ЈАВЕН ПОВИК ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРЕДЛОГ ПРОЕКТИ

преку Инструментот за поддршка – кофинансирани грантови за воспоставување, работење и инвестиции на деловно-технолошки акцелератори

Врз основа на член 25 од Законот за иновациската дејност („Службен весник на Република Македонија“ број 79/2013, 137/2013, 41/2014, 44/2015, 6/2016, 53/2016, 190/2016 и 64/2018), Фондот за иновации и технолошки развој на 29.05.2018 година објавува Јавен повик за поднесување на предлог проекти за финансиска поддршка преку Инструментот за поддршка – кофинансирани грантови за воспоставување, работење и инвестиции на деловно-технолошки акцелератори.

Повикот е затворен

Целта на овој Инструмент е да се обезбеди финансиска поддршка за технолошки развој на претпријатија и приватни здравствени установи (во понатамошниот текст само „ПЗУ“), кои ги исполнуваат условите од Правилникот.

Јавниот повик се спроведува по РЕДОВНА и СКРАТЕНА ПОСТАПКА и се однесува на кофинансирање на предлог проекти до 30%(триесет проценти) од вкупниот буџет на проектот, но не повеќе од 10.000.000,00 (десет милиони) денари по апликант и тоа:

 • за претпријатија и ПЗУ чиј просечен број на вработени е до 10 вработени и чиј годишен приход во последните две години е помал од 50.000,00 (педесет илјади) евра согласно финансиските извештаи за последните две фискални години, финансирање во максимален износ од 5.000.000,00 (пет милиони) денари,
 • за претпријатија и ПЗУ чиј просечен број на вработени е од 10 до 250 вработени и чиј годишен приход во последните две години е поголем од 50.000,00 (педесет илјади) евра, а помал од 10.000.000,00 (десет милиони) евра согласно финансиските извештаи за последните две фискални години, финансирање во максимален износ од 10.000.000,00 (десет милиони) денари.

Предлог проектите може да бидат поднесени од поединечен aпликант или од конзорциум предводен од претпријатие или ПЗУ кое ги исполнува критериумите за подобност предвидени со правилникот на инструментот. Поединечен aпликант може да склучи договор за соработка (поддоговор за услуги) за истражување и развој со установи кои вршат високообразовна и/или научноистражувачка дејност од земјата и од странство или друго претпријатие и/или ПЗУ.

Преостанатите 70% (седумдесет проценти) од вкупниот буџет на проектот треба да бидат обезбедени од апликантот (средства добиени од Фондот по која било друга основа или која било друга државна помош, нема да се сметаат за прифатливи средства за кофинансирање од страна на апликантот).

РЕДОВНА ПОСТАПКА – финансиска поддршка за технолошки развој на претпријатија и приватни здравствени установи (ПЗУ), кои ги исполнуваат условите од Правилникот за Инструментот за кофинансирани грантови за технолошки развој.

СКРАТЕНА ПОСТАПКА или “FAST TRACK”

Апликантите чии предлог проекти не биле одобрени за финансирање од страна на Комитетот за одобрување на инвестиции, а ја поминале фазата на административна проверка и фазата на претселекција, можат повторно да аплицираат на јавен повик по скратена постапка со истиот, односно подобрен предлог проект со кој учествувале на претходен јавен повик на Фондот.

Можноста за аплицирање по скратена постапка важи за сите јавни повици на ФИТР објавени во период од 12 месеци по добиено известување за резултатите од претходниот јавен повик.

Преку овој Инструмент, Фондот обезбедува финансирање до 50% (педесет проценти) од вкупниот буџет на проектот, во максимален износ од 500.000,00 (петстотини илјади) евра за двете фази. Преостанатиот износ од вкупниот буџет на проектот треба да го обезбеди апликантот.

За проекти кои се состојат од Фаза 1 и Фаза 2, буџетот за спроведување на Фазата 1 може целосно да биде покриен од страна на Фондот при што финансискиот придонес на Фондот за Фаза 1 не смее да надмине 10% од вкупното дозволено кофинансирање од страна на Фондот за целиот проект т.е. не смее да надмине максимален износ од 50.000,00 евра (педесет илјади евра).

Кофинансирањето од страна на Фондот наменето за имплементација на Планот за подобрување не смее да надмине 200.000,00 евра (двесте илјади евра) за поединечен краен корисник (МСП).

Критериумите за подобност кои апликантот треба да ги исполнува се:

 • да биде правно лице регистрирано во Централниот регистар на Република Македонија;
 • да биде правно лице основано во согласност со Законот за здруженија и фондации или основано во согласност со Законот за трговски друштва или основано во согласност со Законот за стопанските комори кое треба да дејствува како кластер, стопанска интересна заедница или деловно здружение;
 • да има најмалку 50,1% македонски основачи / сопственици.

Критериумите за подобност кои тимот за имплементирање на апликантот треба да ги исполнува се:

Проект менаџер:

 • Искуство во управувањето со големи проекти со буџет над 200.000,00 евра (двесте илјади евра);
 • Искуство во управувањето со проекти кои го вклучуваат приватниот сектор.

Проектен тим:

За Фаза I (ако е применливо):

 • Најмалку еден член на тимот да има искуство во спроведување на минимум 3 (три) дијагностики за технолошка екстензија (во согласност со одредбите од член 3 од овој Правилник), од кои најмалку 1 (една) да се однесува на повеќе МСП во специфичната област најрелевантна за предлог проектот.

За Фаза II:

 • Најмалку еден член на тимот да има најмалку 5 (пет) години професионално искуство во обезбедување услуги во конкретната област во приватниот сектор;
 • Најмалку еден член на тимот да има професионално искуство во давање услуги во конкретната област на најмалку 5 (пет) МСП.

Критериуми за подобност на краен корисник/корисници (Крајни корисници се МСП за кои е наменета технолошката екстензија):

 • да е претпријатие основано во согласност со Законот за трговски друштва и е регистрирано во Централниот регистар на Република Македонија,
 • да биде микро, мало или средно претпријатие (до 250 вработени),
 • да биде со доминантно македонска сопственичка структура (од 50,1% или повеќе)[1],
 • да биде во сопственост на физичко(и) лице(а) и/или микро, мало(и) или средно(и) претпријатие(ја) (со македонска сопственичка структура од 50,1% или повеќе) и/или високообразовна(и), односно научно-истражувачка(и) установа(и) (до 20% сопственост во крајниот корисник),
 • да нема акумулирано повеќе од 200.000,00 (двестотини илјади) евра помош од мало значење во последните три фискални години, вклучувајќи го и износот што го бара од Фондот во согласност со Законот за државна помош и Уредбата за условите и постапките за доделување на помош од мало значење (de minimis),
 • да нема акумулирано повеќе од 100.000,00 (сто илјади) евра помош од мало значење во период од три години, вклучувајќи го и износот што го бара Фондот, ако претпријатието е активно во секторот за патен транспорт, согласно Законот за државна помош и Уредбата за условите и постапката за доделување на помош од мало значење (de minimis),
 • да нема потешкотии во работењето (едно претпријатие е во потешкотии кога не е во можност да ги исполни своите обврски од своите сопствени средства или од средства што може да ги добие од сопственикот / содружниците или доверителите, за да ги покрие загубите што без надворешна интервенција на давателите на помош многу веројатно ќе доведе до краткорочен и долгорочен прекин на работењето на претпријатието),
 • да не се занимава со производство на јаглен.

[1] Крајниот корисник е во мнозинска сопственост (над 50,1 %) на македонски државјани/н

Подобни трошоци за финансирање преку инструментот се:

 • Фаза 1 ќе ги покрие оперативните трошоци како што се: Трошоци за воспоставување на акцелератор, управување со акцелератор, административна и техничка поддршка на работата на акцелераторот, трошоци за менторство, обука и советување, трошоци за надворешни соработници (ментори, обучувачи, советници)[1] и трошоците за материјали за обука, логистичка и техничка поддршка, односно неинвестициски трошоци (вкупното кофинансирање од Фондот за Фаза 1 е до 75% од вкупните трошоци во Фаза 1, односно 75.000 евра). Оперативните трошоци финансирани од Фондот ќе бидат 20% од вкупниот износ на кофинансирање од страна на Фондот во износ од 500.000 евра, додека преостанатиот износ од 400.000 евра ќе биде за инвестиции за Фаза 2 и Фаза 3 во корисникот на акцелератор. Износите на оперативни трошоци за сите три фази се заменливи, односно неискористените износи може да бидат наизменично користени во различни фази, доколку вкупните оперативни трошоци во сите три фази не смеат да надминат 100.000 евра. Горната граница за оперативните трошоци во Фаза 1 е 75.000 евра, а за Фаза 2 или 3 кумулативно, горната граница е 25.000 евра.
 • Фаза 2: Трошоци за почетни инвестиции (кофинансирање од Фондот до 75% од вредноста на секоја инвестиција, за максимален износ од 25.000 (дваесет и пет илјади) евра по корисник на акцелератор);[2] и
 • Фаза 3: Натамошни инвестиции (кофинансирање од Фондот до 75% од вредноста на секоја инвестиција, за максимален износ од 75.000 (седумдесет и пет илјади) евра по корисник на акцелератор).[3]
 • Износот од 400.000 евра наменет за инвестиции во Фаза 2 и Фаза 3 е заменлив, односно се очекува акцелераторот да создаде добро портфолио на компании подготвени за Фаза 3 и да ги утврди финансиските потреби за Фаза 3 и соодветно да ги направи инвестициите во Фаза 2.

[1]  Се очекува вработувањето на надворешни соработници да се врши во согласност со добрите практики во индустријата, односно дека повеќето надворешни соработници ќе бидат ангажирани на pro-bono основа и дека ќе им се надоместуваат само трошоци за патување и за дневници.

[2]  Пример 1: Доколку на корисникот му е потребно финансирање од 30.000 евра, Фондот ќе финансира 75% од 30.000 евра = 22.500 евра, а останатите 7.500 евра ќе бидат финансирани од акцелераторот.

Пример 2: Доколку на корисникот му е потребно финансирање од 100.000 евра, Фондот ќе финансира максимален износ од 25.000, а преостанатите 75.000 евра ќе бидат финансирани од акцелераторот.

[3]  Пример 1: Доколку на корисникот му е потребно финансирање од 50.000 евра, Фондот ќе финансира 75% од 50.000 евра = 37.500 евра и преостанатите 12.500 евра ќе бидат финансирани од акцелераторот.

Пример 2: Доколку на корисникот му е потребно финансирање од 300.000 евра, Фондот ќе финансира максимален износ од 75.000 евра, а преостанатите 225.000 евра ќе бидат финансирани од акцелераторот.

Трошоци кои не се подобни за финансирање според овој Инструмент се:

 • Камата или долг на друга страна;
 • Трошоци и провизии за минати или можни идни загуби или долгови;
 • Курсни загуби, провизии и казни;
 • Трошоци за репрезентација;
 • Трошоци за регрутирање на кадар и трошоци за преселба на кадар;
 • Набавка на земјиште или згради, вклучувајќи какво било реновирање;
 • Готовински исплати од посебната сметка за проектот;
 • Извозни активности (трошоци директно поврзани со извозните активности или воспоставување и работење со дистрибутивна мрежа или други тековни трошоци поврзани со извозните активности на компанијата);
 • Набавка на товарни превозни возила од претпријатија што вршат товарен патен превоз за изнајмување или надоместок;
 • Набавка на половна опрема
 • Трошоците за спроведување на активности кои претходно биле финансирани од други извори исто така не се подобни за финансирање.

Главните критериуми за евалуација на проекти и доделување средства преку овој Инструмент се:

 • Технолошко подобрување;
 • Квалитет на проектот;
 • Капацитет на проектниот тим;
 • Пазарен потенцијал:
 • Соработка;
 • Влијание;
 • Процедури за обезбедување квалитет, стандардизација и сертификација.

Главните критериуми и подкритериуми за евалуација на проектите се дадени во Табела за евалуација.

Вкупното времетраење на проектите (Фаза 1 и Фаза 2) финансирани преку овој Инструмент не смее да надмине 24 (дваесет и четири) месеци.

Времетраењето на имплементација на Фаза 1 не смее да надмине 6 (шест) месеци.

Проектите кои вклучуваат само Фаза 2 не смеат да надминат 24 (дваесет и четири) месеци.

За повеќе информации, можете да го погледнете Правилникот за инструментот за поддршка – кофинансирани грантови за технолошка екстензија.

За финансирање на проекти под овој инструмент обезбеден е вкупен износ од 1.700.000,00 (еден милион и седумстотини илјади) евра, односно 104.550.000,00 (сто и четири милиони и петстотини и педесет илјади) денари.

Средства добиени од Фондот по која било друга основа или која било друга државна помош, нема да се сметаат за прифатливи средства за кофинансирање од страна на апликантот.

ЈАВЕН ПОВИК ПО РЕДОВНА ПОСТАПКА:

За да аплицира апликантот треба да:

 • ги преземе обрасците со клик на копчето „Преземи документација-редовна постапка“;
 • уредно да ги пополни, потпише и печатира обрасците за Проектна апликација, Буџет на проектот, Изјава на апликантот за прифаќање на условите на Фондот , Прашалник за животна средина и План за транспарентност и комуникација со јавност.
 • да поднесе кратки биографии на главните лица ангажирани на проектот (најмногу за пет лица);
 • да поднесе извод од Тековна состојба од Централниот регистар на Република Северна Македонија не постара од 6 (шест) месеци;
 • да поднесе Биланс на успех поднесен во Централен регистар на Република Северна Македонија за претходните две години, освен за претпријатија кои се регистрирани во истата година кога е поднесен предлог проектот;
 • да поднесе Изјава за сопственичка/основачка структура на Апликантот (заверена на нотар).
 • Да поднесе листа/потврда за бројот на вработени кај Апликантот/претставникот на конзорциумот.

Проектната апликација, буџетот на проектот и биографиите треба да бидат пополнети на македонски и на англиски јазик и во PDF формат да се прикачат на формуларот за аплицирање достапен на следниот линк: www.fitr.mk/tehnoloshki-razvoj со клик на копчето „Аплицирај-редовна постапка“.

Останатата документација треба да биде доставена само на македонски јазик.

ЈАВЕН ПОВИК ПО СКРАТЕНА ПОСТАПКА:

За да аплицира апликантот треба да:

 • ги преземе обрасците со клик на копчето „Преземи документација-скратена постапка“;
 • уредно да ги пополни, потпише и печатира обрасците за Проектна апликација, Буџет на проектот, Изјава на апликантот за прифаќање на условите на Фондот , Изјава дека нема промена во задолжителната документација поднесена на претходниот повик на кој аплицирале и дека ги задоволуваат условите за подобност на повикот на кој аплицирале, Изјава дека се работи за ист односно подобрен предлог проект и План за транспарентност и комуникација со јавност.
 • во случај на промени на проекниот тим да поднесе кратки биографии на главните лица ангажирани на проектот (најмногу за пет лица);

Проектната апликација, буџетот на проектот и биографиите треба да бидат пополнети на македонски и на англиски јазик и во PDF формат да се прикачат на формуларот за аплицирање достапен на следниот линк: Проектната апликација, буџетот на проектот и биографиите треба да бидат пополнети на македонски и на англиски јазик и во PDF формат да се прикачат на формуларот за аплицирање достапен на следниот линк: www.fitr.mk/tehnoloshki-razvoj со клик на копчето „Аплицирај-редовна постапка“.Проектната апликација, буџетот на проектот и биографиите треба да бидат пополнети на македонски и на англиски јазик и во PDF формат да се прикачат на формуларот за аплицирање достапен на следниот линк: www.fitr.mk/tehnoloshki-razvoj со клик на копчето „Аплицирај-скратена постапка“.

Останатата документација треба да биде доставена само на македонски јазик.

ЈАВЕН ПОВИК ПО РЕДОВНА ПОСТАПКА: ДО 05 ФЕВРУАРИ 2020 ГОДИНА (23.59ч.)

Поради голем интерес и на барање на компаниите, рокот за аплицирање по редовна постапка за јавниот повик за кофинансирани грантови за технолошки развој е продолжен до 10 февруари, 2020 година (До 23:59 часот).

ЈАВЕН ПОВИК ПО СКРАТЕНА ПОСТАПКА: ДО 27 ДЕКЕМВРИ 2019 ГОДИНА (23.59ч.)

Сите информаци и документација поврзана со повикот се наоѓаат на следниот линк: www.fitr.mk/tehnoloshki-razvoj и Правилникот за инструментот за поддршка-Кофинансирани грантови за технолошки развој

Пишете ни на: tehnoloshki@fitr.mk

Јавете ни се: +389 2 314 5258

Посетете нѐ во канцелариите на ФИТР (ГТЦ ЛОКАЛ 6 Д.Е.220 ВО СКОПЈЕ)

1. Кои услови треба да ги исполни апликантот за да биде подобен за финансирање под овој инструмент?

За да биде подобен за финансирање под овој инструмент апликантот треба да биде правно лице основано во Централниот регистар на Република Македонија во согласност со еден од следните закони: Закон за здруженија и фондации, Закон за трговски друштва, Законот за стопански комори и да има најмалку 50,1% македонски основачи / сопственици. Апликантот се претпочита да дејствува како кластер, стопанска интересна заедница или деловно здружение.

2. Дали поединечно претпријатие може да се јави како апликант под овој инструмент?

Да, поединечно претпријатие кое ги исполнува критериумите за подобност за овој инструмент може да се јави како апликант под овој инструмент. Меѓутоа, поединечно претпријатие не може да биде краен корисник на технолошката екстензија. Поединечното претпријатие – апликант треба да ги обезбедува услугите за технолошка екстензија и поддршката на групата МСП како крајни корисници. Ова значи дека апликантот фактички делува како посредник помеѓу Фондот и крајните корисници – група на микро мали или средни претпријатија.

Предлог проектот не може да се однесува на технолошка екстензија на едно поединечно претпријатие. Во согласност со член 3 од Правилникот за инструментот за поддршка – ко-финансирани грантови за технолошка екстензија, „технолошката екстензија треба да биде насочена кон група на МСП со цел да се подобри нивната продуктивност и конкурентност и да се постигне секторско влијание“.

3. Дали е подобна фондација чии основачи се македонци, а одлуките ги донесува УО кој е составен од странски државјани?

Да, фондација во чија основачка структура се појавуваат најмалку 50,1% лица кои се државјани на Република Македонија ги исполнува критериумите за подобност под овој инструмент, независно што членовите на управниот одбор на истата се странски државјани.

4. Доколку по имплементација на Фаза 1 – Дијагностика и План за подобрување Комитетот за одобрување на инвестиции не одобри финансирање на Фаза 2 – Имплементација на План за подобрување дали корисникот ги враќа на фондот средствата потрошени за имплементација на Фаза 1?

Средствата доделении за Фаза 1 и наменски потрошени за потребите на спроведување на Фаза 1 се неповратни, односно корисникот нема обврска истите да ги врати во случај Комитетот за одобрување на инвестиции да не одобри финансирање на втората фаза од проектот.

5. Како апликантот докажува дека тимот ги задоволува критериумите наведени во повикот и во Правилникот за инструментот за поддршка – ко-финансирани грантови за технолошка екстензија?

Апликантот во делот „III. ПРОЕКТЕН ТИМ“ во проектната апликација треба да внесе информации за квалификации на членовите на тимот кој ќе го спроведува проектот, согласност со критериумите наведени во јавниот повик и правилникот за соодветниот инструмент за поддршка. Исто така, во прилог на проектната апликација, апликантот треба да достави биографии на клучните луѓе на проектот (најмногу 5 биографии).

За точноста на податоците наведени во проектната апликација гарантира апликантот.

Фондот има право да побара дополнителни информации/документи да бидат доставени од страна на апликантот со цел проверка на наведените квалификации на членовите на проектниот тим.

Исполнувањето на критериумите за подобност на тимот се оценува при оценувањето на предлог проектите.