Кофинансирани грантови за комерцијализација на иновации

Цели 

Целта на Инструментот за поддршка ко-финансирани грантови за комерцијализација на иновации е да потикне зголемување на активности за истражување и развој во приватниот сектор, да се охрабри соработката помеѓу приватниот сектор и приватниот сектор со високообразовните и научноистражувачките установи, како и останати форми на соработка за комерцијализација на иновации.

Инструментот е наменет за микро, мали и средни претпријатија и приватни здравствени установи (во натамошниот текст: ПЗУ) кои сакаат да развијат иновативен производ, услуга или процес, сами или во соработка со друго претпријатие, установа која врши високообразовна, односно научноистражувачка дејност или ПЗУ. Инструментот нуди финансиска поддршка на претпријатија и ПЗУ регистрирани во Република Македонија со цел да развијат и имплементираат иновативни решенија, вклучувајйи поддршка за претпријатија и ПЗУ со висок потенцијал за раст.

Поддршката преку овој инструмент йе биде доделена на проекти со јасна комерцијална цел кои се во фаза на прототип (или соодветна фаза во зависност од видот на иновативниот производ, услуга, процес) се’ до предкомерцијална (пред-пазарна) фаза.

Преку овој инструмент Фондот за иновации и технолошки развој обезбедува финансиска поддршка и тоа:

 • за микро и мали претпријатија финансирање до 7096 од вкупниот буџет на проектот, за средни претпријатија финансирање до 6096 од вкупниот буџет на проектот и
 • за ПЗУ чиј просечен број на вработените е до 50 работници и чиј годишен приход во последните две години не надминува 2.000.000 евра во денарска противвредност финансирање до 7094 од вкупниот буџет на проектот и
 • за ПЗУ чиј просечен број на вработените е до 250 работници и чиј годишен приход во последните две години не надминува 10.000.000 евра во денарска противвредност финансирање до 6096 од вкупниот буџет на проектот.

Независно од големината на претпријатието (микро, мало или средно претпријатие), односно остварените приходи/број на вработени во ПЗУ-то, максималниот износ на финансиска поддршка од Фондот не може да го надмине износот од 325.000 евра во денарска противредност по среден курс на Народна банка на Република Македонија на денот на исплатата.

Преостанатиот износ од вкупниот буџет за проектот се обезбедува од страна на апликантот.

Средства добиени од Фондот по која било друга основа или која било друга државна помош, нема да се сметаат за прифатливи средства за ко-финансирање од страна на апликантот.

Критериум за подобност

Подобни за финансирање под овој инструмент се апликантите кои ги исполнуваат следните критериуми:

 • да е трговско друштво основано согласно Законот за трговски друштва и регистрирано во Централниот регистар на Република Македонија или да е приватна здравствена установа основана согласно Законот за установи и регистрирана во Централниот регистар на Република Македонија;
 • да е микро, мало или средно претпријатие или приватна здравствена установа (до 250 вработени);
 • да е во мнозинска македонска сопственост (50,1% или повеќе);  
 • да е во сопственост на физичко лице/а и/или микро, мало или средно претпријатие (со мнозинска македонска сопственост со 50,1% или повеќе) и/или установа која врши високообразовна, односно научноистражувачка дејност (со сопственички удел во апликантот до 20%) а во случај на апликант ПЗУ да е во сопственост на физичко лице/а и/или правно лице/а чии годишни приходи во последните две години не надминуваат 10.000.000 евра во денарска противвредност и просечниот број на вработени да е до 250 работници и/или установа која врши високообразовна, односно научноистражувачка дејност (со сопственички удел во апликантот до 20%);
 • годишните приходи на апликантот да не надминуваат 10.000.000,00 евра, според финансиските извештаи за претходните две фискални години;
 • да не е капитално поврзан со друго претпријатие или ПЗУ каде што збирните годишни приходи надминуваат 10.000.000,00 евра во претходните две фискални години, освен во случај на капитална поврзаност со високообразовна, односно научноистражувачка установа;
 •  против него да не е поведена стечајна постапка или постапка на ликвидација;
 •  да има подмирени доспеани обврски по основ на јавни давачки и придонеси;  
 • против него да не се отпочнати постапки за присилно извршување на доспеани парични побарувања;