Jавен повик за кофинансирани грантови за технолошки развој за забрзан економски раст

Врз основа на член 25 од Законот за иновациската дејност („Службен весник на Република Македонија“бр. 79/13, 137/13, 41/14, 44/15, 6/16, 53/16, 190/16 и 64/18) и член 9 од Правилникот за инструментот за поддршка- Кофинансирани грантови за технолошки развој за забрзан економски раст бр.01-2410/5 од 30.12.2020 година, Фондот за иновации и технолошки развој на ден 06.02.2021 година, објавува Јавен конкурс за поднесување на предлог-проекти за финансирање под Инструментот за поддршка Кофинансирани грантови за технолошки развој за забрзан економски раст.

Целта на овој Инструмент е да се обезбеди финансиска поддршка за технолошки развој на претпријатија и приватни здравствени установи („ПЗУ“) за забрзан економски раст со цел надминување на последиците од КОВИД-19, кои ги исполнуваат условите од Правилникот за  инструментот за поддршка – Кофинансирани грантови за технолошки развој за забрзан економски раст. 

Целта на поддршката е претпријатијата да создадат услови за надминување на последиците од економската криза, да остварат забрзан раст, да ја зголемат конкурентноста на меѓународните пазари и отпорноста на пандемиски и климатски кризи, преку воведување на нови, иновативни, напредни, ‘зелени’ и дигитални технологии за нивна трансформација.

Поддршката е наменета за претпријатијата и ПЗУ (приватни здравствени установи) кои имаат јасно идентификувана  потреба од нови технологии која ќе има значително и мерливо позитивно влијание во еден или повеќе од следните аспекти од нивното работење: зголемена продуктивност и ефикасност, намалување на трошоци и употреба на ресурси, намалување на негативното влијание врз животната средина, подобар квалитет и нови карактеристики на производите и услугите кои ги нудат на пазарот, за развивање на нови канали за продажба, влез, експанзија на нови пазари или за градење на постабилна и поодржлива мрежа на добавувачи. 

 • до 70% (седумдесет проценти) од вкупниот буџет на проектот, но не повеќе од  2.500.000,00 (два милиони и петстотини илјади) денари за претпријатија и ПЗУ чиј просечен број на вработени е до 10 (десет) вработени и чиј годишен приход во последните две години е помал од 50.000,00 (педесет илјади) евра.
 • до 70% (седумдесет проценти) од вкупниот буџет на проектот, но не повеќе од но не повеќе од 5.000.000,00 (пет милиони) денари, за претпријатија и ПЗУ чиј просечен број на вработени е од 10 до 50 вработени и чиј годишен приход во последните две години е поголем од 50.000,00 (педесет илјади) евра, а помал од 2.000.000,00 (два милиони) евра, финансирање до 70% од вкупниот буџет на проект.
 • до 60% (шеесет проценти) од вкупниот буџет на проект, но не повеќе од 10.000.000,00 (десет милиони) денари за претпријатија и ПЗУ чиј просечен број на вработени е од 50 до 250 и чиј годишен приход во последните две години е поголем од 2.000.000,00 (два милиони) евра, а помал од 10.000.000,00 (десет милиони) евра, финансирање.

Износот на остварени годишни приходи и просечен број на вработени се утврдува согласно финансиските извештаи за 2019 и 2018 година.

АПЛИКАНТОТ ОБЕЗБЕДУВА  сопствено кофинансирање од 30% (за микро и мали претпријатија ) односно 40% за средни претпријатија од вкупниот буџет на проектoт.

Средствата добиени од Фондот по која било друга основа, како и средствата добиени по основ на која било друга државна помош, нема да се сметаат за прифатливи средства за кофинансирање од страна на Апликантот.

 • Да е трговско друштво основано согласно Законот за трговски друштва и регистрирано во Централниот Регистар на Република Северна Македонија или да е приватна здравствена установа основана согласно Законот за установи и Законот за здравствената заштита регистрирана во Централниот регистар на Република Северна Македонија;
 • Да не е поврзан (согласно Законот за трговските друштва) со друго претпријатие и/или ПЗУ чии годишни приходи надминуваат 10.000.000 (десет милиони) евра и просечен број на вработени да не надминува 250 во претходните две фискални години, согласно член 10 став 1 точка 5 од Правилникот и одредбите од Јавниот конкурс, освен во случај на поврзаност со високообразовна, односно научноистражувачка установа;
 • Против него да не е поведена стечајна постапка или постапка на ликвидација;
 • Да има подмирени доспеани обврски по основ на јавни давачки и придонеси;
 • Против него да не се отпочнати постапки за присилно извршување на доспеани парични побарувања;
 • Апликанти со над 3 (три) години на постоење до моментот на аплицирање да немаат остварена загуба согласно финансиските извештаи за последните две календарски години, согласно член 10 став 1 точка 5 од Правилникот и одредбите од Јавниот конкурс;
 • Да нема доспеани, а неподмирени обврски со доцнење над 90 дена кон финансиски институции заклучно состојба на крај на месец февруари 2020, односно пред почеток на кризата предизвикана од Ковид 19, издадена од Македонско кредитно биро;
 • Да ги исполнува условите од Законот за контрола на државна помош и за истата намена/мерка да не добива државна помош од два различни извори поради тоа што таквата помош не е дозволена.
 • Набавка и воведување на нови, иновативни, напредни, ‘зелени’ и дигитални технологии за трансформација на производствените и деловните процеси;
 • Развој и воведување на нови поеколошки процеси и стандарди за производство и работа; 
 • Набавка и воведување на нови дигитални; решенија (софтвер, алатки, лиценци и сл.) и развој на дигитални бизнис модели, кои може да вклучуваат дигитализација на каналите за продажба и набавки;
 • Градење на капацитетите на менаџментот и вработените за примена на новите технологии;
 • Подобрување на продуктивностa и ефикасностa на производствените и/или деловните процеси;
 • Намалување на трошоци на производство и оперативно работење;
 • Подобрување на ефикасностa при употреба на ресурси;
 • Активности за намалување на негативното влијание врз животната средина;
 • Значително подобрување на квалитетот и додавање на нови или значително подобрени карактеристики на производите и услугите како резултат на промените во понудата и побарувачката поврзани со последиците од КОВИД-19 кризата (вклучително стандардизација и сертификација);
 • Развивање на нови канали за продажба и активности за влез или експанзија на нови пазари – градење на постабилна и поодржлива мрежа на добавувачи.
 • Листата на активности не е ограничувачка.
 • Бруто плати за вработените лица кај апликантот кои ќе бидат ангажирани на проектот. Износите на бруто плати на вработените-ангажирани на проектот треба да соодветствуваат на воспоставените практики на корисникот пред почеток на проектот, намалени за износот на потенцијална државна субвенција примена по основ на плата;
 • Трошоци за техничка поддршка (експертиза), трошоци за договорни услуги за истражување, развој, дигитализација (пр. тестирање, лабораториски услуги и слично);
 • Трошоци за набавка и изнајмување на опрема, софтвер, алатки од информатичка технологија и суровини и потрошен материјал, директно поврзани со реализација на проектот;
 • Трошоци поврзани со спроведување на план за технолошки развој на Апликантот;
 • Други оперативни трошоци директно поврзани со реализацијата на проектот, освен оние кои не се подобни за финансирање преку овој Инструмент.
 • Само трошоците направени за време на проектот во согласност со одобрениот буџет на проектот и реализирани до крајот на проектот се подобни за финансирање.
 • При распределба на буџетот по квартали, апликантот треба да води сметка за рамномерност во распределбата на буџетот односно износот за секој одделен квартал да не се разликува од останатите квартали за повеќе од 30 (триесет) %.
 • Технолошки напредок и степен на дигитализација;
 • Квалитет на проектот;
 • Капацитет на проектниот тим;
 • Влијание.

Критериумите и подкритериумите за евалуација на проектите се наведени во образецот –Табела за евалуација.

Времетраењето на проектот може да биде до 18 (осумнаесет) месеци.

За финансирање проекти под овој конкурс за овој Инструмент обезбеден е вкупен буџет од 6.000.000.00 (шест милиони) евра во денарска противвредност.

Сите обрасци за аплицирање  може да ги преземете со клик на копчето „Преземи документација“.

Уредно да се пополнат, потпишат и заведат со печат:

 • Образец за проектна апликација;
 • Образец за буџет на проектот;
 • Изјава на Апликантот за прифаќање на условите на Фондот;
 • Нотарски заверена Изјава за сопственичка – основачка структура на Апликантот и
 • Кратки биографии на лицата кои го сочинуваат проектниот тим, ангажиран во проектот (најмногу за 5 (пет) лица).

Проектната апликација, буџетот на проектот и биографиите треба да бидат пополнети на македонски и на англиски јазик и во PDF формат да се прикачат на формуларот за аплицирање со клик на копчето „Аплицирај “.

Останатата документација треба да биде доставена само на македонски јазик.

До 06.04.2021, до 14 часот

За сите дополнителни прашања пишете ни на zabrzanrast@fitr.mk

 1. Дали средствата од оваа финансиска поддршка се повратни? Дали е некој вид на кредит и треба да се врати целиот износ и плус дополнителни 5% од износот кој ќе го добиеме од страна на Фондот?

Средствата од инструментот за поддршка – Кофинансирани грантови за технолошки развој за забрзан економски раст се повратни во случај претпријатието да оствари оперативна добивка. Повратот на финансиската поддршка доделена од Фондот се врши по стапка од 7,5% од оперативната добивка на корисникот и тоа:

– до остварување на поврат на 105% од износот исплатен од страна на Фондот, или

– за период од 5 (пет) години по завршувањето на проектот

(во зависност од тоа кој услов е прв остварен).

Во случај оперативната добивка да е поголема и доколку стигнете пред период од 5 години да треба да вратите повеќе од 105% од добиениот износ, вашата обврска за поврат ќе заврши во моментот штом е вратен износ од 105% иако не е истечен период од 5 години. Доколку оперативната добивка е помала и за период од 5 години не вратите 105% од добиениот износ, во тој случај Вашата обврска за поврат ќе заврши после 5-тата година, иако не сте достигнале поврат од 105% од финансиската поддршка доделена од Фондот.

Инаку, не станува збор за кредит бидејќи не е задолжување кое ги оптеретува билансите на компанијата и од друга страна повратот е во случај на успешност на компанијата, односно само при остварена оперативна добивка, која секако се надеваме дека ќе биде остварена по реализација на проектот. Воедно, обврската за поврат настанува по завршување на проектот а не со отпочнување на проектот.

   2. Што се подразбира под оперативна добивка на корисникот?

Под оперативна добивка се подразбира остварената бруто добивка на претпријатието пред одземање на трошоци за камата, даноци и амортизација или таканаречена ЕБИТДА која се изведува од категориите во билансот на успех.

 

   3. Дали сопственичката структура треба да биде 51% македонска, дали е ова задолжителен критериум?

Критериумите за подобност на апликант се наведени во член 7 во Правилникот за овој инструмент. Според наведените услови, сопственоста (домашна или странска) не е критериум за подобност.

   4. Дали има ограничување во однос на периодот на постоење на фирмата, односно дали имаат право на аплицирање компании кои се формирани минатата година?

Во Правилникот на овој инструмент нема ограничување во однос на староста на претпријатието апликант односно може да аплицираат и новоосновани претпријатија.

     5. Дали овој јавен повик поддржува сектор земјоделие?

 Да, главниот услов кој треба да се исполни е апликантот да биде трговско друштво основано согласно Законот за трговски друштва и регистрирано во Централен регистар на Република Северна Македонија и да ги исполнува останатите критериуми за подобност на апликант од член 4 и член 7 од Правилникот.

    6. Дали фирма која во моментов нема ниту еден вработен, може да аплицира на објавениот јавен повик?

 Според Правилникот на овој повик нема ограничување во поглед на минимум вработени, ограничување има само во максимум просечен број на вработени кој не може да надмине 250.

    7. Дали едно претпијатие може да аплицира со три различни проекти на овој јавен повик?

Може да аплицира, меѓутоа обрнете внимание на член 4, став 5, каде што се вели “Доколку едно или повеќе физичко/и и/или правно/и лице во рамки на јавниот конкурс се јавуваат во сопственичка структура на повеќе од еден апликант и во случај таквите апликанти да бидат избрани за финансирање, вкупниот износ на финансиска поддршка на таквите апликанти заедно не може да ги надминат ограничувањата предвидени од ставот (1) од овој член, а кој важат за еден апликант” односно:

 • за претпријатија и ПЗУ чиј просечен број на вработени е до 10 (десет) вработени и чиј годишен приход во последните две години е помал од 50.000,00 (педесет илјади) евра, финансирање до 70% од вкупниот буџет на проект, но не повеќе од 2.500.000,00 (два милиони и петстотини илјади) денари,
 • за претпријатија и ПЗУ чиј просечен број на вработени е од 10 до 50 вработени и чиј годишен приход во последните две години е поголем од 50.000,00 (педесет илјади) евра, а помал од 2.000.000,00 (два милиони) евра, финансирање до 70% од вкупниот буџет на проект, но не повеќе од 5.000.000,00 (пет милиони) денари,

за претпријатија и ПЗУ чиј просечен број на вработени е од 50 до 250 и чиј годишен приход во последните две години е поголем од 2.000.000,00 (два милиони) евра, а помал од 10.000.000,00 (десет милиони) евра, финансирање до 60% од вкупниот буџет на проект, но не повеќе од 10.000.000,00 (десет милиони) денари.

   8. За кои две години се утврдуваат годишните приходи за апликантите?

Износот на остварените годишни приходи и просечниот број на вработени, за овој повик се утврдува согласно финансиските извештаи за 2018 и 2019 год. како што е наведено и во текстот на јавниот повик.

   9. Дали инвестиции во градежни активности, изградба на комерцијален објект за деловни активности би се сметал за релевантен трошок, директно поврзан со активностите на проектот?

 Инвестиции во градежни активности не е неподобен трошок, но доколку е директно поврзан со проектот и има значително влијание врз забрзаниот раст на компанијата, може да се вклучи во буџетот на проектот со детално објаснување на истиот.

   10. Во член  7, став 1, точка 2 од Правилникот пишува: 2) да не е поврзан (согласно Законот за трговските друштва) со друго претпријатие и/или ПЗУ чии годишни приходи надминуваат 10.000.000,00 евра и просечен број на вработени да не надминува 250 во претходните две фискални години, согласно член 10 став 1 точка 5 од Правилникот и одредбите од Јавниот конкурс, освен во случај на поврзаност со високообразовна, односно научно истражувачка установа.

Ве молиме за појаснување што значи последната реченица „освен во случај на поврзаност со високообразовна, односно научно истражувачка установа?

Член 7, став 1, точка 2 од правилникот “да не е поврзан (согласно Законот за трговските друштва) со друго претпријатие и/или ПЗУ чии годишни приходи надминуваат 10.000.000,00 евра и просечен број на вработени да не надминува 250 во претходните две фискални години, согласно член 10 став 1 точка 5 од Правилникот и одредбите од Јавниот конкурс, освен во случај на поврзаност со високообразовна, односно научно истражувачка установа”, значи дека апликантот не треба да биде поврзан со друго претпријатие и/или ПЗУ чии годишни приходи надминуваат 10.000.000,00 евра и просечен број на вработени да не надминува 250 во претходните две фискални години. Доколку апликантот е поврзан со високообразовна, односно научно истражувачка установа, во тој случај високообразовната, односно научно истражувачката установа може да има годишни приходи поголеми од 10.000.000,00 евра и просечен број на вработени повеќе од 250, но апликанотот мора да ги исполнува условите од член 4 став 1.

 

   11. Во Правилникот за инструментот, во делот на неподобни трошоци, пишува дека ДДВ-то е неприфатлив трошок. Дали тоа значи дека сумите во буџетот се пишуваат без вклучен ДДВ или со вклучен ДДВ?

ДДВ е неподобен трошок и износите во буџетот треба да се без вклучен ДДВ.

  12. Дали проектот треба да се регистрира во СЕП и УЈП?

Проектот нема правен статус и не се регистрира ниту во СЕП ниту во УЈП.

    13. Дали за предвидените трошоци за набавка во рамките на проектот, во фазата на аплицирање треба да се достават понуди за набавка од добавувачи?

Во фаза на апликација немате обврска да ги доставите понудите.

Во случај проектот да е одобрен за финансирање, по потпишување на договорот а пред реализирање на набавката, за било која набавка предвидена во буџетот на проектот која надминува износ од 10.000,00 евра, потребно е до Фондот да доставите минимум три понуди и кратка информација за направениот избор на добавувач.

 

    14. Дали како апликант може да се јави субјект кој фискалната година (2019 год.) остварило загуба во работењето поради инвестиција во таа фискална година.

 Доколку компанијата е постара од три години во моментот на аплицирање, тогаш, согласно условите за подобност (член 7 од Правилникот за инструментот) не треба да има генерирана загуба во последните две фискални години (во случајов 2018 и 2019 година) согласно официјалните биланси на успех за тие години. Соодветно на тоа, доколку претпријатието апликант е до 3 години постоење до моментот на аплицирање, за тие претпријатија нема услов да немаат остварена загуба.

    15. Што доколку после некое време фирмата е во потешкотии и нема услови да ги враќа финансиските средства?

Доколку фирмата не остварува оперативна добивка во период од пет години по завршување на проектот, за годините за кои нема остварено оперативна добивка корисникот нема да има обврска да направи поврат на финансиските средства.

   16. Што доколку фирмата отиде во стечај во меѓувреме?

Во случај да е поднесен предлог за поведување на стечајна постапка против корисникот, корисникот писмено го известува Фондот во рок од 10 (десет) дена од дознавањето за таквиот предлог. Информации за постапување во вакви случеви може да најдете во Правилникот за инструментот.

 

    17. Ние сме фирма која има за цел набавка на опрема, сервери и слично. Меѓутоа временски кога треба да ја реализираме набавката, дали пред одобрување на проектот па потоа Фондот да ни додели средства зависно од критериумите, или треба прво да се аплицира, да се одбри проектотпа потоа да се набави опремата?

Согласно условите од Правилникот, секоја активност и набавка поврзана со проектот, треба да биде превземена после одобрување на проектот, односно после потпишувањето на договорот со Фондот. Согласно член 8 од Правилникот став 2 „само трошоците направени за време на проектот и во согласност со одобрениот буџет на проектот и реализирани до крајот на проектот се подобни за финансирање“.

   18. Дали има минимален износ на средства што можеме да ги побараме?

Нема ограничување во поглед на минимална сума за која би аплицирале.

 

   19. Наведено е дека средствата треба рамномерно да се трошат во текот на кварталите, но бидејќи нашето претпријатие би набавувало опрема, која што реално би се набавила и имплементирала во првиот квартал и потоа не би имале никакви трошоци, дали тоа се смета за прифатливо?

Доколку проектот трае повеќе од еден квартал согласно член 8 од Правилникот став 3, износот на секој одделен квартал не треба да се разликува од останатите за повеќе од 30%.

Доколку проектот се реализира во еден квартал, тогаш нема вакво ограничување.

   20. Што поточно се смета за кратка биографија, кои сегменти се најважни за да бидат опфатени?

Биографија или CV (curriculum vitae) e образец на документ кој ги прикажува квалификациите, искуството и вештините на членовите на проектниот тим за секој член одделно.

    21. Кој почетен датум е оптимален за почеток на реализација на проектот, бидејќи треба да се испланира набавка на опрема која е основна за дигитализација на работењето?

При потпишување на договорот за доделување на средства за почеток на реализација на проектот, апликантот сам го определува датумот за почеток на проект. Притоа, имајте на ум дека рокот за аплицрање е до 6-ти Април 2021 година, по што следува процес на евалуација. При определување на рокот за почеток на проектот (при правење на планот за проектни активности) препорака е активностите да не се пишуваат во планот на активности со конткретни датуми туку на пример: прв квартал, прв месец и слично.

   22. Дали може да се користи истата наменска сметка од претходниот повик за кој имаме добиено одлука за финансирање?

 Истата сметка може да се користи само доколку претходниот проект ви е завршен и сметката има салдо нула.

    23. Дали постои ограничување во однос на земјата на потекло при набавка на опрема потребна за развој на нов производ?

 Не постои ограничување во однос на земјата при набавка на опрема.

  24. Дали може да аплицира конзорциум составен од две микро компаниии?

За овој инструмент не се предвидени конзорциуми/партнерства. Меѓутоа, апликантот може да склучи договор за соработка (поддоговор за услуги) за истражување и развој со установи кои вршат високообразовна и/или научноистражувачка дејност од земјата и од странство или со друго претпријатие и/или ПЗУ.

 25. При апликација се бара CV за лицата кои го сочинуваат проектниот тим, односно најмногу за 5 лица. Дали доколку во проектот се ангажирани вкупно 7 лица треба да доставиме за 5 по произволен избор, или за сите 7 лица?

Независно колку лица е планирано да бидат вклучени во проектот, за аплицирање доставувате CV за најмногу 5 лица.

  26. Со оглед на проточноста на ИТ кадрите, можноста да заминат во странство или најдат друг ангажман во тек на проектот, дали ќе може во таква ситуација во проектот кој тече да се заменат со други ИТ лица со слична квалификација?

Може, но промените треба да бидат претходно одобрени од страна на Фондот, по доставено барање од страна на Корисникот, што е подетално објаснето во член 26 став 3 од Правилникот.

  27. Дали во новиот повик за кофинансирање може да се аплицира за купување на половна машина?

Согласно Член 8 став 4 од Правилникот на инструментот Кофинансирани грантови за технолошки развој за забрзан економски раст, половна опрема не е дозволен трошок.

  28. Во буџетска ставка “III. Tрошоци за техничка поддршка (експертиза), договорни услуги за И&Р, дигитализација (пр. тестирање, лабораториски услуги и сл.); треба да ги наведеме трошоците поврзани со експертиза или пак ангажман во вид на поддоговорна услуга. Притоа подизведувачи можат да бидат физички лица (експерти/консултанти) и правни лица”. Дали физичкото или правното лице може да биде од странство?

Да, физичкото или правното лице кое ќе се појави како надворешно ангажирано лице/фирма, може да биде и од земјава и од странство, нема ограничување во тој поглед.

 29. Дали за ангажирање на надворешен експерт треба да се стави нето сумата што ќе ја добие, или може да се стави бруто сумата со вклучен персонален данок на доход (за домашно физичко лице), односно дали проектот го покрива и тој дел?

При ангажирање на надворешен експерт (физичко лице), самиот ангажман се регулира со договор каде треба  да се дефинира нето износот + персоналниот данок. Со оглед на тоа, според досегашната пракса, во буџет може да се стави бруто износ (нето износ + персонален данок ) кој е дефиниран во договор и при реализација на проектот ќе имате обрска да направите и плаќање на персонален данок и исплата на нето износ.  Доколку не го предвидите износот за персонален данок во буџет на проект вие ќе мора тој трошок да го платите од сопствени средства бидејќи мора да имаме доказ дека за исплатен хонорар или надомест на физичко лице платен е и персоналниот данок.

 30. Дали под други оперативни трошоци” се смета како погоден трошок кирија на простор кој што со договор за закуп би се изнајмил за техничко опремување и прилагодување?

Да, во други оперативни трошоци влегуваат сите трошоци кои не се споменати во претходните буџетски ставки, а се директно поврзани со реализација на проектот, освен оние кои не се подобни за финансирање преку овој Инструмент. Наемот на простор е дозволен трошок доколку не се однесува на :

наем на деловен простор од закуподавец кој учествува во активностите на проектот или е поврзано лице со Корисникот.

  31. Дали постои ограничување на износот на целата инвестиција, односно проектот, или ограничувањето (до 2.500.000мкд, 5.000.000мкд и 10.000.000мкд) се однесува на финансирањето кое што го обезбедува ФИТР како финансиска поддршка?

Не постои ограничување во поглед на целата инвестиција, т.е. вкупниот буџет на проектот, ограничувањето се однесува само на финансиската поддршка која едно претпријатие може да ја добие од ФИТР согласно условите наведени во правилникот.

 32. Дали сите ставки во буџетот на проектот мора да бидат пополнети или само оние во кои би имале трошоци?

Во буџетот на проектот се пополнуваат само оние буџетски ставки каде што има планирано трошоци. Доколку во одредена буџетска ставка нема предвидено трошоци, тогаш таа ставка останува празна.

 33. Дали е задолжително проектот да трае 6 квартали, односно 18 месеци или нема утврдено минимално времетраење на проектот?

Максималниот рок за еден проект, со кој би се аплицирало на овој јавен повик е 18 месеци, односно 6 квартали, нема ограничување во поглед на минимум времетраење на проектот.