Rezultatet pozitive të kompanive të mbështetura janë konfirmim i funksionimit efektiv të Fondit

Fondi për Inovacion dhe Zhvillim Teknologjik prezantoi rezultatet e analizës së performancës të të gjitha kompanive të mbështetura, përkatësisht të bashkëfinancuara nga FIZHT. Analiza krahasuese e bërë nga vlerat mesatare të indikatorëve financiarë në nivel kompanie, para dhe pas investimit në projektin inovativ tregon një tendencë pozitive, pra rritje kumulative të të ardhurave, rezultate pozitive të kompanive edhe gjatë kohës së krizës, por edhe rritje të të ardhurave për thesarin e shtetit.

“Ne jemi krenarë për atë që ne si institucion udhëheqës qeveritar për mbështetjen e startup-eve dhe kompanive inovative në Republikën e Maqedonisë së Veriut po bëjmë për të përmirësuar qasjen në mbështetje financiare për kompanitë, duke mbështetur dhe inkurajuar veprimtarinë e inovacionit. Rezultatet pozitive nga analiza e performancës së të gjithë portofolit të kompanive të bashkëfinancuara nga FIZHT janë një tjetër konfirmim i angazhimit dhe investimit që po bëjmë për të çuar përpara ekonominë konkurruese të bazuar në dije në vend. “Këto rezultate janë indikatorë i mirë se si mund të rrisim efektivitetin dhe efikasitetin në përdorimin e mjeteve dhe bashkëfinancimin e Fondit, nga i cili do të përfitojnë më së shumti kompanitë inovative maqedonase”, tha Kosta Petrov, drejtor i Fondit për Inovacioni dhe Zhvillimi Teknologjik, duke shtuar se rekomandimet dhe drejtimet e ardhshme të financimit janë veçanërisht të rëndësishme për shkak se Fondi ka mjetet e kufizuara dhe është më e rëndësishmja që ato të drejtohen në sektorë ku mund të arrihet performanca më e lartë me financime shtesë, pra numri më i madh i vendeve të punës, kosto solide për personelin dhe të ardhura të larta për shtetin në formën e taksave për të mundësuar financimin e mëtejshëm të projekteve të reja.

Sipas të dhënave, sektorët me performancën më të mirë janë ata ku rëndësinë më të madhe e ka faktori njerëzor, pra sektori i IT me vlerë 21.27 milionë euro dhe gjithsej 171 projekte të bashkëfinancuara dhe “Start-Up/Spin- Off” me vlerë totale mbi 6 milionë euro, të hyra mesatare që janë rritur me 197 për qind, rritje e fitimit prej 105 për qind dhe 119 për qind rritje e numrit të të punësuarve.

Në nivel portofoli, kompanitë e mbështetura nga FIZHT në periudhën 2017-2020 arritën një rritje kumulative të të ardhurave prej 50 për qind, ndërsa rritja kumulative e fitimit të të gjithë portofolit është e lartë 75 për qind. Për periudhën përkatëse, rritja e punonjësve është 44%, ku kompanitë e mbështetura nga FIZHT në vitin 2020 punësojnë gjithsej 8439 punonjës. Ajo që bie në sy është rritja kumulative e pagës mesatare neto prej 9 për qind, ku shuma e pagës mesatare neto në vitin 2020 është 516 euro, shumë që tejkalon mesataren e shtetit.

Nga analiza vërehet se portofoli i kompanive të financuara nga FIZHT ka arritur rezultate pozitive, pra rritje në krizën 2020 krahasuar me vitin 2019 dhe rënie të BPV-së. Vetëm në vitin e krizës, të ardhurat janë rritur me 8% dhe fitimet me 21%. Në fakt, kriza ka ndihmuar në optimizimin e një numri më të madh procesesh në kompani dhe modele biznesi, gjë që nga ana e saj ka ndikuar drejtpërdrejt në përfitimin dhe rritjen e tij. Bie në sy se kompanitë kanë rritur numrin e të punësuarve për 3 për qind me një rritje paralele të pagave prej 5 për qind për shkak se paga mesatare mujore neto për punonjës është rritur nga 491 në 516 euro.

Ndryshe, vlera totale e të 669 projekteve të financuara nga Fondi deri në qershor të vitit 2021 është gjithsej 88 milionë euro, prej të cilave 55% janë bashkëfinancuar nga Fondi dhe 44% e vetë kompanive, me vlerë mesatare të projektit prej mbi 132 mijë euro. Në të njëjtën periudhë, numri i vendeve të reja të punës në kompanitë nga portofoli u rrit me mbi 2500, dhe shpenzimet buxhetore të kompanive, gjegjësisht të ardhurat për buxhetin e shtetit në formën e tatimit mbi fitimin, tatimit mbi të ardhurat personale dhe kontributet e punonjësve arritën vlerën e tyre në 26 milionë euro.

Pjesë e rekomandimeve të Fondit është krijimi i programeve të trajnimit dhe edukimit për kompanitë që nuk kanë marrë ose nuk kanë nevojë për mbështetje financiare nga FIZHT për kërkime dhe zhvillim, sepse investimet dukshëm të ulëta në kërkim dhe zhvillim në Maqedoninë e Veriut janë një tregues se përmirësimi i përgjithshëm i ekonomisë vendase në këtë drejtim, në kompanitë që kanë kapacitet dhe nuk e përdorin për zgjidhje inovative. Për më tepër, sipas FIZHT, seancat e trajnimit dhe këshillimit për sipërmarrësit për të krijuar një biznes të ri janë vendimtare, të cilat do të rrisin gjasat e suksesit dhe arritjes së rezultateve më të mira financiare në një interval më të shkurtër kohor.

Në linkun e mëposhtëm është analiza e plotë https://fitr.mk/