Është përforcuar bashkëpunimi i suksesshëm i FIZHT-së dhe bankës Botërore

Në takimin e mbajtur ndërmjet përfaqësuesve të bankës Botërore, si partner strategjik shumëvjeçar të Fondit dhe DFIZHT Festim Halili, diskutuan mundësitë për avancim të programeve për mbështetje të sektorit privat, por edhe për përforcimin e bashkëpunimit ndërmjet akademisë dhe sektorit privat, aktivitetet e Fondit në lidhje me strategjinë Nacionale AI, ndryshimet e Ligjit të veprimtarisë inovative, si dhe arsyjet për përforcim të kapacitetit të FIZHT-së, me qëllim të rritjes së cilësisë dhe avancimit shtesë të punës së Fondit.