Јавен повик за финансирање на истражувачки проекти во основните и средните училишта „Предизвик за млади истражувачи #4 - ЗЕЛЕНИ ПРОЕКТИ”

Thirrje publike për financimin e projekteve kërkimore në shkollat fillore dhe të mesme „Sfidë për kërkuesit e rinj#4 –PROJEKTE TË GJELBRA”

Врз основа на Правилата за организирање и спроведување на натпревари или предизвици за поттикнување на иновативноста во приоритетните области од науката и технологијата oд 20.01.2020 година, арх.бр. 01-514/17, Правилата  за дополнување на Правилата за организирање и спроведување на натпревари и предизвици за поттикнување на иновативноста во приоритетните области од науката и технологијата од 16.03.2020 година, арх.број 01-797/6, и Правилата  за дополнување на Правилата за организирање и спроведување на натпревари и предизвици за поттикнување на иновативноста во приоритетните области од науката и технологијата од 01.06.2020 година, арх.број 01-1662/5, Фондот за иновации и технолошки развој на 17.03.2021  година објавува

Në bazë të Rregullave për organizimin dhe zbatimin e garave ose sfidave për inkurajimin e inovacionit në fushat prioritare të shkencës dhe teknologjisë prej datës 20.01.2020, nr. arkivit. 01-514 / 17, Rregullat për plotësimin e Rregullave për organizimin dhe zbatimin e garave dhe sfidave për inkurajimin e inovacionit në fushat prioritare të shkencës dhe teknologjisë prej datës 16.03.2020, nr. arkivit 01-797 / 6, dhe Rregullat për plotësimin e Rregullave për organizimin dhe zbatimin e garave dhe sfidave për inkurajimin e inovacionit në fushat prioritare të shkencës dhe teknologjisë prej datës 01.06.2020, nr. arkivit 01-1662 / 5, Fondi për Inovacion dhe Zhvillim Teknologjik më datë 17.03.2021 shpall

Јавен повик за финансирање на истражувачки проекти во основните и средните училишта „Предизвик за млади истражувачи #4 – ЗЕЛЕНИ ПРОЕКТИ

Thirrje publike për financimin e projekteve kërkimore në shkollat fillore dhe të mesme

„Sfidë për kërkuesit e rinj#4 –PROJEKTE TË GJELBRA”

 

Една од целите на современите образовни системи е да ги поттикне учениците слободно да размислуваат и да наоѓаат креативни решенија за проблемите и прашањата со кои се соочуваат. Истовремено е важно да се негува детската љубопитност за осознавање на светот на начин кој ќе ги преиспитува однапред дефинираните вистини. Целта е да се поттикнат наставниците и наставничките, ученичките и учениците да ги препознаат своите способности, да ги усовршуваат своите вештини и да соработуваат во насока на остварување на заеднички цели. Само така ќе можеме да израснеме генерации кои ќе го унапредат начинот на кој размислуваме, начинот на кој ги практикуваме секојдневните активности и меѓусебно комуницираме.

Зачувувањето и унапредувањето на животната средина е еден од основните приоритети како на глобално ниво, така и на национално ниво, а воедно и една од темите кои се најчесто застапени во досегашните истражувачки проекти.

Поаѓајќи од ова, Фондот за иновации и технолошки развој (ФИТР) и Министерството за образование и наука (МОН) Ве повикуваат да учествувате на новиот Предизвик за млади истражувачи 4 – ЗЕЛЕНИ ПРОЕКТИ“.

Një nga qëllimet e sistemeve moderne të arsimit është të inkurajojë nxënësit të mendojnë lirshëm dhe të gjejnë zgjidhje kreative për problemet dhe çështjet me të cilat ballafaqohen. Njëkohësisht, është e rëndësishme të kujdeset kurioziteti i fëmijëve për realizimin e botës në mënyrë që do t’i rishikojë paraprakisht të vërtetat e paracaktuara. Qëllimi është të inkurajohen mësimdhënësit, nxënëset dhe nxënësit t’i njohin shkathtësitë e tyre, të përmirësojnë aftësitë e tyre dhe të bashkëpunojnë në drejtim të realizimit në qëllime të përbashkëta. Vetëm ashtu do të mund të rrisim gjenerata që do ta përparojnë mënyrën e të menduarit, mënyrën në të cilën i praktikojmë aktivitetet të përditshme dhe komunikim me njëri-tjetrin.

Ruajtja dhe përparimi i mjedisit jetësor është një nga përparësitë themelore si në nivel global ashtu edhe në nivel kombëtar, ndërsa njëkohësisht edhe një nga temat që përfaqësohen më shpesh në projektet e mëparshme kërkimore.

Duke u nisur nga kjo, Fondi për Inovacion dhe Zhvillim Teknologjik (FIZHT) dhe Ministria e Arsimit dhe Shkencës (MASH) ju ftojnë të merrni pjesë në “Sfidën e re për kërkuesit e rinj 4 – PROJEKTET E GJELBRA”.

Истражувачките проекти треба да бидат од областите на природните и техничките науки. Процесот на истражување треба да се основа на „научен метод“, односно да вклучува формулација, тестирање и потврда/модификација на хипотеза по пат на експеримент и набљудување.  Резултатите од истражувачкиот проект треба да бидат применливи во зачувување и унапредување на животната средина и биодиверзитетот.

Времетраењето на истражувачкиот проект не треба да надминува 12 (дванаесет) месеци.

Предложените истражувачки проекти треба да бидат комплементарни на наставните програми и да соодветствуваат со когнитивните способности на возрасната група.

Предложените проекти треба да резултираат со видливи резултати, како што се на пример: истражувачки есеј, изработка на проектна задача, изработка на прототип, аудио-визуелен материјал, дигитален материјал и слично. Посебно се охрабруваат проекти чии резултати ќе произведат дигитален материјал кој може да биде користен за реплицирање на слични проекти од страна на останатите училишта.

Проектните активности можат да вклучуваат модел на далечински активности, активности спроведени индивидуално од учениците во домашна средина, хибриден модел на далечински активности во комбинација со физичко присуство и активности во мали групи, како и активности со физичко присуство кои се во согласност со протоколите за заштита од Ковид-19.

Projektet kërkimore duhet të jenë nga fushat e shkencave natyrore dhe teknike. Procesi i kërkimit duhet të bazohet në “metodë shkencore”, gjegjësisht të përfshijë formulim, testim dhe konfirmim / modifikimin e hipotezës me anë të eksperimentit dhe vëzhgimit. Rezultatet e projektit kërkimor duhet të jenë të zbatueshme në ruajtjen dhe përparimin e mjedisit jetësor dhe biodiversitetit.

Kohëzgjatja e projektit kërkimor nuk duhet të tejkalojë 12 (dymbëdhjetë) muaj.

Projektet e propozuara kërkimore duhet të jenë kompletuara në programet mësimore dhe të korrespondojnë me aftësitë kognitive të grupmoshave.

Projektet e propozuara duhet të rezultojnë me rezultate të dukshme, siç janë p.sh.: ese kërkimore, punime të detyrave projektuese, punime prototipi, material audio-vizual, material digjital, etj. Veçanërisht inkurajohen projekte rezultatet e të cilave do të prodhojnë material digjital që mund të shfrytëzohet për të replikuar projekte të ngjashme nga shkollat tjera.

Aktivitetet e projektit mund të përfshijnë model të aktiviteteve në distancë, aktivitete e zbatuara në mënyrë individuale nga nxënësit në mjedis shtëpiak, model hibrid të aktiviteteve në distancë në kombinim me prani fizike dhe aktivitetet në grupe të vogla, si dhe aktivitete me prani fizike që janë në pajtueshmëri me protokollet për mbrojtje nga Kovid-19.

Вкупниот буџет за овој предизвик изнесува 3.000.000 (три милиони) денари.

Ќе бидат доделени награди во вид на грант во две категории:

 • Категорија 1: Истражувачки проекти во основното образование
 • Категорија 2: Истражувачки проекти во средното образование

Буџетот на поединечен предлог проект може да биде минимум 100.000 (сто илјади) денари и не може да надминува 200.000 (двесте илјади) денари.

Средствата ќе бидат исплатени авансно, во две рати и тоа, првата рата во износ од половина од вкупниот буџет на проектот ќе биде исплатена по потпишување на Договорот за доделување на награда, втората рата ќе биде исплатена согласно динамиката на трошење на средствата откако ќе бидат потрошени минимум 80% од првата исплата.

На сите членови на тимовите од предселектираните предлог-проекти, Фондот за иновации и технолошки развој и Министерството за образование и наука ќе им додели сертификати за учество во предизвикот.

Опремата набавена со средствата доделени за спроведување на проектот ќе остане во сопственост на училиштата – добитници на наградите. 

Грантот ќе вклучува и награда во износ од 30.000 (триесет илјади) денари по наставничка/наставник за успешно спроведениот проект за наставниците и наставничките кои ќе ги предводат наградените проекти, а овие средства ќе може да се искористат за набавка на: персонален компјутер, таблет, печатач и/или друг тип на ситна дигитална опрема применлива во наставниот процес.

Фондот го задржува правото да не ги додели сите награди доколу нема доволно квалитетни предлог-проекти или не се исполнети условите за доделување на наградата согласно Правилата.

Buxheti i përgjithshëm për këtë sfidë është 3.000.000 (tre milion) denarë.

Do të ndahen çmime në formë të granteve në dy kategori:

 • Kategoria 1: Projekte kërkimore në arsimin fillor
 • Kategoria 2: Projekte kërkimore në arsimin e mesëm

Buxheti i projektit të propozimit individual mund të jetë minimum 100,000 (njëqind mijë) denarë dhe nuk mund të tejkalojë 200,000 (dyqind mijë) denarë.

Mjetet do të paguhen paraprakisht, në dy këste dhe atë, kësti i parë në shumën e gjysmës së buxhetit të përgjithshëm të projektit do të paguhet pas nënshkrimit të Marrëveshjes së ndarjes së çmimit, kësti i dytë do të paguhet sipas dinamikës së shpenzimit të mjeteve pasi që ato do të shpenzohen minimum 80% nga pagesa e parë.

Të gjithë anëtarët e ekipeve nga projekt-propozimet e paraprakisht të selektuara, Fondi për Inovacion dhe Zhvillim Teknologjik dhe Ministria e Arsimit dhe Shkencës do t’u ndajë certifikata për pjesëmarrjen në sfidë.

Pajisjet e prokuruara me mjetet e ndara për zbatimin e projektit do të mbetet në pronën e shkollave – fitues të çmimeve.

Granti do të përfshijë edhe çmim në vlerë prej 30,000 (tridhjetë mijë) denarë për mësimdhënëse/mësimdhënës për projektin e zbatuar me sukses për mësimdhënësit dhe mësimdhënëset që do të udhëheqin projektet e çmimit, ndërsa këto mjete do të mund të shfrytëzohen për prokurim të: kompjuter personal, tabletë, printerë dhe / ose lloje të tjera të pajisjeve të vogla digjitale të zbatueshme në procesin e mësimit.

Fondi e mban të drejtën që mos t’i ndajë të gjitha çmimet nëse nuk ka mjaft projekt- propozime cilësore ose nuk janë të plotësuara kushtet për ndarjen e çmimit në pajtueshmëri me Rregullat.

 

 

 

Повикот се однесува на сите основни и средни училишта на територијата на Република Северна Македонија и за сите креативни ученички и ученици со желба да истражуваат и кои имаат особен интерес во зачувување и унапредување на животната средина. 

Натпреварувачот треба да биде основно или средно училиште кое е:

 • основано согласно Законот за основното образование, односно Законот за средно образование;
 • запишано во Централниот регистар на Република Северна Македонија и
 • поседува Решение за верификација донесено од Министерството за образование и наука.

Секој натпреварувач треба да се пријави со натпреварувачки тим кој се состои од:

 • 1-2 (еден/на до два/е) наставника/чки – ментор/ки на проектот;
 • 5-10 (пет до десет) ученици/чки.

Преку овој повик, Фондот за иновации и технолошки развој и Министерството за образование и наука сакаат да потенцираат дека секое дете и млад човек има способности да се вклучи во процес на истражувачки активности. За да го поттикнеме размислувањето во насока на негување и примена на овие способности охрабруваме проекти кои:

 • Имаат интердисциплинарен карактер;
 • Предвидуваат инклузивен пристап во формирањето на тимовите (имаат еднаква родова застапеност, вклучуваат деца со различна етничка припадност, деца со посебни потреби, деца од различни возрасти и слично);
 • Се поднесени од училишта од рурални средини.

Thirrja vlen për të gjitha shkollat ​​fillore dhe të mesme në territorin e Republikës së Maqedonisë  Veriut dhe për të gjithë nxënësit që kanë  dëshira kreative, nxënësit  që kanë  dëshira hulumtuese dhe ata të  cilët kanë ineteres të veçantë në ruajtjen e mjedisit jetësor.

Garuesi duhet të jetë nxënës i  shkollës fillore ose të mesme, shkollë  e cila:

 • është themeluar në përputhje me Ligjin për arsim fillor, përkatësisht Ligjin për arsim të mesëm;
 • regjistruar në regjistrin Qendror në Republikën e Maqedonisë së Veriut dhe
 • posedon Aktvendim për verifikim sjellur nga Ministria e Arsimit dhe Shkencës.

Secili garues duhet të aplikojë me ekip garuesish i cili përbëhet prej:

 • 1-2 (një / deri dy- mësimdhënës / se – mentor/re të projektit;
 • 5-10 (pesë deri dhjetë) nxënës/se

Përmes kësaj Thirrje, Fondi për Inovacion dhe Zhvillin Teknologjik dhe Ministria e Arsimit dhe Shkencës  dëshirojnë të theksojnë se çdo fëmijë dhe çdo i ri  ka aftësi të kyçet në procesin e aktiviteteve hulumtuese. Për të inkurajuar të menduarit drejt edukimit dhe zbatimit të këtyre aftësive ne inkurajojmë projekte që:

 • Kanë karakter inter-disciplinar
 • parashikojnë një qasje inkluzive në formimin e ekipeve (kanë përfaqësim të barabartë gjinor, përfshijnë fëmijë të bashkësive  të ndryshme, fëmijë me nevoja të veçanta, fëmijë të moshave të ndryshme, etj.)
 • janë sjellur nga shkollat e mjediseve rurale.

Активностите предвидени во предлог проектот треба да соодветствуваат на активностите на истражување и развој, односно предлог проектот треба да вклучува активности кои ќе ја тестираат дефинираната хипотеза по пат на експеримент и набљудување.

Трошоците предвидени во буџетот на проектот треба да соодветствуваат на активностите предвидени во проектната апликација.

Трошоци подобни за финансирање се:

 • набавка и/или изнајмување на опрема за истражување и развој (лабораториска опрема, дигитална опрема и слично);
 • набавка на потрошни материјали за истражување и развој (реагенси, електронски делови и друг вид на потрошни материјали вклучувајќи и канцелариски материјал);
 • трошоци наменети за изработка на промотивни материјали до 10.000 (десет илјади) денари;
 • административни трошоци (банкарски провизии, поднесување на годишна сметка за наменската сметка на проектот, трошоци за објава на оглас за јавни набавки).

Единствено трошоците настанати за активности спроведени за времетраење на проектот се подобни за финансирање.

Фондот го задржува правото да преговара со победниците по однос на дефинирање на активностите и буџетот на проектот на основа на препораки добиени од Комисијата за оценување и избор пред потпишување на Договорот за доделување на награда.

Aktivitetet e parashikuara në propozim – projekt duhet të korrespondojnë me aktivitetet hulumtuese dhe zhvillimore, përkatësisht propozim-projekti duhet të përfshijë aktivitete që do të testojnë hipotezën e definuar përmes eksperimentit dhe mbikëqyrjes.

Shpenzimet e parashikuara në buxhetin e projektit duhet të korrespondojnë me aktivitetet e parashikuara në aplikimin e projektit.

Shpenzimet e pranueshme për financim janë:

 • furnizimi dhe/ose marrja me qira e pajisjeve për hulumtim dhe zhvillim (pajisje për laboratorë, pajisje digjitale etj);
 • furnizimi me material konsumues për hulumtim dhe zhvillim ( reagens, pjesë elektronike dhe lloje tjera të materialit konsumues duke përfshirë edhe material për zyrë);
 • shpenzime të destinuara për përpunimin e materialit promovues deri në 10.000 (dhjetë mijë) denarë;
 • shpenzime administrative (provizione bankare, parashtrimi i llogarive vjetore për llogarinë e destinuar të projektit, shpenzime për shpalljen e thirrjes publike për furnizime).

Vetëm shpenzimet  e realizuara  për aktivitetet e kryera gjatë kohëzgjatjes së projektit janë të pranueshme për financim.

Fondi e rezervon të drejtën të negociojë me fituesit në bazë të definimit të aktiviteteve të buxhetit të projektit në bazë të rekomandimeve të fituara nga Komisioni për Vlerësim dhe Përzgjedhje para firmosje së Marrëveshjes për ndarjen e çmimeve.

При формулирањето на предлог проектите, како и при нивното спроведување натпреварувачите и добитниците на наградите треба да се придржуваат до основните етички принципи на истражувачката работа и тоа:

 • Да ја почитуваат индивидуалната автономија и правото на самоопределба;
 • Да не нанесуваат штета на луѓето, животните и животната средина;
 • Да се стремат кон еднаков и праведен третман на сите;
 • Да не ги нарушуваат правата на интелектуална сопственост на трети страни.

Gjatë formulimit të  propozim- projektit, si dhe gjatë zbatimit të tyre, garuesit  dhe fituesi të  çmimeve duhet t’i përmbahen parimeve themelore etike të punës hulumtuese , edhe atë :

 • Të respektojë autonominë individuale dhe të drejtën e vetëvendosjes;
 • Të mos dëmtojnë njerëzit, kafshët dhe mjedisin;
 • Të përpiqet për një trajtim të barabartë dhe të ndershëm të të gjithëve;
 • Të mos shkelin të drejtat e pronësisë intelektuale të palëve të treta

Оценувањето, селекцијата и донесувањето на конечна одлука за избор на добитници на наградите, се врши од страна на Комисија за оценување и избор.

Оцената на проектите се состои од неколку чекори:

 • Административна проверка на пријавите (дали пријавата е комплетна и во согласност со условите за подобност наведени во јавниот повик);
 • Прва оцена на предлог-проектите (предселекција);
 • Селекција на најдобри предлог-проекти (по презентација на предселектираните предлог-проекти пред Комисијата за оценување и избор);
 • Потпишување на договори со наградените училишта.

Секој предлог-проект се оценува од Комисија за оценување и избор, од најмалку 5 (пет) члена која вклучува:

 • Претставник на Фондот за иновации и технолошки развој;
 • Претставник на Министерството за образование и наука ;
 • Претставник од Бирото за развој на образованието;
 • Претставници од партнерските организации.

Секој предлог проект ќе биде оценуван по следните критериуми:

Критериум

Вредност

1. Усогласеност на предлог проектот со целите на јавниот повик

Најмногу поени под овој критериум ќе добијат оние предлог-проекти кои ќе понудат оригинални идеи за истражувачки проeкти кои се комплементарни со наставните програми, но не се дел од стандардната наставна содржина.

Најмногу поени ќе добијат и оние предлог-проекти кои активно ги вклучуваат членовите на тимот во генерирање на научно знаење.

Предност ќе имаат проекти со интердисциплинарен карактер.

25%

2. Капацитет на проектниот тим

Најмногу поени под овој критериум ќе добијат натпреварувачите чиј проектен тим вклучува членови со различни мотиви, вештини и способности соодветни на активностите предвидени во предлог проектот како и инклузивни тимови.

30%

3. Квалитет на предлог-проектот

Најмногу поени под овој критериум ќе добијат оние предлог-проекти кои јасно и соодветно ги имаат дефинирано хипотезата, фазите на истражување и развој и очекуваните резултати.

25%

4. Применливост на резултатите од истражувањето и дисеминација

Најмногу поени под овој критериум ќе добијат натпреварувачите чии предлог-проекти водат кон резултати кои имаат потенцијал за практична примена во зачувувањето и унапредувањето на животната средина.

Најмногу поени ќе добијат и оние проекти кои предвидуваат активности за промоција на резултатите од проектот во насока на мултипликација на искуствениот научно-истражувачки процес и стекнатото знаење како и проектите кои ќе резултираат со дигитален материјал кој може да биде користен за реплицирање на слични проекти од страна на останатите училишта.

20%

Вкупно

100%

 Vlerësimi, përzgjedhja dhe vendimi përfundimtar për përzgjedhjen e fituesve të çmimeve kryhet nga Komisioni për  Vlerësim dhe Përzgjedhje.

Vlerësimi i projektit përbëhet nga disa hapa:

 • Verifikimi administrativ i aplikacioneve (nëse aplikimi është i plotë dhe në përputhje me kushtet e pranueshmërisë të shënuara në thirrjen publike);
 • Vlerësimi i parë i propozim – projektit (para-selektimit);
 • Përzgjedhja e propozim-projekteve më të mira (pas prezantimit të propozimeve të para-selektuara të propozim-projektit para Komisionit për  Vlerësim dhe Përzgjedhje);
 • Firmosja e  Marrëveshjeve me shkollat ​​fituese të çmimeve.

 

Secili propozim- projekt  vlerësohet nga Komision për Vlerësim dhe Përzgjedhje, nga më së paku  5 (pesë) edhe atë :

 • Përfaqësues i Fondit për Inovacion dhe Zhvillim Teknologjik;
 • Përfaqësues i Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës;
 • Përfaqësues i Byrosë për Zhvillimin e Arsimit;
 • Përfaqësues të organizatave partnere.

 

Secili projekt propozim do të vlerësohet sipas kritereve në vijim:

Kriteret

Vlera

1. Pajtueshmëria e projekt propozimit për qëllimet  e thirrjes publike

Më së shumti pikë nën këtë kriter do t’u jepen atyre projekt propozimeve që do të ofrojnë ide origjinale për projekte kërkimore të cilat janë plotësuese me programet mësimore  por nuk janë pjesë e programeve mësimore  standarde.

Më së shumti pikë do t’u jepen atyre projekt propozimeve që përfshijnë në mënyrë aktive anëtarët e ekipit në gjenerimin e njohurive shkencore.

Përparësi do të kenë projektet me karakter ndërdisiplinor.

25%

2Kapaciteti i ekipit të projektit

Më së shumti pikë nën këtë kriter do t’u jepen garuesve, ekipi i projektit i të cilëve përfshin anëtarë me motive të ndryshme , shkathtësitë dhe aftësitë  të përshtatshme për aktivitetet e parashikuara në projekt propozim, si dhe ekipet  gjithëpërfshirëse.

30%

3. Cilësia e propozimit të projektit

Më së shumti pikë nën këtë kriter do t’u jepen atyre projekt propozimeve që kanë përcaktuar qartë dhe në mënyrë të përshtatshme hipotezën, fazat e hulumtimit dhe zhvillimit dhe rezultatet e pritura.

25%

4. Zbatueshmëria e rezultatevenga  hulumtimit dhe përhapja

Më së shumti pikë nën këtë kriter do të fitojnë garuesit , projekt propozimet e të cilëve çojnë në rezultate që kanë potencial për zbatim praktik në ruajtje. dhe përmirësimin e mjedisi jetësorë. Më së shumti pikë do të fitojnë ato projekte që parashikojnë aktivitete për promovimin e rezultateve nga projekti në drejtim të multiaplikimeve të  procesit kërkimor- shkencor me përvojë dhe njohuri të fituara, si dhe projekte që do të rezultojnë në material dixhital që mund të jetë shfrytëzues për të replikuar për  projekte të ngjashme nga ana e shkollave të  tjera.

20%

Gjithësej

100%

 За да се пријави на Предизвикот за млади истражувачки и истражувачи секој натпреварувач треба да:

 • Поднесе Проектна апликација со Буџет на проектот, пополнета, потпишана и печатирана во образец определен од страна на Фондот, скенирана во PDF формат

Образецот на Проектната апликација е достапен и може да се преземе од интернет страницата на Фондот преку копчето „ПРЕЗЕМИ ДОКУМЕНТАЦИЈА“.

Поднесувањето на Проекнтата апликација се врши со пополнување на основни податоци и прикачување на Проектната апликација преку копчето „АПЛИЦИРАЈ“.

Фондот го задржува првото од натпреварувачот да побара и дополнителна документација во сите фази на постапката. Натпреварувачот е должен побараната документација да ја достави во рок определен од страна на Фондот. 

Për të aplikuar  për Sfidën për kërkuesit e rinj dhe kërkuese  secili garues duhet të:

 • Të dorëzojë Aplikimin e Projektit me Buxhetin e Projektit, të kompletuar, të nënshkruar dhe të shtypur në formularë  të përcaktuar nga Fondi, të skanuar në formatin PDF

Formulari i Aplikimit të Projektit është në qasje  dhe mund të shkarkohet nga faqja e internetit  të  Fondit përmes butonit “SHKARKO DOKUMENTACIONIN“.

Dorëzimi i aplikacionit të Projektit bëhet duke plotësuar të dhënat themelore dhe duke bashkangjitur aplikacionin e Projektit përmes butonit “APLIKO“.

Fondi ka të drejtë të kërkojë edhe dokumentacion shtesë nga garuesi  në të gjitha fazat e procedurës. Garuesi është i detyruar të paraqesë dokumentacionin e kërkuar brenda afatit të përcaktuar nga Fondi. 

Пријавувањето на Предизвикот за млади истражувачки и истражувачи трае до 20.04.2021 година заклучно со 23.59 часот.

За доделување награди ќе бидат земени предвид само оние предлог – проекти кои се пополнети во обрасците определени за овој предизвик од страна на Фондот,  доставени на горенаведениот начин и во дадениот рок.

 

Aplikimi për Sfidën për kërkueset  dhe kërkuesit e rinj zgjat deri më 20.04.2021 deri në ora  23.59.

Për ndarjen e çmimeve do të merren parasysh vetëm ato projekt propozime që plotësohen në formularët e përcaktuar për këtë sfidë nga Fondi, të dorëzuara në mënyrën e lartëpërmendur dhe brenda afatit të dhënë.

Правилата и процедурите за спроведување, следење и надзор на проектот се дефинирани во документот Правила за организирање и спроведување на натпревари или предизвици за поттикнување на иновативноста во приоритетните области од науката и технологијата.

За сите дополнителни информации можете:

 • да ни пишете на електронската адреса: predizvikzamladi@fitr.mk
 • да се јавите на телефонскиот број  389 (0) 23145258

Со цел да ви помогнеме при подготовка на предлог-проектите, за времетраење на повикот Фондот ќе организира инфо-настани. Информациите за овие активности ќе бидат навремено објавувани на веб-страницата на Фондот и на социјалните мрежи.

Rregullat dhe procedurat për zbatimin, ndjekje dhe mbikëqyrja e projektit përcaktohen në dokumentin Rregullat për organizimin dhe zbatimin e garave  ose sfidave për inkurajimin e  inovacionit në fushat prioritare të shkencës dhe teknologjisë.

Për të gjitha informacionet shtesë ju mund të:

– na shkruani në adresën e postës elektronike: predizvikzamladi@fitr.mk

– të telefononi në numrin e telefonit 389 (0) 23145258

Me qëllim  që t’ju ndihmojë në përgatitjen e propozim – projektit, gjatë kohëzgjatjes së thirrjes, Fondi do të organizojë ngjarje- informuese.gjatë thirrjes. Informacioni për këto aktivitete do të publikohet në kohën e duhur në faqen e internetit të Fondit dhe në rrjetet sociale.

 1. Со колку проекти може да аплицира едно училиште?
 • Секое училиште може да аплицира со НЕОГРАНИЧЕН број на предлог-проекти.
 1. Дали едно училиште може да аплицира со проект кој е поднесен на некој од претходните јавни повици за Предизвик за млади истражувачи?
 • Фондот нема да поддржи активности и трошоци кои се финансирани во рамки на претходно награден проект. Предлог проекти кои биле поднесени на некој од претходните повици за Предизвик за млади истражувачи но не биле наградени може да бидат повторно поднесени од страна на апликантот под овој јавен повик. Со цел изработка на поквалитетен предлог проект, се препорачува апликантот да ги следи препораките за подобрување доставени од страна на Фондот.
 1. Дали наградата од 30.000 денари се дели на наставниците-ментори на проектот или секој наставник добива по 30.000 денари?
 • За проектите наградени во рамки на „Предизвик за млади истражувачи #4 – Зелени проекти“, наставниците и наставничките кои ќе ги предводат наградените тимови за успешно спроведениот проект ќе добијат и награда во износ од 000 (триесет илјади) по наставничка/наставник, средства кои ќе можат да ги искористат за набавка на персонален компјутер, таблет, печатач и/или друг тип на ситна дигитална опрема применлива во наставниот процес.
 1. Дали истражувачкиот тим може да вклучува наставници/наставнички од различни наставни предмети на пр. Хемија и физика или предметен наставник/чка и одделенски наставник/чка или наставник кој не предава природни или технички науки?
 • Може. Се охрабруваат предлог-проекти кои имаат интердисциплинарен карактер.
 1. Дали едно училиште може да аплицира во партнерство со друго училиште?
 • Како апликант може да се јави само едно училиште. Наградата се доделува на училиштето апликант со кое Фондот склучува договор. Сите финансиски средства се исплаќаат на донаторска сметка отворена од страна на награденото училиште. Во активностите на проектот можат да учествуваат различни партнер институции но финансиски трансфери кон партнер институциите не се дозволени.
 1. Дали патните трошоци се прифатливи трошоци?
 • Кај проектите наградени во рамки на „Предизвик за млади истражувачи #4 – Зелени проекти“ согласно спецификациите на јавниот повик, патните трошоци НЕ СЕ ПОДОБНИ ТРОШОЦИ за финансирање од страна на Фондот.
 1. Дали се дозволени трошоци за услуги?
 • При набавка на опрема дозволени се трошоци поврзани со транспорт и монтажа на опремата вклучени во набавката од страна на добавувачот. Дозволени се и трошоци за услуги поврзани со набавка на промотивен материјал.
 1. Како се вршат исплаќањата и како се располага со доделените средства?
 • Доколку еден предлог проект е награден, училиштето отвара посебна донаторска сметка за спроведување на проектот. На почетокот, Фондот на донаторската сметка на проектот исплаќа 50% од вкупниот буџет на проектот. По реализација на минимум 80% од исплатените средства, корисникот до Фондот по електронски пат испраќа барање за втора исплата со прилог банкарски изводи од донаторската сметка и копии од фактурите. По извршена проверка дека реализираните трошоци се во согласност со буџетот на проектот, Фондот ја врши втората исплата од 50% од вкупниот буџет на проектот.
 • По одобрување на завршниот извештај за реализираниот проект, Фондот на донаторската сметка на проектот гo исплаќа износот за наградата на наставникот/наставниците.
 1. Како се реализираат јавните набавки во рамки на проектот?
 • Набавките кои се вршат од буџетот на проектот финансиран под „Предизвик за млади истражувачи“ во Планот на јавни набавки влегуваат во рамките на севкупните набавки во училиштето. Доколку се набавува опрема со спроведување на тендерска процедура, опремата која се набавува преку проектот влегува во јавната набавка, а во Одлуката се специфицира кој дел од јавната набавка ќе биде исплатен од буџетот на проектот.
 • Доколку се вршат набавки на опрема од странство, истото се спроведува согласно упатствата за вршење на платен промет со странство (со пополнување на образецот 1450) https://www.nbrm.mk/prebaruvanje.nspx?q=1450, https://www.nbrm.mk/ns-newsarticle-upatstvo_za_popolnuvanjie_na_obraziets_1450.nspx
 • Доколку цената на опремата која се набавува го надминува износот на првата рата (префрлена од страна на Фондот на награденото училиште), истата може да се плати преку две исплати. Во тој случај по првата исплата би требало да бидат потрошени минимум 80% од првата рата.
 • Сите набавки се вршат согласно Законот за јавни набавки.
 • Доколку јавната набавка се прави САМО за потребите на проектот, трошоците за јавната набавка кон Бирото за јавни набавки може да бидат признаени во рамките на Буџетот на проектот.
 1. Дали единствениот начин на аплицирање е по електронски пат или е потребно да се достават потребните документи во архивата на Фондот за иновации?
 • За да се пријави на Предизвикот за млади истражувачи секој натпреварувач треба да поднесе ЕЛЕКТРОНСКИ Проектна апликација со Буџет на проектот, пополнета, потпишана и печатирана во образец определен од страна на Фондот, скенирана во PDF формат преку веб-страницата на Фондот за иновации и технолошки развој fitr.mk. За доделување награди ќе бидат земени предвид само оние предлог – проекти кои се пополнети во обрасците определени за овој предизвик од страна на Фондот,  доставени на горенаведениот начин и во дадениот рок.