ПРЕДИЗВИК ЗА ВОСПОСТАВУВАЊЕ НА ЦЕНТАР ЗА ОБУКА ЗА ЗЕЛЕНИ РАБОТНИ МЕСТА (“GREEN JOBS TRAINING HUB”)

Врз основа на член 27 од Законот за иновациската дејност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 79/13, 137/13, 41/14, 44/15, 6/16, 53/16, 190/16 и 64/18), а во врска со Правилата за организирање и спроведување на натпревари или предизвици за поттикнување на иновативноста во приоритетните области од науката и технологијата oд 20.01.2020 година, арх.бр. 01-514/17, Правилата  за дополнување на Правилата за организирање и спроведување на натпревари и предизвици за поттикнување на иновативноста во приоритетните области од науката и технологијата од 16.03.2020 година,арх.број 01-797/6, и Правилата  за дополнување на Правилата за организирање и спроведување на натпревари и предизвици за поттикнување на иновативноста во приоритетните области од науката и технологијата од 01.06.2020 година, арх.број 01-1662/5, Фондот за иновации и технолошки развој на 20.12.2023 година, објавува Јавен конкурс  за предизвикот:

        „ПРЕДИЗВИК ЗА ВОСПОСТАВУВАЊЕ НА ЦЕНТАР ЗА ОБУКА ЗА ЗЕЛЕНИ РАБОТНИ МЕСТА                                                                                        (“GREEN  JOBS TRAINING HUB”)

Овој јавен повик се спроведува во партнерство со Youth Actively Create Opportunities, имплементиран од Improving Economies for Stronger Communities (IESC), во партнерство и со соработка со Младинскиот образовен форум (МОФ) и Центарот за претприемништво и извршен развој (CEED) Hub Скопје, финансиран од Агенцијата за меѓународен развој на САД (УСАИД). 

Во денешниот свет кој што многу брзо се развива, актуелното прашање за климатските промени бара итна посветеност. Индустриите се повеќе се префрлаат кон еколошки практики, притоа создавајќи повеќе можности кои се познати како „зелени работни места“ (“Green Jobs Training Hub”). Како и да е, сепак, постојат значителни недостатоци: на многу млади луѓе во Република Северна Македонија им недостасуваат вештини потребни за овие работни места. Покрај тоа, младите се соочуваат со пошироки предизвици поврзани со економските можности, вклучувајќи ограничени можности за работа, невработеност и недоволна вработеност и минимални можности за непредување во кариерата.

Овој предизвик има за цел да воспостави Центар за обука за зелени работни места (“Green Jobs Training Hub”), замислен како централен објект посветен на обезбедување сеопфатна обука за развој на вештини за младите во различни сектори, а се поврзани со зелените работни места, како што се Инсталатор на соларни панели, оператор на хидроелектрична постројка, специјалист за биоенергија, техничар за електрични возила (EV) и помеѓу другите и Едукатор за намалување на отпадот.

Примарните цели на Центарот за обука за зелени работни места (“Green Jobs Training Hub”) се:

 1. Развој на наставна програма: Дизајнирајте и развијте наставни програми за обука кои покриваат широк опсег на теми, од технички вештини до меки вештини како комуникација, тимска работа и решавање проблеми. Наставната програма треба да биде прилагодлива на променливите потреби на индустријата.
 2. Развој на вештини: Примарната цел е да се обезбеди сеопфатна обука која дава практични вештини, техничко знаење и практично искуство релевантно за зелените индустрии. Ова осигурува дека поединците се добро подготвени за специфичните барања на зелените работни места, вклучително и надградба и преквалификација.
 3. Практична обука: Понудете практични можности за обука, вклучувајќи симулации, теренска работа и проекти од реалниот свет. Овој пристап им помага на слушателите да го применат своето знаење и да градат доверба во своите способности.
 4. Релевантност во индустријата: Усогласете ги програмите за обука со потребите на новите зелени сектори како што се обновливите извори на енергија, енергетската ефикасност, одржливото земјоделство, управувањето со отпадот и многу други. Центарот за обука за зелени работни места (“Green Jobs Training Hub”), треба да остане ажуриран за трендовите во индустријата со цел да може да понуди релевантна и ажурирана обука.
 5. Усогласување, вработување и задржување: Олеснете го вработувањето преку воспоставување на партнерства со зелени бизниси, владини агенции и невладини организации. Обезбедувањето помош за вработување и поврзување на дипломираните студенти со потенцијалните работодавци ја зголемува веројатноста за успешно вработување.
 6. Сертифицирање: Обезбедете сертификати за завршени програми за обука. Овие акредитиви ја подобруваат можноста за вработување на дипломираните студенти и ги потврдуваат нивните вештини кај потенцијалните работодавци.
 7. Партнерства и соработка: Соработувајте со образовни институции, индустриски компании, владини агенции и еколошки организации се со цел да се здружат ресурсите, експертизата и финансирањето за ефективни програми за обука.
 8. Вмрежување и менторство: Олеснување на можностите за вмрежување и програмите за менторство кои ги поврзуваат практикантите со етаблираните професионалци во зелениот сектор. Ова помага да се изградат односи и дава увид во насоките за понатамошна кариера.
 9. Свесност за животната средина: Промовирајте разбирање за еколошките прашања, климатските промени и принципите за одржливост. Учесниците треба да развијат силна свест за важноста на нивната работа за ублажување на влијанијата врз животната средина и поттикнување позелена иднина.
 10. Различност и вклучување: Обезбедете Центарот за обука за зелени работни места (“Green Jobs Training Hub”) да биде достапен за поединци од различно потекло и различни заедници. Создавањето инклузивна средина поттикнува поширок извор на таленти и го збогатува искуството за учење.

Опремувањето на младите со вештини за зелени работни места се очекува да помогне да се премости јазот помеѓу побарувачката за зелено-квалификувани работници и достапноста на соодветно обучени млади. Овој пристап не само што се очекува да генерира значајни можности за вработување за младите, туку и да култивира генерација информирани носители на одлуки, кои активно ќе придонесат за ублажување на еколошките предизвици и ќе ја насочат Република Северна Македонија кон подобра иднина.

Воспоставувањето на Центар за обука за зелени работни места (“Green Jobs Training Hub”) ќе понуди единствена можност, истовремено да се решат и актуелните прашања за невработеноста кај младите во Република Северна Македонија и климатските промени.

Апликантите се поканети да поднесат предлози за проекти кои се фокусирани на воспоставување на центар за обука за зелени работни места (“Green Jobs Training Hub”), кој ќе ги оспособи поединците на возраст помеѓу 15 и 34 години, со основни вештини за зелени работни места и ќе обезбеди вредни кариерни насоки и менторство, со цел да ја олесни нивната интеграција на пазарот на труд. Дополнително, секој предлог треба да овозможи преглед на плановите за обука на минимум 200 поединци низ спектар од најмалку две различни зелени работни улоги во текот на времетраењето на проектот и успешно да го олесни отварањето на работни места за најмалку 25% од учесниците.

 • Објекти за обука

Апликантите имаат флексибилна можност да го основаат Центарот за обука за зелени работни места (“Green Jobs Training Hub”) или во нивните постоечки и опремени простории или да користат различни начини на финансирање за создавање на физичка инфраструктура на Центарот за обука за зелени работни места (“Green Jobs Training Hub”) од почеток. Објектите на Центарот за обука за зелени работни места (“Green Jobs Training Hub”) може да опфатат училници за теоретска настава и простории за обука комплетно опремени со сите потребни алатки, опрема и технологија за спроведување на обука од највисоко ниво. Алтернативно, апликантите имаат можност да соработуваат со компании од приватниот сектор, овозможувајќи им на кандидатите својата практична обука да ја извршуваат во нивните простории.

 • Програми за обука

 Апликантите имаат флексибилна можност да развијат програми за обука прилагодени за различни типови на зелени работни места, а исто така имаат можност да ги подобрат или прошират постоечките програми. Апликантите можат да ангажираат искусни инструктори, изведувачи и експерти за теми во различни сектори за зелени работни места.

Секоја програма треба да обезбеди добро усогласен микс на теорија, практична обука и практични вештини, кои се неопходни за успех во различните зелени работни места. Згора на тоа, програмите треба да негуваат меки вештини како што се ефективна комуникација, тимска работа, решавање проблеми и силно лидерство, бидејќи тие се фундаментални за усовршување во која било професионална улога и може значително да ги подобрат севкупните перспективи за вработување на учесниците.

 • Стратегија за обука

Апликантите треба да развијат стратегија за привлекување потенцијални учесници преку различни активности како што се организирање работилници, вебинари и активности за ангажмани во заедницата, за да се прикаже вредноста на учеството во Центарот за обука за зелени работни места (“Green Jobs Training Hub”), развој на кампањи за социјални медиуми за зголемување на свеста за придобивките од зелените работни места итн.

 • Стратегија за вработување

Од апликантите се очекува да финализираат стратегија за воспоставување мрежа на компании од приватниот сектор и да развијат систем за усогласување на квалификуваните поединци со релевантните можности за вработување.

Времетраењето на проектот треба да биде до 12 (дванаесет) месеци.

Фондот и IESC, врз основа на оправдани околности, можат да одобрат продолжување на времетраењето на реализацијата на проектот до 6 (шест) месеци. Во случај на продолжување на времетраењето на реализацијата на проектот, износот на доделениот буџет не може да се зголеми.

Вкупниот буџет за овој проект е 60.000,00 (шеесет илјади) УСД во денарска против вредност. Средствата се обезбедени во следниот сооднос: 40.000,00 (четриесет илјади) УСД (66.67%) од Фондот и 20.000,00 (дваесет илјади) УСД (33.33%) од страна на УСАИД – Младите активно создаваат можности.

Преку овој повик ќе се обезбеди финансирање до 90% од вкупниот буџет на проектот, до максимален износ од 60.000,00 (шеесет илјади) УСД во денарска противвредност. Останатите 10% од вкупниот буџет на проектот треба да ги обезбеди апликантот (ресурсите добиени од Фондот по која било друга основа или која било друга помош од државата или УСАИД нема да се сметаат за подобни за кофинансирање од страна на понудувачот).

Обезбеденото кофинансирање може да биде и во форма на in-kind учество.

Фондот и IESC го задржуваат правото да не доделат средства доколку нема доволно квалитетни предлог проекти или условите за доделување на средства според овие Правила и условите наведени во Јавниот повик не се исполнети.

Предлог-проектот може да се поднесе или од индивидуален апликант или од индивидуален апликант во партнерство и соработка со други правни лица.

Сите Апликанти е потребно да бидат конституирани формалнo, признати и без примедби од соодветните органи на Северна Македонија, како и да бидат во согласност со сите важечки граѓански и фискални прописи.

Подобни апликанти се компании, професионални или деловни здруженија, невладини организации (НВО), даватели на обуки и партнери на горенаведените организации.

Еден водечки апликант може да се пријави со само еден предлог проект. Водечки апликант може да се пријави како партнер во друг предлог проект. Еден партнер може да аплицира за повеќе од еден предлог-проект.

Активностите кои се подобни за финансирање во рамките на конкретниот проект се:

 • Формирање на Центарот за обука за зелени работни места (“Green Jobs Training Hub”)
 • Плати и трошоци за работна сила
 • Експертиза и консултантски услуги
 • Имплементација на обуката
 • Канцелариска и деловна поддршка

Трошоците што се прифатливи за финансирање во рамките на конкретниот проект се:

 • Формирање на Центарот за обука за зелени работни места (“Green Jobs Training Hub”) – трошоци за изнајмување на објектот потребен за Тренинг центар, трошоци за прилагодување на просторот за да одговара на програмите за обука), трошоци за опрема и алатки потребни за предложените програми за обука.
 • Плати и трошоци за работна сила – бруто плати во согласност со Законот за работни односи за лица кои се или ќе бидат вработени кај корисникот или директно учествуваат во спроведувањето на проектот.
 • Експертиза и консултантски услуги – надоместоци за ангажирање експерти или консултанти за развој на програми за обука и наставни програми, надомест за обучувачите за спроведување на програми за обука, надоместоци за консултанти кои го олеснуваат вработувањето или други активности поврзани со проектот.
 • Имплементација на обуката – трошоци за теренски активности за привлекување учесници, патни трошоци за обучувачи или учесници, итн.
 • Канцелариска и деловна поддршка – изнајмување на канцелариски простор, режиски трошоци, банкарски такси, сметководствени услуги, хостинг и други видови оперативни трошоци поврзани со реализацијата на проектот), во максимален износ од 15% од вкупниот буџет на проектот.

Средствата не можат да се искористат за неподобни активности и неприфатливи трошоци, вклучувајќи, но и не ограничувајќи се на следново:

 • Инфраструктурни или градежни (реновирање) проекти.
 • Приватни церемонии, забави, прослави или трошоци за „претставување“.
 • Купување на ограничени стоки, како што се земјоделски производи, моторни возила, фармацевтски производи и средства за контрацепција, пестициди, користена опрема, вишок имот на Владата на САД и ѓубрива.
 • Купување на забранети производи според прописите на УСАИД, вклучувајќи, но и не ограничувајќи се на воена опрема и опрема за набљудување, опрема за полицијата или опрема за спроведување на законот, опрема и услуги за вршење на недозволени активности, опрема за промена на временските услови, луксузни производи и опрема за коцкање.
 • Набавки на стоки или услуги ограничени или забранети според важечките прописи за извод/државјанство на УСАИД по 22 CFR 228 и релевантните стандардни одредби; или од земји или од добавувачи како што може да се идентификува со консолидираната листа на УСАИД на забранети, суспендирани или неподобни подизведувачи на http://www.sam.gov.
 • Сите набавки или активности кои се сметаат за непотребни за да се постигнат целите на проектот како што е утврдено од IESC, вклучувајќи ги и трошоците кои не се директно поврзани со имплементацијата на предложениот проект.
 • Претходни обврски и/или лоши долгови.
 • Обврски и/или казни.
 • Создавање на донации.
 • Локален данок на додадена вредност (ДДВ). Предложените буџети не смеат да вклучуваат ДДВ. Сите македонски организации треба да ги регистрираат своите договори за грантови во Секретаријатот за европски прашања за да добијат ослободување од ДДВ од Управата за јавни приходи.
 • Други трошоци кои се недозволени според политиката на УСАИД и/или федералните регулативи, како што се алкохолните пијалоци. Погледнете во 2 CFR 200 Поддел Е „Принципи на трошоци за непрофитни организации“ и FAR 31.2 „Принципи за трошоци за комерцијални организации“.
 • Индиректни трошоци, како што се, но не ограничувајќи се на режиски или индиректни работи (освен ако апликантот има документиран доказ за таквите стапки преку ревизии или Договор за индиректна стапка на трошоци, издаден од УСАИД). Индиректните трошоци никогаш не се дозволени со поедноставени грантови.

Финансираните активности мора да се усогласат со одредбите за доброволно учество, согласност и забрана за активности поврзани со абортусот, како што е наведено во Стандардната одредба „Доброволни активности за планирање на населението“. Средствата исто така не смеат да се користат за промовирање или застапување на легализација или практикување на проституција или сексуална трговија, меѓутоа, тоа не го спречува обезбедувањето на поединци за палијативна нега и третман.

Фондот и IESC го задржуваат правото да преговараат со победниците во врска со дефинирањето на проектните активности и буџетот на проектот врз основа на препораките добиени од Комисијата за евалуација и избор пред потпишувањето на договорот за доделување.

Апликантите не смеат свесно или намерно да ги прекршуваат правата на интелектуална сопственост на трета страна.

Фондот и IESC нема да бидат одговорни за спорови за правата на интелектуална сопственост помеѓу апликантот/корисникот на наградата и трети лица.

Секој доставен предлог проект кој има влијание врз животната средина мора да биде во согласност со Законот за животна средина и другите релевантни важечки закони и подзаконски акти на Република Северна Македонија.

Активностите како што се настани за обука и работилници, генерално спаѓаат во дефиницијата за категорично исклучување како што е наведено во 22 CFR 216.2. Затоа, овие активности нема да имаат поврзани барања за усогласеност со животната средина. Се очекува дека сите активности ќе спаѓаат во дефиницијата за категорично исклучување и нема да бараат дополнителни барања за усогласеност. Дополнително, доколку е финансиран, апликантот мора да ја спроведе активноста на начин кој ги заштитува правата, здравјето и благосостојбата на сите поединци кои учествуваат во активностите.

Фондот и IESC ќе ги оценат потенцијалните влијанија врз животната средина од сите предложени активности пред изборот и пред доделувањето. Ќе се бара сите активности да се усогласат со Федералните регулативи на Владата на САД (Наслов 22 од Кодексот на федерални регулативи Дел 216). Проектите ќе бидат проверени, а резултатите ќе бидат документирани со помош на Списокот за проверка на прегледот на животната средина (ERC), со цел да се утврди дали е потребен целосен план за ублажување и мониторинг на животната средина (EMMP) за да се идентификуваат еколошките услови вклучени како дел од планираниот проект.

Во случај на потенцијални негативни влијанија врз животната средина, здравјето и/или безбедноста, Фондот и IESC ќе работат со апликантот за да подготват План за ублажување и мониторинг на животната средина (ПММП) и да го достават истиот заедно со Контролната листа за преглед на животната средина (РКЕ) до УСАИД за одобрение пред имплементација на проектот. По завршувањето на проектот, натпреварувачот и IESC мора да потпишат Запис за усогласеност со ERC/EMMP со кој се потврдува дека натпреварувачот ги исполнува сите важечки ERC/EMMP услови и да го достави до УСАИД за одобрување.

Оценувањето, изборот и одлуката за доделување награди ги врши Комисијата за евалуација и избор.

Евалуацијата на проектот се состои од неколку чекори:

 • Административна потврда на доставените документи (дали документацијата е комплетна и дали ги почитува условите за подобност наведени во јавниот повик);
 • Прва евалуација на предлог-проектот (претходна селекција);
 • Избор на најдобрите предлог-проекти – по презентација на претходно избраните предлог проекти пред Комисијата за евалуација и избор.

Процесот на административна проверка, предизбор и избор ќе заврши во рок од 60 (шеесет) дена по истекот на рокот за доставување на предлог-проекти.

Секој предлог проект го оценува Комисијата за евалуација избор, кој се состои од најмалку 5 (пет) членови, вклучувајќи:

 • Претставник на Фондот за иновации и технолошки развој;
 • Претставник на активноста на УСАИД за млади, активно создавање можности;
 • Претставник од бизнис секторот (експерт од областа на зелените работни места);
 • Претставник од академската заедница;
 • Претставник од партнерски организации.

Комисијата за евалуација и избор го оценува секој предлог проект посебно според следните критериуми:

 • Квалитет на предлог-проектот – 40 поени
 • Предлог-проектот одговара на целите на јавниот повик.
 • Предложените активности се остварливи во контекст на предложените цели и човечки ресурси и времетраењето на проектот.
 • Предложените активности се прецизно формулирани и водат кон целите на проектот.
 • Целните групи се прецизно формулирани и одговараат на целите на проектот.
 • Капацитет на проектниот тим – 20 поени
 • Проектниот тим има релевантни квалификации, техничко знаење и претходно искуство релевантно за спроведувањето на проектот.
 • Проектниот тим има релевантни квалификации и претходно искуство во вмрежување и промоција.
 • Влијание (зајакнување на развојот на вештини кај младите, зголемување на нивната вработливост, овозможување пристап на младите до релевантни економски можности) – 20 поени
 • Проектот ќе има значително влијание врз идентификуваните целни групи.
 • Потенцијалното влијание врз идентификуваните целни групи и пошироката заедница е добро објаснето и остварливо.
 • Обезбедено дополнително финансирање – 10 поени
 • Апликантот ќе обезбеди кофинансирање на готовинскиот тек (5 поени).
 • Апликантот ќе обезбеди дополнителни средства над задолжителното кофинансирање од сопствени или други извори (5 поени).
 • Вмрежување, промоција и одржливост – 10 поени
 • Апликантот на убедлив начин и со доволно информации ја објаснува одржливоста на активностите на Центарот за обука за зелени работни места (“Green Jobs Training Hub”) по завршувањето на проектот.
 • Апликантот има поднесено договори, писма за соработка и/или писма за интерес за давање финансиска/во натура/техничка поддршка од компании, донатори, деловни здруженија, други здруженија и фондации, образовни институции.

Критериумите и подкритериумите за евалуација на проектите се наведени во образецот –Табела за евалуација.

За да се пријави на јавниот повик, секој апликант мора да ги достави следните документи:

 • Формулар за апликација за проект – пополнет, потпишан и отпечатен во форма утврдена од Фондот и IESC, скенирана во PDF формат;
 • Буџет на проектот – пополнет, потпишан и отпечатен во форма утврдена од Фондот и IESC, скенирана во PDF формат;
 • Договори, писма за соработка и писма за интерес за давање финансиска/во натура/техничка поддршка од компании, донатори, деловни здруженија, други здруженија и фондации, образовни институции итн.;
 • Во случај просториите за Центарот за обука за зелени работни места (“Green Jobs Training Hub”) да не се во сопственост на апликантот, апликантот мора да достави Договор или Писмо за интерес за дозвола за користење на просториите за барањата на проектот од другото правно лице;

Обрасците за апликација за проект и за буџет на проектот се достапни и може да се преземат од веб-страницата на Фондот преку копчето ПРЕЗЕМИ ДОКУМЕНТАЦИЈА“.

Поднесувањето на образецот за проектна апликација се врши со пополнување на основните податоци и приложување на целата потребна документација преку копчето „Аплицирај“.

Фондот и IESC го задржуваат правото да побараат од апликантот дополнителна документација во сите фази од постапката. Апликантот е должен да ја достави бараната документација во рокот определен од Фондот и IESC.

Рокот за поднесување на предлог проекти е до 19.01.2024 година до 14.00 ч.

Во предвид ќе се земат само оние предлози за проекти кои се пополнети во формуларите утврдени за овој повик од страна на Фондот и IESC, доставени на горенаведениот начин и во дадениот рок..

За сите дополнителни информации можете:

 • Да не контактирате на следната е-маил адресата: greenjobshub@fitr.mk

Со цел да ви помогнат во подготовката на проектните предлози, Фондот и IESC ќе организираат инфо настани за време на повикот. Информациите за овие активности ќе бидат веднаш објавени на веб-страницата на Фондот и на социјалните мрежи.

Мислењата изразени на оваа веб страница им припаѓаат на авторите/ФИТР и не ги изразуваат ставовите на УСАИД или на Владата на Соединетите Американски Држави. 

The author/FITD’s views expressed on this website do not necessarily reflect the views of the USAID or the United States Government.