Konkursi publik për instrumentin e mbështetjes: Grantet e bashkëfinancuara për komercializimin e inovacioneve

Bazuar në nenin 25 paragrafi 4 të Ligjit të veprimtarisë inovative (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 79/13, 137/13, 41/14, 44/15, 6/16, 53/16, 190/16 dhe 64/18) dhe neni 14 i Rregullores mbi instrumentin e mbështetjes- Grantet e bashkëfinancuara për komercializimin e inovacioneve, nr.01- 2572 /5 nga 19.07.2021, Fondi i Inovacioneve dhe i Zhvillimit Teknologjik më 04.10.2022, shpall një Konkurs Publik për financim nën instrumentin për mbështetjen “Grantet e bashkëfinancuara për komercializimin e inovacioneve”.

Qëllimi i instrumentit për mbështetje grante të bashkëfinancuara për komercializimin e inovacioneve është të inkurajojë rritjen e aktiviteteve kërkimore dhe zhvillimore në sektorin privat, të inkurajojë bashkëpunimin midis sektorit privat dhe institucioneve të arsimit të lartë dhe kërkimit shkencor, si dhe forma të tjera të bashkëpunimit për komercializimin e inovacioneve.

Instrumenti ka për qëllim ndërmarrjet që duan të zhvillojnë një produkt, shërbim ose proces inovativ, vetëm ose në bashkëpunim me një ndërmarrje dhe/ose institucion tjetër që kryen arsimin e lartë, pra veprimtarinë kërkimore shkencore. Instrumenti ofron mbështetje financiare për ndërmarrjet e regjistruara në Republikën e Maqedonisë së Veriut në mënyrë që të zhvillojnë dhe zbatojnë zgjidhje inovative, duke përfshirë mbështetjen për ndërmarrjet me potencial të lartë rritjeje.

Mbështetja përmes këtij instrumenti do t’i ndahet projekteve me një qëllim të qartë tregtar që janë në fazën prototip (ose faza e përshtatshme në varësi të llojit të produktit, shërbimit, procesit inovativ) deri në fazën para-komerciale (para-tregut).

Përmes këtij instrumenti Fondi i Inovacioneve dhe i Zhvillimit Teknologjik siguron mbështetje financiare në shumën maksimale prej 20,000,000.00 (njëzet milionë) denarë, dhe atë:

 • për ndërmarrjet, numri mesatar i të punësuarve të të cilëve është deri në 50 (pesëdhjetë) punonjës dhe të ardhurat vjetore në dy vitet e fundit janë më pak se 2,000,000.00 (dy milionë) euro, duke financuar deri në 70% të buxhetit të përgjithshëm të projektit, respektivisht
 • për ndërmarrjet, numri mesatar i të punësuarve të të cilëve është nga 50 (pesëdhjetë) në 250 (dyqind e pesëdhjetë) dhe të ardhurat vjetore të të cilëve në dy vitet e fundit janë më shumë se 2,000,000.00 (dy milionë) euro, dhe më pak se 10,000,000.00 (dhjetë milionë) euro, duke financuar deri në 60% të buxhetit të përgjithshëm të projektit.

 

Shuma e të ardhurave vjetore të realizuara dhe numri mesatar i punonjësve përcaktohet në përputhje me raportet financiare për vitin 2021 dhe 2020.

  • të jetë një shoqëri tregtare e themeluar në përputhje me Ligjin e Shoqërive Tregtare dhe e regjistruar në Regjistrin Qendror të Republikës së Maqedonisë së Veriut;
  • të ardhurat vjetore të aplikuesit nuk duhet të kalojnë 10.000.000 (dhjetë milionë) euro, sipas raporteve financiare për dy vitet e mëparshme fiskale;
  • numri mesatar i të punësuarve sipas raporteve financiare për dy vitet e mëparshme nuk duhet të kalojë 250 punonjës;
  • të mos jetë i lidhur (sipas Ligjit të Shoqërive Tregtare) me një ndërmarrje tjetër, të ardhurat vjetore të së cilës tejkalojnë 10.000.000 (dhjetë milionë) euro dhe numri mesatar i të punësuarve nuk i kalon 250 në dy vitet e mëparshme fiskale, përveç në rast të lidhjes me arsimin e lartë, respektivisht institucioni kërkimor shkencor;
  • aplikuesit me më shumë se 3 (tre) vjet ekzistencë deri në momentin e aplikimit nuk kanë pësuar humbje në përputhje me raportet financiare për dy vitet e fundit kalendarike, në përputhje me nenin 14 paragrafi 1 nënparagrafi 5 i Rregullores dhe dispozitat e Konkursi Publik. Duke marrë parasysh krizën ekonomike të vitit 2020 të shkaktuar nga pandemia Covid 19, vetëm viti 2021 do të konsiderohet autoritativ për të kontrolluar humbjen e realizuar;
  • aplikuesi, deri në momentin e aplikimit të thirrjes publike, nuk ka asnjë projekt aktual (aktiv) që mbështetet financiarisht nga Fondi në bazë të ndonjë prej instrumenteve mbështetës;
  • asnjë procedurë falimentimi ose likuidimi nuk është filluar kundër tij;
  • të ketë shlyer detyrimet e duhura në bazë të detyrave dhe kontributeve publike;
  • nuk ka filluar asnjë procedurë kundër tij për ekzekutimin me forcë të kërkesave monetare të prapambetura;
  • të plotësojë kushtet e Ligjit për Kontrollin e Ndihmës Shtetërore dhe kushtet e nenit 6 të Dekretit mbi kushtet dhe procedurën e ndarjes së ndihmës horizontale.

   

  Në rast të propozim-projekteve të paraqitura nga konsorciumi, propozim-projekti në emër të konsorciumit paraqitet nga aplikuesi kryesor. Anëtarët e konsorciumit mund të jenë: ndërmarrje, arsim i lartë dhe institucione kërkimore shkencore nga vendi dhe jashtë tij.

   

  Çdo anëtar i konsorciumit duhet të plotësojë kriteret e mëposhtme: të

  • ardhurat vjetore nuk duhet të kalojnë 10,000,000.00 (dhjetë milionë) euro, sipas raporteve financiare për dy vitet e mëparshme fiskale, përveç rasteve kur anëtari i konsorciumit është një institucion i arsimit të lartë ose kërkimit shkencor;
  • numri mesatar i të punësuarve sipas raporteve financiare për dy vitet e mëparshme nuk duhet të kalojë 250 punonjës, përveç rasteve kur anëtari i konsorciumit është një arsim i lartë, pra institucion kërkimor shkencor;
  • asnjë procedurë falimentimi ose likuidimi nuk është filluar kundër tij;
  • të ketë shlyer detyrimet e duhura në bazë të detyrave dhe kontributeve publike;
  • ndaj tij nuk është filluar asnjë procedurë për ekzekutimin me forcë të kërkesave monetare të prapambetura, për të përmbushur kushtet e Ligjit për Kontrollin e Ndihmës Shtetërore dhe kushtet e nenit 6 të Rregullores mbi kushtet dhe procedurën e ndarjes së ndihmës horizontale.

   

 • aktiviteteve kërkimore dhe zhvillimore;
 • aktivitetet e testimit;
 • aktivitetet që lidhen me mbrojtjen e pronësisë intelektuale;
 • dizajn;
 • zhvillimin e linjave pilot;
 • aktivitetet që lidhen me sigurimin e cilësisë;
 • aktivitetet e marketingut dhe shitjes (që synojnë sjelljen e inovacionit në gatishmërinë e investimeve dhe pjekurinë për të hyrë në treg).
  • Aktivitete prodhuese, tregtare ose shërbyese që nuk janë në përputhje me ligjin;
  • Prodhim dhe tregti me duhanit, pijet alkoolike të distiluara dhe produktet e lidhura me to (pije që përmbajnë alkool, por që nuk përfitohen ekskluzivisht me distilim, por për prodhimin e tyre mund të përdoret edhe alkool i distiluar në mënyrë natyrale (i marrë nga një origjinë e ndryshme por natyrale) duke shtuar produkte të ndryshme bimore ose të tjera, ku përmes macerimit, përzierjes (përzierjes), aromatizimit, ngjyrosjes, plakjes etj., fitohen pije të ndryshme alkoolike, në të cilat përmbajtja e alkoolit etilik është zakonisht më e lartë se 15%, dhe në ato mund të përfshihen lloje të ndryshme të likerit dhe koktejeve, etj.);
  • Prodhim dhe tregtim me armë dhe municione të çdo lloji;
  • Kazinotë dhe persona të tjerë juridikë për organizimin e lojërave të fatit dhe lojërave të tjera argëtuese;
  • Hulumtim, zhvillim ose kërkesa teknike në lidhje me të dhënat elektronike, programet ose zgjidhjet, që kanë të bëjnë me:
  1. a) mbështetjen e çdo veprimtarie që llogaritet në sektorët e mësipërm nga pikat 2, 3 dhe 4 të këtij neni;
  2. b) lojërat e fatit në internet dhe kazinotë në internet dhe/ose
  3. c) pornografi;
  • Hulumtimet natyrore – shkencore, zhvillime ose aplikime teknike në lidhje me klonimin njerëzor për qëllime hulumtuese ose terapeutike; dhe/ose për organizmat e modifikuar gjenetikisht (OMGJ).

   

  • pagat bruto për stafin e aplikuesit dhe anëtarët e konsorciumit të cilët do të angazhohen në projekt. Shumat e pagave bruto të punonjësve të angazhuar në projekt duhet të korrespondojnë me praktikat e përcaktuara të shfrytëzuesit para fillimit të projektit, të zvogluara me shumën e subvencionit të mundshëm shtetëror të marrë në bazë të pagës; furnizimin dhe/ose marrjen me qira të pajisjeve dhe materialeve harxhuese për kërkimin dhe zhvillimin;
  • shërbimet e kërkimit dhe zhvillimit të nënkontraktuar (p.sh. testimi, shërbimet laboratorike, etj.);
  • angazhimin e ekspertëve/këshilltarëve të kërkimit dhe zhvillimit;
  • angazhimin e konsulentëve për nevoja të tjera të lidhura drejtpërdrejt me rezultatet e pritshme të projektit (ekspertizë në lidhje me menaxhimin e inovacionit, menaxhimin financiar, mobilizimin e mjeteve, zhvillimin e biznesit, marketingut, çështjet ligjore, mbrojtjen e pronësisë intelektuale, etj.);
  • përgatitjen dhe paraqitjen e një kërkese për patentë, mbrojtjen e markës tregtare dhe/ose dizajnin industrial;
  • shpenzimet e marketingut;
  • mbështetje zyre dhe biznesi (marrja me qira e hapësirës afariste, shpenzimet e përgjithshme, tarifat bankare, shërbimet e kontabilitetit, hosting dhe llojet e tjera të ndihmës administrative) në një shumë maksimale prej 10% (dhjetë përqind) të buxhetit të përgjithshëm të projektit.

  Vetëm shpenzimet e mbetura për aktivitetet e kryera gjatë kohëzgjatjes së projektit, të cilat janë në përputhje me buxhetin e projektit të miratuar dhe rregullat dhe procedurat e Fondit janë të përshtatshme për financim.

 • shtesa të pagave të përcaktuara në përputhje me Ligjin e Marrëdhënies të Punës;
 • shpenzimet për furnizimin e mallrave, shërbimeve dhe punëve nga ndërmarrjet publike vendase;
 • shlyerja e interesit ose borxhit ndaj një pale tjetër;
 • shpenzimet dhe rezervimet për humbjet ose borxhet e kaluara dhe të mundshme në të ardhmen;
 • humbjet dhe ndëshkimet e kursit të këmbimit;
 • shpenzimet e argëtimit dhe hotelierisë;
 • shpenzimet e rekrutimit të stafit (shpenzimet për publikimin e shpalljes, provizionet nga agjencitë e punësimit, shpenzimet që lidhen me përzgjedhjen e kandidatëve, etj.) dhe shpenzimet e zhvendosjes;
 • blerja e tokës ose ndërtesave, përfshirë edhe rinovimin;
 • pagesa me para në dorë nga llogaria e projektit të caktuar;
 • tarifat vjetore të mbajtjes së patentës (me përjashtim të rasteve të justifikuara mirë të vlerësuara si shpenzim i lejueshëm gjatë vlerësimit të propozim-projekteve);
 • shpenzimet për shërbimet e konsulentëve të siguruara nga pronari/ët e shfytëzuesit/anëtarit të konsorciumit;
 • shpenzimet për shërbimet e konsulentëve të siguruara nga personat e punësuar nga Shfrytëzuesi/anëtari i konsorciumit;
 • marrja me qira e lokaleve afariste nga një qiradhënës i cili merr pjesë në aktivitetet e projektit ose është një person i lidhur me shfrytëzuesin/anëtarin e konsorciumit;
 • furnizimi i automjeteve të transportit të mallrave nga ndërmarrjet që kryejnë transportin rrugor të patentës me qira ose kompensim;
 • furnizimi i automjeteve të pasagjerëve (me përjashtim të rasteve të justifikuara mirë të vlerësuara si shpenzim i lejueshëm gjatë vlerësimit të propozim-projekteve);
 • shpenzimet për realizimin e aktiviteteve të financuara më parë nga burime të tjera;
 • shpenzimet për furnizimin e pajisjeve të përdorura dhe
 • tatimin mbi vlerën e shtuar (TVSH) për të gjitha furnizimet e përmendura në paragrafin 1 të këtij neni.
 •  
 • shkalla e inovacionit;
 • cilësia e projektit;
 • kapaciteti i ekipit të projektit;
 • potenciali i tregut;
 • Ndikimi

Kriteret dhe nën -kriteret për vlerësimin e projektit janë të listuara në formularin – Tabela e vlerësimit.

Çdo pagesë e honorareve bëhet me një normë prej 5% të të ardhurave vjetore të shfrytëzuesit të realizuar duke shitur produktin/shërbimin që rezulton nga projekti, deri në një kthim prej 100% (njëqind për qind) të shumës paguar nga Fondi ose për një periudhë pesëvjeçare pas përfundimit të projektit, në varësi të kushtit që është përmbushur për herë të parë.

 

Në rast se, për kohëzgjatjen e projektit, deri në miratimin e raportit përfundimtar nga Fondi, shfrytëzu

esi paraqet dëshmi të investitorit tërheqës i cili ka investuar një shumë me të paktën 50% të shumës së mbështetjes financiare të ndara nga Fondi për shfryëzuesin, shfrytëzuesi do të lirohet nga detyrimi për të paguar honoraret. Si dëshmi për bërjen investimit do të konsiderohet kontrata, situata aktuale dhe dëshmia për bërjen e pagesës së investimit.

Kohëzgjatja e projektit për të cilin janë ndarë mjete financiare përmes këtij instrumenti mund të jetë deri në 24 (njëzet e katër) muaj.

Për financimin e projekteve në kuadër të këtij konkursi për këtë Instrument, sigurohet një buxhet i përgjithshëm prej 9,000,000.00 (nëntë milionë) euro në kundërvlerë në denarë.

 

 

Të gjithë formularët mund t’i shkarkoni në “Shkarkoni Aplikacionin”.

Me rregull të plotësohen, nënshkruani dhe printoni me:

 • me rregull plotësoni formularin e aplikimit të projektit;
 • me rregull plotësoni formularin e buxhetit të projektit;
 • deklarata e Aplikuesit për pranimin e kushteve të Fondit;
 • me rregull plotësoni pyetësorin për mjedisin jetësor dhe
 • deklarata e noterizuar e pronësisë – struktura themeluese e aplikuesit.

Dokumentacioni i siguruar nga Aplikuesi:

 • biografi të shkurtra të personave që përbëjnë ekipin e projektit të angazhuar në projekt (maksimumi për 5 (pesë) persona);

Aplikimi i projektit, buxheti i projektit dhe CV-të duhet të dorëzohen në gjuhën maqedonase dhe angleze (në formatin PDF dhe Excel) dhe t’i bashkëngjiten formularit të aplikimit duke klikuar në butonin “Apliko”.

Dokumentacioni tjetër lidhur me aplikuesit duhet të dorëzohen vetëm në gjuhën maqedonase.

Afati i fundit për aplikim për konkursin publik për grante të bashkëfinancuara për komercializimin e inovacioneve është deri më 17.11.2022, deri në orën 14.00.

 

Për më shumë informacione: RREGULLORE e instrumentit të mbështetjes – Grantet e bashkëfinancuara të komercializimit të inovacioneve.

Për të gjitha informacionet shtesë ju mund të: