Јавен повик за финансирање на истражувачки проекти во основните и средните училишта „Предизвик за млади истражувачи #4 - ЗЕЛЕНИ ПРОЕКТИ”

Thirrje publike për financimin e projekteve kërkimore në shkollat fillore dhe të mesme „Sfidë për kërkuesit e rinj#4 –PROJEKTE TË GJELBRA”

Based on the Rules for organizing and conducting competitions and challenges to encourage innovation in the priority areas of science and technology dated 20.01.2020, arch. no. 01-514/17, the Rules amending the Rules for organizing and conducting competitions and challenges to encourage innovation in the priority areas of science and technology dated 16.03.2020, arch. no. 01-797/6, and the Rules amending the Rules for organizing and conducting competitions and challenges to encourage innovation in the priority areas of science and technology dated 01.06.2020, arch. no. 01-1662/5, the Managing Board of the Fund for Innovation and Technology Development on 17.03.2021,  announced

Në bazë të Rregullave për organizimin dhe zbatimin e garave ose sfidave për inkurajimin e inovacionit në fushat prioritare të shkencës dhe teknologjisë prej datës 20.01.2020, nr. arkivit. 01-514 / 17, Rregullat për plotësimin e Rregullave për organizimin dhe zbatimin e garave dhe sfidave për inkurajimin e inovacionit në fushat prioritare të shkencës dhe teknologjisë prej datës 16.03.2020, nr. arkivit 01-797 / 6, dhe Rregullat për plotësimin e Rregullave për organizimin dhe zbatimin e garave dhe sfidave për inkurajimin e inovacionit në fushat prioritare të shkencës dhe teknologjisë prej datës 01.06.2020, nr. arkivit 01-1662 / 5, Fondi për Inovacion dhe Zhvillim Teknologjik më datë 17.03.2021 shpall

Public call for funding of research projects in primary and secondary schools “Challenge for Young Researchers ##4 - GREEN PROJECTS”

Thirrje publike për financimin e projekteve kërkimore në shkollat fillore dhe të mesme

„Sfidë për kërkuesit e rinj#4 –PROJEKTE TË GJELBRA”

 

One of the goals of the modern education systems is to encourage pupils to think freely and find creative solutions to the problems and issues they face. At the same time, it is important to nurture children's curiosity about the world in a way that re-examines the pre-defined truths. The purpose is to encourage teachers, students to recognize their abilities, to improve their skills and to cooperate in order to achieve common goals. Only in this way we will be able to rise generations that will improve the way we think, the way we practice our daily activities and communicate with each other.

Preserving and improving the environment is one of the basic priorities both globally and nationally, and also one of the topics that are most often represented in previous research projects.

Based on this, the Fund for Innovation and Technology Development (FITR) and the Ministry of Education and Science (MES) invite you to participate in the new “Challenge for Young Researchers 4 - GREEN PROJECTS”.

Një nga qëllimet e sistemeve moderne të arsimit është të inkurajojë nxënësit të mendojnë lirshëm dhe të gjejnë zgjidhje kreative për problemet dhe çështjet me të cilat ballafaqohen. Njëkohësisht, është e rëndësishme të kujdeset kurioziteti i fëmijëve për realizimin e botës në mënyrë që do t’i rishikojë paraprakisht të vërtetat e paracaktuara. Qëllimi është të inkurajohen mësimdhënësit, nxënëset dhe nxënësit t’i njohin shkathtësitë e tyre, të përmirësojnë aftësitë e tyre dhe të bashkëpunojnë në drejtim të realizimit në qëllime të përbashkëta. Vetëm ashtu do të mund të rrisim gjenerata që do ta përparojnë mënyrën e të menduarit, mënyrën në të cilën i praktikojmë aktivitetet të përditshme dhe komunikim me njëri-tjetrin.

Ruajtja dhe përparimi i mjedisit jetësor është një nga përparësitë themelore si në nivel global ashtu edhe në nivel kombëtar, ndërsa njëkohësisht edhe një nga temat që përfaqësohen më shpesh në projektet e mëparshme kërkimore.

Duke u nisur nga kjo, Fondi për Inovacion dhe Zhvillim Teknologjik (FIZHT) dhe Ministria e Arsimit dhe Shkencës (MASH) ju ftojnë të merrni pjesë në “Sfidën e re për kërkuesit e rinj 4 – PROJEKTET E GJELBRA”.

Research projects should be in the fields of natural and technical sciences. The research process should be based on a "scientific method", i.e. it should include the formulation, testing and confirmation / modification of a hypothesis by experiment and observation.  The results of the research project should be applicable in the field of preservation and promotion of the environment and biodiversity.

The duration of the research project should not exceed 12 (twelve) months.

The proposed research projects should be complementary to the syllabus and correspond to the cognitive abilities of the age group.

The proposed projects should result in visible results, such as: research essay, project assignment, prototype design, audio-visual material, digital material, etc. Projects whose results shall produce digital material that can be used to replicate similar projects by other schools are especially encouraged.

Project activities may include a model of remote activities, activities carried out individually by pupils in their home, a hybrid model of remote activities in combination with physical presence and activities in small groups, as well as activities with physical presence that comply with protocols for protection from Covid-19.

Projektet kërkimore duhet të jenë nga fushat e shkencave natyrore dhe teknike. Procesi i kërkimit duhet të bazohet në “metodë shkencore”, gjegjësisht të përfshijë formulim, testim dhe konfirmim / modifikimin e hipotezës me anë të eksperimentit dhe vëzhgimit. Rezultatet e projektit kërkimor duhet të jenë të zbatueshme në ruajtjen dhe përparimin e mjedisit jetësor dhe biodiversitetit.

Kohëzgjatja e projektit kërkimor nuk duhet të tejkalojë 12 (dymbëdhjetë) muaj.

Projektet e propozuara kërkimore duhet të jenë kompletuara në programet mësimore dhe të korrespondojnë me aftësitë kognitive të grupmoshave.

Projektet e propozuara duhet të rezultojnë me rezultate të dukshme, siç janë p.sh.: ese kërkimore, punime të detyrave projektuese, punime prototipi, material audio-vizual, material digjital, etj. Veçanërisht inkurajohen projekte rezultatet e të cilave do të prodhojnë material digjital që mund të shfrytëzohet për të replikuar projekte të ngjashme nga shkollat tjera.

Aktivitetet e projektit mund të përfshijnë model të aktiviteteve në distancë, aktivitete e zbatuara në mënyrë individuale nga nxënësit në mjedis shtëpiak, model hibrid të aktiviteteve në distancë në kombinim me prani fizike dhe aktivitetet në grupe të vogla, si dhe aktivitete me prani fizike që janë në pajtueshmëri me protokollet për mbrojtje nga Kovid-19.

The total budget for this challenge is 3,000,000 (three million) denars.

Awards, in form of grants, shall be allocated in two categories:

  • Category 1: Research projects in primary education
  • Category 2: Research projects in secondary education

The budget of an individual project proposal can be in a minimum of 100,000 (one hundred thousand) denars and can not exceed 200,000 (two hundred thousand) denars.

The funds shall be paid in advance, in two instalments, i.e. the first instalment in the amount of half of the total project budget shall be paid after signing the Award Granting Contract, and the second instalment shall be paid in accordance with the dynamic of spending the funds and after at least 80% of the first instalment has been spent.

Certificates for participating in the challenge shall be awarded to all members of the teams from the pre-selected project proposals by the Fund for Innovation and Technology Development and the Ministry of Education and Science.

The equipment procured with the funds allocated for the implementation of the project shall remain in property of the schools - winners of the awards. 

The grant shall include a reward in the amount of 30,000 (thirty thousand) denars per teacher for the successfully implemented project for teachers who will lead the awarded projects and these funds can be used to purchase: personal computer, tablet, printer and/or other type of minor digital equipment applicable in the teaching process.

The Fund reserves the right not to allocate all awards if there are not enough quality project proposals or the conditions for awarding the award in accordance with the Rules are not met.

Buxheti i përgjithshëm për këtë sfidë është 3.000.000 (tre milion) denarë.

Do të ndahen çmime në formë të granteve në dy kategori:

  • Kategoria 1: Projekte kërkimore në arsimin fillor
  • Kategoria 2: Projekte kërkimore në arsimin e mesëm

Buxheti i projektit të propozimit individual mund të jetë minimum 100,000 (njëqind mijë) denarë dhe nuk mund të tejkalojë 200,000 (dyqind mijë) denarë.

Mjetet do të paguhen paraprakisht, në dy këste dhe atë, kësti i parë në shumën e gjysmës së buxhetit të përgjithshëm të projektit do të paguhet pas nënshkrimit të Marrëveshjes së ndarjes së çmimit, kësti i dytë do të paguhet sipas dinamikës së shpenzimit të mjeteve pasi që ato do të shpenzohen minimum 80% nga pagesa e parë.

Të gjithë anëtarët e ekipeve nga projekt-propozimet e paraprakisht të selektuara, Fondi për Inovacion dhe Zhvillim Teknologjik dhe Ministria e Arsimit dhe Shkencës do t’u ndajë certifikata për pjesëmarrjen në sfidë.

Pajisjet e prokuruara me mjetet e ndara për zbatimin e projektit do të mbetet në pronën e shkollave – fitues të çmimeve.

Granti do të përfshijë edhe çmim në vlerë prej 30,000 (tridhjetë mijë) denarë për mësimdhënëse/mësimdhënës për projektin e zbatuar me sukses për mësimdhënësit dhe mësimdhënëset që do të udhëheqin projektet e çmimit, ndërsa këto mjete do të mund të shfrytëzohen për prokurim të: kompjuter personal, tabletë, printerë dhe / ose lloje të tjera të pajisjeve të vogla digjitale të zbatueshme në procesin e mësimit.

Fondi e mban të drejtën që mos t’i ndajë të gjitha çmimet nëse nuk ka mjaft projekt- propozime cilësore ose nuk janë të plotësuara kushtet për ndarjen e çmimit në pajtueshmëri me Rregullat.

 

 

 

The call refers to all primary and secondary schools on the territory of the Republic of North Macedonia and to all creative pupils with a desire to explore and who have a special interest in preserving and improving the environment. 

The competitor should be a primary or secondary school which is:

  • established in accordance with the Law on Primary Education, i.e. the Law on Secondary Education;
  • registered in the Central Registry of the Republic of North Macedonia, and
  • to have Decision for Verification adopted by the Ministry of Education and Science.

Each competitor must register with a competitive team consisting of:

  • 1-2 (one to two) teachers - project leaders;
  • - 5-10 (five to ten) pupils.

Through this call, the Fund for Innovation and Technology Development and the Ministry of Education and Science aims to emphasize the fact that every child has the ability to be involved in the process of research activities. To encourage members of our community to think toward nurturing and using these skills, we encourage projects that:

  • Have an interdisciplinary character;
  • Provide an inclusive approach in the formation of the teams (they have equal gender representation, include children with different ethnicity, children with special needs, children of different ages, etc.);
  • Are submitted by schools from rural areas.

Thirrja vlen për të gjitha shkollat ​​fillore dhe të mesme në territorin e Republikës së Maqedonisë  Veriut dhe për të gjithë nxënësit që kanë  dëshira kreative, nxënësit  që kanë  dëshira hulumtuese dhe ata të  cilët kanë ineteres të veçantë në ruajtjen e mjedisit jetësor.

Garuesi duhet të jetë nxënës i  shkollës fillore ose të mesme, shkollë  e cila:

  • është themeluar në përputhje me Ligjin për arsim fillor, përkatësisht Ligjin për arsim të mesëm;
  • regjistruar në regjistrin Qendror në Republikën e Maqedonisë së Veriut dhe
  • posedon Aktvendim për verifikim sjellur nga Ministria e Arsimit dhe Shkencës.

Secili garues duhet të aplikojë me ekip garuesish i cili përbëhet prej:

  • 1-2 (një / deri dy- mësimdhënës / se – mentor/re të projektit;
  • 5-10 (pesë deri dhjetë) nxënës/se

Përmes kësaj Thirrje, Fondi për Inovacion dhe Zhvillin Teknologjik dhe Ministria e Arsimit dhe Shkencës  dëshirojnë të theksojnë se çdo fëmijë dhe çdo i ri  ka aftësi të kyçet në procesin e aktiviteteve hulumtuese. Për të inkurajuar të menduarit drejt edukimit dhe zbatimit të këtyre aftësive ne inkurajojmë projekte që:

  • Kanë karakter inter-disciplinar
  • parashikojnë një qasje inkluzive në formimin e ekipeve (kanë përfaqësim të barabartë gjinor, përfshijnë fëmijë të bashkësive  të ndryshme, fëmijë me nevoja të veçanta, fëmijë të moshave të ndryshme, etj.)
  • janë sjellur nga shkollat e mjediseve rurale.

The activities estimated in the project proposal should correspond to the research and development activities, i.e. the project proposal should include activities that will test the defined hypothesis through experiment and observation.

The costs estimated in the project budget should correspond to the activities provided in the project application.

Eligible costs for financing are:

  • procurement and/or rental of research and development equipment (laboratory equipment, digital equipment, etc.);
  • procurement of research and development consumables (reagents, electronic parts and other consumables including office supplies);
  • costs intended for promotional materials production, up to 10,000 (ten thousand) denars;
  • administrative costs (bank commissions, submission of an annual account for the designated bank account of the project, costs for publishing a public procurement notice).

Only costs made for activities carried out for the duration of the project are eligible for funding.

The Fund reserves the right to negotiate with the winners regarding the definition of project activities and project budget based on recommendations received from the Evaluation and Selection Committee prior to the signing of the Award granting contract.

Aktivitetet e parashikuara në propozim – projekt duhet të korrespondojnë me aktivitetet hulumtuese dhe zhvillimore, përkatësisht propozim-projekti duhet të përfshijë aktivitete që do të testojnë hipotezën e definuar përmes eksperimentit dhe mbikëqyrjes.

Shpenzimet e parashikuara në buxhetin e projektit duhet të korrespondojnë me aktivitetet e parashikuara në aplikimin e projektit.

Shpenzimet e pranueshme për financim janë:

  • furnizimi dhe/ose marrja me qira e pajisjeve për hulumtim dhe zhvillim (pajisje për laboratorë, pajisje digjitale etj);
  • furnizimi me material konsumues për hulumtim dhe zhvillim ( reagens, pjesë elektronike dhe lloje tjera të materialit konsumues duke përfshirë edhe material për zyrë);
  • shpenzime të destinuara për përpunimin e materialit promovues deri në 10.000 (dhjetë mijë) denarë;
  • shpenzime administrative (provizione bankare, parashtrimi i llogarive vjetore për llogarinë e destinuar të projektit, shpenzime për shpalljen e thirrjes publike për furnizime).

Vetëm shpenzimet  e realizuara  për aktivitetet e kryera gjatë kohëzgjatjes së projektit janë të pranueshme për financim.

Fondi e rezervon të drejtën të negociojë me fituesit në bazë të definimit të aktiviteteve të buxhetit të projektit në bazë të rekomandimeve të fituara nga Komisioni për Vlerësim dhe Përzgjedhje para firmosje së Marrëveshjes për ndarjen e çmimeve.

In the formulation of project proposals, as well as during their implementation, competitors and awarded parties should comply to the basic ethical principles of research work, as follows:

  • To respect individual autonomy and the right to self-determination;
  • Not to harm humans, animals and the environment;
  • To strive for equal and fair treatment of all;
  • Not to infringe the intellectual property rights of third parties. Evaluation and selection procedure

Gjatë formulimit të  propozim- projektit, si dhe gjatë zbatimit të tyre, garuesit  dhe fituesi të  çmimeve duhet t’i përmbahen parimeve themelore etike të punës hulumtuese , edhe atë :

  • Të respektojë autonominë individuale dhe të drejtën e vetëvendosjes;
  • Të mos dëmtojnë njerëzit, kafshët dhe mjedisin;
  • Të përpiqet për një trajtim të barabartë dhe të ndershëm të të gjithëve;
  • Të mos shkelin të drejtat e pronësisë intelektuale të palëve të treta

The evaluation, selection and adopting of final decision for election of award winners is performed by the Evaluation and Selection Committee.

Project evaluation consists of several steps:

  • Administrative verification of the applications (whether the application is complete and in accordance with the eligibility requirements stated in the public call);
  • First evaluation of the project proposal (pre-selection);
  • Selection of the best project proposals (after the presentation of the pre-selected project proposals before the Evaluation and Selection Committee);
  • Signing contracts with awarded schools.

Each project proposal shall be evaluated by the Evaluation and Selection Committee, consisting of at least (5) members, including:

  • Representative of the Fund for Innovation and Technology Development;
  • Representative of the Ministry of Education and Science;
  • Representative from the Bureau for Development of Education;
  • Representatives of partner organizations.

Each project proposal will be evaluated according to the following criteria:

Criterion

Value

1. Compliance of the project proposal with the objectives of the public call

Most points under this criterion shall be given to those project proposals that shall offer original ideas for research projects that are complementary to the curriculum but are not part of the standard curriculum

The most points will be given to those project proposals that actively involve team members in generating scientific knowledge.

Interdisciplinary projects will have priority.

25%

2. Capacity of the project team

Most points under this criterion shall be given to the competitors whose project team includes members with different motives, skills and abilities appropriate to the activities provided in the project proposal, as well as to inclusive teams.

30%

3. Quality of the project proposal

Most points under this criterion shall be given to those project proposals that have clearly and adequately defined the hypothesis, the stages of the research and development and the expected results.

25%

4. Applicability of research results and dissemination

Most points under this criterion shall be given to competitors whose project proposals lead to results that have the potential for practical application in the preservation and improvement of the environment.

Most points shall be given to those projects that provide activities to promote the results of the project in order to multiply the experienced scientific research process and acquired knowledge, as well as to those projects that shall result in digital material that can be used to replicate similar projects by of other schools.

20%

Total

100%

 Vlerësimi, përzgjedhja dhe vendimi përfundimtar për përzgjedhjen e fituesve të çmimeve kryhet nga Komisioni për  Vlerësim dhe Përzgjedhje.

Vlerësimi i projektit përbëhet nga disa hapa:

  • Verifikimi administrativ i aplikacioneve (nëse aplikimi është i plotë dhe në përputhje me kushtet e pranueshmërisë të shënuara në thirrjen publike);
  • Vlerësimi i parë i propozim – projektit (para-selektimit);
  • Përzgjedhja e propozim-projekteve më të mira (pas prezantimit të propozimeve të para-selektuara të propozim-projektit para Komisionit për  Vlerësim dhe Përzgjedhje);
  • Firmosja e  Marrëveshjeve me shkollat ​​fituese të çmimeve.

 

Secili propozim- projekt  vlerësohet nga Komision për Vlerësim dhe Përzgjedhje, nga më së paku  5 (pesë) edhe atë :

  • Përfaqësues i Fondit për Inovacion dhe Zhvillim Teknologjik;
  • Përfaqësues i Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës;
  • Përfaqësues i Byrosë për Zhvillimin e Arsimit;
  • Përfaqësues të organizatave partnere.

 

Secili projekt propozim do të vlerësohet sipas kritereve në vijim:

Kriteret

Vlera

1. Pajtueshmëria e projekt propozimit për qëllimet  e thirrjes publike

Më së shumti pikë nën këtë kriter do t’u jepen atyre projekt propozimeve që do të ofrojnë ide origjinale për projekte kërkimore të cilat janë plotësuese me programet mësimore  por nuk janë pjesë e programeve mësimore  standarde.

Më së shumti pikë do t’u jepen atyre projekt propozimeve që përfshijnë në mënyrë aktive anëtarët e ekipit në gjenerimin e njohurive shkencore.

Përparësi do të kenë projektet me karakter ndërdisiplinor.

25%

2Kapaciteti i ekipit të projektit

Më së shumti pikë nën këtë kriter do t’u jepen garuesve, ekipi i projektit i të cilëve përfshin anëtarë me motive të ndryshme , shkathtësitë dhe aftësitë  të përshtatshme për aktivitetet e parashikuara në projekt propozim, si dhe ekipet  gjithëpërfshirëse.

30%

3. Cilësia e propozimit të projektit

Më së shumti pikë nën këtë kriter do t’u jepen atyre projekt propozimeve që kanë përcaktuar qartë dhe në mënyrë të përshtatshme hipotezën, fazat e hulumtimit dhe zhvillimit dhe rezultatet e pritura.

25%

4. Zbatueshmëria e rezultatevenga  hulumtimit dhe përhapja

Më së shumti pikë nën këtë kriter do të fitojnë garuesit , projekt propozimet e të cilëve çojnë në rezultate që kanë potencial për zbatim praktik në ruajtje. dhe përmirësimin e mjedisi jetësorë. Më së shumti pikë do të fitojnë ato projekte që parashikojnë aktivitete për promovimin e rezultateve nga projekti në drejtim të multiaplikimeve të  procesit kërkimor- shkencor me përvojë dhe njohuri të fituara, si dhe projekte që do të rezultojnë në material dixhital që mund të jetë shfrytëzues për të replikuar për  projekte të ngjashme nga ana e shkollave të  tjera.

20%

Gjithësej

100%

 To apply for the Challenge for young researchers, each competitor should:

  • Submit a Project Application with the Project Budget, completed, signed and stamped in a form determined by the Fund, scanned in PDF format

The Project Application Form is available and can be downloaded from the Fund's website via the“DOWNLOAD DOCUMENTATION” button..

The submission of the Project application is performed by filling in the basic data and attaching the Project application through the “APPLY” button..

The Fund reserves the right to ask the competitor for additional documentation at all stages of the procedure. The competitor shall be obliged to submit the requested documentation within the deadline determined by the Fund. 

Për të aplikuar  për Sfidën për kërkuesit e rinj dhe kërkuese  secili garues duhet të:

  • Të dorëzojë Aplikimin e Projektit me Buxhetin e Projektit, të kompletuar, të nënshkruar dhe të shtypur në formularë  të përcaktuar nga Fondi, të skanuar në formatin PDF

Formulari i Aplikimit të Projektit është në qasje  dhe mund të shkarkohet nga faqja e internetit  të  Fondit përmes butonit “SHKARKO DOKUMENTACIONIN“.

Dorëzimi i aplikacionit të Projektit bëhet duke plotësuar të dhënat themelore dhe duke bashkangjitur aplikacionin e Projektit përmes butonit “APLIKO“.

Fondi ka të drejtë të kërkojë edhe dokumentacion shtesë nga garuesi  në të gjitha fazat e procedurës. Garuesi është i detyruar të paraqesë dokumentacionin e kërkuar brenda afatit të përcaktuar nga Fondi. 

The application for the Challenge for young researchers shall be open until 20.04.2021 year not later than 11:59 PM..

Only those project proposals that are completed in the forms determined for this challenge by the Fund, submitted in the above manner and within the given deadline shall be taken into consideration for granting awards.

 

Aplikimi për Sfidën për kërkueset  dhe kërkuesit e rinj zgjat deri më 20.04.2021 deri në ora  23.59.

Për ndarjen e çmimeve do të merren parasysh vetëm ato projekt propozime që plotësohen në formularët e përcaktuar për këtë sfidë nga Fondi, të dorëzuara në mënyrën e lartëpërmendur dhe brenda afatit të dhënë.

The rules and procedures for the implementation, monitoring and supervision of the project are defined in the document Rules for organizing and conducting competitions and challenges to encourage innovation in priority areas in science and technology..

For all additional information you can:

In order to assist you in preparing project proposals, the Fund shall organize info-events during the call. Information on these activities shall be published in a timely manner on the Fund's website and on the social media.

Rregullat dhe procedurat për zbatimin, ndjekje dhe mbikëqyrja e projektit përcaktohen në dokumentin Rregullat për organizimin dhe zbatimin e garave  ose sfidave për inkurajimin e  inovacionit në fushat prioritare të shkencës dhe teknologjisë.

Për të gjitha informacionet shtesë ju mund të:

– na shkruani në adresën e postës elektronike: predizvikzamladi@fitr.mk

– të telefononi në numrin e telefonit 389 (0) 23145258

Me qëllim  që t’ju ndihmojë në përgatitjen e propozim – projektit, gjatë kohëzgjatjes së thirrjes, Fondi do të organizojë ngjarje- informuese.gjatë thirrjes. Informacioni për këto aktivitete do të publikohet në kohën e duhur në faqen e internetit të Fondit dhe në rrjetet sociale.

  1. Со колку проекти може да аплицира едно училиште?
  • Секое училиште може да аплицира со НЕОГРАНИЧЕН број на предлог-проекти.
  1. Дали едно училиште може да аплицира со проект кој е поднесен на некој од претходните јавни повици за Предизвик за млади истражувачи?
  • Фондот нема да поддржи активности и трошоци кои се финансирани во рамки на претходно награден проект. Предлог проекти кои биле поднесени на некој од претходните повици за Предизвик за млади истражувачи но не биле наградени може да бидат повторно поднесени од страна на апликантот под овој јавен повик. Со цел изработка на поквалитетен предлог проект, се препорачува апликантот да ги следи препораките за подобрување доставени од страна на Фондот.
  1. Дали наградата од 30.000 денари се дели на наставниците-ментори на проектот или секој наставник добива по 30.000 денари?
  • За проектите наградени во рамки на „Предизвик за млади истражувачи #4 – Зелени проекти“, наставниците и наставничките кои ќе ги предводат наградените тимови за успешно спроведениот проект ќе добијат и награда во износ од 000 (триесет илјади) по наставничка/наставник, средства кои ќе можат да ги искористат за набавка на персонален компјутер, таблет, печатач и/или друг тип на ситна дигитална опрема применлива во наставниот процес.
  1. Дали истражувачкиот тим може да вклучува наставници/наставнички од различни наставни предмети на пр. Хемија и физика или предметен наставник/чка и одделенски наставник/чка или наставник кој не предава природни или технички науки?
  • Може. Се охрабруваат предлог-проекти кои имаат интердисциплинарен карактер.
  1. Дали едно училиште може да аплицира во партнерство со друго училиште?
  • Како апликант може да се јави само едно училиште. Наградата се доделува на училиштето апликант со кое Фондот склучува договор. Сите финансиски средства се исплаќаат на донаторска сметка отворена од страна на награденото училиште. Во активностите на проектот можат да учествуваат различни партнер институции но финансиски трансфери кон партнер институциите не се дозволени.
  1. Дали патните трошоци се прифатливи трошоци?
  • Кај проектите наградени во рамки на „Предизвик за млади истражувачи #4 – Зелени проекти“ согласно спецификациите на јавниот повик, патните трошоци НЕ СЕ ПОДОБНИ ТРОШОЦИ за финансирање од страна на Фондот.
  1. Дали се дозволени трошоци за услуги?
  • При набавка на опрема дозволени се трошоци поврзани со транспорт и монтажа на опремата вклучени во набавката од страна на добавувачот. Дозволени се и трошоци за услуги поврзани со набавка на промотивен материјал.
  1. Како се вршат исплаќањата и како се располага со доделените средства?
  • Доколку еден предлог проект е награден, училиштето отвара посебна донаторска сметка за спроведување на проектот. На почетокот, Фондот на донаторската сметка на проектот исплаќа 50% од вкупниот буџет на проектот. По реализација на минимум 80% од исплатените средства, корисникот до Фондот по електронски пат испраќа барање за втора исплата со прилог банкарски изводи од донаторската сметка и копии од фактурите. По извршена проверка дека реализираните трошоци се во согласност со буџетот на проектот, Фондот ја врши втората исплата од 50% од вкупниот буџет на проектот.
  • По одобрување на завршниот извештај за реализираниот проект, Фондот на донаторската сметка на проектот гo исплаќа износот за наградата на наставникот/наставниците.
  1. Како се реализираат јавните набавки во рамки на проектот?
  • Набавките кои се вршат од буџетот на проектот финансиран под „Предизвик за млади истражувачи“ во Планот на јавни набавки влегуваат во рамките на севкупните набавки во училиштето. Доколку се набавува опрема со спроведување на тендерска процедура, опремата која се набавува преку проектот влегува во јавната набавка, а во Одлуката се специфицира кој дел од јавната набавка ќе биде исплатен од буџетот на проектот.
  • Доколку се вршат набавки на опрема од странство, истото се спроведува согласно упатствата за вршење на платен промет со странство (со пополнување на образецот 1450) https://www.nbrm.mk/prebaruvanje.nspx?q=1450, https://www.nbrm.mk/ns-newsarticle-upatstvo_za_popolnuvanjie_na_obraziets_1450.nspx
  • Доколку цената на опремата која се набавува го надминува износот на првата рата (префрлена од страна на Фондот на награденото училиште), истата може да се плати преку две исплати. Во тој случај по првата исплата би требало да бидат потрошени минимум 80% од првата рата.
  • Сите набавки се вршат согласно Законот за јавни набавки.
  • Доколку јавната набавка се прави САМО за потребите на проектот, трошоците за јавната набавка кон Бирото за јавни набавки може да бидат признаени во рамките на Буџетот на проектот.
  1. Дали единствениот начин на аплицирање е по електронски пат или е потребно да се достават потребните документи во архивата на Фондот за иновации?
  • За да се пријави на Предизвикот за млади истражувачи секој натпреварувач треба да поднесе ЕЛЕКТРОНСКИ Проектна апликација со Буџет на проектот, пополнета, потпишана и печатирана во образец определен од страна на Фондот, скенирана во PDF формат преку веб-страницата на Фондот за иновации и технолошки развој fitr.mk. За доделување награди ќе бидат земени предвид само оние предлог – проекти кои се пополнети во обрасците определени за овој предизвик од страна на Фондот,  доставени на горенаведениот начин и во дадениот рок.