Предизвик за млади истражувачи

ЗАМИСЛИ – ИСТРАЖИ – ПРИМЕНИ – ИМАЈ ВЛИЈАНИЕ 

  • Идентификација на проблемот/потребата
  • Формулриање хипотеза/и
  • Дефинирање методологија на истражување
  • Создавање тим од ментор/и и ученици со комплементарни вештини и способности
  • Формулација на очекуваните резултати
  • Дали овие резултати се применливи во однос на решението на проблемот/задоволување на потребата?
  • Кое е потенцијалното пошироко влијание?
  • На кој начин ова истражување го надополнува она што се изучува во училиште?

Целта на предизвикот е да поттикине креативно и критичко размислување преку изнаоѓање одговор на претходно идентификувани прашања и проблеми, и да ја негува љубопитноста преку откривање нови хоризоннти на начин што го предизвикува конвенционалното знаење. Преку процесот на откривање, учениците, наставниците и менторите можат да ги идентификуваат своите способности, да ги унапредат сопствените вештини, и да соработуваат со цел постигнување заеднички цели.

Преку „Предизвик за млади истражувачи“, ФИТР поддржува истражувачки проекти засновани на научен метод, вклучувајќи аспекти како тимска работа, инклузивност, социјална кохезија, етика во истражувањето, и социо-економска корист. Мерката се имплементира преку следниве чекори:

  • Објава на еден јавен повик годишно
  • Претселекција на добиените предлог проекти
  • Презентација на претселектираните предлог проекти
  • Избор на наградени проекти кои ќе добијат финансиска поддршка за спроведување
  • Спроведување на наградените проекти
  • Промотивни активности и меѓуврсничко учење