Регулатива

pixfort-logo FITR Symbol - White

ЗАКОН ЗА ИНОВАЦИСКАТА ДЕЈНОСТ

pixfort-logo FITR Symbol - White

АКЦИСКИ ПЛАН – СТРАТЕГИЈА ЗА ИНОВАЦИИ

pixfort-logo FITR Symbol - White

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА КОРУПЦИЈА 2021 год.

pixfort-logo FITR Symbol - White

СТРАТЕГИЈА

pixfort-logo FITR Symbol - White

БУЏЕТ НА ФИТР

pixfort-logo FITR Symbol - White

ИЗВЕШТАЈ ЗА СЛОБОДЕН ПРИСТАП ДО ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР

pixfort-logo FITR Symbol - White

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ЈАВНA НАБАВКA

pixfort-logo FITR Symbol - White

ПРАВИЛНИК ЗА ИНСТРУМЕНТОТ ЗА ПОДДРШКА -КОФИНАНСИРАНИ ГРАНТОВИ ЗА ТРАНСФЕР НА ТЕХНОЛОГИИ

pixfort-logo FITR Symbol - White

ПРАВИЛНИК ЗА ИНСТРУМЕНТОТ ЗА ПОДДРШКА -ТЕХНОЛОШКА ЕКСТЕНЗИЈА

pixfort-logo FITR Symbol - White

ПРАВИЛНИК ЗА ИНСТРУМЕНТОТ ЗА ПОДДРШКА-ТЕХНИЧКА ПОМОШ ПРЕКУ ДЕЛОВНО ТЕХНОЛОШКИ АКСЕЛЕРАТОРИ

pixfort-logo FITR Symbol - White

ПРАВИЛНИК ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА ПРЕКУ ИНОВАЦИСКИ ВАУЧЕРИ

pixfort-logo FITR Symbol - White

УПАТСТВО ЗА ЗАБРАНА НА КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ И НЕДВИЖНИ СТВАРИ ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ ЗА ВРЕМЕ НА ИЗБОРЕН ПРОЦЕС

pixfort-logo FITR Symbol - White

УПАТСТВО ЗА ПОСТАПУВАЊЕ НА МИНИСТЕРСТВАТА, ДРУГИТЕ ОРГАНИ НА ДРЖАВНАТА УПРАВА И УПРАВНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА ВРЕМЕ НА ИЗОРНИОТ ПРОЦЕС

pixfort-logo FITR Symbol - White

ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЈА НА ФОНД ЗА ИНОВАЦИИ И ТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ

pixfort-logo FITR Symbol - White

ПРАВИЛНИК ЗА ЗАШТИТЕНО ВНАТРЕШНО ПРИЈАВУВАЊЕ

Согласно со член 2 став (1) и член 3 од Правилник за заштитено внатрешно пријавување во институциите во јавниот сектор, за овластено лице за прием на пријави доставени заради заштитено внатрешно пријавување во Фондот за иновации и технолошки развој на Република Македонија.

Овластено лице за прием на пријави: Ирена Ѓоргиевска – раководител на одделение за спроведување на програми

      • Електронска пошта : irena.gjorgievska@fitr.mk
      • Контакт телефон : 072/314637
      • Поштенска адреса : ГТЦ локал 6 Д.Е 220, Скопје
pixfort-logo FITR Symbol - White

КОДЕКС ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ СЛУЖБЕНИЦИ