Финансирани проекти од јавниот повик за финансирање на проекти за намалување на загадувањето на воздухот во урбаните средини во Република Македонија – О2 Предизвик

 • Назив на проект: Соларен воздушен колектор со ротирачки келии
 • Назив на корисник: Друштво за производство, трговија и услуги ЕКОСОЛАР ДООЕЛ Штип
 • Износ на доделен грант: 1.313.011,00 денари
 • Почеток на проектот: 01.04.2018
 • Времетраење: 12 месеци
 • Проектен менаџер: Зоран Трајков
 • Вебстрана: solar.mk

Технолошко решение за изработка на соларен воздушен колектор со ротирачки келии кој го загрева воздухот со помош на сончева енергија и помага за догревање на просториите. Колекторот би служел како дополнување на постоечкиот систем за греење.

 • Назив на проект: Tech4O2 – Technology For Oxygen
 • Назив на корисник: Друштво за услуги ТЕХНОЛОЏИ ПАРК ДОО Тетово
 • Износ на доделен грант: 1.360.184,00 денари
 • Почеток на проектот: 01.03.2018
 • Времетраење: 12 месеци
 • Проектен менаџер: Артан Љума
 • Веб страна: techpark.seeu.edu.mk

Бизнис модел за инвестиции за замена на стари грејни системи во домаќинствата со нови.

 • Назив на проект: Даст оф
 • Назив на корисник: Друштво за услуги, трговија и производство БИЗИФАЈ увоз-извоз ДООЕЛ Скопје
 • Износ на доделен грант: 1.593.000,00 денари
 • Почеток на проектот: 01.03.2018
 • Времетраење: 11 месеци
 • Проектен менаџер: Никола Танчевски

Течност од веќе постоечки полимери која има способност да ги апсорбира штетните ПМ 2,5 и ПМ 10 честички. Оваа течност ќе се користи за прскање на градежни површини и патишта.

 • Назив на проект: Компактен скрабер „VA&PT“
 • Назив на корисник: Друштво за производство, услуги и трговија ТЕХНОБЕН НОВА увоз-извоз ДОО Прилеп
 • Износ на доделен грант: 1.792.900,00 денари
 • Почеток на проектот: 01.03.2018
 • Времетраење: 12 месеци
 • Проектен менаџер: Благојче Крстески
 • Веб страна: tehnoben.mk

Плочест топлиноразменувач со вграден Вентури апарат како интегрирана целина за прочистување на гасовите што се испуштаат од одредени индустриски објекти.

 • Назив на проект: ГЕТ велосипед
 • Назив на корисник: Друштво за производство, трговија и услуги ВЕНИТО-КОМЕРЦ ДООЕЛ увоз-извоз Кавадарци
 • Износ на доделен грант: 1.652.602,00 денари
 • Почеток на проектот: 01.03.2018
 • Времетраење: 12 месеци
 • Проектен менаџер: Тошко Ристов
 • Веб страна: venito.mk

Електричен велосипед кој ќе биде приспособен за користење во градски средини, со вградени филтри за прочистување на воздухот, а истовремено фирмата ќе работи и на развивање на посебни станици за полнење на батериите во велосипедот.