Кофинансирани грантови и условени заеми за комерцијализација на иновации

Who can apply?

Поддршката преку овој инструмент ќе биде доделена на проекти со јасна комерцијална цел кои се во фаза на прототип (или соодветна фаза во зависност од видот на иновативниот производ, услуга, процес) сè до преткомерцијална (претпазарна) фаза.

Инструментот е отворен за микро, мали и средни претпријатија (од сите сектори) што сакаат да развијат иновативен производ, услуга или процес, сами или во соработка со друго претпријатие или установа која врши високообразовна, односно научно-истражувачка дејност.

Предлог-проекти од поединечни апликанти (микро, мали и средни претпријатија) и конзорциуми водени од микро, мали и средни претпријатија се подобни за финансирање преку овој Инструмент.

For more information, you can see in this Правилникот за овој инструмент

Purposes

Целта на овој Инструмент е да поттикне зголемување на истражувањето и развојот во приватниот сектор, да се охрабри соработката помеѓу приватниот сектор и високообразовните инаучни установи, како и останати форми на соработка за комерцијализација на иновации.

Времетраење

Времетраењето на проектите финансирани преку овој Инструмент може да биде до 24 months. Под оправдани околности, проектите можат да бидат продолжени за дополнителни 12 месеци по претходно одобрение на Фондот.

Критериуми за евалуација на проекти

Главните критериуми за евалуација на проекти и доделување средства под овој Инструмент се:

  • Degree of innovation
  • Project quality
  • Project team capacity
  • Market potential
  • Impact
Форми на финансирање

Финансирањето под овој инструмент може да биде доделено во форма на кофинасиран грант или во форма на условен заем, во зависност од висината на приходите на Апликантот, при што се применуваат следниве критериуми:

 • Финансирањето за претпријатија со годишен приход кој не надминува 500.000,00 (петстотини илјади) евра во претходните две години, се доделува во форма на кофинансиран грант;
 • Финансирањето за претпријатија со годишен приход кој надминува 500.000,00 (петстотини илјади) евра во претходните две години, се доделува во форма на условен заем.

Финансирањето во форма на условен заем подразбира иницијално доделување средства на корисниците во форма на заем со можност, доколку корисникот ги исполни условите поставени од Фондот, дел од износот на заемот да биде конвертиран во кофинансиран грант.

За подетални информации околу условите за конверзија, погледнете го Правилникот за овој инструмент.

Максималниот износ кој може да биде доделен во форма на заем не може да надмине 30% од вкупниот капитал на апликантот.

Условниот заем ќе биде отплатен во рок од 5 години по завршувањето на проектот. Искористениот дел од условниот заем се отплаќа квартално со фиксна каматна стапка од 2% (два проценти)на годишно ниво, согласно Амортизациониот план на отплата.

Плаќање ројалти за кофинансирани грантови

Во случај на финансии доделени во форма на кофинансиран грант, по успешна комерцијализација, приходите (не само добивката) на корисникот остварени како резултат од проектот добиени од продажбата на производот/услуга или некој друг последователен производ/услуга врз основа на технологијата развиена во рамки на проектот финансиран од страна на Фондот, станува основа за плаќање на ројалти кон Фондот. Секое плаќање ројалти ќе се врши по стапка од 5% од годишниот приход добиен од продажба на производот/услугата кои се резултат на проектот, сè додека не се оствари поврат на 120% од износот на финансирање добиен од Фондот или за период од 5 години по завршувањето на проектот, во зависност од тоа кој услов прво е постигнат.

For more information, you can see in this Правилникот за инструментот.

Преку овој инструмент, Фондот обезбедува финансирање до 85% од вкупниот буџет за проектот, до максимален износ од 30.000 евра.  Преостанатиот износ од вкупниот буџет на проектот треба да биде обезбеден од страна на апликантот.
"Newly established micro, small and medium-sized trade company, a start-up'', is a trade company established by one or more physical and / or legal entities, whose foundation until the moment of applying for funds from the Budget of the Republic of Macedonia has not exceeded six years.
"Innovation" is the application of a new or significantly improved product, technology, process or service, including technical specifications, components and materials, embedded software, customer orientation or other functional features, marketing method or new organizational method of operation, in the organization of employment relationship or the relationship of the legal entity with the environment.
"Product innovation" is the application of a new or significantly improved product, and is not a change of an aesthetic nature or mere sale of innovative products, manufactured and developed by another natural or legal person.
"Technology innovation" is the application of new or significantly improved technology.
"Marketing innovation" is the application of new marketing methods, including significant changes in product design, packaging, marketing and product promotion and billing.
Click Here