Sfida për krijimin e laboratorëve të prodhimit FAB LABS "Young Creates"

Bazuar në Rregullat për organizimin dhe realizimin e garave dhe sfidave për të inkurajuar inovacionin në fushat e prioriteteve të shkencës dhe të teknologjisë nr. 01-514/17 nga 20.1.2020,, Rregullat për plotësimin e Rregullave për organizimin dhe realizimin e garave dhe sfidave për të inkurajuarinovacionin në fushat e prioriteteve të shkencës dhe të teknologjisë nr. 01-797/6 nga 16.3.2020 dhe dhe Rregullat për plotësimin e Rregullave për organizimin dhe realizimin e garave dhe sfidave për të inkurajuar inovacionin në fushat e priroriteteve të shkencës dhe të teknologjisë nr. 01-1662/5 nga 1.6.2020, Fondi i Inovacioneve dhe Zhvillimit Teknologjik 17.05.2021 Aplikimi për Sfidën për hulumtuesit e rinj zgjat deri më 20 Prill 2021, duke filluar nga ora 23:59 pasdite. njofton

Në një botë që përballet me një fluks më të madh të informacioneve, ku përparimet në shkencë dhe teknologji po përshpejtohen dhe kanë ndikim në rritje në jetën e përditshme të njerëzve, procesi arsimor duhet t’i përshtatet nevojës për t’iu përgjigjur sfidave të së ardhmes.Prandaj, bëhet gjithnjë e më e rëndësishme për studentët jo vetëm të fitojnë njohuri të caktuara, por edhe të fitojnë aftësi për të qenë në gjendje të zbatojnë të njëjtën njohuri në mënyrë kreative dhe analitike në mënyrë që të gjejnë zgjidhje të reja për problemet ekzistuese dhe ato të ardhshme.

Sfida e krijimit të laboratorëve të prodhimit ka për qëllim t’u mundësojë të rinjve kushtet hapësinore, materiale dhe teknike për zhvillimin e produkteve, shërbimeve, proceseve, aktiviteteve ose metodologjive inovative që ofrojnë zgjidhje praktike dhe të dobishme shoqërore për çështje ose probleme të caktuara në fushat prioritare të shkencës dhe teknologjisë.Në të njëjtën kohë, këto laboratorë do të përfaqësojnë vend për bashkëpunim midis sektorit privat, arsimit të lartë dhe institucioneve shkencore, ndërmarrjeve dhe organizatave të shoqërisë civile.

Laboratorët e prodhimit që do të krijohen përmes kësaj sfide do të vendosen brenda institucioneve të arsimit të lartë dhe kërkimit shkencor, do të plotësojnë disa kushte hapësinore dhe teknike dhe do të krijojnë vend për lojë, krijim dhe zbulim. Këto laboratorë të rinjve do t’u mundësojnë qasje në teknologji të përparuara përmes të cilave ata do mund të materializojnë atë që kanë imagjinuar, vend ku të rinjtë do të mësojnë dhe të krijojnë duke inkurajuar inovacionin e tyre.

Rezultatet e projekteve të financuara nën këtë sfidë do të shfrytëzohen si rast studimi me qëllim që të prezantohet qasje sistemike për krijimin, funksionimin dhe qëndrueshmërinë e laboratorëve të prodhimit.

Garuesit duhet të ofrojnë projekt-propozim për krijimin e një laboratori për prodhim “FAB LAB” në hapësirat e vendosura brenda institucioneve të arsimit të lartë ose kërkimoro-shkencore ku të rinjtë e moshës 15 deri në 29 vjeç do të marrin qasje falas, mbështetje mentorimi, kushte hapësinore dhe teknike për të ndërtuar prototip ose prodhim të vogël i një zgjidhjeje inovative që ata mund ta testojnë në një laborator, mjedis industrial dhe/ose treg. 

Në programin për të rinj të mbështetur nën projekt, laboratori i prodhimit mund të shfrytëzohet edhe për qëllime komerciale.

Kohëzgjatja e projektit duhet të jetë deri në 12 (dymbëdhjetë) muaj.

Fondi, bazuar në rrethana të justifikuara, mund të miratojë vazhdimin e zbatimit të projektit deri në (6) gjashtë muaj.

Në rast të vazhdimit të kohëzgjatjes së zbatimit të projektit, shuma e grantit të dhënë nuk mund të rritet.

Për financimin e projekteve nën këtë thirrje është siguruar shumë totale prej 9,000,000 (nëntë milion) denarë.

Përmes kësaj thirrje, Fondi siguron financim deri në 90% (nëntëdhjetë përqind) të buxhetit të përgjithshëm të projektit, në shumë maksimale prej 4,500,000.00 (katër milion e pesëqind mijë) denarë.

Pjesa e mbetur 10% (dhjetë përqind) e buxhetit të përgjithshëm të projektit duhet të sigurohet nga aplikuesi (mjetet e marra nga Fondi mbi ndonjë bazë tjetër ose ndonjë ndihmë tjetër shtetërore nuk do të konsiderohen të pranueshme për bashkëfinancim nga garuesi.).

Bashkëfinancimi i siguruar mund të jetë gjithashtu në formën e in-kind. Përparësi do t’u jepet atyre propozim-projekteve që do të sigurojnë financim të parave nga mjetet vetanake dhe/ose financim të parave nga palët e treta (shoqëri tregtare, donatorë, shoqata biznesi, etj.).

Fondi mbanë të drejtën të mos ndajë shpërblim nëse nuk ka mjaft propozim-projekte cilësore ose nuk janë plotësuar kushtet për ndarjen e shpërblimit në përputhje me këto Rregulla dhe kushtet e përcaktuara në Thirrjen Publike.

Propozim-projekti mund të paraqitet nga një garues individual, nga një konkurrent individual në partneritet me persona të tjerë juridikë ose nga një konsorcium i udhëhequr nga një garues kryesor.

Kushtet që duhet të plotësojë secili garues janë:

 • Të jetë person juridik i regjistruar në Regjistrin Qendror të Republikës së Maqedonisë së Veriut, dhe atë:

(а) universitetet publike në njësitë e tyre të orientuara nga shkenca (institutet shkencore) dhe në njësitë e arsimit të orientuara drejt shkencës (fakultetet);

(b) institucione të pavarura të arsimit të lartë publik;

(c) institucione privato-publike jofitimprurëse të arsimit të lartë,

(d) institucionet shkencore publike dhe institucionet e përziera shkencore të krijuara në përputhje me Ligjin për Arsimin e Lartë ose Ligjin për Veprimtarinë Kërkimore-Shkencore;

(e) shoqëri tregtare që janë kryesisht në pronësi të institucioneve të arsimit të lartë publik (50.1% ose më shumë);

(f) personat juridikë të regjistruar në përputhje me Ligjin për Shoqatat dhe Fondacionet aktive në fushat e rinisë, arsimit, shkencës, teknologjisë dhe/ose veprimtarisë së inovacionit.

 • Të mos keni grumbulluar më shumë se 200,000 (dyqind mijë) euro ndihmë të vogël për periudhë prej tre viteve fiskale, përfshirë këtu edhe shumën e kërkuar të mjeteve nga Fondi në përputhje me Ligjin për Kontrollin e Ndihmës Shtetërore dhe Dekretin për kushtet dhe procedurën e ndarjes së ndihmës të vogël (de minimis).

Hapësirat e laboratorit të prodhimit duhet të jenë pronë e:

(а) universitetet publike në njësitë e tyre të orientuara nga shkenca (institutet shkencore) dhe në njësitë e arsimit të orientuara drejt shkencës (fakultetet);

(b) institucione të pavarura të arsimit të lartë publik;

(c) institucione privato-publike jofitimprurëse të arsimit të lartë,

(d) institucioneve shkencore publike dhe institucionevetë përziera shkencore të krijuara në përputhje me Ligjin për Arsimin e Lartë ose Ligjin për Veprimtarinë Kërkimore-Shkencore; ose

(e) shoqëri tregtare që janë kryesisht në pronësi të institucioneve të arsimit të lartë publik (50.1% ose më shumë).

Personat juridikë të regjistruar në vend dhe / ose të regjistruar jashtë Republikës së Maqedonisë së Veriut mund të paraqiten si partner ose anëtarë të konsorciumit.

Në rast se propozim-projekti paraqitet nga një garues i cili nuk zotëron hapësirat e laboratorit të prodhimit, garuesi duhet të ketë lidhur marrëveshje ose të sigurojë letër të shprehjes së interesit për të shfrytëzuar hapësirat e laboratorit të prodhimit për qëllimet e projektit të shpërblyer për kohëzgjatje minimale prej 18 (tetëmbëdhjetë muaj).

Një garues mund të aplikojë me vetëm një projekt-propozim. Garuesi kryesor nuk mund të paraqitet si anëtar i konsorciumit në një propozim-projekt tjetër. Garuesi kryesor mund të aplikojë si partner në një propozim-projekt tjetër. Një partner mund të aplikojë në më shumë se një propozim-projekt.

Aktivitetet e përshtatshme për financim sipas projektit të shpërblyer janë:

 • Krijimi (përshtatja hapësinore dhe pajisja) e laboratorit të prodhimit me pajisje kërkimi dhe zhvillimi;
 • Zbatimi i programeve të mentorimit dhe sigurimi i mbështetjes së ekspertëve për kërkimin dhe zhvillimin, hartimin, testimin, zhvillimin e linjave pilot, sigurimin e cilësisë, marketingun dhe shitjet për të rinjtë e moshës 15 deri në 29 vjeç, të cilët lidhen drejtpërdrejt me qëllimet e laboratorit të prodhimit.

Laboratori i prodhimit duhet të jetë i pajisur me:

 • Makinë prerëse me lazer në 2D dhe 3D;
 • printer 3D;
 • Makinë CNC me precizion të lartë për përpunimin e qarqeve, formave, etj;
 • Makinë ruteri për përpunimin e drurit.

Lista e mësipërme e pajisjeve nuk është kufizuese.

Pajisjet duhet të korrespondojnë me programin e propozuar të laboratorit të prodhimit.

Përparësi për financim do t’u jepet atyre projekt-propozimeve ku laboratori i prodhimit do të ketë pajisjet e plota nga lista e mësipërme.

Shpenzimet e përshtatshme për financim sipas projektit të shpërblyer janë:

 • Furnizimi i pajisjeve kërkimore dhe zhvillimore, përfshirë softuerin, si dhe përshtatjen e hapësirës për instalimin e pajisjeve të furnizuara;
 • Furnizimi i materialeve të harxhuara për kërkim dhe zhvillim (komponentë elektronikë, pajisje zyre, etj.);
 • Pagat bruto – shumat e pagave bruto për punonjësit e angazhuar në projekt duhet të korrespondojnë me praktikat e vendosura të shfrytëzuesit të shpërblimit para fillimit të projektit;
 • Angazhimi i konsulentëve për shërbimet e mentorimit, marketingut dhe mbështetjen profesionale – deri në 30% të buxhetit të përgjithshëm të projektit;
 • Mbështetja e biznesit (shpenzimet e menaxhimit të projektit, shërbimet e kontabilitetit, shërbimet ligjore, etj.) – deri në 15% të buxhetit të përgjithshëm të projektit;
 • Shpenzimet administrative (tarifat bankare, shpenzimet për njoftimin e thirrjeve publike, etj.) – deri në 5% të buxhetit të përgjithshëm të projektit.

Pajisjet e furnizuara duhet të qëndrojnë në pronësi të përhershme të institucionit publik ose privato-publik jofitimprurës të arsimit të lartë / institucionit kërkimor-shkencor, hapësirat e të cilit shfrytëzohen për laboratorin e prodhimit.

Shpenzimet që nuk janë të përshtatshme për financim sipas projektit të shpërblyer janë:

 • Shlyerja e interesit ose borxhit ndaj një pale tjetër;
 • Shpenzimet dhe tarifat për humbjet ose borxhet e kaluara ose të mundshme në të ardhmen;
 • Mbulimi i humbjeve për shkak këmbimit të monedhës, tarifave dhe gjobave;
 • Shpenzimet për argëtim dhe hotelieri;
 • Shpenzimet e rekrutimit të stafit (shpenzimet e reklamimit, provizionet nga agjencitë e punësimit, shpenzimet në lidhje me përzgjedhjen e kandidatëve, etj.) dhe shpenzimet e zhvendosjes;
 • Blerja e tokës ose ndërtesave, përfshirë edhe rinovimin;
 • Pagesë në para nga llogaria e veçantë e projektit;
 • Aktivitetet e eksportit (shpenzimet që lidhen drejtpërdrejt me eksportin e produkteve, me themelimin dhe funksionimin e një rrjeti shpërndarës, etj.);
 • Tarifat vjetore për mbështetje të patentës (me përjashtim të rasteve të arsyetuara mirë të vlerësuara si shpenzim i lejueshëm gjatë evoluimit të propozim-projekteve);
 • Shtesa pagash;
 • Shpenzimet e shërbimeve të këshillimit të siguruara nga ana e pronarit/ëve të ndërmarrjes që është shfrytëzuese e shpërblimit;
 • Marrja me qira e lokaleve të biznesit nga një qiradhënës i cili merr pjesë në aktivitetet e projektit ose është një person i lidhur me shfrytëzuesin e shpërblimit;
 • Furnizimi i automjeteve të pasagjerëve, mallrave dhe transportit;
 • Furnizimi i pajisjeve të konsumuara;
 • Tatimi mbi Vlerën e Shtuar (TVSH), në rast se subjekti i shpërblyer ka të drejtë për një rimbursim të TVSH-së;

Nuk janë të përshtatshme për financim dhe shpenzimet për realizimin e aktiviteteve të cilat më parë ishin financuar nga burime të tjera.

Fondi mbanë të drejtën për të negociuar me fituesit në lidhje me definimin e aktiviteteve të projektit dhe buxhetit bazuar në rekomandimet e marra nga Komiteti i Vlerësimit dhe Përzgjedhjes para nënshkrimit të Marrëveshjes së ndarjes të shpërblimit.

Garuesi nuk duhet të shkelë me dashje ose qëllimisht të drejtat e pronës intelektuale të ndonjë pale të tretë.

Fondi nuk do të jetë përgjegjës për mosmarrëveshjet mbi të drejtat e pronës intelektuale midis garuesit/shfrytëzuesit të shpërblimit dhe palëve të treta.

Çdo propozim-projekt i paraqitur në një thirrje publike për ndarje mjetesh të Fondit që ka ndikim në mjedisin jetësor duhet të jetë në përputhje me Ligjin për Mjedisin Jetësor dhe ligjet e tjera përkatëse në fuqi dhe aktet nënligjore të Republikës së Maqedonisë së Veriut.

Vlerësimi, përzgjedhja dhe vendimi për ndarjen e shpërblimeve kryhet nga Komisioni i Vlerësimit dhe Përzgjedhjes.

Vlerësimi i projektit përbëhet nga disa hapa:

 • Verifikimi administrativ i dokumenteve të paraqitura (nëse dokumentacioni është i plotë dhe në përputhje me kushtet e përshtatshmërisë të deklaruara në thirrjen publike);
 • Vlerësimi i parë i propozim-projektеve (para-përzgjedhja);
 • Përzgjedhja e propozim-projekteve më të mira – pas prezantimit të projekt-propozimeve të parapërzgjedhura para Komisionit për vlerësim dhe përzgjedhje.

Procesi i rishikimit administrativ, parapërzgjedhjes dhe përzgjedhjes do të përfundojë brenda 60 (gjashtëdhjetë) ditësh pas përfundimit të afatit për dorëzimin e propozim-projekteve.

Çdo propozim-projekt vlerësohet nga Komisioni për vlerësim dhe përzgjedhje, prej të paktën 5 (pesë) anëtarëve të përbërë nga:

 • Përfaqësues i Fondit të Inovacioneve dhe Zhvillimit Teknologjik;
 • Përfaqësues i Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës;
 • Përfaqësues nga komuniteti akademik;
 • Përfaqësues nga organizatat partnere;
 • Përfaqësues nga sektori i biznesit (ekspert në fushën e zhvillimit të biznesit).

Komisioni i Vlerësimit dhe Përzgjedhjes vlerëson çdo propozim-projekt veçmas në përputhje me kriteret e mëposhtme të vlerësimit:

 1. Cilësia e propozim-projektit – 20 pikë
  • Propozim-projekti i propozuar korrespondon me objektivat e thirrjes publike.
  • Objektivat e projektit janë të arritshme në kontekstin e materialit të propozuar dhe burimeve njerëzore dhe kohëzgjatjen e projektit.
  • Aktivitetet e propozuara janë formuluar qartë dhe çojnë në realizimin e qëllimeve të pritura.
  • Grupet e synuara janë formuluar qartë dhe korrespondojnë me objektivat e projektit.
  • Kuadri logjik është i mbushur siç duhet
 2. Cilësia e programit të propozuar – 20 pikë
  • Programi i propozuar çon në realizimin e qëllimeve të projektit.
  • Programi i propozuar korrespondon me moshën dhe qëllimin e grupeve të synuara.
  • Programi i propozuar mundëson qasje të përshtatshme në grupet e synuara në burimet hapësinore, teknike dhe materiale të laboratorit të prodhimit.
  • Programi i propozuar është i arritshëm në kontekstin e kohëzgjatjes dhe burimeve të disponueshme të projektit.
 3. Cilësia e ekipit të projektit – 20 pikë
  • Ekipi i projektit ka kualifikime përkatëse dhe përvojë të mëparshme në menaxhimin e projekteve të ngjashme.
  • Ekipi i projektit ka kualifikimet e duhura, njohuritë teknike dhe përvojën e mëparshme në lidhje me zbatimin e programit të projektit.
  • Ekipi i projektit ka kualifikimet përkatëse dhe përvojën e mëparshme në krijimin e rrjeteve dhe promovimin.
 4. 4. Ndikimi (përsosmëria shkencore-teknologjike, inkurajimi i aktivitetit të inovacionit në sektorin privat, punësimi, përfshirja, zhvillimi rajonal dhe ekonomik, ndikimi në mjedisin jetësor, etj.) – 20 pikë
  • Projekti do të ketë ndikim të rëndësishëm në grupet e identifikuara të synuara.
  • Projekti do të ketë ndikim të rëndësishëm përtej grupeve të identifikuara të synuara, veçanërisht me qëllim forcimin e veprimtarisë së inovacionit në sektorin privat.
  • Ndikimi i mundshëm i grupeve të identifikuara të synuara dhe i komunitetit të gjerë është i shpjeguar mirë dhe i arritshëm.
 5. Financim shtesë i siguruar – 10 pikë
  • Garuesi do të sigurojë mjete parash si bashkëfinancim i tij (5 pikë).
  • Garuesi do të sigurojë mjete parash shtesë mbi bashkëfinancimin e detyrueshëm nga vetë ose burime të tjera (5 pikë).
 6. Rrjetëzimi, promovimi dhe qëndrueshmëria – 10 pikë
  • Garuesi në mënyrë bindëse dhe me informacione të mjaftueshme shpjegon qëndrueshmërinë e aktiviteteve të laboratorit të prodhimit pas përfundimit të projektit.
  • Garuesi i Rrjetëzimit dhe Promovimit është i përshtatshëm për qëllimet e përcaktuara të projektit dhe grupet e identifikuara të synuara.
  • Garuesi ka paraqitur kontrata, letra bashkëpunimi dhe/ose letra shprehëse të interesit për sigurimin e mbështetjes financiare/in-kind/teknike nga shoqëritë tregtare, donatorët, shoqatat e biznesit, shoqatat dhe fondacionet e tjera, institucionet arsimore, etj.

Për të aplikuar në Sfidën, çdo garues duhet të paraqesë dokumentet e mëposhtme:

 • Aplikimi për projekt i kompletuar, i nënshkruar dhe i shtypur në formularin e përcaktuar nga Fondi, i skanuar në formatin PDF;
 • Buxheti i projektit i kompletuar, nënshkruar dhe shtypur në formularin e përcaktuar nga Fondi, skanuar në formatin PDF;
 • Marrëveshjet, letrat e bashkëpunimit dhe letrat e shprehjes së interesit për sigurimin e mbështetjes financiare/in-kind/teknike nga shoqëritë tregtare, donatorët, shoqatat e biznesit, shoqatat dhe fondacionet e tjera, institucionet arsimore, etj;
 • Në rast se hapësirat për laboratorin e prodhimit nuk janë në pronësi të garuesit, garuesi detyrimisht duhet të paraqesë një Marrëveshje ose Letër për shprehjen e interesit për transferimin e lokaleve për nevojat e projektit nga një institucion i arsimit të lartë / kërkimit shkencor.

Formularët e aplikimit të projektit dhe Buxhetit të projektit janë në dispozicion dhe mund të shkarkohen nga faqja e internetit e Fondit përmes butonit SHKARKO DOKUMENTACIONIN “.

Dorëzimi i aplikacionit të projektit bëhet duke plotësuar të dhënat themelore dhe duke bashkangjitur të gjithë dokumentacionin e nevojshëm përmes butonit „APLIKO “..

Fondi mbanë të drejtën të kërkojë dokumentacion shtesë nga garuesi në të gjitha fazat e procedurës. Garuesi është i detyruar të paraqesë dokumentacionin e kërkuar brenda afatit të përcaktuar nga Fondi. 

Afati i fundit për dorëzimin e propozim-projekteve zgjat deri më 20.07.2021 deri në 14.00.

Për ndarjen e shpërblimeve do të merren parasysh vetëm ato propozim-projekte që plotësohen në formularin e përcaktuara për këtë sfidë nga Fondi, të paraqitura në mënyrën e mësipërme dhe brenda afatit të dhënë.

Rregullat dhe procedurat për zbatimin, monitorimin dhe mbikëqyrjen e projektit definohen në dokument. Rregullat për organizimin dhe zbatimin e garave ose sfidave për të inkurajuar inovacionin në fushat prioritare të shkencës dhe teknologjisë.

Për të gjitha informacionet shtesë ju mund:

 • na shkruani në adresën e postës elektronike: fablabs@fitr.mk
 • për të thirrur numrin e telefonit 389 (0) 23145258

Në mënyrë që t’ju ndihmojmë në përgatitjen e propozim-projekteve, Fondi do të organizojë informacione gjatë thirrjes. Informacionet për këto aktivitete do të publikohen në kohën e duhur në faqen e internetit të Fondit dhe në mediat sociale.

  1. Pyetje: A mundet që mjediset e laboratorëve të prodhimit të jenë në pronësi të Shoqatës së Qytetarëve për Edukim?

  Përgjigje: Jo, sipas kushteve në thirrjen publike, ambientet e laboratorit të prodhimit duhet të jenë në pronësi të:

  (а) universitetet publike në njësitë e tyre të orientuara nga shkenca (institutet shkencore) dhe në njësitë e arsimit të orientuara drejt shkencës (fakultetet);

  (b) institucione të pavarura të arsimit të lartë publik;

  (c) institucione privato-publike jofitimprurëse të arsimit të lartë,

  (d) institucioneve shkencore publike dhe institucionevetë përziera shkencore të krijuara në përputhje me Ligjin për Arsimin e Lartë ose Ligjin për Veprimtarinë Kërkimore-Shkencore; ose

  (e) shoqëri tregtare që janë kryesisht në pronësi të institucioneve të arsimit të lartë publik (50.1% ose më shumë).

   

  1. Pyetje: Si aplikues a mund të lajmërohet në një institucion privat të arsimit të lartë?

   Përgjigje: Një institucion privat i arsimit të lartë mund të lajmërohet vetëm si partner dhe/ose anëtar i një konsorciumi, kushtet që duhet të plotësojë aplikuesi i vetëm ose garuesi kryesor janë:

   

  • Të jetë person juridik i regjistruar në Regjistrin Qendror të Republikës së Maqedonisë së Veriut, dhe atë:

  (а) universitetet publike në njësitë e tyre të orientuara nga shkenca (institutet shkencore) dhe në njësitë e arsimit të orientuara drejt shkencës (fakultetet);

  (b) institucione të pavarura të arsimit të lartë publik;

  (c) institucione privato-publike jofitimprurëse të arsimit të lartë,

  (d) institucionet shkencore publike dhe institucionet e përziera shkencore të krijuara në përputhje me Ligjin për Arsimin e Lartë ose Ligjin për Veprimtarinë Kërkimore-Shkencore;

  (e) shoqëri tregtare që janë kryesisht në pronësi të institucioneve të arsimit të lartë publik (50.1% ose më shumë);

  (f) personat juridikë të regjistruar në përputhje me Ligjin për Shoqatat dhe Fondacionet aktive në fushat e rinisë, arsimit, shkencës, teknologjisë dhe/ose veprimtarisë së inovacionit.

  • Të mos keni grumbulluar më shumë se 200,000 (dyqind mijë) euro ndihmë të vogël për periudhë prej tre viteve fiskale, përfshirë këtu edhe shumën e kërkuar të mjeteve nga Fondi në përputhje me Ligjin për Kontrollin e Ndihmës Shtetërore dhe Dekretin për kushtet dhe procedurën e ndarjes së ndihmës të vogël (de minimis).

   

   

     3. Pyetje: A mund të marrim informacion më të hollësishëm në lidhje me llojin e pajisjeve të renditura në thirrjen publike, për çfarë lloji të formave ka në makinat CNC, a mund të na dërgoni një shembull/sugjerim të makinave që keni shqyrtuar për të kuptuar se si erdhi rekomandimi për këtë grup në makineri.

  Përgjigje: Meqenëse ky laborator duhet të mundësojë prototipizimin, do të thotë një makinë që do të mundësonte prodhimin e prototipave/prodhimin e kallëpeve. Lista e makinerive të cekura në thirrje jepet me një përshkrim më të përgjithshëm pikërisht sepse rekomandimi për grupin e makinerive nuk është specifikimi i tyre, që secili garues të sugjerojë një makinë që i përshtatet më mirë programit që ai propozon. Sidomos sepse kjo është një qasje që nuk siguron pajisje sipas vendndodhjeve të paracaktuara dhe specifikimeve teknike, por sipas interesit të shprehur për nevojat e garuesëve.

   

  1. Pyetje: Kushtet që duhet të plotësojë çdo garues janë deklaruar si “universitete publike në njësitë e tyre të orientuara nga shkenca (institutet shkencore) dhe në njësitë e arsimit të orientuara drejt shkencës (fakultetet)”. Meqenëse UKIM është një person juridik me njësi të veçanta, fakultete, institute dhe anëtarë të asociuar, a do të konsiderohen më shumë se një aplikim nga fakultetet e UKIM si aplikacione individuale apo mund të aplikojë vetëm një anëtar i UKIM?

  Përgjigje: Secila njësi speciale e UKIM mund të paraqesë propozim-projekt në këtë thirrje publike si garues, dhe një garues mund të aplikojë me vetëm një propozim-projekt.

   

  1. Pyetje: Propozim-projektet për krijimin e laboratorëve të prodhimit duhet të ofrojnë kushte për ndërtimin e një prototipi ose prodhimi të vogël të një zgjidhje inovative që mund të testohet në një mjedis laboratorik dhe industrial ose në treg. A mundet që financimi i propozim-projektit të përfshijë testimin e konceptit për sa i përket një zgjidhjeje inovative, apo duhet që një produkt specifik të dalë domosdoshmërisht nga projektet e financuara?

  Përgjigje: Përmes programeve të të rinjve në laboratorët e prodhimit duhet t’u mundësojnë të rinjve të arrijnë disa nga nivelet e gatishmërisë teknologjike TRL (Technology Readiness Levels) brenda ciklit të inovacionit. Në varësi të industrisë dhe inovacionit, ai mund të jetë një prototip që mund të testohet në një mjedis laboratorik, një prototip që mund të testohet në një mjedis industrial dhe/ose një produkt që mund të testohet në treg.

   

  1. Pyetje: Si do të realizoheshin mjetet financiare të FIZHT për projektet që do të mbrohen për financim? A do të paguhen paraprakisht një pjesë ose të gjitha mjetet nga FIZHT ose pas realizimit të projektit? E kërkojmë këtë sepse projektet parashikojnë furnizimin e pajisjeve për laboratorët, kështu që nuk na intereson nëse aplikuesi i përzgjedhur për financim duhet ta financojë vetë këtë aktivitet, në mënyrë që të marrë mjete nga Fondi pas realizimit të projektit?

   

  Përgjigje: Buxheti i projektit është planifikuar në bazë tremujore, siç sigurohet nga formulari i buxhetit të projektit. Financimi i projektit bëhet në përputhje me Kapitullin “VI. Zbatimi i projekteve” nga Rregullat për organizimin dhe kryerjen e garave dhe sfidave për të inkurajuar inovacionin në fushat prioritare të shkencës dhe teknologjisë, d.m.th mjetet paguhen nga Fondi paraprakisht në baza tremujore.

   

  1. Pyetje: Në këtë thirrje si shpenzime të përshtatshme për financim (ndër të tjera) tregon pagat bruto të personave që do të punësohen në projekt dhe në formularin e aplikimit excel, ku është krijuar buxheti nuk ka një zë të tillë, ku dhe si përfaqësohen këto shpenzime?

   Përgjigje: Në formularin e buxhetit të projektit, në fletën e punës “Udhëzimet e Plotësimit” thuhet se:

  Zëri Ia. Menaxhimi i projektit:

  Personat e përfaqësuar këtu mund të punësohen me një kontratë të përhershme ose me afat të caktuar,

  me kohë të plotë ose me kohë të pjesshme, për t’u angazhuar në bazë të një kontrate pune ose kontratë autoriale.

  Në rast të angazhimit të pjesshëm, shuma për angazhimin e projektit shfaqet.

  Kjo do të nënkuptojë se nën këtë artikull mund të sigurohen persona që janë të punësuar në një kontratë për një kohë të pacaktuar ose të caktuar nga ana e aplikuesit.

   

  1. Pyetje: Sipas Ligjit e Furnizimit Publik, si institucion buxhetor, në rast të marrjes së mbështetjes nga FIZHT me këtë thirrje, ne duhet të bëjmë një thirrje për furnizimin publik të pajisjeve laboratorike. Në aplikacionin e projektit që po përgatisim, ne parashikojmë pajisjen e laboratorit me një pjesë të pajisjeve që nuk mund të furnizohen me ne, d.m.th duhet të importohet nga jashtë. Për atë qëllim, përveç çmimit bazë, në planifikimin e buxhetit duhet të marrim parasysh edhe shpenzimet për transportin, doganat, shërbimet e transportit të mallrave dhe TVSH-në.

   Përgjigje: Shpenzimet e transportit, doganave, shërbimeve të transportit dhe transportit të mallrave dhe të gjitha shpenzimet që lidhen drejtpërdrejt me furnizimin e pajisjeve janë shpenzime që janë të përshtatshme për financim në këtë thirrje publike. Shpenzimet e TVSH-së nuk janë shpenzim i përshtatshëm vetëm në rastin kur subjekti i shpërblyer ka të drejtë për një rimbursim të TVSH-së.

   

  1. Pyetje: A ekziston mundësia e përjashtimit nga dogana dhe TVSH-ja nga institucionet kompetente dhe në çfarë mënyre? A mund të zbatohet një përjashtim i mundshëm nga këto tarifa edhe për një person juridik që do t’i përgjigjej njoftimit tonë të furnizimit publik në lidhje me furnizimin e pajisjeve laboratorike? Kuptohet, duke theksuar se kjo është pajisje laboratorike për një institucion të arsimit të lartë.

  Përgjigje: Për furnizimin e pajisjeve përmes projektit të financuar në këtë thirrje publike, zbatohen rregulloret ligjore në fuqi. Fondi nuk zbaton rregullore të veçanta në lidhje me këto furnizime.

   

  1. Pyetje: A mundet një kompani, e cila dëshiron të na mbështesë financiarisht në aplikimin për krijimin e një laboratori për prodhim, mund t’i bëjë pagesat për palët e treta, për shembull për furnizimin e materialeve ose shërbimeve të ofruara në projekt? Pa mjetet ata janë të detyruar të marrin pjesë, të qëndrojnë në llogarinë e projektit?  

  Përgjigje: Të gjitha mjetet që paraqiten si bashkëfinancim i projektit përmes parave të gatshme do të duhet të transferohen në një llogari të veçantë të projektit, paraprakisht për secilin tremujor individual. Mjetet e paraqitura si bashkëfinancim in-kind gjithashtu i nënshtrohen verifikimit të shpenzimeve, d.m.th Fondi do të kërkojë depërtim në dokumentacionin përmes të cilit shfrytëzuesi i shpërblimit do të provojë që këto shpenzime janë realizuar nga garuesi dhe/ose anëtar i konsorciumit.