Стручни лица

Согласно Законот за иновациска дејност (,,Сл. Весник на РМ” бр. 79/13, 137/13, 41/14, 44/15, 6/16, 53/16,190/16 и 64/18) Фонд за иновации и технолошки развој воспоставува и води електронски Регистар на стручни лица кои помагаат при евалуација и давање на стручно мислење. 

Линк до регистарот за стручни лица.