Предизвик за млади истражувачи

ЗАМИСЛИ – ИСТРАЖИ – ПРИМЕНИ – ИМАЈ ВЛИЈАНИЕ 

 • Идентификација на проблемот/потребата
 • Формулриање хипотеза/и
 • Дефинирање методологија на истражување
 • Создавање тим од ментор/и и ученици со комплементарни вештини и способности
 • Формулација на очекуваните резултати
 • Дали овие резултати се применливи во однос на решението на проблемот/задоволување на потребата?
 • Кое е потенцијалното пошироко влијание?
 • На кој начин ова истражување го надополнува она што се изучува во училиште?

Целта на предизвикот е да поттикине креативно и критичко размислување преку изнаоѓање одговор на претходно идентификувани прашања и проблеми, и да ја негува љубопитноста преку откривање нови хоризоннти на начин што го предизвикува конвенционалното знаење. Преку процесот на откривање, учениците, наставниците и менторите можат да ги идентификуваат своите способности, да ги унапредат сопствените вештини, и да соработуваат со цел постигнување заеднички цели.

Преку „Предизвик за млади истражувачи“, ФИТР поддржува истражувачки проекти засновани на научен метод, вклучувајќи аспекти како тимска работа, инклузивност, социјална кохезија, етика во истражувањето, и социо-економска корист. Мерката се имплементира преку следниве чекори:

 • Објава на еден јавен повик годишно
 • Претселекција на добиените предлог проекти
 • Презентација на претселектираните предлог проекти
 • Избор на наградени проекти кои ќе добијат финансиска поддршка за спроведување
 • Спроведување на наградените проекти
 • Промотивни активности и меѓуврсничко учење