ЈАВЕН ПОВИК ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРЕДЛОГ ПРОЕКТИ

преку Инструментот за поддршка – Кофинансирани грантови за комерцијализација на иновации

Врз основа на член 25 од Закон за иновациската дејност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 79/2013, 137/2013, 41/2014, 44/2015, 6/2016, 53/2016, 190/2016 и 64/2018), Правилникот за управување на инструментите за поддршка на Фондот за иновации и технолошки развој и Правилникот за инструментот за поддршка – Кофинансирани грантови за комерцијализација на иновацииФондот за иновации и технолошки развој на 30.03.2019 година објавува Јавен повик за поднесување предлог проекти за финансирање под Инструментот за поддршка – Ко-финансирани грантови за комерцијализација на иновации.

Целта на овој Инструмент е да се обезбеди финансиска поддршка за технолошки развој на претпријатија и приватни здравствени установи (во понатамошниот текст само „ПЗУ“), кои ги исполнуваат условите од Правилникот.

Јавниот повик се спроведува по РЕДОВНА и СКРАТЕНА ПОСТАПКА и се однесува на кофинансирање на предлог проекти до 30%(триесет проценти) од вкупниот буџет на проектот, но не повеќе од 10.000.000,00 (десет милиони) денари по апликант и тоа:

 • за претпријатија и ПЗУ чиј просечен број на вработени е до 10 вработени и чиј годишен приход во последните две години е помал од 50.000,00 (педесет илјади) евра согласно финансиските извештаи за последните две фискални години, финансирање во максимален износ од 5.000.000,00 (пет милиони) денари,
 • за претпријатија и ПЗУ чиј просечен број на вработени е од 10 до 250 вработени и чиј годишен приход во последните две години е поголем од 50.000,00 (педесет илјади) евра, а помал од 10.000.000,00 (десет милиони) евра согласно финансиските извештаи за последните две фискални години, финансирање во максимален износ од 10.000.000,00 (десет милиони) денари.

Предлог проектите може да бидат поднесени од поединечен aпликант или од конзорциум предводен од претпријатие или ПЗУ кое ги исполнува критериумите за подобност предвидени со правилникот на инструментот. Поединечен aпликант може да склучи договор за соработка (поддоговор за услуги) за истражување и развој со установи кои вршат високообразовна и/или научноистражувачка дејност од земјата и од странство или друго претпријатие и/или ПЗУ.

Преостанатите 70% (седумдесет проценти) од вкупниот буџет на проектот треба да бидат обезбедени од апликантот (средства добиени од Фондот по која било друга основа или која било друга државна помош, нема да се сметаат за прифатливи средства за кофинансирање од страна на апликантот).

РЕДОВНА ПОСТАПКА – финансиска поддршка за технолошки развој на претпријатија и приватни здравствени установи (ПЗУ), кои ги исполнуваат условите од Правилникот за Инструментот за кофинансирани грантови за технолошки развој.

СКРАТЕНА ПОСТАПКА или “FAST TRACK”

Апликантите чии предлог проекти не биле одобрени за финансирање од страна на Комитетот за одобрување на инвестиции, а ја поминале фазата на административна проверка и фазата на претселекција, можат повторно да аплицираат на јавен повик по скратена постапка со истиот, односно подобрен предлог проект со кој учествувале на претходен јавен повик на Фондот.

Можноста за аплицирање по скратена постапка важи за сите јавни повици на ФИТР објавени во период од 12 месеци по добиено известување за резултатите од претходниот јавен повик.

За финансирање проекти под овој повик за овој инструмент обезбеден е вкупен буџет од 6.000.000,00 (шест милиони) евра, односно 369.156.600,00 (триста шеесет и девет милиони сто педесет и шест илјади и шестотини) денари.

Од кои:

1. Повик по редовна постапка = 3,000,000.00 (три милиони) евра

2. Повик по скратена постапка = 3,000,000.00 (три милиони) евра

Подобни за финансирање под овој инструмент се апликантите кои ги исполнуваат следните критериуми:

 1. да е трговско друштво основано согласно Законот за трговски друштва и регистрирано во Централниот регистар на Република Северна Македонија или приватна здравствена установа основана согласно Законот за установи и Законот за здравствената заштита регистрирана во Централниот регистар на Република Северна Македонија;
 1. да е претпријатие или ПЗУ со максимум 250 вработени;
 1. годишните приходи на апликантот да не надминуваат 10.000.000,00 (десет милиони) евра според финансиските извештаи за претходните две фискални години;
 1. да не е поврзан со друго претпријатие или ПЗУ каде што збирните годишни приходи надминуваат 10.000.000,00 (десет милиони) евра и збирниот број на вработени да не надминува 250 во претходните две фискални години, освен во случај на поврзаност со високообразовна, односно научно-истражувачка установа;
 1. да нема поведена стечајна постапка или постапка на ликвидација;
 1. да има подмирени доспеани обврски по основ на јавни давачки и придонеси;
 1. против него да не се отпочнати постапки за присилно извршување на доспеани парични побарувања;
 1. да ги исполнува условите од Законот за контрола на државна помош и Уредбата за условите и постапката за доделување на помош од мало значење (de minimis)

односно:

 • да нема акумулирано повеќе од 200.000,00 (двестотини илјади) евра помош од мало значење за период од три фискални години, вклучувајќи го и побараниот износ на средства од Фондот согласно Законот за контрола на државна помош и Уредбата за условите и постапката за доделување на помош од мало значење (de minimis);
 • да нема аклумулирано повеќе од 100.000,00 (сто илјади) евра помош од мало значење за период од три фискални години, вклучувајќи го и побараниот износ на средства од Фондот, ако претпријатието е активно во секторот за патен сообраќај, согласно Законот за контрола на државна помош и Уредбата за условите и постапката за доделување на помош од мало значење (de minimis);
 • да не е во потешкотии (претпријатие во потешкотии е претпријатие кое не е во можност да ги исполнува своите обврски од сопствените ресурси или со средства што може да ги добие од својот сопственик/акционерите или кредиторите, за да ги запре загубите, кои без надворешна интервенција од давателите на помош со сигурност ќе доведат до краткорочен и долгорочен престанок со работа на претпријатието); и
 • да не се занимава со производство на јаглен.

Прифатливи активности за финансирање се:

 • прифаќање и спроведување на европските технички прописи во однос на безбедноста на производите;
 • подготовки за стекнување сертификати за квалитет;
 • активности за анализа, подготовка, стекнување и заштита на права од индустриска и интелектуална сопственост;
 • подготовка и спроведување на активности за подобрување на енергетската ефикасност;
 • изработка на елаборати за заштитата на животната средина;
 • подготовка и воспоставување на системи за управување со отпадот;
 • воведување на информациони системи;
 • техничка поддршка од страна на надворешни експерти за подготовка на среднорочни и долгорочни стратешки планови;
 • подготовка на развојни проекти за деловно поврзување и воспоставување на деловна соработка (во период од 3 до 5 години) со странски инвеститори и домашни претпријатија;
 • подобрување на организационата структура за задоволување на растот на фирмата;
 • специјализирани менаџмент обуки – програми за развој и на способностите на менаџмент тимовите;
 • обука за препознавање таленти (идни лидери) и креирање на програми за развој на таленти (идни лидери);
 • обука за планирање и контрола на трошоци;
 • набавка или изработка на специфичен софтвер поврзан со подобрување на организациската структура и перформансот или за подобрување на оперативните процеси кои ќе ја зголемат продуктивноста и/или процесот на планирање.

Прифатливи трошоци за финансирање се:

 • трошоци за техничка поддршка (експертиза), врз  основа на претходно доставен профил на домашни и/или надворешни експерти што ќе се ангажираат на проектот;

  – трошоци поврзани со постапки пред организации, научно-истражувачки институти, компании и меѓународни организации поврзани со стекнување на сертификати за квалитет, стекнување на патенти и други права од интелектуална сопственост, како и други документи поврзани со инвестициските активности, што се издаваат од сертифициран субјект;

  – трошоци за договорни услуги за истражување и развој (пр. тестирање, лабораториски услуги и слично);

  – трошоци за набавка, изнајмување и/или изработка на опрема и хали, софтвер, алатки од информатичка технологија и друг вид на основни ИКТ средства, директно поврзани со реализација на проектот за технолошки развој;

  – трошоци поврзани со подготовка и реализација на обуки;

  – трошоци поврзани со спроведување на план за подобрена организациона структура на апликантот; и

  – други оперативни трошоци директно поврзани со реализацијата на проектот, освен оние кои не се подобни за финансирање преку овој инструмент.

Само трошоците направени за време на проектот во согласност со одобрениот буџет и реализирани до крајот на проектот се подобни за финансирање

При оцената на предлог проектот се користи Табела за оцена на предлог проектите која ги содржи следните главни критериуми за оценување:

Технолошки напредок – 20 поени

Квалитетет на проект – 15 поени

Капацитет на проектниот тим – 15 поени

Потенцијал на пазарот – 30 поени

Влијание – 20 поени

ЈАВЕН ПОВИК ПО РЕДОВНА ПОСТАПКА:

Селекцијата на предлог проектите се состои во неколку чекори

– Административна проверка на предлог проектите (дали предлог проектот е комплетен и во согласност со условите од јавниот повик)

– Прва оценка на проектот-ПРЕТСЕЛЕКЦИЈА

– Втора оценка на проектот–СЕЛЕКЦИЈА (само за тие предлог проекти кои ќе ја поминат фазата на претселекција)

– Презентација на предлог проектите–PITHCING–ОПЦИОНАЛНО (по барање на Комитетот за одобрување на инвестиции)

– Конечна одлука за финансирање

ЈАВЕН ПОВИК ПО СКРАТЕНА ПОСТАПКА:

– Оценување на проектот – СЕЛЕКЦИЈА од страна на Комитетот за одобрување на инвестиции

– Презентација на предлог проектите–PITHCING–ОПЦИОНАЛНО (по барање на Комитетот за одобрување на инвестиции)

– Конечна одлука за финансирање

Во случај на успешна реализација на проектот, корисникот има обврска за отплата на ројалти кон Фондот во износ од 5% од вкупниот приход генериран од резултатите на проектот, во времетраење од 5 (пет) години по завршувањето на проектот, или пак до исплата на 120% од доделената сума. Доколку резултатите на проектот не генерираат приход во период од 5 (пет) години по завршувањето на проектот, доделените средства се неповратни.

Плаќањето на ројалти ќе се пресметува годишно од страна на Фондот во тековната година за претходната година, и треба да биде платено од страна на Корисникот кон Фондот до 31 март во тековната година за претходната година.

Времетраењето на проектот за кој се доделени финансиски средства преку овој инструмент може да биде до 24 (дваесет и четири) месеци.

ЈАВЕН ПОВИК ПО РЕДОВНА ПОСТАПКА:

За да аплицира апликантот треба да:

 • ги преземе обрасците со клик на копчето „Преземи документација-редовна постапка“;
 • уредно да ги пополни, потпише и печатира обрасците за Проектна апликација, Буџет на проектот, Изјава на апликантот за прифаќање на условите на Фондот , Прашалник за животна средина и План за транспарентност и комуникација со јавност.
 • да поднесе кратки биографии на главните лица ангажирани на проектот (најмногу за пет лица);
 • да поднесе извод од Тековна состојба од Централниот регистар на Република Северна Македонија не постара од 6 (шест) месеци;
 • да поднесе Биланс на успех поднесен во Централен регистар на Република Северна Македонија за претходните две години, освен за претпријатија кои се регистрирани во истата година кога е поднесен предлог проектот;
 • да поднесе Изјава за сопственичка/основачка структура на Апликантот (заверена на нотар).
 • Да поднесе листа/потврда за бројот на вработени кај Апликантот/претставникот на конзорциумот.

Проектната апликација, буџетот на проектот и биографиите треба да бидат пополнети на македонски и на англиски јазик и во PDF формат да се прикачат на формуларот за аплицирање достапен на следниот линк: www.fitr.mk/tehnoloshki-razvoj со клик на копчето „Аплицирај-редовна постапка“.

Останатата документација треба да биде доставена само на македонски јазик.

ЈАВЕН ПОВИК ПО СКРАТЕНА ПОСТАПКА:

За да аплицира апликантот треба да:

 • ги преземе обрасците со клик на копчето „Преземи документација-скратена постапка“;
 • уредно да ги пополни, потпише и печатира обрасците за Проектна апликација, Буџет на проектот, Изјава на апликантот за прифаќање на условите на Фондот , Изјава дека нема промена во задолжителната документација поднесена на претходниот повик на кој аплицирале и дека ги задоволуваат условите за подобност на повикот на кој аплицирале, Изјава дека се работи за ист односно подобрен предлог проект и План за транспарентност и комуникација со јавност.
 • во случај на промени на проекниот тим да поднесе кратки биографии на главните лица ангажирани на проектот (најмногу за пет лица);

Проектната апликација, буџетот на проектот и биографиите треба да бидат пополнети на македонски и на англиски јазик и во PDF формат да се прикачат на формуларот за аплицирање достапен на следниот линк: Проектната апликација, буџетот на проектот и биографиите треба да бидат пополнети на македонски и на англиски јазик и во PDF формат да се прикачат на формуларот за аплицирање достапен на следниот линк: www.fitr.mk/tehnoloshki-razvoj со клик на копчето „Аплицирај-редовна постапка“.Проектната апликација, буџетот на проектот и биографиите треба да бидат пополнети на македонски и на англиски јазик и во PDF формат да се прикачат на формуларот за аплицирање достапен на следниот линк: www.fitr.mk/tehnoloshki-razvoj со клик на копчето „Аплицирај-скратена постапка“.

Останатата документација треба да биде доставена само на македонски јазик.

ЈАВЕН ПОВИК ПО РЕДОВНА ПОСТАПКА: ДО 05 ФЕВРУАРИ 2020 ГОДИНА (23.59ч.)

Поради голем интерес и на барање на компаниите, рокот за аплицирање по редовна постапка за јавниот повик за кофинансирани грантови за технолошки развој е продолжен до 10 февруари, 2020 година (До 23:59 часот).

ЈАВЕН ПОВИК ПО СКРАТЕНА ПОСТАПКА: ДО 27 ДЕКЕМВРИ 2019 ГОДИНА (23.59ч.)

Сите информаци и документација поврзана со повикот се наоѓаат на следниот линк: www.fitr.mk/tehnoloshki-razvoj и Правилникот за инструментот за поддршка-Кофинансирани грантови за технолошки развој

Пишете ни на: tehnoloshki@fitr.mk

Јавете ни се: +389 2 314 5258

Посетете нѐ во канцелариите на ФИТР (ГТЦ ЛОКАЛ 6 Д.Е.220 ВО СКОПЈЕ)

1. Што се финансира под инструментот „Кофинансирани грантови за комерцјализација на иновации“? Што се подразбира под иновација во рамки на инструментот?

Во рамки на инструментот „Кофинансирани грантови за комерцјализација на иновации“ се ко-финансираат трошоци за развој на иновации (производ, услуга, работен процес) во сите фази од концепт, истражување, преку развој на прототип, тестирање и сертифицирање, заштита на права од интелектуална сопственост, до маркетинг за пазар.

Под иновација се подразбира:

 • Развој на нов или значително подобрен производ, услуга, процес или маркетинг иновација (вклучително и технички спецификации, компоненти и материјали, вграден софтвер, ориентација кон корисници и други функционални карактеристики, маркетинг или друг организациски метод во работењето, во организација на работните односи или односите на правното лице со околината) со одржлив бизнис модел.

Воведувањето на иновацијата, како новина во работењето на компанијата, треба да придонесе за:

 • значително зголемување на конкурентската способност на компанијата апликант
 • пласман на нови пазари и/или отворање на нови сегменти од постоен пазар
 • значителна додадена вредност за компанијата

2. Дали на повикот може да аплицира компанија која е веќе добитник на грант од претходен повик на ФИТР а ги исполнува критериумите за учество?

На повикот може да учествува компанија која е веќе е финансиски поддржана во рамките на друг повик на Фондот доколку ги исполнува сите критериуми за подобност, но предлог проектот мора да биде различен од оној за кој веќе добила грант за ко-финансирање.

3. Колкав е најмалиот период од отворањето на правен субјект – новооснована компанија, за да биде подобна да аплицира?

Не е предвиден таков рок во критериумите за подобност на апликант.

4. Како се дефинира кој може да аплицира?

Може да аплицира трговско друштво основано согласно Законот за трговски друштва и регистрирано во Централниот регистар на Република Северна Македонија или да е приватна здравствена установа основана согласно Законот за установи и регистрирана во Централниот регистар на Република Северна Македонија доколку ги исполнува наведените услови на повикот. Истото треба да е во сопственост на физичко лице/а и/или микро, малo или среднo претпријатие (со мнозинска македонска сопственост со 50,1% или повеќе) и/или установа која врши високообразовна, односно научноистражувачка дејност (со сопственички удел во апликантот до 20%), а во случај на апликант ПЗУ да е во сопственост на физичко лице/а и/или правно лице/а чии годишни приходи во последните две години не надминуваат 10.000.000 евра во денарска противвредност и просечниот број на вработени да е до 250 работници и/или установа која врши високообразовна, односно научноистражувачка дејност (со сопственички удел во апликантот до 20%) како и останатите критериуми за подобност согласно член 8 од правилникот.

5. Кај новооснованите фирми, ако се работи за фирма сестра на веќе постоечка компанија, дали би требало новата фирма да има вработени или тие треба да се дел од проектниот тим?

Новосонованата компанија не е неопходно да има вработени, но треба да имате предвид дека еден од клучните критериуми за оценка на предлог проектот е и капацитетот на проектниот тим.5.

6. Може ли постоечки вработени да бидат ангажирани за проектот?

Да, може.

7. Што ако се смени некој од вработените во текот на времетраењето на проектот?

Со оглед на тоа дека капацитетот на проектниот тим е еден од критериумите при оценување на апликацијата, вработениот мора да биде заменет со лице со исти или подобри квалификации.

8. Дали добитникот на грант треба веднаш и во целост да го обезбеди својот дел од ко-финансирањето од самиот почеток на проектот?

Корисникот на ко-финансиран грант не е задолжително да го обезбеди во целост својот дел пред почетокот на реализацијата на проектот. Уплатите се прават на квартална основа, во согласност со одобрениот буџет на проектот за секој квартал однапред. Односно апликантот прв го уплаќа својот дел од сопственото кофинансирање за кварталот, по што се исплаќаат и средствата од ФИТР согласно одобрениот буџет.

9. Согласност планираните трошоци за активностите за предлог проектот со кој сакаме да аплицираме, при набавка на добрата и услугите кои надминуваат одреден износ кога треба да се соберат понудите?

Понудите не е неопходно да се достават во процесот на аплицирање, но би било корисно да ги имате бидејќи на тој начин ќе можете попрецизно да го предвидите буџетот.

10. Дали трошокот за наем на простор е прифатлив трошок?

Да и истиот може да го предвидите под ставката Канцелариска и деловна поддршка во максимален износ од 10% (десет проценти) од вкупниот буџет на проектот.

11. Дали постои судир на интереси при изнајмувањето на просторот?

Не може да се изнајмува деловен простор од закуподавец кој учествува во активностите на проектот или е капитално поврзан со претпријатието корисник.

12. Дали може да се набавува опрема?

Можно е ко-финансирање на набавка на опрема доколку опремата е наменета за истражување и/или развој (производство) на иновативен производ, услуга, процес, маркетинг иновација. Притоа, набавката на опремата не треба да биде доминантна компонента во проектот во однос на развојниот дел (истражување, тестирање, сертифицирање, маркетинг…).

13. Дали со Инструментот Кофинансирани грантови за комерцјализација на иновации како трошок може да се стави проширување односно изградба на хали што во следна фаза, како дел од проектот, може да генерираат иновација?

Не. За изградба на хали предвидена е поддршка во рамки на инструментотите: Кофинансирани грантови за мали и средни претпријатија со тенденција на брз пораст („Газели“) и Кофинансирани грантови за микро претпријатија компанијата апликант за тој сегмент може да аплицира под тие инструменти, додека за развојниот дел може да аплицира за ко-финансирање преку инструментот Кофинансирани грантови за комерцјализација на иновации.

14. Што значи капитална поврзаност?

Под поимот капитална поврзаност се означуваат компании кои имаат директни и индиректни вертикални и хоризонтални инвестициски врски со други претпријатија.

Според критериумите за подобност за аплицирање годишните приходи на претпријатието апликант не смее да надминуваат 10.000.000,00 (десет милиони) евра според финансиските извештаи за претходните две фискални години, односно да не е капитално поврзано (согласно Законот за трговски друштва) со друго претпријатие каде што збирните годишни приходи на двете претпријатија надминуваат 10.000.000,00 (десет милиони) евра во претходните две години, освен во случај на капитална поврзаност со високообразовна, односно научноистражувачка установа.

15. Дали може две или повеќе капитално поврзани претпријатија да аплицираат со различни проекти?

Две или повеќе капитално поврзани претпријатија може да аплицираат со два различни проекти, меѓутоа треба да се внимава на дозволениот износ и условите за доделување на финансиска помош согласно Уредбата за условите и постапката за доделување на помош од мало значење (de minimis) и Уредбата за начинот и условите за доделување на хоризонтална помош, соодветно.

16. Дали може да се аплицира на повикот ако проектот е веќе помогнат од друг извор?

Може да се аплицира, доколку не се предвидат трошоци за реализација на активности кои претходно биле финансирани од други извори.

17. Дали може да се аплицира со предлог проект поврзан со производи со одреден степен на алкохол и што се подразбира под поимот „дестилирани пијалоци и сродни производи“?

Сите индустрии и сектори се подобни за финансирање под овој инструмент, со исклучок на неколку меѓу кои и производство и трговија на дестилирани алкохолни пијалаци и сродни производи. Поимот „дестилирани пијалоци“ означува дека тоа се алкохолни пијалоци кои се добиваат исклучиво со примена на дестилација на преработени земјоделски (растителни) производи, односно дека тие се добиени со примена на алкохолна ферментација на дефинирани земјоделски производи со примена на квасци или некои специфични видови бактерии, со што се добива природен алкохол во пијалокот или со последователна дестилација на ферментираните земјоделски производи (овде спаѓаат пиво, вино, сидер, ракија, виски и сл.)

Поимот „сродни производи“ означува дека тоа се пијалоци кои содржат алкохол но не значи дека се добиени исклучиво со дестилација, туку за нивното производство може да се користи и природно дестилиран алкохол со додавање на различни растителни или други производи.

18. Дали делот од буџетот кој го обезбедува апликантот мора да биде во пари?

Да, при што средствата добиени од Фондот по која било друга основа, како и средствата добиени по основ на која било друга државна помош, нема да се сметаат за прифатливи средства за кофинансирање од страна на Апликантот.

19. Доколку се добие кофинансиран грант, како се користат средствата?

Уплатата на средствата се вршат на посебна наменска сметка која Корисникот ја отвора пред потпишувањето на договор за Фондот. Уплатата на средствата за ко-финансирање од страна на Корисникот, како и од страна на Фондот, се прави на квартална основа, пред почетокот на секој квартал. Тоа значи дека по потпишување на договор со Фондот, Корисникот треба да го уплати износот на сопственото ко-финансирање за прв квартал, а по доставување на извод од сметка (како доказ дека уплатата е направена) Фондот ја прави уплатата на својот дел од финансирањето за прв квартал.

Постапката се повторува секој нареден квартал со таа разлика што за исплатите за секој нареден квартал, покрај доставен извод за направена уплата на сопственото ко-финансирање, Корисникот ќе треба да достави извештај за претходниот квартал кој Фондот треба да го одобри и да има 70% искористеност на средствата од претходниот квартал.

Инаку, износот на средства по квартал го определува Корисникот при пополнување на буџетот кој е еден од задолжителните обрасци при аплицирање. При изготвување на буџетот Корисникот определува за секој трошок во кој квартал ќе се врши плаќањето и врз таа основа се определуваат вкупните износи по квартал и вкупниот буџет.

20. Дали средствата кои ги доделувате за проектни активности, се повратни или неповратни?

Во рамки на Инструментот за комерцијализација на иновации, Фондот кофинансира грантови од кои се очекува поврат на средствата преку плаќање на ројалти.

РОЈАЛТИ СЕ ПЛАЌА САМО ВО СЛУЧАЈ НА УСПЕШНА КОМЕРЦИЈАЛИЗАЦИЈА НА ИНОВАЦИЈАТА, ОДНОСНО ДОКОЛКУ КОРИСНИКОТ ОСТВАРИ ПРИХОД ОД ПРОЕКТОТ ЗА КОЈ ИМА ДОБИЕНО СРЕДСТВА ОД СТРАНА НА ФОНДОТ.

Ако во рок од 5 години од завршувањето на проектот не дојде до комерцијализација (остварен приход од проектот), по истекување на овој рок за корисникот на средствата на Фондот престанува обврската за плаќање на ројалти.

Во случај на успешна комерцијализација, плаќањето на ројалти ќе се врши по стапка од 5% (пет проценти) од годишниот приход остварен САМО ОД ПРОДАЖБА НА ПРОИЗВОДОТ /УСЛУГАТА КОИ СЕ РЕЗУЛТАТ НА ПРОЕКТОТ, СЕ ДОДЕКА НЕ СЕ ОСТВАРИ ПОВРАТОК НА 120% (СТО И ДВАЕСЕТ ПРОЦЕНТИ) ОД ИЗНОСОТ НА ФИНАНСИРАЊЕ ДОБИЕНО ОД ФОНДОТ или за период од 5(пет) години по завршувањето на проектот, во зависност од тоа кој услов е прво постигнат.

Пример 1 (грант од 30.000,00 евра ,поврат на 120% од износот добиен од ФИТР)

Доколку корисникот во првата година по завршување на проектот има остварено значителни приходи кои се резултат на проектот поддржан од страна на ФИТР во износ од 720.000 евра (5% од 720.000 = 36.000 евра) во тој случај корисникот има оврска по основ на ројалти да уплати сума во износ од 36.000 евра. Со оваа уплата корисникот има вратено 120% од добиениот грант од ФИТР и на тој начин му престанува обврската која ја има кон ФИТР.

Пример 2 (грант од 30.000 евра, поврат на 5% годишен приход од проектот финансиран од ФИТР во период од 5 години по завршување на проектот)

Доколку корисникот во првите две години по завршување на проектот не генерира приходи од проектот кој е ко-финансиран од страна на ФИТР за тие 2 години тој нема обврска за уплата на ројалти. Доколку во наредните 3 години корисникот започнува да генерира приходи во износ од 20.000,00 евра годишно од проектот кој е кофинансиран од страна на ФИТР во тој случај корисникот годишно има обврска до 31.03 нареднта година да уплати износ од 1.000 евра по основ на ројалти. Со ова по истекот на 5тата година од завршување на проектот корисникот ќе има уплатено ројалти во вкупен износ од 3.000 евра (последните три години по 1.000 евра) и по истекот на овие 5 години му завршува обврската која ја има кон ФИТР.

Со цел за што поточно евидентирање на приходите кои се остварени САМО ПРЕКУ ПРОЕКТОТ ЗА КОЈ ИМА ДОБИЕНО КОФИНАНСИРАН ГРАНТ ОД СТРАНА НА ФИТР корисникот има обврска да води посебна сметководствена евиденција.