Digjitalizimi i dosjeve në Institutin për Gjuhën Maqedonase "Krste Misirkov"

Në bazë të nenit 27 të Ligjit të Veprimtarisë Inovative (“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 79/13, 137/13, 41/14, 44/15, 6/16, 53/16, 190/16 dhe 64/18), si dhe në lidhje me Rregullat për organizimin dhe zbatimin e garave dhe sfidave për të inkurajuar inovacionin në fushat prioritare të shkencës dhe teknologjisë nga 20.01.2020, ark. nr. 01-514/17,Rregullat për plotësimin e Rregullat për organizimin dhe zbatimin e garave dhe sfidave për të inkurajuar inovacionin në fushat prioritare të shkencës dhe teknologjisë nga 20.01.2020, ark. nr. 01-514/17, dhe Rregullat për plotësimin e Rregullave për organizimin dhe zbatimin e garave dhe sfidave për të inkurajuar inovacionin në fushat prioritare të shkencës dhe teknologjisë nga 01.06.2020, ark.nr. 01-1662/5, Bordi Drejtues i Fondit të Inovacioneve dhe i Zhvillimit Teknologjik në 23.08.2021, miraton tekstin e thirrjes publike për sfidën:

Digjitalizimi i dosjeve në Institutin për Gjuhën Maqedonase “Krste Misirkov”

Digjitalizimi i materialit arkivor është një proces që po merr hov me rritjen e teknologjive të informacioneve. Qasja e aksesit digjital në dokumente me rëndësi historike, gjuhësore dhe shkencore mundëson qasje më të shpejtë dhe më të lehtë deri në materialin arkivor për qytetarët dhe të gjithë aktorët përkatës.

Kuptimi dhe misioni themelor i projektit është mbrojtja e origjinalitetit të gjuhës maqedonase dhe promovimi i saj aktiv në përputhje me parimet e kohës digjitale për disponueshmëri të lartë dhe transportueshmëri të përmbajtjes dhe një nivel të lartë të mbrojtjes nga abuzimi, dëmtimi ose shkatërrimi.

Prandaj, projekti ka një mision që shprehet në dy dimensione. Së pari, përmes një procedure aktive për digjitalizimin e të dhënave unike origjinale për të krijuar mbrojtje aktive duke replikuar përmbajtjen origjinale analoge (regjistrime letre) në përmbajtje origjinale digjitale (digjitale origjinale) dhe për ta bërë atë përmbajtje në mënyrë aktive të disponueshme dhe të përdorshme në kohën digjitale. Dimensioni i dytë është mbrojtja pasive, mbrojtja nga të gjitha format e rreziqeve që mund të dëmtojnë ose shkatërrojnë trashëgiminë kulturore, duke krijuar një kopje optike të regjistrimit të letrës në formën e një imazhi mikrofilm me një qëndrueshmëri mbi 500 vjet. 

Mbrojtja e plotë e burimeve të origjinalitetit të gjuhës maqedonase do të arrihet duke replikuar origjinalitetin e të gjitha përmbajtjeve në tre forma të ndryshme: letër, digjitale dhe mikrofilm dhe ruajtjen e tyre në vende të ndryshme, e cila do të arrijë nivelin më të lartë të mbrojtjes dhe eliminuar çdo mundësi për dëmtim dhe/ose shkatërrim të burimeve të gjuhës dhe identitetit maqedonas, si një thesar kulturor kombëtar dhe botëror.

Çdo shënim në dosje ka statusin e materialit arkivor dhe trashëgimisë kulturore me vlerë të qëndrueshme dhe është shkruar në letër të vjetër, në një origjinal të vetëm. Shënimet janë në formate jo standarde, përafërsisht madhësia B5. Përpunimi i regjistrave kryhet në kornizën vijuese ligjore:

 • Së pari, për shkak të statusit të shënimeve, si material arkivor me vlerë të qëndrueshme dhe trashëgimi kulturore me interes kombëtar, përpunimi i tyre bie nën mbrojtje të rreptë nga përvetësimi, abuzimi, dëmtimi dhe/ose shkatërrimi dhe ajo mbrojtje rregullohet me Ligjin për Materialin Arkivor, Ligjin e Mbrojtjes së Trashëgimisë Kulturore dhe Kodin Penal.
 • Së dyti, projekti ka për qëllim arritjen e një regjimi të mbrojtjes së shkallës së dytë, sipas Ligjit të Mbrojtjes së Trashëgimisë Kulturore, në përputhje me metodologjinë e përshkruar në Rregulloren për vlerësimin, kategorizimin dhe rivlerësimin e trashëgimisë kulturore,
 • Së treti, procedurat për digjitalizimin dhe krijimin e dokumenteve elektronike me të gjitha elementet e vlefshmërisë ligjore do të kryhen në përputhje me Ligjin për Dokumentet Elektronike, Identifikimin Elektronik dhe Shërbimet Konfidenciale.

Me këtë thirrje, Fondi dhe Ministria e Kulturës e Republikës së Maqedonisë së Veriut janë të përfshira në përpjekjet për digjitalizimin, ruajtjen dhe arkivimin e duhur të përmbajtjeve të dosjeve të Institutit për Gjuhën Maqedonase “Krste Misirkov”.

Kjo sfidë është realizuar në partneritet midis Fondit, Ministrisë së Kulturës dhe Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës, me pëlqimin e Institutit për Gjuhën Maqedonase “Krste Misirkov”.

Ministria e Kulturës e Republikës së Maqedonisë së Veriut merr pjesë në buxhetin e përgjithshëm të sfidës me mjete financiare në vlerë prej 5 (pesë) milion denarë.

Qëllimi i përgjithshëm i kësaj sfide është zhvillimi i zgjidhjeve inovative të mbrojtjes, vlerësimit, kategorizimit dhe rivlerësimi i trashëgimisë kulturore të gjuhës maqedonase.

Me realizimin e këtij projekti duhet të arrihen qëllimet specifike të mëposhtme:

1. Mbrojtja, përparimi dhe promovimi i trashëgimisë kulturore të themeluar, përkatësisht gjuhës maqedonase duke krijuar një origjinal digjital lehtësisht të arritshëm nga dosjet e Institutit të Gjuhës dhe Kulturës Maqedonase, i cili mund në mënyrë aktive të përdoret nga çdo mjet digjital, për të kërkuar, rishikuar, transferuar nga një transportues në tjetrin, për të migruar në teknologji të reja dhe për t’u shfrytëzuar në mënyrë aktive për qëllime kërkimore shkencore ose qëllime të konfirmimit dhe promovimit të gjuhës maqedonase kudo në botë;

2. Krijimi i një forme digjitale dhe një kopje e origjinalit (mikrofilmit) të secilit regjistrues nga dosjet e Institutit për Gjuhën Maqedonase në përputhje me Ligjin për Dokumentet Elektronike, Identifikimin Elektronik dhe Shërbimet Konfidenciale, rregullat dhe metodologjinë për konvertimin dhe krijimin e digjitalëve origjinale;

3. Krijimi i një plani për menaxhimin e origjinaleve sipas parimeve të menaxhimit të rreziqeve dhe katastrofave.

 Projekti në vëllim përfshin nëntë dosje me një fond të përgjithshëm të shprehur në mënyrë unike, afërsisht 5 (pesë) milion shënime.

Ky projekt është një projekt i dedikuar, me të cilin kryhet mbrojta dhe përparimi i trashëgimisë kulturore kombëtare (të mirë) dhe të gjitha përfitimet e ndryshimeve tekniko-teknologjike dhe përparimet në format, disponueshmërinë dhe cilësinë e përmbajtjes së dosjeve (koleksioneve) që i përkasin Institutit të gjuhës maqedonase “Krste Misirkov”.

 Kërkesat funksionale

Projekti duhet të ketë pesë kapituj që përshkruajnë metodologjinë e punës, proceset, teknologjinë dhe kompetencat që do të vendosen në funkcion për të arritur qëllimet e parashikuara.

Këta kapituj janë:

 • 1.1. Prezantimi i paraqitësit të projektit, veprimtaria e tij kryesore, aftësitë tekniko-teknologjike për ekzekutimin e projektit, çertifikatat, licencat, statusi i regjistruar, referencat, potenciali hapësinor dhe personeli për ekzekutimin e projektit të këtij lloji, tipi dhe objektivi.
 • 1.2. Plani dhe prezantimi i aspekteve të sigurisë në procedurat përgatitore për organizimin, klasifikimin, grupimin dhe përgatitjen për skanim, ri-grupim dhe kthimin në gjendjen e mëparme. Secili projekt duhet të potencoj pa mëdyshje masat e sigurisë aktive në secilën fazë të procedurave, për secilën formë të shënimit dhe të paktën të shpegoj:
 • Procedurat në një rend logjik, të paraqitura në një diagram procesi;
 • Pajisjet teknike për mbrojtjen dhe sigurinë në lëvizje, hapësirë dhe kohë;
 • Veprimet procedurale që garantojnë sigurinë e transportuesve dhe përmbajtjes;
 • Standardet hapësinore për mbrojtjen e trashëgimisë kulturore;
 • Kompetencat njerëzore.
 • 1.3. Plani dhe prezantimi i një modeli operativ me një skemë teknologjike për digjitalizimin e dokumenteve origjinale të letrës në formatin jo-standard B5, në cilësi jo standarde (letër e hollë e vjetër / NCR), në një shkallë të gjerë (më shumë se 5 milion karta). Modeli operativ duhet të përshkruajë teknikën, teknologjinë dhe procedurat e procesit në të cilat do të kryhet digjitalizimi me të gjithë mekanizmat e mbrojtjes që siguron procesi tekniko-teknologjik. Ato renditen me specifikim të plotë:
 • Мë të përshtatshme të skanimit për B5, letër jo standarde (letër e vjetër e hollë) ku mekanizmat mbrojtës të pajisjes së skanimit shfaqen të plota dhe në lidhje me kohën e propozuar të ekzekutimit të projektit;
 • Lidhja në rrjet e pajisjeve dhe mbrojtja nga kopjimi dhe dyfishimi;
 • Siguria e sistemit të depos digjitale për ruajtjen e versioneve të punës;
 • Rregullat dhe skemat e proceseve;
 • Standardet dhe skemat hapësinore;
 • Standardet kohore për ekzekutimin e digjitalizimit (kapaciteti mujor, afati).
 • 1.4. Plani dhe prezantimi i procedurës për krijimin e digjitalëve origjinal. Projekti duhet të përshkruajë procedurat për formatimin digjital të shënimeve digjitale dhe të konfirmojë se vërtetësia e tyre nuk mund të kontestohet. Kjo është një pikë kritike e projektit sepse kopjet digjitale riprodhohen dhe kopjohen lehtësisht në çdo sistem ose pajisje dhe për këtë arsye projekti duhet të përcaktojë modelet dhe metodat se si të mbrohet digjitali origjinal (është një dhe i vetëm dhe si i tillë shënohet digjitalisht):
 • Formati i propozuar për qëndrueshmërinë e e-dokumenteve;
 • Elementet e propozuara për krijimin e një origjinali digjital;
 • Procedura për ndërtim dhe vërtetimin e origjinalitetit;
 • Platforma tekniko-teknologjike për kryerjen e procedurës;
 • Procedurat e sigurisë;
 • Afatet kohore për kryerjen e procedurës;
 • Dorëzimi i vëllimit të kryer, mënyrave dhe procedurave
 • 1.5. Plani dhe prezantimi i procedurës për mikrofilmimin e origjinaleve digjitale ose prej letre. Projekti duhet të përmbajë një kapitull që përshkruan procedurën e mikrofilmit, pajisjet, materialet e harxhuara, burimet dhe kompetencat dhe përshkrimi i rezultatit përfundimtar të pritur.
 • Përshkrimi i pajisjeve për mikrofilm të dokumenteve;
 • Përshkrimi i procedurës së regjistrimit të mikrofilmit;
 • Përshkrimi i procedurës së ruajtjes së mikrofilmit (garanci 500 vjeçare);
 • Përshkrimi i burimeve dhe materialeve të nevojshme;
 • Plani hapësinor për ruajtjen e kopjeve të mikrofilmit dhe udhëzimi për shfrytëzuesin;
 • Plani kohor për kryerjen e aktivitetit.
 • 1.6. Kompetencat e shprehura në burimet vetanake njerëzore për projektin dhe menaxhimin e procesit të projektit:
 • Ekipi menaxhues;
 • Ekipi i projektit;
 • Ekspertë specialë / deklaruar ekspertizë, çertifikatë;
 • Vëllimi i personave në ekzekutimin e projektit;
 • Menaxhimi i zëvendësimit.
 1. Standardet dhe kompetencat organizative, tekniko-teknologjike, hapësinore

Dorëzuesi i projektit duhet, për secilën nga pajisjet e specifikuara, platformën tekniko-teknologjike, softuerin, ose një formë tjetër të aftësisë dhe të gjitha kompetencave që liston, të paraqesë prova që ai zotëron ose rregullon dhe ka të drejtë të shfrytëzimit të tyre të pakufizuar ligjor për qëllime tregtare.

 • Evidenca sipas artikullit të kërkesave funksionale / pajisjeve, softuerëve, licencave
 • Për secilin nga artikujt e renditur në pikën 4, të 4.1. në 4.6.
 • Dëshmi e secilit prej standardeve të deklaruara të sigurisë
 • Dëshmi e statusit të regjistruar ose të licencuar të menaxhimit, përpunimit dhe ruajtjes së materialit arkivor në formën e dokumenteve digjitale.
 • Të paktën 1 referencë për digjitalizimin e dokumenteve në një projekt të madh, ku vëllimi i punës së kryer, d.m.th referenca e dhënë i referohet digjitalizimit të më shumë se 5 milion faqeve / imazheve në një projekt, një herë ose në mënyrë të njëpasnjëshme.
 • Të paktën 1 referencë për një shërbim profesional të kryer në bazë komerciale të mikrofilmimit të dokumenteve.

Zbatimi i projektit mund të jetë deri në 12 (dymbëdhjetë) muaj.

Fondi, bazuar në rrethana të justifikuara, mund të miratojë zgjatjen e zbatimit të projektit deri në 6 (gjashtë) muaj.

За финансирање на проекти во рамки на овој повик обезбеден е вкупен буџет во износ од четиринаесет (14)милиони денари.

 За победничкиот предлог проект, Фондот обезбедува финансирање од 100% (сто проценти) од вкупниот буџет за проектот, во максимален износ од четиринаесет (14) милиони денари.

Derisa nuk ka mjaft propozim-projekte cilësore ose nuk plotësohen kushtet për financim, Fondi mbanë të drejtën të mos ndajë mjete financiare.

Thirrja publike ka për qëllim kompanitë që mund të ofrojnë zgjidhje inovative dhe/ose të përparuara teknologjikisht, vetëm ose në bashkëpunim me një institucion që kryen arsim të lartë ose kërkim-shkencor ose një kompani tjetër.

Garuesi duhet të jetë një person juridik që plotëson kushtet e mëposhtme:

 • të jetë një ndërmarrje mikro, e vogël ose e mesme e themeluar në përputhje me Ligjin e shoqërive tregtare dhe e regjistruar në Regjistrin Qendror të Republikës së Maqedonisë së Veriut;
 • të ardhurat vjetore të ndërmarrjes nuk duhet të kalojnë 10,000,000 (dhjetë milionë) euro në dy vitet e mëparshme fiskale, sipas raporteve financiare;
 • të jetë një ndërmarrje me një maksimum prej 250 punonjësish;
 • të mos jetë i lidhur (sipas Ligjit të Shoqërive Tregtare) me një ndërmarrje tjetër, të ardhurat vjetore të së cilës tejkalojnë 10.000.000 (dhjetë milionë) euro dhe numri mesatar i të punësuarve nuk i kalon 250 në dy vitet e mëparshme fiskale, përveç në rastin e lidhjes së kapitalit me arsim të lartë, domethënë një institucion kërkimor-shkencor;
 • kundër tij nuk është ngritur procedurë falimentimi ose procedurë likuidimi;
 • të ketë shlyer detyrimet e duhura mbi bazën e detyrave dhe kontributeve publike;
 • asnjë procedurë nuk ka filluar kundër tij për ekzekutimin me forcë të kërkesave monetare të prapambetura;
 • nuk është në vështirësi (një ndërmarrje në vështirësi është një ndërmarrje që nuk është në gjendje të përmbushë detyrimet e saj nga burimet e veta ose me mjete që mund të marrë nga pronari/aksionarët ose kreditorët e saj për të ndaluar humbjet, të cilat pa ndërhyrje të jashtme nga ofruesit e ndihmës sigurisht që do të çojnë deri në ndërprerjen afatshkurtër dhe afatgjatë të funksionimit të ndërmarrjes); dhe të
 • të jetë me shumicën e pronësisë maqedonase (me 50.1% ose më shumë)

Derisa propozim-projekti përfshin bashkëpunim të Garuesit me ndërmarrje tjetër, kushtet për partnerin janë të njëjtat si edhe për Garuesin kryesor.

Gjatë aplikimit në partneritet ose konsorcium, mbajtës kryesor i projektit është Garuesi kryesor .

 • Aktivitetet e parashikuara në propozim-projekt duhet të korrespondojnë me fazat e kërkimit dhe zhvillimit, d.m.th përparimin e teknologjisë në një model që është funksional dhe i pranueshëm në rrethana reale.

  Aktivitetet mund të përfshijnë:

  • Zhvillimin e zgjidhjeve dhe aktivitetet e testimit;
  • Analiza e rregullores (duke identifikuar nevojën për ndryshim);
  • Komunikimi me pjesëmarrësit e mundshëm;
  • Prokurimi ose zhvillimi i pajisjeve specifike dhe mjeteve të TIK-ut në lidhje me realizimin e projektit;
  • Funksionaliteti i zgjidhjes.

  Lista e mësipërme e aktiviteteve nuk është kufizuese.

  Aktivitetet e marketingut dhe shitjes (që synojnë arritjen e zgjidhjes për gatishmërinë dhe pjekurinë e investimeve për futjen në treg).

  Shpenzimet e pranueshme të financimit:

   

  • Pagat bruto (vetëm për punonjësit e garuesit kryesor). Shumat e pagave bruto për punonjësit e angazhuar në projekt duhet të korrespondojnë me praktikat e vendosura të shfrytëzuesit para fillimit të projektit, të zvogëluara për shumën e subvencionit të mundshëm shtetëror të marrë në bazë të pagës;
  • Blerja dhe/ose marrja me qira e pajisjeve dhe materialeve të harxhuara në funksion të projektit
  • Shërbimet e nënkontraktuara për kërkim dhe zhvillim dhe angazhimi i ekspertëve/këshilltarëve për kërkimin dhe zhvillimin;
  • Angazhimi i ekspertëve/këshilltarëve për nevoja të tjera që lidhen drejtpërdrejt me rezultatet e pritura të projektit (ekspertizë në lidhje me menaxhimin e inovacionit, menaxhimin financiar, mobilizimin e mjeteve dhe kapitalit, zhvillimin e biznesit, marketingun, punë juridike, mbrojtjen e pronës intelektuale, etj.);
  • Sigurimi i cilësisë, standardizimi dhe akreditimi;
  • Mbështetje për zyrën dhe biznesin (marrja me qira e hapësirës për zyre, shpenzimet e përgjithshme, tarifat bankare, shërbimet e kontabilitetit, hosting dhe llojet e tjera të shpenzimeve administrative) në një shumë maksimale prej 15% (pesëmbëdhjetë përqind) të buxhetit të përgjithshëm të projektit;
  • Shpenzimet administrative (tarifat bankare, paraqitja e një llogarie vjetore për llogarinë e caktuar të projektit, shpenzimet për botimin e një njoftimi të furnizimit publik).

  Vetëm shpenzimet e bëra gjatë kohës së projektit në përputhje me buxhetin e miratuar të projektit dhe të realizuara deri në fund të projektit janë të pranueshme për financim.

  Shpenzimet e papranueshme për financim:

   

  • Shtesa pagash;
  • Shpenzimet e interesit ose borxhit në cilën do anë;
  • Shpenzimet dhe provizionet për humbjet ose borxhet e kaluara dhe të mundshme në të ardhmen;
  • Shpenzimet për ushqim dhe hotelieri;
  • Shpenzimet për ushqim dhe hotelieri;
  • Shpenzimet për rekrutim të stafit (shpenzimet për botimin e reklamave, provizionet nga agjencitë për punësim, shpenzimet në lidhje me përzgjedhjen e kandidatëve, etj) dhe shpenzimet për zhvendosje;
  • Blerja e tokës ose ndërtesave, përfshirë dhe rinovimin.
  • Pagesat në para nga llogaria e caktuar për projektin;
  • Shpenzimet e shërbimeve të konsulentëve të siguruara nga persona të punësuar tek Shfrytëzuesi;
  • Aktivitetet e eksportit (shpenzimet që lidhen drejtpërdrejt me eksportin e produkteve, krijimin dhe funksionimin e një rrjeti shpërndarës, etj.)
  • Tarifat vjetore për mirëmbajtje të patentës (përveç rasteve të arsyeshme të vlerësuara si shpenzim i lejueshëm kur vlerësohen propozim-projektet).
  • Marrja me qira e lokaleve të biznesit nga një qiradhënës i cili merr pjesë në aktivitetet e projektit ose është person i lidhur me Shfrytëzuesin;
  • Shpenzimet për realizimin e aktiviteteve që më parë ishin të financuara nga burime tjera;
  • Furnizimi i pajisjeve të përdorura dhe
  • Tatimi mbi Vlerën e Shtuar (TVSH), në rast se subjekti i shpërblyer ka të drejtë për një rimbursim të TVSH-së.

  Vetëm shpenzimet e bëra për aktivitetet e kryera gjatë kohëzgjatjes së projektit, të cilat janë në përputhje me Buxhetin e aprovuar të projektit dhe Rregullat për organizimin dhe zbatimin e konkurseve dhe sfidave për të inkurajuar inovacionin në fushat prioritare të shkencës dhe teknologjisë. do të konsiderohen si shpenzime të përshtatshme.

  Fondi mban të drejtën për të negociuar me fituesit në lidhje me definimin e aktiviteteve të projektit dhe buxhetit në bazë të rekomandimeve të marra nga Komisioni i Vlerësimit dhe Përzgjedhjes (në tekstin vijues: Komisioni), ndërsa para nënshkrimit të Marrëveshjes së ndarjes të shpërblimit.

  Në rastë se projekti do bazohet në të drejtat ekzistuese të pronës intelektuale, Garuesi është i detyruar, para nënshkrimit të Marrëveshjes për ndarje të shpërblimit, të paraqesë prova për të drejtën e shfrytëzimit të pronës intelektuale në llojin e një marrëveshjeje licencimi, marrëveshje kontributi “in-kind” ose lloje tjera të marrëveshjes e cila konfirmon që Garuesi ka të drejtë të shfrytëzojë pronën intelektuale në të cilën bazohen rezultatet e projektit.

  Fondi nuk është përgjegjës për mosmarrëveshjet në lidhje me të drejtat e pronësisë intelektuale midis Shfryzëzuesit të mjeteve financiare dhe palëve të treta.

  Të gjitha të drejtat dhe njohuritë e pronës intelektuale “know-how” që do të krijohen gjatë implementimit të Projektit dhe/ose si rezultat i zbatimit të Projektit i përkasin Shfrytëzuesit, dhe nëse është e pranueshme, Shfrytëzuesi duhet t’i mbrojë të drejtat e pronësisë intelektuale.

Procedura, nga pranimi i aplikacioneve të marra deri te përzgjedhja dhe marrja e vendimit përfundimtar për përzgjedhjen dhe ndarjen e pajisjeve të financuara të shfrytëzuesit/et, përbëhet nga disa hapa:

 • Verifikimi administrativ i aplikacioneve (nëse aplikimi është i plotë dhe në përputhje me kushtet e pranueshmërisë të deklaruara në thirrjen publike);
 • Vlerësimi i parë i propozim-projektit (parapërzgjedhja);
 • Piçing, d.m.th prezantimi i propozim-projekteve të parapërzgjedhura para Komisionit të Vlerësimit dhe Përzgjedhjes (opsionale);
 • Përzgjedhja e propozim-projekteve më të mira; 
 • Nënshkrimi i kontratave.

Çdo propozim-projekt vlerësohet nga Komisioni iVlerësimit dhe i Përzgjedhjes i cili përbëhet nga:

 • Dy (2) përfaqësues nga institucionet partnere
 • Dy (2) ekspertë në fushën e sfidës
 • Një (1) përfaqësues i Fondit

Komisioni punon në bazë të Rregullores së Procedurës së Komisionit të Vlerësimit dhe përzgjedhjes, të cilat miratohen në mbledhjen e parë të Komisionit.

SHËNIM: Me kërkesë të anëtarëve të Komisionit, Fondi mund të angazhojë ekspertë të cilët do të japin mendim ekspertësh për aplikime të caktuara, të përshtatshme për fushën e ekspertizës së tyre.Në rast të tillë, mendimi i ekspertit do të merret parasysh nga anëtarët e Komisionit gjatë vlerësimit të aplikacionit.

 

Критериуми за оценување

Kriteret kryesore për vlerësimin e propozim-projekteve janë:

 • Shkalla e inovacionit
 • Kapaciteti i ekipit të projektit;
 • Cilësia e projektit;
 • Potenciali për pranim/potenciali i tregut
 • Ndikimi

Fondi mban të drejtën për të negociuar me fituesit në lidhje me definimin e aktiviteteve të projektit dhe buxhetit në bazë të rekomandimeve të marra nga Komisioni i Vlerësimit dhe Përzgjedhjes (në tekstin vijues: Komisioni), ndërsa para nënshkrimit të Marrëveshjes së ndarjes të shpërblimit.

Fondi mbanë të drejtën të mos ndajë shpërblim nëse nuk ka mjaft propozim-projekte cilësore ose kushtet për ndarjen e shpërblimit nuk plotësohen në përputhje me rregullat dhe kushtet e përcaktuara në Thirrjen Publike.

Kriteret kryesore dhe nënkriteret për evoluimin e projektit përshkruhen në formën Tabelës për vlerësim.

 

Kur aplikoni, duhet të dorëzohen dokumentet e mëposhtme:

Dokumentacioni i projektit (i cili duhet të nënshkruhet nga një përfaqësues i autorizuar i Garuesit dhe të shtypet, dhe i disponueshëm përmes faqes së internetit të Fondit):

 • Formular i plotësuar mjeshtërisht për aplikimin e projektit
 • Formular i plotësuar mjeshtërisht për buxhetin e projektit
 • Deklarata e Konkuruesit për pranimin e kushteve të Fondit
 • Deklaratë e noterizuar për pronësinë – struktura themeluese e Konkuruesit.
 • Biografitë e shkurtëra të personave kryesor të angazhuar në projekt (për maksimum pesë persona)

I gjithë dokumentacioni duhet të dorëzohet në gjuhën maqedonase. Dokumentacioni i projektit duhet të dorëzohet në formularët e përgatitura nga ana e Fondit.

Dokumentacioni i projektit së bashku me CV-të që do të bashkëngjiten në formularin e aplikimit duke klikuar butonin “Apliko”.

 

Afati i fundit për të aplikuar në thirrjen publike është deri në 21.10.2021, deri në orën 14:00.

Vetëm ato propozim-projekte që janë dorëzuar si në mënyrën e mësipërme dhe brenda afatit të caktuar do të konsiderohen për financim.

Rregullat dhe procedurat për zbatimin, monitorimin dhe mbikëqyrjen e projektit definohen në dokument. Rregullat për organizimin dhe zbatimin e garave dhe sfidave për të inkurajuar inovacionin në fushat prioritare të shkencës dhe teknologjisë nga 20.01.2020 dhe Rregullat për plotësimin e Rregullave për organizimin dhe zbatimin e garave dhe sfidave për të inkurajuar inovacionin në fushat prioritare të shkencës dhe teknologjisë nga 16.03.2020 dhe 01.06.2020.

Për të gjitha informacionet shtesë ju mund:

 • na shkruani në adresën e postës elektronike: digitalizacija@fitr.mk
 • për të thirrur në numrin e telefonit: 02 3145 258

Në mënyrë që t’iu ndihmojë në përgatitjen e propozim-projektit, Fondi do të organizojë informacione-ngjarje gjatë thirrjes; ndihmë teknike falas nga ekspertë dhe seminare mentorimi.

Informacionet për këto aktivitete do të publikohen me kohë në faqen e internetit të Fondit si dhe në rrjetet sociale (Facebook dhe Instagram).

A duhet që konkurrenti të ofrojë zgjidhje të përshtatshme për ruajtjen e përmbajtjes, siç është ruajtja fizike për formën e letrës, ruajtja dixhitale (cloud) për e-dokumentet dhe ruajtja fizike e mikrofilmave apo do të ruhen ato nga instituti?

Projekti nuk parashikon ruajtje. Dosjet në formatin origjinal dhe të gjitha formatet dhe përfitimet e tjera që do të krijohen në projekt i përkasin Institutit për gjuhën maqedonase “Krste Misirkov”. Çdo paraqitës i projektit, në kuadër të kërkesave funksionale të projektit duhet të propozojë një plan për mbrojtje aktive dhe pasive të secilit prej formateve, në secilën fazë të procedurës deri në ligjëratën përfundimtare në Institut.

Gjatë procedurave për digjitalizimin dhe krijimin e dokumenteve elektronike me të gjithë elementët e vlefshmërisë ligjore thuhet se ato duhet të kryhen në përputhje me Ligjin për Dokumentet Elektronike, Identifikimin Elektronik dhe Shërbimet Konfidenciale – Pyetja është: A do të thotë kjo se të dhënat e digjitalizuara duhet të jetë në formën PDF / A-3 dhe të ketë të njëjtën vulë kohore dhe nënshkrim elektronik?

Fondi kërkon zgjidhje novatore, kreativitet dhe teknologji të përparuara, nuk kufizon askënd në aspektin e formateve, funksionaliteteve dhe inovacionit. Kërkesa e vetme është që të jetë në përputhje me ligjin në fuqi në Republikën e Maqedonisë Veriore. “Ligji për Dokumentet Elektronike, Identifikimin Elektronik dhe Shërbimet Konfidenciale”. Çdo paraqitës projekti vendos brenda ligjit, çfarë formati do të propozojë, në përputhje me projektin e tij teknologjik inovativ. Fondi vlerëson novacionin, përparimin teknologjik dhe qëndrueshmërinë e zgjidhjes së ofruar në përputhje me ligjet.

A duhet që skedarët dixhital të përpunohen me teknikën OCR (njohja e karaktereve optike) pasi ato janë të shkruara me dorë, që është një problem i madh në përpunimin e OCR?

Fondi po kërkon një zgjidhje novatore, me një kërkesë themelore “disponueshmëri” të burimeve në gjuhën maqedonase për përdorimin dhe promovimin aktiv të saj. Çfarë dhe cilat teknika do të propozojë secili ofertues për të arritur atë disponueshmëri në përputhje me projektin e tij të inovacionit nuk kufizohet me asgjë në këtë thirrje.

Në qëllimet e projektit ju keni deklaruar: “Mbrojtja, promovimi dhe promovimi i gjuhës së krijuar kulturore, dmth maqedonase duke krijuar një origjinal dixhital lehtësisht të arritshëm nga dosjet e Institutit të Gjuhës dhe Kulturës Maqedonase, i cili mund të përdoret në mënyrë aktive nga çdo mjeti dixhital, kërkohet, rishikohet, transferohet nga një transportues në tjetrin, për të migruar në teknologji të reja dhe përdoret në mënyrë aktive për qëllime kërkimore shkencore ose qëllime të konfirmimit dhe promovimit të gjuhës maqedonase kudo në botë. Ku kërkohet kopja dixhitale të jetë e disponueshme nga çdo mjet dixhital, për të kërkuar, shfletuar, transferuar nga një operator në tjetrin, për të migruar në teknologji të reja? Krijimi i origjinaleve dixhitale. Projekti duhet të përshkruajë procedurat për formatimin dixhital të regjistrimeve dixhitale dhe të konfirmojë që vërtetësia e tyre nuk mund të kundërshtohet. Kjo është një pikë kritike e projektit sepse kopjet dixhitale riprodhohen dhe kopjohen lehtësisht në çdo sistem ose pajisje dhe për këtë arsye projekti duhet të përcaktojë modelet dhe metodat se si të mbrohet origjinali dixhital (është një dhe i vetëm dhe si i tillë shënohet në mënyrë dixhitale ) Aty ku kopjet dixhitale nuk kërkohen të riprodhohen dhe kopjohen lehtësisht në asnjë sistem apo pajisje. ”Pyetja është: A janë këto dy pretendime kontradiktore, ju lutemi shpjegoni kërkesat?

Krijimi i një riprodhimi dixhital të origjinalit është një kërkesë themelore e projektit. Se si do të mbrohet është pjesë e sfidës së inovacionit që përmban kjo thirrje. Ju ofroni një zgjidhje që e bën të qartë se cila nga të gjitha kopjet e mundshme që mund të krijohen më vonë është e vërtetë për regjistrimin origjinal.

Mënyra e indeksimit të kartave nuk është e specifikuar, as përmbajtja e meta të dhënave dhe kërkimi nuk kërkohet. Pyetja është: Ju lutemi tregoni sa indekse do të duhet të indeksohet çdo dokument elektronik ose me cilat meta të dhëna do të kalojë çdo dokument elektronik?

Fondi nuk kufizon mënyrën se si duhet të kryhet ndonjë procedurë. Fondi ju kërkon të propozoni zgjidhjen më të përshtatshme inovative që do të arrijë njëkohësisht mbrojtjen e origjinalitetit dhe disponueshmërisë për përdorim aktiv. (kërkoni, gjeni, përdorni, në funksion të promovimit aktiv).

Nëse një pjesë e të dhënave të kartës duhet të interpretohen. Pyetja është: A do të jetë Instituti një bashkëpunëtor aktiv në interpretimin dhe kontrollin e mëvonshëm të meta të dhënave ose indeksit të futur?

Instituti është pjesë përbërëse e projektit, nga përzgjedhja e projektit të propozuar dhe zbatimi i tij.