SFIDA PËR THEMELIMIN E QENDRËS SË TRAJNIMIT PËR VENDE TË GJELBRA PUNE (“GREEN JOBS TRAINING HUB”)

Në bazë të nenit 27 të Ligjit për veprimtari inovative (“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 79/13, 137/13, 41/14, 44/15, 6/16, 53/16, 190/16 dhe 64/ 18), dhe në lidhje me Rregullat për organizimin dhe zbatimin e garave ose sfidave për të inkurajuar inovacionin në fushat prioritare të shkencës dhe teknologjisë nga 20.01.2020, nr. ark. 01-514/17, Rregullat për plotësimin e Rregullave për organizimin dhe zbatimin e garave dhe sfidave për të inkurajuar inovacionin në fushat prioritare të shkencës dhe teknologjisë nga 16.03.2020, nr. ark. 01-797/6, dhe Rregullat për plotësimin e rregullave për organizimin dhe zbatimin e garave dhe sfidave për të inkurajuar inovacionin në fushat prioritare të shkencës dhe teknologjisë nga 01.06.2020, nr. ark. 01-1662/5, Fondi për Inovacione dhe Zhvillim Teknologjik më 20.12.2023, shpall  Konkurs publik për sfidën:

                      “SFIDA PËR THEMELIMIN E QENDRËS SË TRAJNIMIT PËR VENDE TË GJELBRA PUNE                                                                                                (“GREEN JOBS TRAINING HUB”)”

Kjo thirrje publike zbatohet në partneritet me Youth Actively Create Opportunities, implementuar nga Improving Economies for Stronger Communities (IESC), në partneritet dhe në bashkëpunim me Forumin Arsimor Rinor (FAR) dhe Qendrën për Ndërmarrësi dhe Zhvillim Ekzekutiv (CEED) Hub Shkup, financuar nga Agjencia e Shteteve të Bashkuara për Zhvillim Ndërkombëtar (USAID).

Në botën e sotme që po zhvillohet me shpejtësi, çështja aktuale e ndryshimit të klimës kërkon përkushtim të menjëhershëm. Industritë po kalojnë gjithnjë e më shumë drejt praktikave miqësore me mjedisin, duke krijuar më shumë mundësi të njohura si “vende pune të gjelbra” (“Green Jobs Training Hub”). Megjithatë, ka ende disavantazhe domethënëse: shumë të rinjve në Republikën e Maqedonisë së Veriut u mungojnë aftësitë e nevojshme për këto punë. Përveç kësaj, të rinjtë përballen me sfida më të gjera në lidhje me mundësitë ekonomike, duke përfshirë mundësitë e kufizuara të punësimit, papunësinë dhe nënpunësimin, si dhe mundësitë minimale për përparim në karrierë.

Kjo sfidë synon të themeloj një Qendër trajnimi për vende të gjelbra pune (“Green Jobs Training Hub”), e konceptuar si një objekt qendror e dedikuar për ofrimin e trajnimeve gjithëpërfshirëse për zhvillimin e aftësive për të rinjtë në sektorë të ndryshëm që lidhen me punët e gjelbra, si Instalues i paneleve diellore, operator i hidrocentralit, specialist i bioenergjisë, teknik i automjeteve elektrike (AE) dhe ndër të tjera, Edukator për reduktimin e mbetjeve.

Objektivat kryesore të Qendrës së trajnimit për vende të gjelbra pune (“Green Jobs Training Hub”) janë:

 1. Zhvillimi i programit mësimor: Dizajnoni dhe zhvilloni programe mësimore për trajnime që mbulojnë një gamë të gjerë temash, nga aftësitë teknike deri tek aftësitë e buta si komunikimi, puna në grup dhe zgjidhja e problemeve. Programi mësimor duhet të jetë i adaptueshëm ndaj nevojave të ndryshueshme të industrisë.
 2. Zhvillimi i aftësive: Objektivi parësor është ofrimi i trajnimit gjithëpërfshirës që jep aftësi praktike, njohuri teknike dhe përvojë praktike të rëndësishme për industritë e gjelbra. Kjo siguron që individët të jenë të përgatitur mirë për kërkesat specifike të punëve të gjelbra, duke përfshirë përmirësimin dhe rikualifikimin.
 3. Trajnimi praktik: Ofroni mundësi praktike trajnimi, duke përfshirë simulimet, punën në terren dhe projekte të botës reale. Kjo qasje i ndihmon dëgjuesit të zbatojnë njohuritë e tyre dhe të ngrisin besimin në aftësitë e tyre.
 4. Relevanca e industrisë: Harmonizoni programet e trajnimit me nevojat e sektorëve të rinj të gjelbër si energjia e rinovueshme, efikasiteti i energjisë, bujqësia e qëndrueshme, menaxhimi i mbetjeve dhe shumë të tjera. Qendra e trajnimit për vende të gjelbra pune (“Green Jobs Training Hub”) duhet të qëndrojë е përditësuar për trendet e industrisë në mënyrë që të ofrojë trajnime relevante dhe të përditësuara.
 5. Përafrimi, punësimi dhe mbajtja: Lehtësoni punësimin duke krijuar partneritete me bizneset e gjelbra, agjencitë qeveritare dhe organizatat joqeveritare. Ofrimi i ndihmës për punësim dhe lidhja e të diplomuarve me punëdhënësit e mundshëm rrit gjasat për punësim të suksesshëm.
 6. Certifikimi: Siguroni certifikata për programet e përfunduara të trajnimit. Këto kredenciale rrisin mundësinë për punësimin e studentëve të diplomuar dhe vërtetojnë aftësitë e tyre për punëdhënësit e mundshëm.
 7. Partneritetet dhe bashkëpunimi: Bashkëpunoni me institucionet arsimore, ndërmarrjet industriale, agjencitë qeveritare dhe organizatat mjedisore për të bashkuar burimet, ekspertizën dhe financimin për programe trajnimi efektive.
 8. Rrjetëzimi dhe mentorimi: Lehtësimi i mundësive të rrjetëzimit dhe programeve të mentorimit që lidhin praktikuesit me profesionistë të vendosur në sektorin e gjelbër. Kjo ndihmon në ndërtimin e marrëdhënieve dhe ofron një pasqyrë në drejtimet e karrierës së ardhshme.
 9. Ndërgjegjësimi Mjedisor: Promovoni të kuptuarit e çështjeve mjedisore, ndryshimeve klimatike dhe parimeve të qëndrueshmërisë. Specialistët duhet të zhvillojnë një vetëdije të fortë për rëndësinë e punës së tyre në zbutjen e ndikimeve mjedisore dhe nxitjen e një të ardhmeje më të gjelbër.
 10. Diversiteti dhe përfshirja: Sigurohuni që Qendra e Trajnimit për vende pune të gjelbra (“Green Jobs Training Hub”) të jetë e aksesueshme për individë me prejardhje dhe komunitete të ndryshme. Krijimi i një mjedisi gjithëpërfshirës inkurajon një burim më të gjerë talentesh dhe pasuron përvojën e të mësuarit.

Pajisja e të rinjve me aftësi për punë të gjelbra pritet të ndihmojë në tejkalimin e hendekut midis kërkesës për punëtorë me aftësi të gjelbra dhe disponueshmërisë së të rinjve të trajnuar siç duhet. Kjo qasje jo vetëm që pritet të gjenerojë mundësi të konsiderueshme punësimi për të rinjtë, por gjithashtu të kultivojë një gjeneratë vendimmarrësish të informuar, të cilët do të kontribuojnë në mënyrë aktive në zbutjen e sfidave mjedisore dhe do ta udhëheqin Republikën e Maqedonisë së Veriut drejt një të ardhmeje më të mirë.

Themelimi i Qendrës së trajnimit për vende pune të gjelbra (“Green Jobs Training Hub”) do të ofrojë mundësi unike,  për të zgjidhur njëkohësisht çështjet aktuale të papunësisë së të rinjve në Republikën e Maqedonisë së Veriut dhe ndryshimet klimatike.

Aplikantët ftohen të paraqesin propozime projektesh që fokusohen në themelimin e një qendre trajnimi për vende pune të gjelbra (“Green Jobs Training Hub”), e cila do t’i pajisë individët e moshës 15 dhe 34 vjeç me aftësi thelbësore për punë të gjelbra dhe do të ofrojë udhëzime dhe mentorim të vlefshëm në karrierë për të lehtësuar integrimin e tyre në tregun e punës. Përveç kësaj, çdo propozim duhet të mundësojë një pasqyrë të planeve për të trajnuar një minimum prej 200 individësh në një spektër të paktën dy roleve të ndryshme të punës së gjelbër gjatë kohëzgjatjes së projektit dhe të lehtësojë me sukses krijimin e vendeve të punës për të paktën 25% të pjesëmarrësve.

 • Objektet e trajnimit

Aplikantët kanë fleksibilitetin për të themeluar Qendrën e trajnimit për vende pune të gjelbra (“Green Jobs Training Hub”) qoftë në ambientet e tyre ekzistuese dhe të pajisura ose të përdorin metoda të ndryshme financimi për të krijuar infrastrukturën fizike të Qendrës së trajnimit për vende pune të gjelbra (“Green Jobs Training Hub”) që nga fillimi. Objektet e Qendrës së trajnimit për vende pune të gjelbra (“Green Jobs Training Hub”) mund të përfshijnë klasa për mësimdhënie teorike dhe ambiente trajnimi të pajisura plotësisht me të gjitha mjetet, pajisjet dhe teknologjinë e nevojshme për të kryer trajnime në nivelin më të lartë. Përndryshe, aplikantët kanë mundësinë e partneritetit me ndërmarrjet e sektorit privat, duke u mundësuar kandidatëve që të kryejnë trajnimin e tyre praktik në ambientet e tyre.

 • Programet e trajnimit

Aplikantët kanë fleksibilitetin për të zhvilluar programe trajnimi të përshtatura për lloje të ndryshme vende pune të gjelbra, dhe gjithashtu kanë mundësinë të përmirësojnë ose zgjerojnë programet ekzistuese. Aplikantët mund të punësojnë instruktorë me përvojë, kontraktorë dhe ekspertë të lëndëve në sektorë të ndryshëm për vende pune të gjelbra.

Çdo program duhet të ofrojë një përzierje të mirëbalancuar të teorisë, trajnimit praktik dhe aftësive praktike, të cilat janë të nevojshme për sukses në një sërë vende pune të gjelbra. Për më tepër, programet duhet të kultivojnë aftësi të buta si komunikimi efektiv, puna në grup, zgjidhja e problemeve dhe udhëheqja e fortë, pasi këto janë thelbësore për përparimin në çdo rol profesional dhe mund të përmirësojnë ndjeshëm perspektivat e përgjithshme të punësimit të specializanteve.

 • Strategjia e trajnimit

Aplikantët duhet të zhvillojnë një strategji për të tërhequr pjesëmarrësit e mundshëm përmes aktiviteteve të ndryshme të tilla si organizimi i punëtorive, webinareve dhe aktiviteteve të angazhimit në komunitet për të demonstruar vlerën e pjesëmarrjes në Qendrën e trajnimit për vende pune të gjelbra (“Green Jobs Training Hub”), zhvillimi i fushatave të mediave sociale për të rritur ndërgjegjësimin për përfitimet e vendeve pune të gjelbra, etj.

 • Strategjia e punësimit

Nga aplikantët pritet të finalizojnë një strategji për vendosjen e një rrjeti të ndërmarrjeve të sektorit privat dhe të zhvillojnë një sistem për përshtatjen e individëve të kualifikuar me mundësitë përkatëse të punësimit.

Kohëzgjatja e projektit duhet të jetë deri në 12 (dymbëdhjetë) muaj.

Fondi dhe IESC, bazuar në rrethana të justifikuara, mund të miratojnë zgjatjen e kohëzgjatjes së zbatimit të projektit deri në 6 (gjashtë) muaj. Në rast të zgjatjes së kohëzgjatjes së realizimit të projektit, shuma e buxhetit të ndarë nuk mund të rritet.

Buxheti i përgjithshëm për këtë projekt është 60.000.00 (gjashtëdhjetë mijë) USD në kundërvlerë në denarë. Mjetet janë siguruar në raportin e mëposhtëm: 40,000.00 USD (dyzet mijë) (66.67%) nga Fondi dhe 20.000.00 USD (njëzet mijë) (33.33%) nga USAID – Të rinjt aktivisht krijojnë mundësi.

Përmes kësaj thirrjeje do të sigurohet financim deri në 90% të buxhetit të përgjithshëm të projektit, deri në shumën maksimale prej 60,000.00 (gjashtëdhjetë mijë) USD kundërvlerë në denarë. Pjesa e mbetur prej 10% e buxhetit të përgjithshëm të projektit duhet të sigurohet nga aplikanti (burimet e marra nga Fondi mbi çfarëdo baze tjetër ose çdo ndihmë tjetër nga shteti ose USAID-i nuk do të konsiderohen të pranueshme për bashkëfinancim nga ofertuesi).

Bashkëfinancimi i ofruar mund të jetë edhe në formën e pjesëmarrjes in-kind.

Fondi dhe IESC rezervojnë të drejtën për të mos dhënë mjete nëse nuk ka propozim projekte cilësore të mjaftueshme ose nëse kushtet për dhënien e mjeteve sipas këtyre Rregullave dhe kushtet e specifikuara në Thirrjen Publike nuk janë plotësuar.      

Propozim projekti mund të dorëzohet ose nga një aplikant individual ose nga një aplikant individual në partneritet dhe bashkëpunim me persona të tjerë juridikë.

Të gjithë aplikantët duhet të jenë të konstituuar formalisht, të njohur dhe pa kundërshtime nga autoritetet përkatëse të Maqedonisë së Veriut, si dhe të jenë në përputhje me të gjitha rregulloret e vlefshme civile dhe fiskale.

Aplikantët e pranueshëm janë ndërmarrje, shoqata profesionale ose biznesi, organizata joqeveritare (OJQ), ofrues trajnimesh dhe partnerë të organizatave të mësipërme.

Një aplikant udhëheqës mund të aplikojë me vetëm një propozim projekti. Aplikanti udhëheqës mund të aplikojë si partner në një propozim tjetër projekti. Një partner mund të aplikojë për më shumë se një propozim projekti.

Aktivitetet që janë të pranueshme për financim në kuadër të projektit specifik janë:

 • Formimi i Qendrës së trajnimit për vende të gjelbra pune (“Green Jobs Training Hub”)
 • Pagat dhe shpenzimet e fuqisë punëtore
 • Ekspertizë dhe shërbime konsulence
 • Implementimi i trajnimit
 • Mbështetje për zyrën dhe biznesin

Shpenzimet që janë të pranueshme për financim në kuadër të projektit specifik janë:

 • Formimi i Qendrës së trajnimit për vende të gjelbra pune (“Green Jobs Training Hub”) – shpenzime për marrjen me qira të objektit të nevojshëm për Qendrën e trajnimit, shpenzime për përshtatjen e hapësirës për t’iu përshtatur programeve të trajnimit), shpenzimet për pajisjet dhe mjetet e nevojshme për programet e propozuara të trajnimit.
 • Pagat dhe shpenzimet e fuqisë punëtore – paga bruto në përputhje me Ligjin për Marrëdhëniet e Punës për personat të cilët janë ose do të punësohen nga shfrytëzuesi ose marrin pjesë drejtpërdrejt në zbatimin e projektit.
 • Ekspertiza dhe shërbimet e konsulencës – tarifat për angazhimin e ekspertëve ose konsulentëve për të zhvilluar programe trajnimi dhe programe mësimore, kompensim për trajnerët për të kryer programe trajnimi, tarifa për konsulentët që lehtësojnë punësimin ose aktivitete të tjera të lidhura me projektin.
 • Implementimi i trajnimit – shpenzimet për aktivitetet në terren për tërheqjen e specializantëve, shpenzimet e udhëtimit për trajnerët ose specializantëve, etj.
 • Mbështetja e zyrës dhe biznesit – qiraja e hapësirave për zyra, shpenzimet e përgjithshme, tarifat bankare, shërbimet e kontabilitetit, hostimi dhe llojet e tjera të shpenzimeve operative që lidhen me realizimin e projektit), në një shumë maksimale prej 15% të buxhetit të përgjithshëm të projektit.

Mjetet nuk mund të shfrytëzohen për aktivitete të papërshtatshme dhe shpenzime të papranueshme, duke përfshirë, por pa u kufizuar në sa vijon:

 • Projekte infrastrukturore ose ndërtimore (rinovuese).
 • Ceremoni private, argëtime, festime apo shpenzime “përfaqësimi”.
 • Blerja e mallrave të kufizuara, të tilla si produkte bujqësore, automjete, produkte farmaceutike dhe mjete kontraceptive, pesticide, pajisje të përdorura, prona të tepërta të Qeverisë së SHBA-së dhe plehra.
 • Blerja e produkteve të ndaluara sipas rregulloreve të USAID-it, duke përfshirë, por pa u kufizuar në pajisjet ushtarake dhe të mbikqyrjes, pajisjet e policisë ose të zbatimit të ligjit, pajisjet dhe shërbimet e aktiviteteve të paligjshme, pajisjet për modifikimin e motit, mallrat luksoze dhe pajisjet e lojërave të fatit.
 • Furnizime të mallrave ose shërbimeve të kufizuara ose të ndaluara sipas rregulloreve të zbatueshme të USAID-it për çertifikatë/shtetësi sipas 22 CFR 228 dhe dispozitave standarde relevante; ose nga vendet ose furnizuesit siç identifikohet nga lista e konsoliduar e USAID-it e nënkontraktorëve të ndaluar, të pezulluar ose të papërshtatshëm në http://www.sam.gov.
 • Të gjitha furnizimet ose aktivitet që konsiderohet të panevojshëm për të arritur objektivat e projektit të përcaktuar nga IESC, duke përfshirë shpenzimet që nuk lidhen drejtpërdrejt me zbatimin e projektit të propozuar.
 • Detyrimet e mëparshme dhe/ose borxhet e këqija.
 • Detyrimet dhe/ose gjobat.
 • Krijimi i donacioneve.
 • Tatimi Vendor mbi Vlerën e Shtuar (TVSH). Buxhetet e propozuara nuk duhet të përfshijnë TVSH-në. Të gjitha organizatat maqedonase duhet të regjistrojnë marrëveshjet e tyre për grante në Sekretariatin për Çështje Evropiane në mënyrë që të marrin lirim nga TVSH-ja nga Drejtoria e te Ardhurave Publike.
 • Shpenzime të tjera që nuk lejohen sipas politikës së USAID-it dhe/ose rregulloreve federale, të tilla si pijet alkoolike. Shikoni në 2 CFR 200 Nënpjesa E “Parimet e shpenzimeve për organizatat jofitimprurëse” dhe FAR 31.2 “Parimet e shpenzimeve për organizatat tregtare”.
 • Shpenzime indirekte, të tilla si, por pa u kufizuar në ato të përgjithshme ose punë indirekte (përveç rastit kur aplikanti ka dëshmi të dokumentuara të normave të tilla nëpërmjet auditimeve ose një Marrëveshjeje për normën e shpenzimeve indirekte të lëshuar nga USAID). Shpenzimet indirekte nuk lejohen kurrë me grante të thjeshtuara.

 

Aktivitetet e financuara duhet të jenë në përputhje me dispozitat për pjesëmarrjen vullnetare, pëlqimin dhe ndalimin e aktiviteteve të lidhura me abortin, siç përcaktohet në dispozitën standarde “Aktivitetet vullnetare për planifikimin e popullsisë”. Mjetet gjithashtu nuk mund të përdoren për të promovuar ose mbrojtur legalizimin ose praktikën e prostitucionit ose trafikimit seksual, megjithatë, kjo nuk përjashton ofrimin e kujdesit dhe trajtimit paliativ për individët.

 

Fondi dhe IESC rezervojnë të drejtën për të negociuar me fituesit në lidhje me përcaktimin e aktiviteteve të projektit dhe buxhetin e projektit bazuar në rekomandimet e marra nga Komisioni i Vlerësimit dhe Përzgjedhjes përpara nënshkrimit të marrëveshjes së dhënies.

Aplikantët nuk duhet të cenojnë me vetëdije ose qëllimisht të drejtat e pronësisë intelektuale të ndonjë pale të tretë.

Fondi dhe IESC nuk do të jenë përgjegjës për mosmarrëveshjet e të drejtave të pronësisë intelektuale ndërmjet aplikantit/shfrytëzuesit të shpërblimit dhe palëve të treta.

Çdo propozim projekt i dorëzuar që ka ndikim në mjedisin jetësor duhet të jetë në përputhje me Ligjin për mjedisin jetësor dhe ligjet dhe aktet nënligjore të tjera relevante të Republikës së Maqedonisë së Veriut.

Aktivitete të tilla si ngjarje trajnimi dhe seminare, përgjithësisht bien brenda përkufizimit të përjashtimit kategorik siç përcaktohet në 22 CFR 216.2. Prandaj, këto aktivitete nuk do të kenë kërkesa të lidhura me pajtueshmërinë mjedisore. Pritet që të gjitha aktivitetet të përfshihen në përkufizimin e përjashtimit kategorik dhe nuk do të kërkojnë kërkesa shtesë të pajtueshmërisë. Gjithashtu, nëse financohet, aplikanti duhet të kryejë aktivitetin në një mënyrë që mbron të drejtat, shëndetin dhe mirëqenien e të gjithë individëve që marrin pjesë në aktivitet.

Fondi dhe IESC do të vlerësojnë ndikimet e mundshme mjedisore të të gjitha aktiviteteve të propozuara përpara përzgjedhjes dhe para dhënies. Të gjitha aktivitetet do të kërkohet të jenë në përputhje me Rregulloret Federale të Qeverisë së SHBA (Titulli 22 Kodi i Rregulloreve Federale Seksioni 216). Projektet do të ekzaminohen dhe rezultatet do të dokumentohen duke përdorur Listën Kontrolluese të Rishikimit Mjedisor (ERC) për të përcaktuar nëse kërkohet një Plan i plotë Zbutës dhe Monitorimi Mjedisor (EMMP) për të identifikuar kushtet mjedisore të përfshira si pjesë e projektit të planifikuar.

Në rast të ndikimeve të mundshme negative mjedisore, shëndetit dhe/ose sigurisë, Fondi dhe IESC do të punojnë me aplikantin për të përgatitur një Plan të Monitorimit dhe Zbutjes Mjedisore (PMMP) dhe dorëzojë të njëjtën së bashku me Listën Kontrolluese të Rishikimit Mjedisor (ERC) në USAID për miratim para zbatimit të projektit. Pas përfundimit të projektit, garuesi dhe IESC duhet të nënshkruajnë një Deklaratë Pajtueshmërie ERC/EMMP që vërteton se garuesi plotëson të gjitha kushtet e zbatueshme të ERC/EMMP dhe t’ia dorëzojë atë USAID-it për miratim.

Vlerësimi, përzgjedhja dhe vendimi për ndarjen e shpërblimit bëhet nga Komisioni i vlerësimit dhe përzgjedhjes.

Vlerësimi i projektit përbëhet nga disa hapa:

 • Vërtetim administrativ i dokumenteve të dorëzuara (nëse dokumentacioni është i plotë dhe nëse i plotëson kushtet e përshtatshmërisë të specifikuara në thirrjen publike);
 • Vlerësimi i parë i propozim projektit (para-përzgjedhja);
 • Përzgjedhja e propozim projekteve më të mira – pas prezantimit të propozim projekteve të përzgjedhura më parë para Komisionit të vlerësimit dhe përzgjedhjes.

Procesi i inspektimit administrativ, parazgjedhjes dhe përzgjedhjes do të përfundojë brenda 60 (gjashtëdhjetë) ditëve pas përfundimit të afatit për dorëzimin e propozim projekteve.

Çdo propozim projekt vlerësohet nga Komisioni i vlerësimit dhe përzgjedhjes, i cili përbëhet nga të paktën 5 (pesë) anëtarë, duke përfshirë:

 • Përfaqësues të Fondit për Inovacione dhe Zhvillim Teknologjik;
 • Përfaqësues i aktivitetit të USAID-it për të rinjt që aktivisht krijojnë mundësi;
 • Përfaqësues nga sektori i biznesit (ekspert në fushën për vende të gjelbra pune);
 • Përfaqësues nga komuniteti akademik;
 •  Përfaqësues nga organizatat partnere.

Komisioni i vlerësimit dhe përzgjedhjes vlerëson çdo propozim projekt veçmas sipas kritereve të mëposhtme:

 • Cilësia e propozim projektit – 40 pikë
 • Propozim-projekti i përgjigjet objektivave të thirrjes publike.
 • Aktivitetet e propozuara janë të realizueshme në kontekstin e qëllimeve të propozuara, burimeve njerëzore dhe kohëzgjatjes së projektit.
 • Aktivitetet e propozuara janë formuluar saktësisht dhe çojnë në qëllimet e projektit.
 • Grupet e synuara janë të formuluara saktësisht dhe i përgjigjen objektivave të projektit.
 • Kapaciteti i ekipit të projektit – 20 pikë
 • Ekipi i projektit ka kualifikime relevante, njohuri teknike dhe përvojë të mëparshme relevante për zbatimin e projektit.
 • Ekipi i projektit ka kualifikime relevante dhe përvojë të mëparshme në rrjetëzim dhe promovim.
 • Ndikimi (përforcimi i zhvillimit të aftësive tek të rinjtë, rritja e punësueshmërisë së tyre, duke u mundësuar të rinjve qasje në mundësitë relevante ekonomike) – 20 pikë
 • Projekti do të ketë një ndikim të rëndësishëm në grupet e synuara të identifikuara.
 • Ndikimi i mundshëm në grupet e synuara të identifikuara dhe komunitetin më të gjerë është shpjeguar mirë dhe i arritshëm.
 • Sigurohet financim shtesë – 10 pikë
 • Aplikanti do të sigurojë bashkëfinancim të rrjedhës së parasë (5 pikë).
 • Aplikanti do të sigurojë fonde shtesë mbi bashkëfinancimin e detyrueshëm nga burime vetanake ose të tjera (5 pikë).
 • Rrjetëzimi, promovimi dhe qëndrueshmëria – 10 pikë
 • Aplikanti shpjegon në mënyrë bindëse dhe me informacion të mjaftueshëm qëndrueshmërinë e aktiviteteve të Qendrës së trajnimit për vende të gjelbra pune (“Green Jobs Training Hub”) pas përfundimit të projektit.
 • Aplikanti ka dorëzuar marrëveshje, letra bashkëpunimi dhe/ose letra interesi për ofrimin e mbështetjes financiare/në natyrë/teknike nga ndërmarrje, donatorë, shoqata biznesi, shoqata dhe fondacione të tjera, institucione arsimore.

Kriteret dhe nënkriteret për vlerësimin e projektit janë të shënuara në formularin – Tabela e Vlerësimit.

Për t’u paraqitur në thirrjen publike, çdo aplikant duhet të dorëzojë dokumentet e mëposhtme:

 • Formulari i aplikimit për projekt – i plotësuar, nënshkruar dhe printuar në formën e përcaktuar nga Fondi dhe IESC, i skanuar në formatin PDF;
 • Buxheti i projektit – i plotësuar, nënshkruar dhe printuar në formën e përcaktuar nga Fondi dhe IESC, i skanuar në formatin PDF;
 • Marrëveshje, letra bashkëpunimi dhe letra interesi për ofrimin e mbështetjes financiare/në natyrë/teknike nga ndërmarrje, donatorë, shoqata biznesi, shoqata dhe fondacione të tjera, institucione arsimore etj.;
 • Në rast se ambientet e Qendrës së trajnimit për vende të gjelbra pune (“Green Jobs Training Hub”) nuk janë në pronësi të aplikantit, aplikanti duhet të dorëzojë Marrëveshje ose Letër Interesi për leje për të përdorur ambientet për kërkesat e projektit nga subjekti tjetër juridik;

Formularët e aplikimit për projektin dhe buxhetin e projektit janë në dispozicion dhe mund të shkarkohen nga faqja e internetit të Fondit nëpërmjet butonit “SHKARKO DOKUMENTACIONIN”.

Dorëzimi i formularit të aplikimit për projekt bëhet duke plotësuar të dhënat bazë dhe bashkangjitur të gjithë dokumentacionin e nevojshëm nëpërmjet butonit “APLIKO”.

Fondi dhe IESC rezervojnë të drejtën t’i kërkojnë aplikantit dokumentacion shtesë në të gjitha fazat e procedurës. Aplikanti është i detyruar të dorëzojë dokumentacionin e kërkuar brenda afatit të përcaktuar nga Fondi dhe IESC.

Afati për dorëzimin e propozim projekteve është deri më 19.01.2024 ora 14:00.

Do të merren parasysh vetëm ato propozim projekte të cilët janë plotësuar në formularët e përcaktuar për këtë thirrje nga ana e Fondit dhe IESC, të dorëzuara në mënyrën e mësipërme dhe brenda afatit të caktuar.

Për çdo informacion shtesë mund të:

Në mënyrë që t’ju ndihmojë në përgatitjen e propozim projekteve, Fondi dhe IESC do të organizojnë ngjarje informative gjatë kohëzgjatjes së thirrjes. Informacionet për këto aktivitete do të publikohet menjëherë në faqen e internetit të Fondit dhe në rrjetet sociale.

Pikëpamjet e autorit/FITD të shprehura në këtë faqe interneti nuk pasqyrojnë domosdoshmërisht pikëpamjet e USAID-it ose të Qeverisë së Shteteve të Bashkuara.

The author/FITD’s views expressed on this website do not necessarily reflect the views of the USAID or the United States Government.