Regulation

АКЦИСКИ ПЛАН – СТРАТЕГИЈА ЗА ИНОВАЦИИ
ПРАВИЛНИК ЗА ИНСТРУМЕНТОТ ЗА ПОДДРШКА -КОФИНАНСИРАНИ ГРАНТОВИ ЗА ТРАНСФЕР НА ТЕХНОЛОГИИ
ПРАВИЛНИК ЗА ИНСТРУМЕНТОТ ЗА ПОДДРШКА -ТЕХНОЛОШКА ЕКСТЕНЗИЈА
ПРАВИЛНИК ЗА СИСТЕМАТИЗАЦИЈА НА РАБОТНИТЕ МЕСТА ВО ФОНДОТ ЗА ИНОВАЦИИ И ТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ
ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЈА НА ФОНД ЗА ИНОВАЦИИ И ТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ