Grantet e bashkëfinancuara për zhvillimin teknologjik për të kapërcyer pasojat e COVID-19

Objektivat

Qëllimi i këtij Instrumenti është të sigurojë mbështetje financiare për zhvillimin teknologjik të ndërmarrjeve dhe institucioneve private shëndetësore (në tekstin e mëtejmë vetëm “PHI”) për të kapërcyer pasojat e KOVID-19, të cilat plotësojnë kushtet e përcaktuara në Rregullore mbi instrumentin mbështetës-Grantet e bashkëfinancuara për zhvillimin teknologjik për të kapërcyer pasojat e COVID-19.

Nëse kompanitë e prekura nga KOVID-19 prezantojnë metoda dhe teknologji të reja në operacionet dhe masat e tyre për të mbrojtur shëndetin e punonjësve dhe klientëve, ato mund të mbajnë një nivel të kënaqshëm produktiviteti, të gjenerojnë të ardhura përmes kanaleve të reja të shitjes, të prezantojnë produkte ose shërbime të reja të cilat do të përgjigjet ndaj ndryshimeve në kërkesë.

Kompanitë e mbështetura brenda 6 muajve nga përfundimi i projektit pritet të kthehen në nivelet e të ardhurave para krizës si rezultat i rregullimeve të bëra në modelin e tyre të funksionimit.

Përmes këtij Instrumenti, Fondi siguron mbështetje financiare deri në 70% (shtatëdhjetë përqind) të buxhetit të përgjithshëm të projektit, por jo më shumë se 3,000,000.00 (tre milionë) denarë për aplikues, si më poshtë:

 • për ndërmarrjet dhe ISHP -të, numri mesatar i të punësuarve të të cilëve është deri në 10 punonjës dhe të ardhurat vjetore të të cilëve në dy vitet e fundit janë më pak se 50,000.00 (pesëdhjetë mijë) euro sipas pasqyrave financiare për dy vitet e fundit fiskale, financim në një shumë maksimale prej 750,000.00 (shtatëqind e pesëdhjetë mijë) denarë,
 • për ndërmarrjet dhe ISHP -të, numri mesatar i të punësuarve të të cilëve është nga 10 në 50 punonjës dhe të ardhurat vjetore të të cilëve në dy vitet e fundit janë më të mëdha se 50,000.00 (pesëdhjetë mijë) euro, dhe më pak se 2,000,000.00 (dy milionë) euro sipas raporteve financiare për dy vitet e fundit fiskale, financim në shumën maksimale prej 1,500,000.00 (një milion e pesëqind mijë) denarë dhe
 • për ndërmarrjet dhe ISHP -të, numri mesatar i të punësuarve të të cilëve është nga 50 në 250 dhe të ardhurat vjetore të të cilëve në dy vitet e fundit janë më të mëdha se 2,000,000.00 (dy milionë) euro, dhe më pak se 10,000,000.00 euro sipas pasqyrave financiare për dy vitet e fundit fiskale, financim në shumën maksimale prej 3,000,000.00 (tre milionë) denarë.

Kriteri i përshtatshmërisë

Kriteret e përshtatshmërisë që duhet të plotësojë një aplikant individual janë:

 • të jetë një kompani tregtare e themeluar në përputhje me Ligjin për Shoqëritë Tregtare dhe e regjistruar në Regjistrin Qendror të Republikës së Maqedonisë Veriore ose të jetë një institucion privat shëndetësor i themeluar në përputhje me Ligjin për Institucionet dhe Ligjin për Kujdesin Shëndetësor të regjistruar në Regjistri Qendror i Republikës së Maqedonisë Veriore;
 • të jetë një kompani ose ISHP me një maksimum prej 250 punonjësish;
 • të ardhurat vjetore të aplikantit nuk duhet të kalojnë 1000,000.00 (dhjetë milionë) euro sipas pasqyrave financiare për dy vitet e mëparshme fiskale;
 • të mos jetë i lidhur me një ndërmarrje ose ISHP tjetër, të ardhurat vjetore të së cilës tejkalojnë 10,000,000.00 (dhjetë milionë) euro dhe numri i përgjithshëm i të punësuarve nuk i kalon 250 në dy vitet e mëparshme fiskale, përveç në rast të lidhjes me një institucion të arsimit të lartë ose kërkimit shkencor;
 • asnjë procedurë falimentimi ose likuidimi nuk është filluar kundër tij;
 • të ketë shlyer detyrimet e duhura në bazë të detyrave dhe kontributeve publike;
 • nuk ka filluar asnjë procedim kundër tij për ekzekutimin me dhunë të kërkesave monetare të vonuara;
 • aplikantët me mbi 3 (tre) vjet ekzistencë nga momenti i aplikimit nuk kanë gjeneruar humbje në dy vitet e fundit fiskale sipas pasqyrave zyrtare të të ardhurave për ato vite;
  të përmbushë kërkesat e Ligjit për Kontrollin e Ndihmës Shtetërore dhe Dekretin mbi kushtet dhe procedurën për dhënien e ndihmës së vogël (de minimis), dmth:
  të mos ketë akumuluar më shumë se 200,000.00 (dyqind mijë) Euro ndihmë të vogël për një periudhë prej tre vitesh fiskale, duke përfshirë shumën e kërkuar të fondeve nga Fondi në përputhje me Ligjin për Kontrollin e Ndihmës Shtetërore dhe Rregulloren për kushtet dhe procedurën për dhënien e ndihmës me rëndësi minimale (de minimis);
 • të mos ketë akumuluar më shumë se 100,000.00 (njëqind mijë) Euro ndihmë të vogël për një periudhë prej tre vitesh fiskale, përfshirë shumën e kërkuar të fondeve nga Fondi, nëse kompania është aktive në sektorin e transportit rrugor, në përputhje me Ligjin mbi ndihmën e Kontrollit Shtetëror dhe Dekretin mbi kushtet dhe procedurën për dhënien e ndihmës me rëndësi të vogël (de minimis);
 • nuk është në vështirësi (një kompani në vështirësi është një ndërmarrje që nuk është në gjendje të përmbushë detyrimet e saj nga burimet e veta ose me fonde që mund të marrë nga pronari / aksionarët ose kreditorët e saj për të ndaluar humbjet, të cilat pa ndërhyrjen e jashtme nga ofruesit sigurisht që do të çojnë në ndërprerja afatshkurtër dhe afatgjatë e funksionimit të ndërmarrjes); dhe
 • të mos angazhohen në prodhimin e qymyrit.