të ndryshimit të valutës, taksave dhe dënimeve;
   • shpenzime të ushqimit dhe hotelerisë;
   • shpenzimet e rekrutimit të stafit (shpenzimet e postimit të vendit të punës, komisionet nga agjencitë e punësimit, shpenzimet në lidhje me përzgjedhjen e kandidatëve, etj.) Dhe shpenzimet e zhvendosjes;
   • blerja e tokësosendërtesave, përfshirërinovimin;
   • pagesa në para nga llogaria e caktuar e projektit;
   • aktivitetet e eksportit (shpenzimet që lidhen drejtpërdrejt me eksportin e produkteve, krijimin dhe funksionimin e rrjetit të shpërndarjes, etj. Ose për shpenzimet e tjera aktuale të aplikuesit në lidhje me aktivitetet e eksportit);
   • tarifat vjetore të mirëmbajtjes së patentave (me përjashtim të rasteve të arsyetuara mirë të vlerësuara si shpenzimi lejueshëmkur vlerësohen propozimet e projektit)
   • shtesa pagash në formën e pagës së pushimeve, paga e trembëdhjetë, suksesi në punë, etj.;
   • shpenzime për shërbimet e konsultimit të siguruara nga ana e pronarit/reve të shfrytëzuesit si dh të personave zyrtar të shfrytëzuesit (drejtuesi/ drejtori);
   • shpenzime për shërbimet e konsultimit të siguruara nga persona të cilët janë të punësuar te shfrytëzuesi;
   • marrja me qirja e hapësirës së blerësit i cili merr pjesë në aktivitetet e projektit ose është i lidhur me shfrytëzuesin;
   • furnizimi i automjeteve transportuese të mallrave nga ndërmarrjet që kryejnë transport rrugor të mallrave me qira ose kompensim;
   • furnizimi i automjeteve të pasagjerëve (me përjashtim të rasteve mirë të arsyetuara të vlerësuara si shpenzim i lejueshëm gjatë vlerësimit të propozim-projekteve);
   • shpenzime të furnizimit të pajisjeve të përdorura;
   • tatimi mbi vlerën e shtuar (TVSH) për të gjitha furnizimet nga paragrafi 1 i këtij neni;
   • shpenzime për marketing të drejtpërdrejt dhe

   • shpenzime për realizimin e aktiviteteve të cilat më parë kanë qenë të financuara nga burime të tjera.

  • Komisioni i vlerësimit dhe përzgjedhjes është i përbërë nga :

   • Një (1) ekspert në fushën e sfidës
   • Një (1) ekspert në fushën e zhvillimit të biznesit dhe/ose marketingut dhe shitjeve
   • Një (1) përfaqësues i ROSH Maqedonisë
   • Një (1) përfaqësues i Administratës Shëndetësore Elektronike
   • Një (1) përfaqësues i Fondit

   Komisioni punon në bazë të Rregullores së Procedurës së Komisionit të Vlerësimit dhe përzgjedhjes, të cilat miratohen në mbledhjen e parë të Komisionit.

    

   KUJDES: Me kërkesë të anëtarëve të Komisionit, Fondi mund të angazhojë ekspertë të cilët do të japin mendim eksperti për aplikime të caktuara, të përshtatshme për fushën e tyre të ekspertizës. Në rast të tillë, mendimi i ekspertit do të merret parasysh nga anëtarët e Komisionit kur vlerësojnë aplikimin.

Procedura, nga marrja e aplikacioneve të arritura deri në përzgjedhjen dhe marrja e vendimit përfundimtar për përzgjedhjen dhe ndarjen e mjeteve financiare për shfrytëzuesin/ëve, përbëhet nga hapat e mëposhtëm:

 

 • Kontroll administrativ i dokumentacionit të projektit (nëse është i plotë dhe në përputhje me kushtet e përshtatshërisë të cekura në thirrjen publike)
 • Vlerësimi i parë i propozim-projektit (parapërzgjedhja)
  • Parapërzgjedhja kryhet në bazë të rëndësisë së paraqitur në propozim-konceptin së bashku me buxhetin dhe kapacitetin e ekipit të projektit
 • Përzgjedhja e propozim-projekteve më të mira
  • Përzgjedhja kryhet në bazë të kritereve të vlerësimit dhe të përzgjedhjes
  • Piçing, respektivisht prezantimi i propozim-projekteve të parapërzgjedhura para Komisionit për vlerësim dhe përzgjedhje
 • Nënshkrimi i kontratave
 • Bazuar në propozim-konceptet e paraqitura, Komisioni i Vlerësimit dhe Përzgjedhjes do të bëjë një parapërzgjedhje të kandidatëve për pjesëmarrësit në hakaton. Pjesëmarrësit/propozim-konceptet e parapërzgjedhura do të jenë pjesë e një hakaton 48-orësh me prani në internet, ku me mbështetje profesionale nga FIZHT, Rosh, Administrata për shëndetësi elektronike dhe partner tjerë të organizatave/institucioneve do të bëjnë prototip ose një version demo të zgjidhjes.
 • Në fund të hakatonit, ekipet do të paraqesin zgjidhjet e tyre përpara Komisionit të Vlerësimit dhe Përzgjedhjes, pasuar nga përzgjedhja përfundimtare dhe përzgjedhja e fituesit/ëve.
 • Subjektet juridike të shpërblyera do të jenë të detyruar me mjetet e ndara brenda 60 ditëve nga dita e nënshkrimit të kontratës me Fondin për të përgatitur dhe hedhur në treg një version pune të vendimit.
 •  
 • Во оценувањето на предлог-решенијата комисијата ќе се фокусира на следните критериуми:

  1. Релевантност на идејата и степен на иновативност (15%),
  2. Капацитет на проектниот тим (20%),
  3. Квалитет на проектот и презентација на решението (15%), и
  4. Можност и план за имплементација и пазарен потенцијал (30%),
  5. Влијание на решението (20%).

  Фондот го задржува правото да преговара со натпреварувачите по однос на дефинирање на активностите и деталите во буџетот на проектот врз основа на препораки добиени од Комисијата за оценување и избор, пред потпишување на Договор за доделување на награда.

  Фондот го задржува правото да не додели награда доколку нема доволно квалитетни предлог-проекти или не се исполнети условите за доделување на наградата согласно овие Правила и условите наведени во Јавниот повик.

  Критериумите за оценување се дадени на следниов линк – Табела за оценување.

 • Zgjidhjet e bëra do të jenë plotësisht dhe falas në dispozicion deri tek të gjithë qytetarët e Republikës së Maqedonisë së Veriut, të paktën brenda një viti pas përfundimit të projektit.Politika për qasjen dhe shfrytëzimin e zgjidhjeve për qytetarët e vendeve të tjera përcaktohet nga aplikuesi.

Kur aplikoni, duhet të dorëzohen dokumentet e mëposhtme:

 • Forma e propozim-konceptit të plotësuar mjeshtërisht, e disponueshme përmes faqes në internet të Fondit
 • biografitë e shkurtra të njerëzve kryesorë të angazhuar në projekt (më së shumti pesë persona).

I gjithë dokumentacioni duhet të dorëzohet në gjuhën maqedonase. Dokumentacioni i projektit duhet të dorëzohet në formularët e përgatitura nga ana e Fondit.

Dokumentacioni i projektit së bashku me biografitë e shkurtra që do të bashkëngjiten në formularin e aplikimit, në dispozicion në lidhjen e mëposhtme: https://fitr.mk/hakatonzdravstvoduke klikuar butonin“Apliko”.

Në rast se garuesit i ndahet një shpërblim, Fondi mbanë të drejtën të kërkojë edhe dokumentacion tjetër, i cili duhet të paraqitet sa më shpejt që të jetë e mundur.

Afati i fundit për të aplikuar në thirrjen publike është deri në 17.06.2021, deri në ora 14:00.

Për financim do të konsiderohen vetëm ato propozim-projekte që janë dorëzuar në mënyrën e mësipërme dhe brenda afatit të caktuar.

Hakatoni do të mbahet në internet (on-line) në periudhën 25-27 Qershor 2021.

Rregullat dhe procedurat për zbatimin, monitorimin dhe mbikëqyrjen e projektit definohen në dokument. Rregullat për organizimin dhe zbatimin e garave dhe sfidat për inkurajimin e inovacionit në fushat prioritare të shkencës dhe teknologjisë (pdf) nga 20.01.2020 dhe Rregullat për plotësimin e Rregullave për organizimin dhe zbatimin e garave dhe sfidat për inkurajimin e inovacionit në fushat prioritare të shkencës dhe teknologjisë nga 16.03.2020 dhe 01.06.2020.

Për të gjitha informacionet shtesë ju mund:

të na shkruani në adresën elektronike: hakaton.zdravstvo@fitr.mk

të thirrni në numrin e telefonit: 02 3145 258

Në mënyrë që t’iu ndihmojmë në përgatitjen e propozim-projekteve, Fondi do të organizojë informacione-ngjarje gjatë thirrjes; ndihmë teknike falas nga ekspertët; dhe punëtori të mentorimit.

Informacionet për këto aktivitete do të publikohen në kohën e duhur në faqen e internetit të hakatonit https://hackathon.ehealth.mk/, faqja e internetit të Fondit,si dhe në profilet zyrtare të Fondit dhe rrjeteve sociale RoshMaqedonisë (Facebook dhe Instagram).